WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ДО ВОДНЕВОЇ ПОРИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ ЗВАРЮВАННІ ПІД ФЛЮСОМ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ГАЄВСЬКИЙ

Володимир Олегович

УДК 621.791.019

ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ШВІВ ДО ВОДНЕВОЇ ПОРИСТОСТІ

ЯК ФАКТОР ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

ПРИ ЗВАРЮВАННІ ПІД ФЛЮСОМ

Спеціальність 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології»

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата технічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Міністерства освіти і науки України.

Доктор технічних наук, професор

Науковий керівник:

Прохоренко Володимир Михайлович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», професор кафедри зварювального виробництва.

доктор технічних наук,

Офіційні опоненти:

старший науковий співробітник Скульський Валентин Юрійович, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, старший науковий співробітник відділу зварювання теплостійких сталей.

доктор технічних наук, професор Пулька Чеслав Вікторович, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, професор кафедри технології і обладнання зварювального виробництва.

Захист відбудеться « 30 » червня 2015 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435.

З дисертацією можна ознайомитись в науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий « 26 » травня 2015 року.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ознакою сучасного світу є підвищена увага до ризиків, пов’язаних з невиконанням вимог до якості виробів. Газові пори являються одним з дефектів зварних швів. Нормативні вимоги до пористості зварних швів систематично переглядаються. Наслідком невиконання вимог до пористості зварних швів можуть бути техногенні катастрофи, людські втрати, професійні захворювання, травми, втрата працездатності зварних виробів тощо. Для зменшення технологічних ризиків, пов’язаних з пористістю зварних швів, необхідні узгоджені дії конструкторів, фахівців з контролю якості зварних виробів та технологів зварювального виробництва. Технологи зменшують ризики невиконання вимог до пористості шляхом оптимального підбору зварювальних матеріалів, об’ємів вибіркового контролю пористості та призначення технологічних заходів попередження пористості зварних швів.

Значний внесок у дослідження пористості зварних швів зробили вітчизняні та закордонні вчені: І.К. Походня, І.І. Фрумін, І.В. Кірдо, В.В. Підгаєцький, М.М. Потапов, К.В. Любавський, В.Н. Волченко, М.М. Гапченко, І.Р. Пацкевич та інші.

В результаті досліджень пористості зварних швів при дуговому зварювання під флюсами загального призначення визначені основні пороутворюючі гази та технологічні і металургійні методи попередження утворення пор. Показано, що при зварюванні під флюсами загального призначення основним пороутворюючим газом являється водень. К.В. Любавським розроблена спрощена методика оцінки стійкості зварювальних матеріалів до пористості.

Однак існуючі методики оцінки стійкості до утворення пор не враховують той факт, що поява пори є випадковою подією і це вимагає застосовування статистичних показників стійкості зварних швів до пороутворення. Крім того, існуючі методики зовсім не враховують встановлені вимоги до пористості зварних швів. Стохастичність появи пор у зварних швах потребує використання статистичних методів при експериментальному дослідженні пористості зварних швів. Через те, що вологість флюсу в умовах виробництва є важко контрольованим фактором утворення водневих пор, необхідні статистичні дослідження впливу води у зоні зварювання на нормовані показники пористості зварних швів. Відсутність методик прогнозування рівня відбракування за пористістю зварних швів в умовах виробництва обмежує можливість обґрунтування мінімально необхідних для контролю пористості зварних швів об’ємів вибірок і ускладнює прийняття рішення про здатність процесу зварювання виконувати нормативні вимоги до пористості зварних швів.

Таким чином, прогнозування стійкості зварного шва до водневої пористості, яке враховує стохастичність появи пор і основане на статистичному дослідженні показників водневої пористості та розрахунках ймовірності невиконання вимог до пористості зварного шва є важливою науково-технічною задачею. Вирішення цієї задачі дозволяє знизити технологічні ризики водневої пористості шляхом визначення мінімально необхідного об’єму вибіркового контролю зварних швів, виходячи з прогнозованої ймовірності невиконання вимог до пористості для обраної технології дугового зварювання під флюсом. Розв’язанню цієї задачі присвячена дана дисертаційна робота.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» як складова частина науково-дослідної роботи за темою «Обмеження технологічних ризиків невиконання вимог до пористості при зварюванні під флюсами загального призначення», державний реєстраційний номер 0114U003419. Дана робота спрямована на створення наукових засад і засобів керування якістю нероз’ємних з’єднань при зварюванні під флюсом, розроблення методик оцінювання та прогнозування стійкості до пороутворення як одного з показників зварюваності матеріалів.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є зменшення технологічних ризиків пористості швів, заварених під флюсами загального призначення, шляхом прогнозування ймовірності виконання вимог до пористості зварних швів та обґрунтування мінімально необхідного для контролю пористості об’єму вибірки.

