WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ РІШЕНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна академія наук України

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова

ГОРБАЧУК Василь Михайлович

УДК 519.8

МЕТОДИ ПОШУКУ

РІВНОВАЖНИХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ РІШЕНЬ

ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора фізико-математичних наук

Київ – 2015

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кнопов Павло Соломонович, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій.

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Ляшенко Ігор Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри математичної інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор Макаренко Олександр Сергійович, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»

Національного технічного університету України «КПІ», завідувач відділу прикладного нелінійного аналізу, доктор фізико-математичних наук Малюков Володимир Павлович, Європейський університет, доцент кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін.

Захист відбудеться «04» грудня 2015 р. о (об) 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 в Інституті кібернетики імені В.М.

Глушкова НАН України за адресою:

03680, МСП, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40.

З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві Інституту кібернетики імені В.М.

Глушкова НАН України за адресою:

03680, МСП, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40.

Автореферат розісланий «03»листопада 2015 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради О.А. ВАГІС

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Робота присвячена розробці апарата рівноважних децентралізованих рішень, притаманних важливим класам кібернетичних систем, прикладним методам пошуку таких рішень та їх застосуванням.

Основним об’єктом дослідження є загальні кібернетичні системи, що складаються з множини взаємопов’язаних елементів, здатних сприймати, запам’ятовувати та переробляти інформацію, а також обмінюватися нею.

Прикладами кібернетичних систем є автоматичні регулятори в техніці, електронні обчислювальні машини, людський мозок, біологічні популяції, людське суспільство, організовані ринки. Академік В.М. Глушков, глибоко розуміючи важливість рівноважної саморегуляції ринкових систем, у 1970-х роках розробив навчальний курс «Макроекономічні моделі», який викладав для студентів старших курсів. Сьогодні провідний університет світу Массачусетський технологічний інститут (США) у своїй інженерній школі пропонує курси «Принципи автономії і прийняття рішень» (факультет аеронавтики та астронавтики), «Аналіз та облік регіонального економічного зростання», «Аналіз і моделювання регіонального соціоекономічного впливу»

(відділ інженерних систем), «Геноміка, обчислення, економіка і суспільство»

(факультет наук і технологій охорони здоров’я).

Сьогодні особливий інтерес привертають децентралізовані кібернетичні системи, де питання управління, отримання, зберігання, передачі та переробки інформації постають принаймні для кількох елементів системи. Прикладами таких систем є мережі зв’язку, національні чи міжнародні збройні сили, транснаціональні корпорації чи асоціації. Широко вживаються такі словосполучення, як децентралізована організація, децентралізована система водопостачання, децентралізований облік і контроль, децентралізовані чи глобалізовані ланцюги постачання, децентралізовані й централізовані фінансові потоки або ресурси. Прикладами децентралізованих кібернетичних систем є організації, що складаються з керівника та підлеглого, замовника та виконавця, державного регулятора та приватного підприємства, центрального та периферійних процесорів. Дослідження подібних систем і розробка науково обгрунтованих рекомендацій для підвищення їх ефективності є актуальною задачею для багатьох держав, зокрема для України.

Якщо математично формалізоване питання управління однорівневою (централізованою) системою зводиться до задач керування та оптимізації, для розв’язання яких розроблено досить ефективні методи (серед яких відомі методи Київської школи оптимізації), то формалізоване питання управління вже лінійною дворівневою системою зводиться до NP-важкої задачі. Крім того, власне розв’язок дворівневої задачі не є однозначним (виділяють песимістичні та оптимістичні, з погляду вищого рівня, розв’язки).

Предмет дослідження є порівняно новим і таким, що бурхливо розвивається. Нобелівська премія 1978 р. Г. Саймона (який отримав також премії А. Тюрінга та Д. фон Неймана) за піонерські дослідження процесів прийняття рішень в економічних організаціях мотивувала багатьох учених світу звернути увагу на рівноважні децентралізовані рішення. Перший огляд математичних праць з дворівневого програмування Л. Вісенте, П. Каламаї опублікований у 1994 р. і містив близько сотні найменувань. Наступний огляд С. Демпе містив уже декілька сотень найменувань, а між цими оглядами за кордоном вийшло кілька книг з дворівневого програмування та суміжних питань (автори – Ж.Г. Луо, Д.С. Панг, Д. Ральф, Д. Бард, К. Шіміцу, Й. Ішізука, А. Мігдалас, П. Варбранд). Обидва видання енциклопедії оптимізації (під редакцією іноземного академіка НАН України П. Пардалоса) включають кілька статей з різних напрямків дворівневого програмування та його застосувань.

Cлід зазначити тісний зв’язок дворівневої оптимізації з іншими точними науками – хімією, механікою, фізикою.

