WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Основні положення, висновки та пропозиції наведені в дисертаційній роботі, зокрема обґрунтування практичної складової побудови та функціонування організаційно-економічного механізму реструктуризації сільськогосподарських підприємств, методичні підходи до побудови системи антикризового управління сільськогосподарських підприємств апробовано та прийнято до впровадження у сільськогосподарських підприємствах Сумської області, що засвідчено довідкою Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (довідка № 01-16/142 від 30.07.2015).

Ключові результати дисертаційного дослідження щодо формування механізмів підвищення рівня економічної ефективності функціонування аграрних підприємств за допомогою інструментів реструктуризації в умовах розвитку інтеграційних процесів впроваджуються у підприємствах ТОВ «Аграрне» Сумського району Сумської області (довідка №651 від 27.07.2015), ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Зміївського району Харківської області (довідка № 155 від 28.05.2015 р.) та ПрАТ «Борівський молокозавод»

Борівського району Харківської області (довідка № 121 від 28.05. 2015 р).

Окремі результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка при викладенні дисциплін «Менеджмент АПК», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент організацій»

(довідка № 05-563 від 03.09.2015 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дослідження, висновки та пропозиції, що викладені в дисертаційній роботі отримані здобувачем особисто. В наукових працях, опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ті положення, які є результатом власного наукового доробку автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки дисертації доповідалися і отримали позитивну оцінку на наукових та науковопрактичних конференціях, а саме: «Агропромышленный комплекс: контуры будущего» (м. Курськ, 2011 р.), «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, 2012 р.); «Аграрний форум — 2012»

(м. Суми, 2012 р.); «Управление в социальных и экономических системах»

(м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2012 р.); «Інформаційно-аналітичне забезпечення збалансованого розвитку сільського господарства і села»

(м. Львів, 2013 р.); «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (Харків, 2013 р.), науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 2013 р.); «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, 2013 р.); «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (Харків, 2014 р.), «Аграрний форум Суми, 2014 р.).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 10 наукових працях, в тому числі 5 статей у фахових виданнях (з них 2 – у співавторстві) і одна у закордонному виданні. Загальний обсяг публікацій становить 3,6 друк.

арк.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 159 найменувань використаних джерел, 11 додатків. Вона викладена на 185 сторінках основного тексту, містить 33 таблиці та 22 рисунки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

–  –  –

Таке явище пояснюється процесом концентрації ресурсів у сільськогосподарському виробництві. Так, з 2009 по 2014 роки кількість підприємств в Україні, які обробляли понад 10 га земельних угідь збільшилася на 64,2 % (до 184 одиниць). Паралельно з цим відбувається і збільшення середнього розміру землекористування у цих підприємств до 24,2 тис. га. Крім того, існує ситуація, коли середні та малі підприємства втративши економічну самостійність стають структурними підрозділами крупних підприємств (агрохолдингів), хоча вони і зберігають юридичну самостійність, а їх діяльність відображається у статистичній звітності. Відповідні, подібні інтеграційні процеси передбачають і структурні зміни в діяльності аграрних підприємств.

Проведені спостереження в Сумській та Харківській областях вказують на той факт, що найбільш поширеними способами реструктуризації агарних підприємств є злиття, приєднання поділ та перетворення. Розвиток інтеграції в агропромисловому секторі цих регіонів у більшості випадків відбувається по ініціативі суб’єктів сфери переробки сільськогосподарської продукції, сфери оптової торгівлі та крупних агрохолдингів. У більшості випадків ці процеси відбуваються на фоні прагнень аграрних підприємств до покращення ефективності своєї діяльності, як інструмент антикризового управління.

Дослідження показують, що характер підвищення концентрації капіталу інтегрованих структур у вказаних випадках є різним. Підтвердженням цьому є опитування проведене серед 78 керівників аграрних підприємств Харківської та Сумської областей. 69 % опитаних зазначають, що в своїй діяльності вони отримували пропозиції по реструктуризації свої підприємств, а 33 % - керують підприємствами, які пройшли процедуру реструктуризації. Використання методу фокус-груп дозволило сформулювати висновки про те, що переробні підприємства, основними умовами реструктуризації вбачають забезпечення стабільності якості та ритмічності постачання необхідних обсягів сільськогосподарської сировини, що призводить до участі інтеграторів в капіталі аграрних підприємств шляхом застосування процедур поглинання та приєднання. Це пояснюється тим, що інтегратори зацікавлені в стабілізації власного бізнесу у довгостроковому періоді, а також збільшенні обсягів прибутків за рахунок розширення технологічних стадій переробки агропродовольчої сировини. Що стосується сфери оптової торгівлі, то в даному випадку не досить часто застосовуються процедури безпосередньої участі інтеграторів в капіталі аграрних підприємств, при цьому найбільш поширеною процедурою є злиття підприємств-виробників сільськогосподарської сировини, що дає останнім змогу підвищити свою конкурентоспроможність в частині взаємодії з торговельними посередниками за рахунок формування більш значимих комерційно партій продукції.

