WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ДІЯЛЬНОСТІ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Фурдак Маргарита Миколаївна

УДК 338.31 : 338.435 : [631.15/16] : 634.8

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства освіти і науки України доктор економічних наук, професор

Науковий керівник:

Маренич Тетяна Григорівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, завідувач кафедри обліку і аудиту.

доктор економічних наук, доцент

Офіційні опоненти:

Антофій Наталія Миколаївна, ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут», проректор з навчально-методичної роботи;

кандидат економічних наук, доцент Гуторова Олена Олександрівна, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, доцент кафедри економіки підприємства.

Захист відбудеться «28» грудня 2015 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, читальний зал.

Автореферат розісланий «27» листопада 2015 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Зайцев Ю.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Виноградарство та виноробство в Україні завжди були важливими галузями агропромислового комплексу. Займаючи незначну питому вагу в структурі сільськогосподарських угідь, виноградарство суттєво впливає на рівень соціально-економічного розвитку регіонів, забезпечуючи споживчий продовольчий ринок свіжою продукцією та переробні підприємства сировиною. В той же час, протягом останніх десятиріч виноградарськовиноробні підприємства України зазнавали значних негативних змін. Внаслідок наявного диспаритету цін на виноградну та виноробну продукцію, недостатньої, а в останні роки взагалі відсутньої, державної підтримки виноградарів умови функціонування виноградарсько-виноробних підприємств значно ускладнились, що призвело до збитковості більшості з них; частина ж підприємств перепрофілювалась та змінила спеціалізацію на менш енергоємні та трудомісткі виробництва. Внаслідок цього площі виноградників в Україні, в тому числі в плодоносному віці, за більш ніж 20 років мали стійку тенденцію до зменшення. Погіршення якісної структури виноградників, недоліки в плануванні сортового складу винограду для виробництва вина та виноматеріалів, а також наявність великої частки виробництва фальсифікованої продукції поступово призвели до зниження конкурентоспроможності вітчизняної виноградно-виноробної продукції на зовнішньому ринку. З огляду на ситуацію, що склалася в галузі, пошук резервів, шляхів і напрямів підвищення ефективності функціонування виноградарсько-виноробних підприємств набуває особливого значення.

Дослідженню умов сталого розвитку підприємств виноградарства та виноробства, системному аналізу найважливіших проблем галузі як теоретичного, методологічного, так і практичного характеру, а також питанням підвищення економічної ефективності саме виноградарсько-виноробного виробництва в тій чи іншій мірі було присвячено чимало робіт провідних вітчизняних науковців, як із ім’ям в науці, так і початківців: Авідзби А.М., Анісімової Н.Ю., Антофій Н.М., Бузні А.Г., Білоус І.В., Волинкіної Д.Б., Гаркуші О.М., Гуторової О.О., Дятла В.М., Загоруйко В.А., Каламан О.Б., Карташової О.Г., Коєвої Ж.В., Короткової О.В., Магійович Р.І., Матчиної І.Г., Мулюкиної Н.А., Рибінцева В.О., Руднєвої М.Г., Сілецької Н.В., Тарасюк А.В., Червена І.І., Черемісіної С.Г., Шальнєвої В.В., Шацької Е.Ш., Шебаніної О.В.

та інших.

Віддаючи належне існуючим фундаментальним науковим розробкам із зазначеної проблематики, на сьогодні залишаються актуальними та до кінця не вирішеними питання дієвості механізму державної підтримки підприємств галузі, гармонізації економічних інтересів учасників інтеграційних процесів в ній, а також можливості адаптації регіональних особливостей розвитку галузі до загальнотеоретичних, методичних, методологічних та практичних аспектів стратегії підвищення економічної ефективності виробництва в виноградарськовиноробних підприємствах.

Окреслене коло проблемних питань, їх актуальність та значущість в сьогоднішніх умовах зумовило вибір теми дисертаційної роботи, зміст та структуру даного дисертаційного дослідження, його наукову та практичну цінність.