Ряд вітчизняних і зарубіжних фахівців здійснив важливі кроки для розвитку математичної теорії і практики ієрархічних систем, зокрема В.П. Гачок, В.С. Михалевич, М.В. Михалевич, В.В. Остапенко, Б.М. Пшеничний, Н.З. Шор, С. Банах, І.Б. Гермейер, Б. Кнастер, А.В. Кряжимський, Н.Н. Моїсеєв, Д. Неш, Х. фон Штакельберг, Г. Штейнгауз, Д. Харшаньї. Такий розвиток триває у кількох напрямах, зокрема у напрямі теорії динамічних ігор (В.Й. Жуковский, А.О. Чикрій, В.П. Малюков, Л.А. Петросян, П.В. Прокопович, А.Ф. Клейменов, М.С. Нікольський), складної ігрової динаміки (І.М. Сушко, Ю.Л. Майстренко, О.С. Макаренко, Л. Гардіні, Т. Пуу, Ф. Трамонтана), моделювання децентралізованих економічних систем (В.М. Геєць, П.І. Бідюк, А.П. Великий, О.Ф. Волошин, М.С. Гончар, В.С. Григорків, Л.Ф. Гуляницький, Я.І. Єлейко, М.З. Згуровський, О.І. Ястремський, І.В. Козін, І.М. Ляшенко, С.В. Мащенко, Е.І. Ненахов, О.І. Черняк, Ф.І. Єрешко, О.Ф. Кононенко, І.Г. Поспелов, О. Шай, Ж. Тіроль), розробки чисельних методів (А.М. Гупал, С.І. Ляшко, Г.О. Донець, М.Г. Журбенко, Ю.Г. Кривонос, Ю.П. Лаптін, В.І. Норкін, С.В. Ржевський, В.В. Семенов, І.В. Сергієнко, П.І. Стецюк, Г.Г. Цегелик, Ф. Шаріфов, М. Кочвара, О.О. Гайворонський, Б. Мордухович, А. Нагурней, Є.О. Нурмінський, І. Оутрата, М. Солодов, С.П. Урясьєв), врахування невизначеності (Ю.В. Крак, В.П. Шило, О.М. Голодніков, Ю.М. Єрмольєв, В.С. Кирилюк, П.С. Кнопов, І.М. Коваленко, І.В. Бейко, Ю.М. Каніовський, О.Г. Наконечний, О.М. Наконечний).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є складовою частиною наукових досліджень, що проводилися в Інституті кібернетики імені В.М.

Глушкова НАН України, зокрема таких:

«Разработать и ввести в эксплуатацию ППП для решения на ПЭВМ задач оптимизации стохастических и нелинейных систем»;

«Разработка программных, информационных и технологических средств взаимного функционирования мировой продовольственной модели BLS и модели АПК СССР»;

«Экспертная система оценки риска эколого-экономических конфликтов»;

«Розробити методи системного моделювання стосовно до складних об’єктів, які функціонують в умовах ризику і неповної інформації»;

«Розробити математичні методи і алгоритми для розв’язання нелінійних задач прийняття оптимальних рішень» (номер держреєстрації 0194U006277, 1994);

«Розробити методи стохастичної та недиференційованої оптимізації в задачах моделювання та системної ідентифікації за урахуванням фактору ризику» (номер держреєстрації 0195U011923, 1995);

«Розробити методи оцінки ризику та їх застосувань у економіці, фінансовій та страховій математиці, теорії надійності» (номер держреєстрації 0100U002661, 2000);

«Розробка математичних методів та обчислювальних алгоритмів для аналізу, оптимізації та керування ризиком» (номер держреєстрації 0102U003212, 2002);

«Розробити методи оптимального керування стохастичними системами з післядією для розв’язання прикладних задач в економіці, екології та техніці»

(номер держреєстрації 0102U000447, 2002);

«Розробити методи оцінювання та оптимізації параметрів стохастичних систем зі слабкою та сильною залежністю» (номер держреєстрації 0105U001342, 2005);

«Розробка та теоретичне обгрунтування математичних моделей та ефективних алгоритмів оптимізації комплексних систем енергетики» (номер держреєстрації 0102U003210, 2002);

«Створення на базі вітчизняного суперкомп’ютера засобів аналітичної підтримки супроводження етапів бюджетного процесу» (номер держреєстрації 0109U005517, 2009);

«Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Полтавська та Черкаська області)» (номер держреєстрації 0110U005349, 2010);

«Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Житомирська, Вінницька області)» (номер держреєстрації 0111U006462, 2011);

«Системне настроювання регіональних моделей інтегрованої інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу в Україні (Житомирська, Львівська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська області)» (номер держреєстрації 0112U005274, 2012);

«Розробити математичні методи й програмні засоби оцінювання та керування складними технологічними та економічними системами в умовах ризику та невизначеності» (номер держреєстрації 0112U000745, 2012);

«Розробити методи аналізу, оптимізації та моделювання стохастичних систем із застосуванням до проблем економіки, фінансової та страхової математики» (номер держреєстрації 0112U000744, 2012);

«Розробити математичні методи і програмні засоби оцінювання та керування складними технічними і економічними системами в умовах ризику та невизначеності» (номер держреєстрації 0112U000745, 2012);

«Розробити методи нелінійного стохастичного аналізу та моделювання із застосуванням до задач оцінювання, оптимізації та прогнозування» (номер держреєстрації 0112U000747, 2012).