Необхідність формування крупних партій агропродовольчої продукції є однією з головних причин, що мотивують аграрні підприємства до реалізацій інтеграційних механізмів реструктуризації. Дослідження показують, що рівень конкуренції на ринках агропродовольчої продукції не можна трактувати як високий (рис. 1).

Аналіз рівня розвитку конкуренції на ключових ринках у 2009-2014 роках показує, що лише для 14,6 % характерним є розвинене конкурентне середовище, в той же час на 15,7 % ринків спостерігається жорстка олігополія, де частка найбільшого підприємства становить понад 35 %, а 13,6 % можемо охарактеризувати як ринки з ознаками домінування підприємств, де частка трьох найбільших перевищує 50 %. При цьому найбільш поширеною конкурентною структурою є олігопсонія, а питома вага таких продуктових ринків складає 47,2 %. В таких умовах, забезпечення конкурентних переваг та підвищення рівня економічної ефективності, за рахунок перерозподілу додано вартості, прямо залежить від здатності аграрних підприємств до організації спільних зусиль.

–  –  –

Рис. 1. Частка ринків агропродовольчої продукції за рівнем розвитку конкуренції, % Аналіз економічної діяльності реструктуризованих підприємств Роменського району Сумської області та Зміївського району Харківської області вказує на існування залежності між підвищенням рівня економічної ефективності діяльності аграрних підприємств та підвищенням рівня концентрації капіталу в сфері виробництва. Дослідження показали, що рівень концентрації капіталу аграрних підприємств є здійснює значний вплив на стан ресурсного потенціалу, залучення якого впливає на рівень економічної ефективності.. При цьому реалізація горизонтальних та вертикальних інтеграційних механізмів реструктуризації створює можливості для покращання ресурсного забезпечення основної діяльності та формування потужного маркетингового інструментарію. Проте, приріст економічної ефективності при нарощуванні рівня концентрації капіталу має обмеження внаслідок об’єктивної дії закону спадної віддачі, параметри якого стосовно аграрних підприємств-учасників інтеграційних процесів визначені в дисертаційній роботі.

У третьому розділі «Напрями використання інструментів реструктуризації аграрних підприємств в умовах інтеграції» обґрунтовано сценарії підвищення концентрації виробництва та капіталу в умовах розвитку інтеграційних процесів в сільському господарстві, організаційно-економічний механізм реструктуризації аграрних підприємств-учасників інтеграційних процесів, а також виконано оцінку ефективності процедур реструктуризації сільськогосподарських підприємств.

Важливим завданням є визначення готовності керівництва аграрних підприємства до реалізації інтеграційних механізмів реструктуризації. В дисертаційній роботі запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки готовності залучення підприємства до участі в інтеграційних процесах. Оцінка проводилася за такими напрямками, як фахова відповідність (х1); готовність до співпраці (х2); комунікативні навички (х3); особисті якості (х4); схильність до мотивації персоналу (x5); схильність до ризику (х6); лідерські якості ( х7).

У результаті апробації даного методичного підходу було встановлено, що 24% опитаних керівників Сумської та Харківської областей мають високий рівень готовності до впровадження інтеграційних механізмів реструктуризації, 51% - середній і 25% – низький. Це обумовлено дію чинників, які зображені на рис.3.

–  –  –

Рис. 3. Модель інтеграційного механізму реструктуризації аграрних підприємств Інтеграційний процес реструктуризації має супроводжуватися створенням та реєстрацію власної торгової марки, що дозволить сформувати додану вартість за рахунок нематеріальних активів реструктуризованого підприємства.

Проте, необхідно розуміти, що інтеграційні процеси відбуватимуться на основі впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, а відповідно потягнуть за собою вивільнення частини робочої сили підприємств – учасників інтеграційного процесу. Відповідно, розробка ефективної стратегії реструктуризації має враховувати соціальну складову та пропонувати варіанти рішень для усіх категорій персоналу, задіяних в даному процесі.

В роботі запропоновано методичний підхід до розробки різних сценаріїв інтеграційної активності, підвищення концентрації виробництва та капіталу аграрних підприємств. Запропоновано впроваджувати інтеграційний механізм реструктуризації з врахуванням інтегральної оцінки існуючого потенціалу підприємства з врахуванням груп показників: 1) організаційно-економічний потенціал (організаційний, фінансовий, маркетинговий); 2) інноваційнотехнологічний потенціал (інноваційний, кадровий, виробничий); 3) галузевий (рослинництво, тваринництво, переробка, інші галузі).

