WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«З НЕОДНОРІДНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна академія наук

України

Інститут електродинаміки

КУЛИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 621.311.001.57 : 311.16

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

З НЕОДНОРІДНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ

НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ

Спеціальність 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ – 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Лежнюк Петро Дем’янович, Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри електричних станцій і систем.

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Тугай Юрій Іванович, Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ, завідувач відділу оптимізації систем електропостачання;

– доктор технічних наук, професор Варецький Юрій Омелянович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри електричних систем та мереж;

– доктор технічних наук, професор Артюх Станіслав Федорович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри електричних станцій.

Захист відбудеться « 03 » листопада 2015 р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 56, тел. 456-91-15.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту електродинаміки НАН України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 56.

Автореферат розісланий « 01 » жовтня 2015 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради О. В. Бібік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Електричні мережі електроенергетичних систем (EEC) за своєю природою є неоднорідними і ця їх особливість завжди призводить до додаткових втрат електроенергії під час її транспортування та розподілу. Для мінімізації таких втрат розроблено різні методи та засоби, однак сучасний етап розвитку EEC потребує їх подальшого вдосконалення. З переходом до нових ринкових умов, а також з розвитком відновлюваних джерел енергії ЕЕС України набуває нових ознак. Наявність у розподільних мережах ЕЕС потужних, по відношенню до локального електроспоживання, розосереджених джерел електроенергії (РДЕ), що належать іншим суб’єктам енергоринку, створює проблеми, характерні для магістральних мереж, ускладнюючи організацію керування ними.

Необхідність надійного енергозабезпечення споживачів, транспортування електроенергії РДЕ, а також підтримання функціонування балансуючого ринку електроенергії, який характеризується динамічністю та частковою невизначеністю, робить актуальними, разом з модернізацією основного обладнання, дослідження у напрямку вдосконалення структури та способів керування ЕЕС.

Для вирішення зазначеної проблеми принципи побудови сучасних електроенергетичних систем мають відповідати загальному прогресу техніки та технологій. Цього можна досягти впроваджуючи, разом з новими інформаційними технологіями, результати системних теоретичних досліджень ЕЕС, які базуються на фундаментальних фізичних принципах у поєднанні з сучасними підходами до математичного моделювання та оптимізації їх станів.

Цій проблемі присвячено значну кількість публікацій відомих учених, зокрема Астахова Ю. М., Буткевича О. Ф., Вєнікова В. А., Карасева Д. Д., Кириленка О. В., Крума Л. А., Лежнюка П. Д., Перхача В. С., Сегеди М. С., Тугая Ю. І., Холмського В. Г., Чебана В. М., Черненка П. А., Щербини Ю. В. та ін. Крім того, у даному напрямку відомі праці закордонних фахівців: Ambriz-Perez H., Baghaee H. R., Conejo A. J., Chatterjee D., Hingorani N., Kirschen D., Lee K. C., Mhaskar U. P. та ін. Підвищення ступеню організованості EEC, а також зниження неоднорідності її електричних мереж (ЕМ) дозволяє зменшувати технологічні втрати електроенергії, незалежно від змін навантаження системи.

Отже, підхід, що передбачає аналіз і оцінювання системної неоднорідності для визначення способів і засобів наближення системи до її «ідеального» стану має певні переваги у порівнянні з відомими методами оптимізації.

