WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

« ...»

Кравченко Т. В. – гр. КАм-51

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Розробка автоматизованого методу вимірювання параметрів кутів розкриття

вершини втомної тріщини

Науковий керівник к.т.н., доц. Рогатинська О. Р.

АВТОРЕФЕРАТ

Магістерської роботи

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність теми. В більшості випадків руйнування

елементів конструкцій за дії циклічних навантажень починається біля концентраторів напружень (вирізів, отворів, непроварів і т. ін.) наявність яких може бути зумовлена особливостями конструкції, технологією виготовлення деталі чи особливостями її експлуатації. Тому однією з найважливіших проблем сучасної механіки втомного руйнування матеріалів є визначення опору конструкційних матеріалів зародженню і поширенню втомних тріщин біля концентраторів напружень. На даний час, як правило, цю проблему розглядають з двох позицій, а саме, окремо вивчають стадії зародження і поширення втомних тріщин, при цьому більшість науковців спрямовували свої зусилля на вивчення процесів поширення тріщини.

Метою даної роботи є наступне: розробити автоматизований метод вимірювання параметрів розкриття вершини втомної тріщини.

Для досягнення мети в роботі необхідно було вирішити наступні задачі:

Скласти алгоритм бінаризації зображення заготовки. Тобто перевести всі пікселі даного зображення або у чорний або у білий колір.

Даний алгоритм складався з таких кроків:

1. Застосування до зображення ефекту GreyScale, тобто ефект чорно-білого зображення з відтінками.

2. Застосувати максимальний контраст до зображення.

3. Інвертувати кольори зображення.

4. Скласти алгоритм подавлення шумів (артефактів) на зображенні. Для цього був створений інструмент на основі медіанного фільтру зображення. Крім того додана можливість вибору рівня подавлення шумів.

5. Розробити та експериментально обгрунтувати продуктивність розробленого алгоритму для визначення параметрів розкриття вершини втомної тріщини.

Об’єкт дослідження дослідні зразки різної форми з отворами, вирізами та тріщинами, виготовлені з алюмінієвих сплавів, сталей, чавунів. Також до об’єктів дослідження можна віднести алгоритми роботи з зображеннями засоби MS Visual Studio 2013, а саме: алгоритм перетворення кольорового зображення у чорно-біле;

алгоритм інвертизації чорно-білого зображення; алгоритм видалення шумів з зображення для кращого візуального сприйняття деталі та тріщин на ній.

Під час дослідження було проаналізовано декілька алгоритмів фільтрування зображення, а саме: фільтр Гауса, медіанний фільтр, інверсний фільтр при обробці зображення.

Предметом дослідження є алгоритми роботи з зображеннями різних складностей і створення власного, найбільш дієвого, алгоритму, який би задовільняв умови поставленої задачі.

Особистий внесок. Розроблено алгоритм бінаризації зображення заготовки.

Тобто перевести всі пікселі даного зображення або у чорний або у білий колір.

Даний алгоритм складався з таких кроків:

1. Застосування до зображення ефекту GreyScale, тобто ефект чорно- білого зображення з відтінками.

2. Застосувати максимальний контраст до зображення.

3. Інвертувати кольори зображення.

Розроблено алгоритм подавлення шумів (артефактів) на зображенні. Для цього був створений інструмент на основі медіанного фільтру зображення. Крім того додані декільки рівнів подавлення шумів.

Експериментально обгрунтував продуктивність розробленого алгоритму для визначення параметрів розкриття вершини втомної тріщини.

Практичне значення отриманих результатів:

1. Запропоновано новий метод автоматизованого вимірювання параметрів розкриття вершини втомної тріщини.

2. Реалізовано даний метод на мові візуального програмування C# у середовищі програмування Visual Studio 2013.

3. Модифіковано алгоритм медіанного фільтрування зображення для більш точного подавлення шумів бісля бінаризації.

Розроблені методики та практичні рекомендації служать основою нових методів оцінки надійності і довговічності елементів авіаційних конструкцій, які використовуються для літаків. Результати роботи програми дали змогу автоматизовано оцінити граничне розкриття в околі вершини тріщини, своєчасного виявлення дефектів, а також провести аналіз подальшої експлуатації матеріалу.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі шляхом аналізу і порівняння визначено алогритм роботи програми.

Відзначено зв’язок з науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження.

Перший розділ. У даному розділі описуються та аналізуються механічні властивості матеріалів та види їх руйнувань.

Другий розділ. Після проведеного аналізу механічних властивостей руйнувань було розглянуто математичні моделі очцінки довговічності. Також проаналізовано конкретний вид тріщин, а саме – втомні тріщини.

Метою огляду, який проводиться в даному розділі, є визначення доцільності вибору кокретних алогритмів роботи із зображенням, а також короткий опис об'єкту дослідження.

Третій розділ. На основі проведеного попереднього аналізу була сформульована задача – розробити автоматизований метод вимірювання параметрів розкриття вершини втомної тріщини.

Для реалізації поставлених завдань було вирішено систему діагностування виконати у вигляді мікропроцесорної обчислювальної системи. Аналогова частина забезпечує прийом аналогових досліджуваних сигналів по кожному з 4-х каналів, приведення їх до нормалізованого вигляду і ввід в аналого-цифровий перетворювач. Подальша обробка сигналів здійснюється в цифровому вигляді.

Четвертий розділ. Одним із основних компонентів будь-якої комп'ютерної системи є програмне забезпечення (ПЗ). Без ПЗ неможливе функціонування вимірювальної системи взагалі і тільки наявність якісного ПЗ дозволяє в повній мірі реалізувати її потенційні можливості. Для даного рішення було взято мову програмування C# та середовище візуального програмування Micrisoft Visual Studio 2013.

