WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ...»

-- [ Страница 4 ] --

Мішин С. І. Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах розвитку інтеграційних процесів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2015.

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних та практичних засад формування механізмів підвищення рівня економічної ефективності функціонування аграрних підприємств за допомогою інструментів реструктуризації в умовах розвитку інтеграційних процесів. У роботі здійснено систематизацію економічних та нормативно-правових основ реструктуризації аграрних підприємств, визначено характеристики розвитку інтеграційних процесів у вітчизняному агропромисловому виробництві, обґрунтовано елементний склад інструментарію підвищення концентрації капіталу суб'єктів сфери виробництва сільськогосподарської продукції.

Автором проаналізовано динаміку участі вітчизняних аграрних підприємств в інтеграційних процесах, виконано оцінку ефективності діяльності аграрних підприємств-учасників інтеграційних утворень та економічних наслідків реструктуризації аграрних підприємств. На основі сучасного інструментарію наукових досліджень обґрунтовано сценарії підвищення концентрації виробництва та капіталу в умовах розвитку інтеграційних процесів в сільському господарстві, організаційно-економічний механізм реструктуризації аграрних підприємств-учасників інтеграційних процесів, а також виконано оцінку ефективності процедур реструктуризації сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: механізм, реструктуризація підприємств, аграрні підприємства, розвиток, інтеграційний процес, інтеграційне утворення, економічна ефективність.

АННОТАЦИЯ

Мишин С. И. Механизмы реструктуризации аграрных предприятий в условиях развития интеграционных процессов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). - Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко. - Харьков, 2015.

Диссертация посвящена обоснованию теоретических, методических и практических основ формирования механизмов повышения уровня экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий с помощью инструментов реструктуризации в условиях развития интеграционных процессов. В работе приведена систематизация экономических и нормативно-правовых основ реструктуризации аграрных предприятий, определены характеристики развития интеграционных процессов в отечественном агропромышленном производстве, обосновано элементный состав инструментария повышения концентрации капитала субъектов сферы производства сельскохозяйственной продукции. Автором проанализирована динамика участия отечественных аграрных предприятий в интеграционных процессах, выполнена оценка эффективности деятельности аграрных предприятий-участников интеграционных образований и экономических последствий реструктуризации аграрных предприятий. На основе современного инструментария научных исследований обоснованно сценарии повышения концентрации производства и капитала в условиях развития интеграционных процессов в сельском хозяйстве.

В работе произведено толкование сущности казуальных связей между правовыми инструментами реструктуризации сельскохозяйственных предприятий с экономическими последствиями их применения путем определения вероятностей возникновения позитивных и негативных явлений в деятельности субъектов экономических отношений, привлеченных к интеграционным процессам. Усовершенствован существующий методический подход к разработке сценариев повышения концентрации производства и капитала сельскохозяйственных предприятий в условиях развития интеграционных процессов в агропромышленном производстве и торговле сельскохозяйственной продукцией, основанный на инвариантности выбора интеграторов создания производственно-коммерческих объединений. Автором научно обоснована сущность процесса формирования экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий при вариации концентрации капитала в сфере производства путем экономикоматематического определения ограничений изменения уровня экономической эффективности. Также определены ключевые принципы построения систем антикризисного управления сельскохозяйственных предприятий, основанных на использовании инструментария реструктуризации и учете тенденций развития интеграционных процессов в агропромышленном производстве.

Автором обоснованы концептуальные основы построения и функционирования организационно-экономического механизма реструктуризации сельскохозяйственных предприятий на основе применения подходов, ориентированных на процесс и на результат, к определению экономической эффективности изменений в концентрации капитала субъектов интеграционных процессов. В работе выполнена оценка эффективности процедур реструктуризации сельскохозяйственных предприятий, а также обоснование сущности процесса формирования экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, которое учитывает вариации концентрации капитала в сфере производства путем экономикоматематического определения ограничений изменения уровня экономической эффективности.

В работе получили дальнейшее развитие методический подход к оценке перспектив привлечения сельскохозяйственных предприятий различной специализации к участию в интеграционных процессах с целью повышения уровня экономической эффективности их деятельности, на основе учета и сравнения синергических эффектов от изменения количества стадий создания добавленной стоимости субъектами интеграции, а также подходы к стратегическому планированию процедур реструктуризации сельскохозяйственных предприятий на основе применения элементов расходноценового анализа и применения оптимизационных методов.

Ключевые слова: механизм, реструктуризация предприятий, аграрные предприятия, развитие, интеграционный процесс, интеграционное образование, экономическая эффективность.

SUMMARY

Mishin S.I. Mechanisms restructuring agricultural enterprises in the development of integration processes. - Manuscript.

Thesis for a degree of the Candidate of Economic Sciences, in specialty 08.00.04 - Economics and Management of Enterprises (by types of economic activity). - Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petro Vasilenko. - Kharkiv, 2015.