Виходячи з цього, в роботі доведено можливість та досліджено особливості оптимізації нормальних режимів ЕЕС на основі принципу найменшої дії у формулюванні Гамільтона-Остроградського (ПНД) та принципу максимуму інтегральних функцій Понтрягіна. Використання ПНД дозволило отримати новий метод та структуру системи оптимального керування функціонуванням ЕЕС, а застосування принципу Понтрягіна дозволило встановити аналітичні умови оптимальності та закони керування нормальними режимами ЕЕС за критерієм мінімуму втрат електроенергії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана в плані наукових досліджень кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету за держбюджетними темами «Розробка нових принципів створення системи автоматичного керування потоками потужності і напругою в електроенергетичних системах» (№ держреєстрації 0197U002160), «Розробка критеріїв оцінки і способів аналізу чутливості оптимальних рішень в електроенергетиці» (№ держреєстрації 0101U004670), «Самооптимізація електроенергетичних систем на основі принципу найменшої дії» (№ держреєстрації 0104U000742), «Оптимальне керування взаємними і транзитними перетоками потужності в об’єднаних електроенергетичних системах» (№ держреєстрації 0107U002091), «Оптимізація функціонування електричних мереж енергосистем в умовах зростання навантаження споживачів та децентралізації їх живлення» (№ держреєстрації 0110U002161), «Оптимізація режимів електричних мереж з розподіленими джерелами енергії» (№ держреєстрації 0113U002260C); «Інтелектуалізація електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії на основі принципу ГамільтонаОстроградського» (№ держреєстрації 0115U002382), а також за господарчими договорами з ПАТ «Вінницяобленерго»: «Впровадження програми розрахунку втрат електроенергії в електричних мережах 10(6)-0,4 кВ та аналізу ефективності електроощадних заходів» (договір № 2157/349 від 21.10.2010 р.), «Розроблення програми оцінювання та аналізу розподілу втрат електроенергії в електричних мережах 10(6)-0,4 кВ структурних одиниць обласної енергопостачальної компанії» (договір № 2160/218 від 12.04.2014 р.), а також з АК «Харківобленерго»: «Розширення функціональності програмного забезпечення «ВТРАТИ» у напрямку розроблення та оцінювання ефективності технічних заходів зі зниження технологічних витрат електроенергії в електричних мережах 10-6-0.4 кВ АК «Харківобленерго» (договір № 2159/К 3521 від 16.02.2014 р.), «Супроводження програми «ВТРАТИ» при розрахунку технічних втрат в мережах 10-6-0.4 кВ районів АК «Харківобленерго» (договір №2161/К 4472 від 30.01.2015 р.). Автор брав участь у виконанні вищевказаних робіт як відповідальний виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності керування потоками потужності в електроенергетичних системах та електричних мережах з розосередженим генеруванням шляхом подальшого розвитку теорії оптимізації нормальних режимів таких систем в частині розроблення методів моделювання та аналізу оптимальних режимів на основі принципу найменшої дії.

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано такі основні задачі:

– теоретичне обґрунтування можливості використання принципу найменшої дії для вдосконалення способів визначення оптимальних станів електроенергетичних систем, а також розвитку математичних моделей та методів оптимізації параметрів ЕЕС за критерієм мінімуму втрат електроенергії;

– теоретичне обґрунтування умов оптимальності функціонування електричних мереж з розосередженим генеруванням та розвиток методів визначення їх оптимальних параметрів на підставі принципу найменшої дії у формулюванні Гамільтона-Остроградського та принципу максимуму інтегральних функцій Понтрягіна;

– розроблення математичних моделей та методів оптимізації проектних рішень щодо реконструкції неоднорідних електричних мереж та розвитку розосередженого генерування в електроенергетичних системах для забезпечення умов оптимальності їх функціонування;

– розвиток методів формування законів оптимального керування локальних систем автоматичного керування (САК) коефіцієнтами трансформації силових трансформаторів та потужностями засобів централізованого та розосередженого генерування за критерієм мінімуму втрат електроенергії;

– розроблення з використанням принципу найменшої дії автоматизованої системи оптимального керування режимами електроенергетичних систем з неоднорідними електричними мережами та джерелами розосередженого генерування;

– розроблення алгоритмів та програмна реалізація визначення оптимальних параметрів режиму ЕЕС на основі принципу ГамільтонаОстроградського та принципу максимуму інтегральних функцій Понтрягіна для формування заходів зі зменшення втрат електроенергії в електричних мережах, а також визначення та коригування законів оптимального керування режимами електроенергетичних систем в процесі короткотермінової та оперативної оптимізації їх функціонування.

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є нормальні режими ЕЕС з неоднорідними електричними мережами та розосередженим генеруванням.

Предметом дослідження є методи оптимізації нормальних режимів ЕЕС з неоднорідними електричними мережами та розосередженим генеруванням, а також процеси оптимального керування їх функціонуванням.