Зазначені дослідження та розробки здійснювалися і здійснюються відділом математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України у тісному співробітництві з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Лаксенбург, Австрія), членом якого є НАН України та науково-технічні організації провідних держав світу.

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є розробка апарата рівноважних децентралізованих рішень, прикладних методів пошуку таких рішень та їх застосування на реальних даних.

Ця мета досягається шляхом постановки і розв’язання наступних задач:

- виявлення загальних закономірностей кібернетичної системи залежно від цілей її елементів та її інформаційної структури;

- виникнення ієрархії внаслідок відмінностей цілей та інформації серед елементів системи;

- оцінки ефективності роботи системи;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ПРО НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ, ВАК УКРАЇНИ ТА НАУКОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ (ДО ПИТАННЯ ПРО ВИМОГИ А.І. Радченко, ДО НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВД Академперіодика ФАХОВИХ ВИДАНЬ) НАН України На виконання одного з пунктів резолюції II Науково-практичної конференції Наукова періодика: традиції та інновації, яка відбулась 8 червня 2011 року в Києві, було створено робочу групу для вивчення питання щодо оформлення пристатейних переліків використаних джерел — списків літератури у наукових періодичних виданнях. Серед...»

«УДК 658:005.622:33 А.В. Ружицький1, О.О. Томчишен2 НТУУ “Київський політехнічний інститут”, ПДАТУ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ РЕФІНАНСУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА © Ружицький А.В., Томчишен О.О., 2011 Запропоновано використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості для управління взаєморозрахунками підприємства, а саме: факторинг, облік векселів, виданих покупцями продукції та форфейтинг. Ці форми...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 316.64:504 ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Ю.Л. Колесник У статті піднімається проблема моральноекологічного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів, висвітлюється дві сторони виховання студентів – моральне та екологічне. Загальним завданням екологічного виховання є формування екологічної свідомості. Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок з...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630* 81 Ю. М. ДЕБРИНЮК* ФОРМОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ LARIX DECIDUA MILL. У ПРИКАРПАТТІ Національний лісотехнічний університет України Вивчали формову різноманітність особин Larix decidua Mill. за кутом гілкування, густотою крони, товщиною сучків, ступенем очищення стовбура, типом кори. Найбільш перспективними для створення плантаційних насаджень є форми модрини з гострим кутом гілкування, щільною та середньої щільності кроною,...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» АНДРУСІВ УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА УДК 338.45 : 658.589 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. Біометрія: Навч. пос. – Львів: Камула, 2004. – 236 с.3. Дебринюк Ю.М., М'якуш І.І. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України. – Львів: Світ, 1993. – 296 с.: іл. – Бібліогр. – С. 291.4. Дебринюк Ю.М., Осмола М.Х., М'якуш І.І., Мельник О.С. Лісовирощування в західному регіоні України. – Львів: Світ, 1994. – 408 с.5. Делеган І. Лісова зоологія. Безхребетні. – Львів: Поллі, 2003. – С. 362-366....»

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ ЛІЦЕЇ Лобач О.В.1, Афанасьєв В.В.2, Щербаченко В.К. 2 Технічний ліцей Національного технічного університету У країни «Київський політехнічний інститут» 1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 2 Анотація. Впродовж останніх років, внаслідок високого навчального навантаження в середньому навчальному закладі, у більшості підлітків відзначається дефіцит рухової активності в режимі дня, що обумовлює появу...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 504.06:336.777.7 Доц. І.А. Маринич, канд. економ. наук; магістрант М.І. Хутка – Львівська КА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У МАЛИЙ БІЗНЕС Найважливішою складовою ринкової трансформації економіки є інвестиційна політика. Особливе місце в цій політиці займає аналіз і оцінка інвестиційної привабливості підприємств, як потенційних об'єктів інвестування. Особливо це є актуальним для малих підприємств, тому що саме вони найчастіше не...»

«ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА 75 ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА УДК 338.24:65.011.46:622.33 Грегорчук А. професор WSP, доктор HAВ, Завиша Е. доктор філософії Вища школа промоції м. Варшава, Іваницька О. канд. економ. наук. Національний технічний університет України “КПІ” ОЦІНКА ЗБИТКОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ Розглянуто сучасні підходи до визначення реальної збитковості вугледобувних підприємств України. Наведено основні критерії щодо закриття вугільної шахти відповідно до потреб національної економіки. The modern...»

«Химич І., Погайдак О. Корпоративна культура – важливий елемент внутрішнього середовища підприємства / Ірина Химич., Ольга Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2010. — Випуск 1 (3). — С. 118-123. УДК 658.5 (334.784) Ірина Химич, Ольга Погайдак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА Анотація. У даній статті розглянуто поняття корпоративної культури, як одного із...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»