П’ятий розділ. У даному розділі описують елементи керування програмою, а також доцільність їх вибору.

Шостий розділ. Автоматизований метод, що розробляється у даному липломному проекті призначений для вимірювання параметрів розкриття кутів втомної тріщини. Параметр кута (його градусна величина) визначається наступним чином: за допомогою спеціального елемента керування у програму завантажується зображення з тріщиною. Після цього проходить процес бінаризації зображення і подавлення шумів (артефактів) на ньому. Потім користувач встановлює вершину втомної тріщини і криайні точки тріщини. Кут між цими точка вимірюється і записується у файл.

В ході здійснення економічного обґрунтування основний акцент було зроблено на наступне::

а) визначені собівартість і ціна проекту;

в) обчислені економічні ефекти в умовах розробки та експлуатації;

Сьомий розділ. Розказується пропотенційнінебезпеки виробничого середовища, зокрема враження електричним струмом, забезпечення нормальних умов праці, розрахунок систем вентиляції та кондиціювання.

Восьмий розділ. Розглянуто проблеми охорони навколишнього середовища, методи утилізації металів, так як програма використовує зображення металевих деталей, а також проаналізовано вимоги до приміщень для експлуатації комп'ютерної техніки.

Висновок. На основі проведеного огляду алгоритмів вимірювання параметрів розкриття втомних тріщин було запропоновано новий метод автоматизованого вимірювання параметрів розкриття вершини втомної тріщини з використання сучасної високорівневої сови програмування C# у середовищі програмування Visual Studio 2013. Модифіковано алгоритм медіанного фільтрування зображення для більш точного подавлення шумів бісля бінаризації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

1. Рогатинська О. Р., Кравченко Т. В. Розробка автоматизованого методу вимірювання параметрів кутів розкриття вершини втомної тріщини, // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання” – Тернопіль 2015Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Розглянувши кліматичні характеристики Нововолинського гірничопромислового району, можна стверджувати, що вони позитивно впливають на процес природного заростання на териконах та фітомеліорацію. Література 1. Кучерявий В.П. Фітомеліорація. – Львів : Вид-во Світ, 2003. – 540 с.2. Меркулов В.А. Охрана природы на угольных шахтах. – М. : Изд-во Недра, 1981. – 183 с. 3. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.nauu.kiev.ua/book/Roz_4/Gl_4_8/Gl _4_...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Науково-технічна бібліотека ВНТУ Серія «Вчені нашого університету» Анатолій Михайлович Пєтух Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Вінниця ВНТУ ББК 91:32.973-018.2 УДК 016:004.4 П31 Укладач: Квятківська Л. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом науково-технічної бібліотеки ВНТУ Відповідальна за випуск: Притуляк Т. Є., директор науково-технічної бібліотеки ВНТУ Анатолій Михайлович Пєтух...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА САГАЧКО Юлія Миколаївна УДК 338.432:631.115 МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТВАРИННИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському...»

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Національний науковий центр «Інститут метрології» СТЕЦЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 681.121:006.91 УДОСКОНАЛЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТЕКУЧОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКРИТИХ КАНАЛАХ 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ СТАВИЧНИЙ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ УДК 622.245 (477.52/6) РОЗРОБЛЕННЯ ТАМПОНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ ХЕМОГЕННИХ ВІДКЛАДІВ У СВЕРДЛОВИНАХ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 05.15.10 – Буріння свердловин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Івано-Франківськ – 2016 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Івано-Франківському національному технічному...»

«Національний лісотехнічний університет України пошук новітніх форм, методів та інструментів для активізації сприяння залученню іноземних та внутрішніх інвестицій; організація міжнародних бізнесових ярмарків інвестицій та нерухомості у маркетингових, рекламних та комерційних цілях. Література 1. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1962. – 684 с.2. Рикардо Давид. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения, т. 1. – М.:...»

«УДК 004.771:027.7 Богдан Сусь, Анатолій Міночкін, *Оксана Кравченко Національний технічний університет України «КПІ» * De Soto High School, located in Gainesville, USA МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАОЧНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПОСІБНИКУ З ЕЛЕКТРИКИ ©Богдан Сусь, Анатолій Міночкін, *Оксана Кравченко, 2012 В статті наведені принципи побудови електронного навчального посібника з фізики на основі текстів лекцій і з електронними доповненнями у вигляді анімаційних ефектів, відеокліпів...»

«Економічні науки 12. Чебан О. І. Маркетинговий підхід в муніципальному управлінні : дис.. канд. наук з держ. упр. / Чебан Олександр Іванович. – Одеса, 2008. – 214 с.13. Шевчук Л. Т. Регіональна економіка : [навч. посіб.] / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319 с.14. McGarry E. D. Some Functions of Marketing Reconsidered // Theory of Marketing / Eds. R. Cox, W. Alderson. Homewood, IL, 1950. P. 269–280. Надійшла 06.03.2011 УДК 334.01 Л. М. ВАРАВА, Г. В. КРАВЧЕНКО Криворізький технічний...»

«УДК 517+354 МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОРФОЛОГІЧНОГО ТА SWOT-АНАЛІЗУ. ЧАСТИНА 2 К.В. ПЕРЕВЕРЗА У цій частині роботи розглянуто приклад практичного застосування методології побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем, описаної у першій частині роботи. У якості системи для дослідження обрано систему теплопостачання середньостатистичного українського міста. Система теплопостачання аналізується в контексті сталого розвитку....»

«~1~ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ № 2 (18), квітень-червень 2015 р. Збірник наукових праць Заснований у 2008 р. Виходить 4 рази на рік КИЇВ 2015 Екологічна безпека та природокористування, № 2 (18), 2015 ~2~ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Головні редактори О.С. Волошкіна, д-р техн. наук, проф. О.М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»