Задачами дослідження являються:

- аналіз існуючих підходів до визначення та зменшення технологічних ризиків невиконання вимог до пористості зварних швів;

- розробка методики статистичного дослідження стійкості до водневої пористості зварних швів при зварюванні під флюсами загального призначення;

- дослідження впливу води у зоні зварювання на показники пористості швів, заварених під флюсами загального призначення;

- оцінка можливості прогнозування ймовірності невиконання вимог до пористості при виготовленні зварних виробів за результатами експериментального дослідження стійкості швів до утворення пор;

- розробка рекомендацій з визначення мінімально необхідних об’ємів вибірок для контролю пористості зварних швів;

- розробка рекомендацій із зменшення технологічних ризиків невиконання вимог до пористості швів при зварюванні повітряних резервуарів залізничних вагонів.

Об’єкт дослідження – технологічні ризики водневої пористості при зварюванні під флюсами загального призначення.

Предмет дослідження – стійкість зварних швів до утворення водневих пор, показники пористості, ймовірність виконання вимог до пористості при зварюванні під флюсами загального призначення.

Методи дослідження. Поставлені задачі вирішувались з використанням теоретичних та експериментальних методів дослідження. Аналіз існуючих підходів до визначення та зменшення технологічних ризиків невиконання вимог до пористості зварних швів виконаний шляхом огляду літературних даних та порівняння опублікованих результатів, отриманих попередніми дослідниками. В основу розробленої в роботі методики статистичного дослідження стійкості до водневої пористості покладено вдосконалену нами методику К.В. Любавського та статистичні закони розподілу випадкових величин – закон Вейбулла та закон Пуассона. Вплив води та флюсу на показники пористості швів досліджено з використанням оригінальної методики статистичного дослідження стійкості до водневої пористості. При цьому адекватність теоретичних моделей статистичного розподілу показників пористості зварних швів експериментальним даним перевірялася за критерієм Пірсона, для середньоарифметичних значень показників пористості зварних швів встановлювався довірчий інтервал. Для прогнозування ймовірності невиконання вимог до пористості при виготовленні зварних виробів застосовувався метод екстраполяції експериментальних даних з використанням кореляційно-регресійного аналізу, методу найменших квадратів та коефіцієнту детермінації. В основу визначення мінімально необхідних об’ємів вибірок покладено метод аналізу видів і наслідків потенційних відмов виробничого процесу. Рекомендації по зменшенню технологічних ризиків невиконання вимог до пористості швів при зварюванні повітряних резервуарів Р7-78 розроблені з використанням результатів дисертаційного дослідження та методики статистичного контролю процесу зварювання.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Вперше показана можливість визначення ймовірності комплексного виконання вимог до пористості за результатами експериментального дослідження показників водневої пористості зварних швів, заварених з використанням в якості пороутворюючого матеріалу дистильованої води у поліолефіновій трубці. Для розрахунку ймовірності комплексного виконання вимог до пористості зварних швів запропоновано реєструвати кількість та діаметр пор на одиничних ділянках зварних швів, визначати за отриманими даними параметри Пуассонівського розподілу кількості пор та Вейбулівського розподілу діаметру пор, розраховувати ймовірність невиконання вимог до пористості в експериментальних умовах та екстраполювати результати розрахунків на виробничі умови.

2. Встановлено, що із п’ятикратним збільшенням кількості дистильованої води, введеної в зону зварювання, суттєво (у 27-35 раз) збільшується середня кількість водневих пор і значно менше (на 50-100%) зростає їх середній діаметр.

3. Вперше встановлено, що ймовірність появи та ймовірність перевищення максимально допустимого діаметру пор лінійно залежить від кількості води, введеної на одиничну ділянку зварного шва.

4. Вперше отримана математична залежність мінімально необхідного для контролю пористості зварних швів об’єму вибірки від ймовірності невиконання вимог до пористості, рангу значимості недопустимої пористості зварного шва та прийнятного рівня технологічних ризиків.