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідної теми кафедри обліку і аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка «Організаційно-економічні та технологічні засади підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції в умовах формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0111U005203), у межах якої автором обґрунтовано методологічні підходи до підвищення ефективності діяльності виноградарсько-виноробних підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних та прикладних положень щодо формування стратегій підвищення економічної ефективності функціонування виноградарсько-виноробних підприємств.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені та вирішені наступні завдання:

– з'ясувати теоретичні засади підвищення ефективності в аграрній сфері та уточнити сутність категорії «ефективність сільськогосподарського виробництва»;

– узагальнити методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств виноградарсько-виноробної галузі агропромислового виробництва;

– проаналізувати сучасний стан підприємств виноградарсько-виноробної галузі;

– охарактеризувати ефективність діяльності виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської області;

– систематизувати основні напрями підвищення ефективності та конкурентоспроможності виноградарства та виноробства в умовах інтеграції України до світового економічного простору;

– визначити основні внутрішньогосподарські резерви підвищення ефективності функціонування і розвитку виноградарсько-виноробних підприємств регіону;

– обґрунтувати концептуальні засади створення регіональних виноградно-виноробних кластерів, генерування та імплементації стратегій підвищення економічної ефективності їх підприємств-учасників;

– удосконалити підходи до застосування інструментарію бізнеспланування щодо інноваційно-інвестиційних проектів з утилізації відходів виноградарства і виноробства;

– узагальнити напрями та інструменти державного регулювання та державної фінансової підтримки підприємств виноградарсько-виноробної галузі.

Об’єктом дослідження є процеси економічного розвитку та сукупність економічних відносин підприємств виноградарсько-виноробної галузі.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних аспектів генерування та імплементації стратегій підвищення економічної ефективності функціонування виноградарсько-виноробних підприємств.

Методи дослідження. Теоретичну базу дисертаційного дослідження складають положення фундаментальних праць класиків економічної науки, науковий доробок вітчизняних вчених, у якому розкриваються теоретичні та практичні проблеми щодо підвищення економічної ефективності виноградарсько-виноробної галузі, сучасні викладки аграрної економічної науки, а також окремі приклади закордонного досвіду з питань стосовно досліджуваної проблеми.

Методологічною основою дисертації стали як загальнонаукові методи, так і спеціальні якісні та кількісні прийоми економічного аналізу, а також об'єктивні закони ринкової економіки. Зокрема, огляд наукової думки та узагальнення теоретичних засад і положень здійснювались за допомогою монографічного методу. При виконанні теоретичних узагальнень та формуванні висновків щодо шляхів підвищення економічної ефективності діяльності підприємств виноградарсько-виноробної галузі використовувались прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, порівняння (при проведенні аналізу сучасного стану виноградарськовиноробної галузі, оцінюванні динаміки показників виробництва винограду та виноробної продукції, визначенні закономірностей розвитку галузі). У процесі дослідження також використовувалися описові прийоми економічного аналізу, такі, як середні та відносні величини, ряди динаміки (при аналізі багаторічних даних з метою виявлення змін в часі показників та параметрів розвитку об'єкту дослідження), графічний прийом (при відображенні динаміки показників та визначенні тенденцій розвитку галузі в масштабах країни та окремих регіонів).

Дослідження причинно-наслідкових залежностей між окремими складовими економічних процесів, що відбуваються в виноградарсько-виноробній галузі, здійснювалось з використанням аналітичних прийомів економічного аналізу, що дало змогу визначити детерміновані залежності (зокрема – метод ланцюгових підстановок - при аналізі динаміки урожайності, валового збору урожаю та площ виноградників) та стохастичні взаємозв’язки (кореляційнорегресійний аналіз - використано для визначення взаємозв'язку залежності врожайності винограду від витрат факторів виробництва при розробці виробничих функцій). Крім того, на всіх етапах вивчення та узагальнення тенденцій динаміки ефективності розвитку виноградарсько-виноробної галузі та окремих підприємств застосовувався економіко-статистичний метод дослідження. Кожен із зазначених методів і прийомів використовувався адекватно та відповідно його можливостям, що забезпечило рівень аргументованості аналітичних оцінок та достовірність висновків дослідження.

Інформаційною базою дослідження є: законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні матеріали Державної служби статистики України та Головного управління статистики в Херсонській області, бухгалтерські та статистичні звіти окремих господарських одиниць Херсонської області, матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України, публікації наукових установ, доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові та методичні джерела, власні емпіричні дослідження автора.

Наукова новизна одержаних результатів.

