WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 727.3 Аспірант Кіщенко А. О. Науковий керівник: канд. арх., доц. Костенко О. Я. Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування Київський національний університет ...»

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

УДК 727.3

Аспірант Кіщенко А. О.

Науковий керівник: канд. арх., доц. Костенко О. Я.

Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування

Київський національний університет будівництва і архітектури

АРХІТЕКТУРА ВИЩОГО УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ

ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Анотація. У статті розглядаються питання, що виникають при формуванні інтегрального простору вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Формулюється концепція організації простору такого типу будівель.

Ключові слова: інтегральний простір, інтегральна структура, завдання, типологія, нормативна база, концепція, сегмент і проектування вищих навчальних закладів.

Сучасність характеризується прискореним темпом розвитку науково-технічного прогресу, глобалізацією та пов’язаною з нею всесвітньою економічною, політичною та соціально-культурною універсальністю та інтеграцією. Ущільнення рутинних потреб людини – нівелювання меж його особистого і соціального простору – підвищує критерій якості в архітектурному середовищі.

Будівля як просторова структура і як архітектурний об’єкт стає не тільки місцем реалізації потреб суспільства, а й предметом іміджу, об’єктом комунікації. Динаміка зміни поглядів суспільства, віяння моди, розвиток технологій роблять актуальним розвиток архітектурного простору як саморегульованої системи. Системи, здатної блискавично відповідати мінливим запитам суспільства і технічного прогресу, якими представляються інтегральні простори в архітектурі.

Поняття «інтеграція» (від лат. Integrum – ціле; лат. Integratio – відновлення, заповнення) трактується як відновлення, об’єднання в ціле будь-яких частин. Процес інтеграції в окремо взятій сфері намагається узагальнювати в єдину складну модель методи та теорії, які довели свою коректність у певних контекстах, відмовившись при цьому від грубої уніфікації. Виникає питання про прийоми та засоби, які могли б бути

– 323 –

АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК КНУБА

використані для побудови функціонально-просторових моделей інтегрального формування ВНЗ.

У рамках інтегрального підходу способи вирішення підказують сучасні багатопрофільні будівлі, а точніше, цілий клас універсальних багатофункціональних комплексів, а також спроби теоретичного їх осмислення.

Можна виділити кілька типологічних груп архітектурних об’єктів, які можуть бути розглянуті в якості об’єкта дослідження. Абсолютно явними стають саме такі категорії: «mixed use» – багатофункціональність і «original» або «unique» – унікальний [5]. Таким чином, можна виділити основоположні якості інтегральних просторів як основу формування їх моделей.

Розглянемо найбільш цікаву модель дослідження інтегрального процесу – багатофункціональність на прикладі вищого навчального закладу.

ВНЗ можуть поєднувати в собі багато функцій, таких як:

–  –  –

Господарський сегмент вклю- – технічні приміщення (бойлерну, вентичає в ВНЗ: ляційні, електрощитові, водозабірні та ін.).

Функціональна структура ВНЗ складеться в першу чергу із основних функціональних процесів вказаних раніше сегментів, а саме: лекційних та групових аудиторій, читального, спортивного, актового, виставкового, харчувального залів, приміщення ректорату, здравпункту і технічних приміщень.

Основні функціональні процеси в вузах, які організовуються за допомогою типологічної планувальної схеми ВНЗ, де головним елементом є інформаційно-розподільчий простір. Аналізуючи, доповнюючи, впроваджуючи ті чи інші компоненти інтегрального простору в вищі навчальні заклади, можна вирішити завдання проектування сучасних унікальних будівель, модернізуючи структурну організацію і архітектурну виразність цих об’єктів.

Принципи типізації та диференціації навчального закладу за профілем і кількістю студентів отримали подальший розвиток у 2-й половині 1950-1970-х рр. Вузи малі і середні будують зазвичай за типовими проектами, передбачають протяжні «лінійні» корпуси, квадратний у плані об`єм з внутрішнім двором, або систему примикань один до одного компактних блоків. Великі (на 5-10 тис. студентів) і найбільші вузи (понад 10 тис.