Практичне значення отриманих результатів. Одержані в дисертації результати можуть бути використані технологами підприємств зварювального виробництва як наукові засади для керування якістю зварних з’єднань в частині аналізу технологічних ризиків та застосування статистичних методів управління якістю. Застосування статистичних показників стійкості до пороутворення та обґрунтованих об’ємів вибірок у зварювальному виробництві спрощує виконання вимог існуючих національних та міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 3834-2:2008 «Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів», ДСТУ ISO/TS 16949:2005 «Системи управління якістю. Специфічні вимоги до виробників автотранспортних засобів та запасних частин і приладдя до них», IRIS Rev. 02 June 2009 «Міжнародний стандарт якості для залізничної промисловості».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФЕСЕНКО КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА УДК 621.74.046 МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ В ЛИВНИКОВІЙ СИСТЕМІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДВОШАРОВИХ ВИЛИВКІВ Спеціальність 05.16.04 – Ливарне виробництво АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі ливарного виробництва чорних і кольорових металів Національного технічного...»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Вінницький національний аграрний університет ННІ аграрної економіки Кафедра вищої математики, інформатики та математичних методів в економіці ІНФОРМАТИКА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Вінниця – 2011 УДК Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Інформатика. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502...»

«Національний лісотехнічний університет України развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности / под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К. : Вид-во Знания Украины, 2004. – С. 139-147. 17. Інтернет-сторінка Міжнародної асоціації наукових парків (МАНП). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.technopark.al.ru.18. Крикавський Є.В. Маркетинг енергозбереження / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, Л.А. Мороз. – Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2001. – 196 с. 19....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний політехнічний університет КОЛЯДА АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ УДК 004.6:001(043.3/.5) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ 05.13.06 – Інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук,...»

«Національний лісотехнічний університет України Дудин Р.Б. Парк-достопримечательность садово-паркового искусства в смт. Великий Любинь – прошлое и настоящее Исследовано историю создания и современное состояния достопримечательности садово-паркового искусства местного значения, которая расположена на территории школы-интерната в Великом Любине. Рассмотрены основные этапы развития, состояние насаждений и современные проблемы существования парка. Ключевые слова: парк, дворец, насаждение,...»

«МЕ Т О ДИ ЧН І В К А З ІВ К И до виконання практичної роботи «Еколого-географічний аналіз і оцінювання стану території» з дисципліни «Топографія з основами картографії» для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕ Т О ДИ ЧН І В К А З ІВ К И до виконання практичної роботи «Еколого-географічний аналіз і оцінювання стану території» з дисципліни...»

«Національний лісотехнічний університет України Негативні наслідки таких змушених продаж збільшуються ще і тим фактом, що там де ринки купівлі продажу землі слабкі – як у більшості сільських районів, – ціни на землю протягом визначеного часу можуть значно змінюватися. Високі трансакційні втрати, які пов'язані з продажем землі, що ще більше збільшуються внаслідок втручання держави, можуть привести до сегментації таких ринків. Як наслідок, може скластися така ситуація, коли визначені шари...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ БЕРЛІЗЄВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА УДК 621.742 РЕГУЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ ЛИВАРНИХ ФОРМ І СТРИЖНІВ НА ЕТАПАХ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ РІДКОСКЛЯНИХ ХОЛОДНОТВЕРДІЮЧИХ СУМІШЕЙ Спеціальність 05.16.04 – Ливарне виробництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному технічному університеті...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ Методичні вказівки й контрольні завдання для студентів заочної форми навчання галузь знань 0101 педагогічна освіта напрям підготовки 6.010104 професійна освіта спеціальність 5.01010401 професійна освіта (за профілем підготовки) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Методика професійного навчання для студентів заочної форми навчання спеціальності...»

«Технічні науки ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УДК 687:083 В.О. ПРИВАЛА, Л.В. БУХАНЦОВА Хмельницький національний університет СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СПОСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО ОДЯГУ В статті розглянуто існуючі способи трансформації сучасного одягу в різноманітні швейні вироби, використання яких дозволяє значно розширити асортимент продукції швейної промисловості. Систематизація розглянутих авторами статті способів дозволяє вдосконалити процес проектування одягу. In article...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»