The thesis is devoted to the substantiation of theoretical, methodological and practical bases of formation mechanisms of improving the economic efficiency of agricultural enterprises with the tools restructuring in the development of integration processes. The work carried out systematization economic and regulatory fundamentals restructuring of agricultural enterprises, defined the characteristics of integration processes in the domestic farming industry, justified the elemental composition of capital instruments increased concentration subjects the production of agricultural products. The author analyzes the dynamics of domestic agricultural enterprises participation in integration processes, the estimation of the efficiency of agricultural enterprises participating formations integration and economic effects of restructuring agricultural enterprises. Based on modern instruments of research grounded scenarios raise the concentration of production and capital in the development of integration processes in agriculture, organizational and economic mechanism for restructuring of agricultural enterprises participating in integration processes, and the estimation of efficiency of procedures farm restructuring.

Keywords: mechanism, restructuring of enterprises, agricultural enterprises, development, process integration, formation of integration, economic efficiency.

Підписано до друку 30 вересня 2015 р. Формат 60х84/16.

Папір 80 г/м2. Гарнітура Times New Roman.

Друк офсетний. Обсяг: 0,9 ум.-друк. арк.; 0,9 обл.-вид.арк.

Наклад 100 прим. Замовлення № 358

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України УДК 658.8.012 Ст. викл. З.О. Коваль – НУ Львівська політехніка ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ ЦІН ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Здійснено спробу довести доцільність врахування впливу форми реалізації на рівень ціни продукції підприємства, порівнюються процеси розрахунку, ефективність розподілу продукції і структура ціни при прямій та опосередкованій реалізації. Senior teacher Z.O. Koval – NU L'vivs'ka Politekhnika The...»

«ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ Р.Л. Красій, ВИДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ зав. сектором Міжнародного книгообміну Національної ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО бібліотеки України імені КНИГООБМІНУ НАН УКРАЇНИ В.І. Вернадського Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) — головна наукова бібліотека країни — була заснована у 1918 році. За роки існування в ній сформовано найпотужніші фонди наукової літератури світового рівня. У творенні такого могутнього ресурсу важливе місце належить...»

«Національний лісотехнічний університет України Проф. Є.М. Романів1, канд. екон. наук – Львівська УДК 330.1:504(73) державна фінансова академія МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуто місце Державної контрольно-ревізійної служби України у справі використання фінансів з фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів. Йдеться про фінансування природоохоронних заходів, спрямоване на покращання екологічної ситуації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АФАНАСЬЄВА МАРІЯ ГРИГОРІВНА УДК 658.5:622.34 СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кіровоград – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний...»

«Бойко-Бойчук Олег Вадимович, кандидат технічних наук, докторант кафедри регіонального розвитку, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Світові тенденції розвитку міст: міжнародний досвід Стаття присвячена аналізу сучасних світових тенденцій розвитку міст розвинутих країн світу. Автор також робить спробу актуалізувати у вітчизняній науковій думці тему необхідності принципової зміни відносин між двома складними соціотехноприродними системами – державою та містом, ілюструючи зміною...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (43) 2011 УДК 37.037 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ К.І. Приходченко, Г.В. Горпинченко Cтаття підносить досить актуальну в сьогоденні проблему соціально-педагогічних умов формування художньо-конструкторських здібностей дітей молодшого шкільного віку, що носить особистісно-орієнтований характер. Особлива увага в процесі дослідження приділяється виявленню в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних СХВАЛЕНО методичних рекомендацій у НМВ на засіданні кафедри технології цукру і підготовки води Протокол № 7 від 19 лютого 2013 р. Київ...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з виконання графічних робіт з інженерної графіки (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямками підготовки: 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія”; 6.170101 – “Безпека інформаційних та комунікаційних систем”; 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою”) Вінниця ВНТУ 2014 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2011 рік ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Адамик Вікторія Віталіївна Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу : [монографія] / В. В. Адамик, Р. Є. Зварич. – Т. : Екон. думка, 2011. – 300 с. Адамів Марта Євгенівна Антисипативне управління підприємствами в умовах зовнішньоекономічної діяльності / М. Є. Адамів // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Львів,...»

«БУКОВИНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ БУКОВИНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНДАЦИЯ BUKOVINIAN ECONOMIC FOUNDATION Матеріали ХXІХ Міжнародної науково-практичної конференції НАУКА. ІННОВАЦІЇ. ПРОГРЕС Том 1 Чернівці, 29-30 листопада 2015 року Материалы ХXІХ Международной научно-практической конференции НАУКА. ИННОВАЦИИ. ПРОГРЕСС Том 1 Черновцы, 29-30 ноября 2015 года ХXІХ International Scientific Conference SCIENCE. INNOVATION. PROGRESS Part 1 Chernivtsi, November 29-30, 2015 КИЇВ НАУКО ВО -ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР «ЛАБО...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»