Таблиця 3 Варіанти інтеграційних механізмів реструктуризації Інтегральна оцінка потенціалу Рекомендовані варіанти підприємства рівень вид 0- 25% Активна антикризова стратегія. Ліквідація. Санація.

Абсолютно Інтеграція шляхом приєднання чи поглинання більш нестійкий сильним інтегратором.

26-50% Ефективна адаптивна стратегія. Горизонтальна Відносно стійкий інтеграція. Вертикальна інтеграція.

51-100% Стратегія розвитку. Інтеграція шляхом приєднання чи Абсолютно стійкий поглинання більш слабких інтеграторів Використання інтегральної оцінки на прикладі ТОВ «Аграрне» Сумської області виявило, що її розмір становить 45,6%, а стан потенціалу можна охарактеризувати як відносно стійкий. Відповідно, вказаному підприємству при реструктуризації доцільно використовувати ефективну адаптивну стратегію, яка базуватиметься на горизонтальній чи вертикальній інтеграції. Розрахунок можливих сценаріїв розвитку приведено в табл. 4.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Чамата Сергій Миколайович УДК 621.924:753 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛІФУВАННЯ ОПРАВОК СТАНІВ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ ТРУБ Спеціальність 05.02.08 – Технологія машинобудування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі технології машинобудування Національного технічного університету України...»

«УДК 338.2(075.8) Н.В.Касьянова Донецький університет економіки та права ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ © Касьянова Н.В., 2008 Пропонується оцінювати ефективність стратегічного управління промисловим підприємством за допомогою єдиного критерію – критерію стійкості функціонування підприємства щодо поставленої мети. У роботі подано методику розрахунку показника стійкості відносно мети без урахування впливу зовнішнього середовища. Ключові слова: управлінське рішення,...»

«М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА КОЛІСНИК МАРИНА ПАВЛІВНА УДК 811.111:81’28 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ У ПЕРІОД 1960-2010 РОКІВ Спеціальність 10.02.04 германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” На правах рукопису ЧЕПЮК Ларіна Олексіївна УДК 528.563 СТРУННИЙ ГРАВІМЕТР АВТОМАТИЗОВАНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі автоматизованого управління технологічними процесами та...»

«Topical issues of law: theory and practice. №25. 2012 Трут Д.В. Неделимость предмета обязательства как основание возникновения солидарной множественности лиц. – Статья. Исследовано проблематику определения неделимости предмета обязательства как безусловного основания возникновения солидарности в гражданско-правовых обязательствах, осложненных множественностью лиц. Ключевые слова: неделимость предмета, физическое разделение, умственное (интеллектуальный) разделение, общая долевая собственность,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ БЕРЛІЗЄВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА УДК 621.742 РЕГУЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ ЛИВАРНИХ ФОРМ І СТРИЖНІВ НА ЕТАПАХ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ РІДКОСКЛЯНИХ ХОЛОДНОТВЕРДІЮЧИХ СУМІШЕЙ Спеціальність 05.16.04 – Ливарне виробництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному технічному університеті...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ» КОНДРА ОЛЬГА РОМАНІВНА УДК 338.439:332.1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ     08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка  АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Дисертаційна робота виконана в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ УДК 620.178.16:621.893:678.664 ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗНОСОТА АБРАЗИВОСТІЙКІСТЮ НА ОСНОВІ БЛОК-КОПОЛІУРЕТАНІВ 05.17.06. – технологія полімерних і композиційних матеріалів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Український...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Рекомендувати НПП ''Сколівські Бескиди'' провести оцінку дерев явора у високогірних перестиглих насадженнях віком понад 70 років із несправжнім ядром, в якому утворилась ядрова гниль і дупло, зрубати і переробити на пиломатеріали, а здорові дерева явора залишити для природного поновлення. Література 1. Мергель С.С. Вплив несправжнього ядра деревини бука і явора на акустичні характеристики дерев'яних музичних інструментів// Наук. вісник УкрДЛТУ:...»

«технических систем [Текст] / Е.И. Сычев //Надежность и контроль качества. – 1997. – № 10. – С.133–138. 12. Володарський Є.Т. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю [Текст]: навч. посіб. / Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б Сердюк – Вінниця: Велес, 2001. – 219 с. 13. Методы Тагути: практика применения [Текст] / Ефимов В.В. // Методы менеджмента качества. – 2005. – № 6 – С. 28–35. 14. Месарович М. Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, Я. Такахара...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»