WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Швець Олександр Вікторович

УДК 657.421.1: 338.26

МЕХАНІЗМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства освіти і науки України.

доктор економічних наук, доцент

Науковий керівник:

Майданевич Петро Миколайович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, професор кафедри обліку і аудиту.

доктор економічних наук, доцент

Офіційні опоненти:

Ніценко Віталій Сергійович, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;

доктор економічних наук, професор Панухник Олена Віталіївна, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, завідувач кафедри економіки і фінансів.

Захист дисертації відбудеться 30 грудня 2015 року о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, читальний зал.

Автореферат розісланий 27 листопада 2015 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ю.О. Зайцев

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В сучасних умовах діяльності основою успішного функціонування переробних підприємств агропродовольчої сфери стає орієнтація на короткострокові цілі, обумовлена високим рівнем нестабільності зовнішнього й внутрішнього середовища, що вимагає застосування системного й програмно-цільового підходів до управління поточними активами, з метою їх ефективної організації й раціонального використання в інтересах стабільного забезпечення процесу виробництва й підвищення рівня рентабельності продажів, а також управління операційним циклом, що дозволяє виділити етапи прийняття обґрунтованих управлінських рішень при формуванні обсягу оборотних коштів, їх структурних складових й регулювання тривалості стадій кругообігу (запаси - виробництво - готова продукція - реалізація продукції) оборотних коштів залежно від специфіки діяльності переробного підприємства агропродовольчої сфери.

Підвищення ефективності діяльності переробних підприємств агропродовольчої сфери багато в чому визначається політикою ефективного управління поточними активами, орієнтованою на зниження виробничих і фінансових витрат підприємства, що дозволяє забезпечити розширення виробництва й досягти високої конкурентоспроможності підприємства, максимізувати вартість бізнесу, забезпечивши оптимальну тривалість операційного циклу; підвищити результативність операційної діяльності переробних підприємств агропродовольчої сфери.

Управління поточними активами підприємств і організацій традиційно привертає увагу дослідників і практиків. Значна увага цим питанням приділялася відомими вченими-економістами, такими як: Л.М. Алексєєнко, А.В. Асаніна, Л.О. Бетехтіна, Р.М. Бугріменко, Л. І. Безгінова, Л.В. Гасенко, Ю.А. Долгоруков, І.В. Звершховський, О.С. Іванілов, О.В. Коновалова, Н.М.

Купріна, Л.О. Лігоненко, О.Г. Мельник, А.І. Орєхова, С.В. Пушкаренко, П.В.

Смірнова, Н.Ю. Соломіна, Сук Л.К., Н.М. Ткаченко та іншими.

Втім, проблема не є остаточно вирішеною, бракує комплексності у вирішенні проблем управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням галузевої специфіки. Удосконалювання процесу управління поточними активами переробного підприємства повинно передбачати формування послідовних етапів прийняття рішень по управлінню й використанню оборотних коштів, орієнтованих на досягнення їх цільового обсягу й ефективних значень структурних складових шляхом регулювання тривалості стадій проходження операційного циклу.

Важливість і значимість означених проблем зумовили вибір теми, постановку мети і завдань дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою частиною програми наукових досліджень Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка «Організаційно-економічні та технологічні засади підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції в умовах формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0111U005203, 2011-2015 рр.). Внесок автора полягає у розробці наукових положень та методичних рекомендацій щодо формування економічного механізму оперативного управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій з формування та функціонування економічного механізму оперативного управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери.

Для досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

- дослідити теоретичні аспекти теми та сформулювати визначення економічного змісту поняття «оборотні кошти» стосовно переробних підприємств агропродовольчої сфери;

- розробити економічний механізм управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери;

- удосконалити методику рейтингової оцінки ефективності використання оборотних коштів у переробних підприємствах агропродовольчої сфери;

- обґрунтувати методичні засади діагностування стану переробних підприємств агропродовольчої сфери у контексті етапів операційного циклу;

- запропонувати алгоритм прийняття рішень по підвищенню ефективності використання оборотних коштів переробних підприємств агропродовольчої сфери у короткостроковому періоді;

- розвинути тактичні інструменти стимулювання фінансово стійкого функціонування переробних підприємств агропродовольчої сфери на середньострокову перспективу;

- розробити методичний підхід до управління поточними й страховим запасами переробних підприємств агропродовольчої сфери;

- сформувати алгоритм управління дебіторською заборгованістю переробних підприємств агропродовольчої сфери;

Об’єктом дослідження є процеси управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти формування і функціонування економічного механізму оперативного управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні праці вітчизняних та закордонних вчених в сфері управління поточними активами підприємств і організацій.

При виконанні дослідження використано низку загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема, застосовані дедуктивно-індуктивний (при визначенні причинно-наслідкових зв’язків досліджуваних явищ), історичний (при визначенні закономірностей формування поточних активів переробних підприємств агропродовольчої сфери), монографічний (при узагальненні напрацювань вчених з досліджуваних питань), абстрактно-логічний аналіз (при вивченні закономірностей обігу капіталу у агропродовольчій сфері), евристичні методи (в рамках системного (комплексного) підходу), метод рейтингових оцінок (при дослідженні потреби переробних підприємств агропродовольчої сфери у обігових коштах), економіко-статистичний (при дослідженні статистичних даних) та ін.

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативноправові акти України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України. Використані офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, наукова література з досліджуваної проблеми, результати науково-практичних конференцій, інформаційні дані мережі Інтернет, власні спостереження автора.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій з формування економічного механізму оперативного управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери.