студентів) будуються зазвичай за індивідуальними проектами, являючи собою комплекс диференційованих за призначенням будівель (корпуси кафедр, факультетів, лабораторій, аудиторій та спорту) [2].

– 326 –

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Концепція типологічної планувальної організації ВНЗ полягає у використані багатофункціонального інтегрального простору типологічної планувальної схеми. Цей елемент є головним у просторі закладу, навколо якого поєднується простір усіх функціональних сегментів.

Концепція схеми ВНЗ у конкретному проекті дозволила дати нижче викладену автором існуючу інтерпретацію з урахуванням його завдання (потужності, складу і площі приміщень, а також топозйомки ділянки будівництва), а саме Інституту Дизайну у Гонконзі за адресою – 3 King Ling Road, Tseung Kwan O, Hong Kong що являє собою наступну просторову організацію (рис. 1).

Рис. 1. План Інституту Дизайну у Гонконзі

Перевагами території є знаходження поряд з основними магістралями міста, доступність громадського транспорту (тролейбус, автобус, маршрутне таксі), наближеність паркової зони, що слугує місцем відпочинку студентів.

Зонування території комплексу генпланом передбачено чітке з врахуванням санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, транспортних

– 327 –

АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК КНУБА

та інженерних комунікацій. Використовуються вже існуючі в’їзди на ділянку з паркінгом; рекреаційною зоною; спортивною зоною, що включає в себе стадіон та бігові доріжки.

Структура комплексу інституту має учбовий, бібліотечний, виставковий, адміністративний, господарський сегменти, що поєднуються між собою головним комунікаційно-розподільчим ядром – семиповерховим атріумом, який з`єднується ескалатором, що фактично об`єднує всі функціональні зони будівлі.

Рис 2. Атріум Інституту Дизайну у Гонконзі

Комунікаційно-інформаційне ядро являє собою великий хол з основними сходами, ескалатором та ліфтом. Для зручності відвідувачів у ньому розміщено виставкову зону та місця для відпочинку, що мають верхнє освітлення. Окрасою цього атріуму є тераси, які виходять на сім рівнів коридорів кожного поверху (рис. 2).

Виразність фасадів досягається домінування об’ємів, які дають ефект «плавучого замку», чи «повітряного міста».

Інтегральний простір стає стратегією розвитку нових багатопрофільних будівель, включаючи концептуальну основу, систематизацію функАРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД цій, еволюційне домінування, в умовах експлуатаційної автономності.

Насичення, узгодження, пристрій компонентів застосування терміну «інтегральний простір» і пов’язаних з ним структурних моделей, як у процесі ескізування, так і в проектуванні завдань, дає початок новому осмисленню багатофункціональної сучасної архітектури і несе перспективний характер для подальших досліджень.

Таким чином, розглянутий вище процес формулювання концепції інтегрального простору і втілення його в наведений проект дає відповідь на розглянуті аспекти, що може представляти собою формування вищих навчальних закладів.

Література:

1. Г. Н. Цытович. «Политехнические институты: обзор» /. – М. : [б. и.], 1974.

2. Г. Н. Цытович. «Учебные корпуса политехнических институтов : обзор» / Г. Н. Цытович. – М. : [б. и.], 1974.

3. В. В. Адамович, Б. Г. Бархин, В. А. Варежкин и др./Под общ. Ред.

И. Е. Рожина, А. И. Урбаха. «Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебник для вузов – 2-е изд., перераб. и доп.»/.

– М: Стройиздат, 1984г.

4. Л. М. Ковальский, Г.Л. Ковальска. «Архітектура вищих навчальних закладів» закладів» Університети 3-го тисячоліття /. – К.: Основа, 2011.

5. Сорокина И. О. Теоретические основы понятия «интеграция» и принципы ее осуществления [Электронный ресурс] // Сорокина И.О. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 2 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие при формировании интегрального пространства высших учебных заведений (ВУЗов). Формулируется концепция организации пространства такого типа зданий.