Методи дослідження. Для аналізу та розв’язання поставлених задач використано принцип найменшої дії у формулюванні ГамільтонаОстроградського, принцип максимуму інтегральних функцій Понтрягіна, узагальнювальні методи теорії подібності й моделювання, лінійного й нелінійного програмування. Для моделювання усталених режимів ЕЕС застосовано методи вузлових напруг та контурних струмів. Усталені режими довгих ліній електропередачі (ЛЕП) моделювалися з використанням теорії чотириполюсників. Для опису математичних методів аналізу неоднорідності та формування законів оптимального керування нормальними режимами ЕЕС використано матричну алгебру, теорію графів і декомпозицію. Для формування алгоритмів і програм застосовано об’єктно-орієнтований аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів:

– запропоновано нову узагальнену математичну модель усталених режимів ЕЕС, що, на відміну від відомих, поєднує рівняння стану з зосередженими параметрами та хвильові рівняння стану ЛЕП і дозволяє адекватно враховувати особливості транспортування електроенергії довгими ЛЕП у задачах моделювання оптимальних станів електроенергетичних систем для оперативного керування потоками потужності. Теоретично доведено, що у контурах ЕЕС з довгими ЛЕП 330 кВ і вище за умови зрівноважених коефіцієнтів трансформації можуть виникати контурні е.р.с., що зумовлює потребу в коригуванні зрівнювальних е.р.с. для підвищення ефективності керувальних впливів окремих регулювальних пристроїв;

– запропоновано нову математичну модель зрівнювальних е.р.с. у контурах електричних мереж з високим ступенем неоднорідності, яка, на відміну від відомих, враховує вплив незрівноважених коефіцієнтів трансформації, а також довгих ліній електропередачі на режими ЕЕС, що дає змогу обґрунтовано розміщувати пристрої коригування режиму в електричних мережах та визначати необхідний діапазон їх керуючих впливів;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Економічні науки УДК 330.101 В. В. НІКУЛІН, Н. П. ТАНАСІЕНКО Хмельницький національний університет ПРИПИНЕННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР У статті розглянуто основи недобросовiсної конкуренцiї та принципи її обмеження як одна iз важливих тенденцій iнновацiйного розвитку економiки в умовах iнтеграцiї в мiжнародний економiчний простiр. Bases of unfair competition and principles of its limitation are considered in the article as one of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ГНАТІВ РОМАН МАРІЯНОВИЧ УДК 532.54.013.2 РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕУСТАЛЕНИХ ПОТОКІВ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ Спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу і плазми АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ-2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка»...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ЧАПЛИНСЬКИЙ РОМАН ЮРІЙОВИЧ УДК 537.523, 621.387.3 ДЖЕРЕЛА НЕТЕРМІЧНОЇ ПЛАЗМИ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник: Кузьмичєв Анатолій Іванович канд. техн. наук, доц. Київ – 2015 Дисертація є рукопис. Робота виконана в Національному...»

«УДК 334.012.44 Лахоніна К.В. магістрант Гавриш О.А. доктор технічних наук, професор СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФОРМА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Вступ Технологічний розвиток виробництва у XX столітті, особливо в другій його половині, зблизив провідні держави світу в багатьох сферах їхньої діяльності, зокрема в науково-технічній. Відбувається об'єктивний процес глобалізації наукових знань і напрямів їх матеріалізації у виробництві. Цей процес сприяє об'єднанню світового...»

«Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Херсонська обласна державна адміністрація Херсонська обласна рада Херсонська міська рада Управління державної служби Головдержслужби України в Херсонській області Херсонський національний технічний університет ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ Херсон – 2014 ББК 66.3 (4Укр.) УДК 352 Д 362 Затверджено до друку Вченою радою Херсонського національного технічного...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДІДКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 369.022.2:351.74 Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ХАРКІВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ України....»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.4 УДК 711 І.А. Дида – Національний університет Львівська політехніка ДЕРЕВА В ТРАДИЦІЙНОМУ ОБРАЗІ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ Досліджено роль рослин, зокрема дерев, у створенні традиційного образу України, та використання їх символічного змісту для формування українського характеру архітектурного середовища. Ключові слова: символ, образ, архітектура. I.A. Dyda – National University Lvivska Politechnika Trees in traditional appearance of Ukrainian architecture This...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» РОМАНЮК МАРГАРИТА ІГОРІВНА УДК 534.232:534.213 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ТРАКТІВ ПРИСТРОЇВ КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНІ МЕТАЛОПРОКАТУ 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський...»

«Економіка та управління підприємствами і національним господарством 9. Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність (щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках) : проект Закону України від 17 черв. 2010 р. № 6545 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= &pf3511=38024 Геннадій Рябцев, кандидат технічних наук, доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ Державна політика...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу дипломного проекту “Охорона навколишнього середовища” для студентів спеціальності 7.091703 “Технологія цукристих речовин” денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер у НМУ Затверджено на засіданні кафедри технології 62.01.-22.05.2008 цукру та полісахаридів Протокол № 10 від 16 березня 2008 р. Київ НУХТ 2008 Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»