Наукова новизна найважливіших результатів дослідження полягає у наступному:

вперше:

- розроблено економічний механізм управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери, в основу якого покладено технологію побудови системно-цільової фінансової політики управління оборотним капіталом, яка заснована на логічному взаємозв'язку стратегії й тактики формування оборотних активів й їх джерел, що дозволяє врахувати інтерференцію довгострокових і короткострокових аспектів управління поточною діяльністю переробних підприємств агропродовольчої сфери;

удосконалено:

- методику рейтингової оцінки ефективності використання оборотних коштів у переробних підприємствах агропродовольчої сфери з використанням коефіцієнтів, яким відповідає певне бальне значення, і введенням коригувальних показників, що дозволяє скласти рейтинг підприємств по класах ефективності використання оборотних коштів і отримати наочне уявлення про стан даного ресурсу;

- методичні засади діагностування стану переробних підприємств агропродовольчої сфери на основі виявлення характеру лівостороннього й правостороннього ризиків, що полягає в зіставленні етапів операційного циклу переробного підприємства, які впливають на показники ліквідності й рентабельності оборотних активів, що дозволяє оцінити ефективність обраної моделі забезпечення потреби в оборотних коштах, а також регулювати поточну діяльність підприємства;

- алгоритм прийняття рішень по підвищенню ефективності використання оборотних коштів переробних підприємств агропродовольчої сфери у короткостроковому періоді, що відрізняється узгодженістю програмних завдань управління оборотними коштами з тактичними цілями підприємства, методом діагностування стану підприємства, закономірністю вибору моделі забезпечення потреби в оборотних коштах, інваріантістю даної методики, що в результаті дозволяє забезпечити підвищення ефективності функціонування підприємства;

дістали подальший розвиток:

- визначення економічного змісту поняття «оборотні кошти (current assets)» стосовно переробних підприємств агропродовольчої сфери, які запропоновано трактувати як вартість в грошовій формі, яка, включає не тільки грошові кошти, але і прибавочну вартість, авансовану в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного і стійкого їх кругообігу, необхідного для функціонування переробних організацій та здійснення ними виробничої або іншої діяльності;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 631.115 Проф. П.М. Музика, д-р екон. наук; аспір. О.Р. Жидяк – ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В РИНКОВИХ УМОВАХ Розглянуто теоретичну сутність форм господарювання у сільському господарстві та визначені їх особливості. Встановлено, що з початком процесу відродження сільськогосподарського виробництва та...»

«АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Правил тимчасового обліку експериментальних повітряних суден та повітряних суден іноземної реєстрації та допуску їх до виконання польотів на державних підприємствах України” 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання Відповідно до Повітряного кодексу України уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі державної авіації є Міністерство...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ ШЕВЦОВА Ольга Олегівна УДК 338.242.4:330.341.2:353.2 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Краматорськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Дисертацію виконано в Донецькому державному університеті управління...»

«ISSN 2076-2429 (print) 307 Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 2(41) ISSN 2223-3814 (on line) ЕКОНОМІКА УПРАВЛІННЯ ECONOMICS MANAGEMENT С.В. Григор’єва, економіст, Ін-т проблем ринку та УДК 338.2.012(477) екон.-еколог. дослідж. НАН України, м. Одеса ПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ Й СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ С.В. Григор’єва. Промислова інтеграція й структурна політика в Україні. Аналіз промислової інтеграції подається в ракурсі структурної політики. Запропонована концепція...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.342 Проф. М.А. Голубець, академік НАН України – Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів ЕКОЛОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ Проаналізовано спонтанні чинники, які спричиняють до глибоких екологічних, соціально-економічних, демографічних і політичних змін на планеті, до перебудови світоглядних засад і до пошуку нових теорій і парадигм у вирішенні складних глобальних проблем. Prof. М.A. Holubets –...»

«УДК 159.923.5 Кузнєцов М.А., доктор психологічних наук, професор Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Харків Підбуцька Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Авторами статті ґрунтовно аналізується проблема розвитку особистості під час її професійного становлення. Розглянуто періоди...»

«Аксіологічна психопедагогіка: проблеми, здобутки, перспективи 129 Кормило О.М. Гуманістичні засоби формування повноцінної особистості / 5. О.М. Кормило // Тези доповідей 5-ї науково-практичної конференції Української спілки психотерапевтів Особистість психотерапевта в терапевтичному полі. – Тернопіль, 2000. – С. 106-108. Татенко В.А. Субьект психической активности: поиск новой парадигмы / 6. В.А.Татенко // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 3. – С. 23-34. Forming of the values of...»

«2 ЗМІСТ І. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ. 3 ІІ. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ.. 9 ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ. IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 15 І. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ Вступний екзамен з англійської мови покликаний визначити рівень володіння бакалаврами, які вступають до магістратури ДВНЗ «УАБС НБУ» для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», основними видами іншомовної мовленнєвої діяльності відповідно...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Пархоменко Вікторія Вікторівна УДК 69.003:658.012.012 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Спеціальність 08.07.03 Економіка будівництва АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі економіки будівництва в Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти України Науковий керівник...»

«Національний лісотехнічний університет України потужні виробництва зі зношеним енергетичним та відсутнім, непрацюючим або застарілим очисним обладнанням, підвищеним відносно норм гранично допустимої концентрації вмістом шкідливих речовин у викидах та промислових відходах; нагромадження забруднюючих речовин на територіях як за роки Радянського Союзу, так і останніми роками; наслідки аварії на ЧАЕС, які впливають більшою чи меншою мірою практично на половині території країни на населення та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»