До найбільш вагомих наукових результатів, що визначають рівень і характер новизни та розкривають основний зміст дисертаційного дослідження, належать такі положення:

вперше:

– обґрунтовано концептуальні засади створення виноградарськовиноробних кластерів, які представлені взаємопов'язаними блоками – цільовим, підготовчим, аналітичним, технологічним та оцінним, кожен з яких складається з відповідних послідовних етапів, що забезпечують раціональність, результативність та ефективність функціонування виноградарсько-виноробних підприємств у складі кластера при генеруванні та імплементації стратегій підвищення їх економічної ефективності;

удосконалено:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» УДК 330.341.1 Гавриш О.А. док. техн. наук, професор, Клименко К.С. Національний технічний університет України “КПІ” ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ Стаття присвячена аналізу сучасного стану технологій, які використовуються в Україні, їх віку та перешкод на шляху впровадження нових технологічних розробок у промисловість. Розглядається технологія як рушійна сила для розвитку будь якої країни, а рівень науково...»

«“Правова інформатика”, № 2(42)/2014 4 Інформатизація та інформаційні технології УДК 004:347.453.8 САНДУЛ В.С., головний спеціаліст відділу взаємоз’єднання мереж та інфраструктури Департаменту зв’язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України ХОХОТВА І.І., директор Департаменту зв’язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ ТА...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (57) 2013 Рецензент – доктор педагогічних наук, доцент Проректор з наукової роботи Міжнародного науково-технічного університету ім. Бугая М. В. Роганова Reviewer – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector on Scientific work of International Scientific-Technical University named after Buhay M. V. Roganova УДК [378.011.3 057.175 : 796] : 17.022.1 ДУХОВНО-МОРАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Магмедов В.Г., Стольберг Ф.В., Беличенко Ю.П. Биоинженерные системы для охраны водных объектов от загрязнения // Гидротехника и мелиорация. – 1984. – № 1. – С. 68-70.16. Барсукова В.С. Физико-генетические аспекты устойчивости растений к тяжелым металлам // Аналитический обзор. СО РАН; ГПНТБ; Ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск, 1997. – 232 с. УДК 504(075.8) Проф. І.М. Озарків, д-р техн. наук; доц. І.Є. КульчицькийЖигайло, канд. с.-г....»

«ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Н.Л. КЛОЧКО ВСТУП ДО ШКОЛИ ЯК ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТІ МОНОГРАФІЯ ВІННИЦЯ – 2012 УДК 373.3(477)„19” ББК 74.202.4 (4Укр) К 50 Друкується за рішенням ученої ради Вінницького національного технічного університету (Протокол № 9 від 26 квітня 2012 р.) Рецензенти: О.М. Джеджула, доктор педагогічних наук, професор В.І. Клочко, доктор педагогічних наук, професор А.М. Коломієць, доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХПІ Серія: «Механіко-технологічні системи та комплекси» № 11(1120)2015 Збірник наукових праць Видання засновано в 1961 р. Харків © НТУ «ХПІ», 2015 Вісник НТУ “ХПІ» 2015. №11(1120) Вісник Національного технічного університету ХПІ Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х.: НТУ „ХПІ» – 2015р. №11(1120) –220 с....»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2011 рік ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Адамик Вікторія Віталіївна Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу : [монографія] / В. В. Адамик, Р. Є. Зварич. – Т. : Екон. думка, 2011. – 300 с. Адамів Марта Євгенівна Антисипативне управління підприємствами в умовах зовнішньоекономічної діяльності / М. Є. Адамів // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Львів,...»

«Національний лісотехнічний університет України Ключевые слова: страхование, страховая организация, риск, управление финансовой стойкостью. Dobosh N.M. Management of loss financial firmness of insurance organizations risk In the financial system of Ukraine an important role for today is occupied by insurance companies. The correct estimation of risks of financial firmness will allow effectively to carry out a management their resources and will provide fulfilling a commitment before clients in...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ (Суми, 18-22 квітня 2011 року) ЧАСТИНА 3 Суми Сумський державний університет УДК [330.34+330.336] (063) Збірник вміщує тези доповідей науково-технічної конференції за результатами науково-дослідних робіт...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ БОЙКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 629.7.054:534.83 ХВИЛЬОВЕ СПІВПАДАННЯ І ПОХИБКИ ПОПЛАВКОВОГО ГІРОСКОПА НА РЕЗОНАНСНОМУ РІВНІ ЗА ГІПЕРЗВУКОВОГО РУХУ Спеціальність 05.11.03 – Гіроскопи та навігаційні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук КИЇВ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі біотехніки та інженерії Національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»