Ключевые слова: интегральное пространство, интегральная структура, задачи, типология, нормативная база, концепция, сегмент и проектирования высших учебных заведений.

Abstract. The questions that arise during the formation of the integral area of higher education institutions (HEIs). Formulated the concept of space this type of buildings.

Keywords: space integral, integral structure, objectives, typology, regulatory framework, concept and design segment of higher education.

– 329 –Похожие работы:

«УДК 519.3; 629.7 В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич, Ю.В. Ловейкін* Національний університет біоресурсів і природокористування України, *Київський національний університет імені Тараса Шевченка АНАЛІЗ ПРЯМИХ ВАРІАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ © Ловейкін В.С., Ромасевич Ю. О., Ловейкін Ю.В., 2012 Проаналізовано прямі варіаційні методи, які використовуються для розв’язування задач оптимального керування. Запропоновано наближений прямий варіаційний метод, який дає змогу значно...»

«Національний лісотехнічний університет України пошук новітніх форм, методів та інструментів для активізації сприяння залученню іноземних та внутрішніх інвестицій; організація міжнародних бізнесових ярмарків інвестицій та нерухомості у маркетингових, рекламних та комерційних цілях. Література 1. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1962. – 684 с.2. Рикардо Давид. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения, т. 1. – М.:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ СОТНИЧЕНКО ЛЮДМІЛА ЛЕОНІДІВНА УДК 332.146.2:339.13 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ Спеціальність 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Сєвєродонецьк – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому державному університеті управління...»

«Національний лісотехнічний університет України Отже, розгляд потенціалу логістики та її складників обумовлено потребою розроблення механізму оцінки можливості застосування сучасних економічних підходів в практичній діяльності підприємства. Оцінка потенціалу логістики дасть змогу виявити приховані резерви в розвитку підприємства, а отже – збільшити віддачу від більш обґрунтованого застосування сучасних економічних інструментів, а включення електронної комерції як складника логістичної системи...»

«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» УДК 368.8:608 Охріменко О.О. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України “КПІ” СТРАХОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Розглянуто місце інтелектуального капіталу в економічному потенціалі інноваційно орієнтованих підприємств. Виявлено ризики, присутні в процесі володіння та експлуатації інноваційних розробок. Обґрунтовано доцільність захисту інтелектуального капіталу на основі страхування....»

«УДК 159.923.5 Кузнєцов М.А., доктор психологічних наук, професор Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Харків Підбуцька Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Авторами статті ґрунтовно аналізується проблема розвитку особистості під час її професійного становлення. Розглянуто періоди...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.3 1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук, студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; дир. М.В. Костриба, гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ЗАКАРПАТТЯ Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано...»

«УДК 681.513:37:65.012 О.К. Юдін, доктор технічних наук, професор, С.С. Кривша, аспірант, А.С. Супрунов, аспірант (Національний авіаційний університет, Україна) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Авторами досліджено загально-концептуальні питання побудови і впровадження КСЗІ інформаційних ресурсів ВНЗ України, а також розглянуто та визначено основні проблеми, що пов’язані з стандартизацією побудови КСЗІ інформації...»

«УДК 681.518:629.1 UDС 681.518:629.1 ОСОБЛИВОСТІ ТРАЄКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ РУХОМ ВИСОКОШВИДКІСНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В ЗОНАХ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ Баранов Г.Л., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Соболевський Г.Г., Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, Київ, Україна Прохоренко О.М., Національний транспортний університет, Київ, Україна FEATURES TRAJECTORY MOTION CONTROL OF HIGH-SPEED VEHICLES IN AREAS...»

«УДК 371:351 І.Я. Зязюн, доктор філософських наук, професор, академік (ІПППО АПН України) ПСИХОДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Здійснено ретроспективний аналіз. Розглядаються теоретико-методологічні засади професійної майстерності вчителя та особливості психодіагностики її складників. Духовний, економічний та науково-технічний розвиток української держави зумовлює підвищені вимоги до якісного потенціалу професійно компетентного сучасного фахівця, який здатен генерувати та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»