WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ З РЕЛЕЙНИМ КЕРУВАННЯМ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

БЄЛОХА ГАЛИНА СЕРГІЇВНА

УДК 621.316.721

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ З РЕЛЕЙНИМ

КЕРУВАННЯМ

Спеціальність 05.09.12 напівпровідникові перетворювачі електроенергії

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі електронних систем в Донбаському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Лисичанськ Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Самчелєєв Юрій Павлович, Донбаський державний технічний університет, Міністерства освіти і науки України, м. Лисичанськ, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Сенько Віталій Іванович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м.Київ, професор кафедри теоретичної електротехніки кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Гуцалюк В’ячеслав Якович, Інститут електродинаміки Національної академії наук України, м. Київ, старший науковий співробітник відділу транзисторних перетворювачів Захист відбудеться «2» червня 2015 р. о годині на засіданні 16.00 спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») за адресою: 03056, Київпр. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НТУУ «КПІ» за адресою:

03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий «__» ________ 2015р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.Б.Швайченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Бурхливий розвиток промисловості призводить відповідно до зростання нелінійних навантажень, що є генераторами вищих гармонік в мережу. У результаті проблема якості електроенергії ще більше загострюється. Економічні втрати через невідповідність якості електроенергії вимогам ДСТ обчислюються мільярдами євро. Тому проблема електромагнітної сумісності (ЕМС) нелінійних навантажень з мережею, як і раніше, стоїть на першому місці при розробці перетворювачів параметрів електроенергії.

Вирішенню проблеми ЕМС присвячені роботи Шидловського А. К., Волкова І. В., Козлова Ю. В., Москаленко Г. А., Жуйкова В. Я., Сокола Є. І., Жемерова Г. Г., Домніна І.Ф., Волкова А.В.(Україна), Шрейнера Р.Т., Єфімова О. О., Розанова Ю. К., Зінов’єва Г. С. (Росія), Akagi Н., Kolar J. W, Kazmierkowski М.

У сьогоденні найбільш ефективним засобом комплексного вирішення цієї проблеми (компенсація неактивної складової повної потужності і потужності спотворень) є силові активні фільтри (САФ) паралельного й послідовного типів.

Схемотехніка САФ практично у всіх випадках однакова, тому основна увага приділяється розробці та дослідженню систем керуванням (СК) фільтрами й відповідних алгоритмів, при цьому в більшості випадків мова йде про широтномпульсне або векторне керування.

Алгоритми, що реалізують ці керування, базуються на великій кількості вимірювальних, перетворювальних і обчислювальних операцій, котрі призводять до ускладнення СК і стримування їх активного впровадження. Оскільки САФ є доповненням до будь-якої перетворювальної системи, то, природно, ускладнюється й силова її частина (зростає кількість напівпровідникових ключів). При цьому головна увага в опублікованих роботах здебільшого приділяється роботі САФ і його системі керування, а не системі мережа-навантаження в цілому. Проте зовсім недостатньо уваги приділено релейному керуванню при вирішенні проблем ЕМС.

Одним з можливих шляхів вирішення зазначених проблем є розробка слідкуючих систем з релейним керуванням і з наданням їм властивостей джерела струму (ДС) або напруги (ДН), або потужності (ДП). Об’єднання зазначених властивостей в одному джерелі дозволить створити універсальне джерело живлення і при цьому істотно спростити силову частину і систему керування.

Таким чином, роботи, які спрямовані на розробку нових схемотехнічних перетворювальних систем, що реалізують режими ДС, ДН та ДП і забезпечують високу якість споживаної електроенергії, більш простих, ніж відомі, є актуальними й затребуваними.

Згідно з прийнятою в дисертації концепцією побудови джерел живлення, як замкнутих систем регулювання, будемо називати залежно від реалізованого режиму роботи, відповідно: “система стабілізації струму – ССС”, “система стабілізації напруги – ССН”, “система стабілізації потужності – ССП”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана в Донбаському державному технічному університеті. Запропоновані автором принципи побудови системи стабілізації струму, напруги та потужності, математичні та цифрові моделі систем, результати дослідження електромагнітних процесів використовувалися при виконанні держбюджетних НДР №200 «Розробка та дослідження універсальних енергоефективних перетворювачів параметрів електричної енергії» (держ.

реєстрація №0112U000366) і №206 «Розробка та дослідження енергоефективної індукційної установки з автоматичним керуванням процесом зонного нагріву металевих заготовок» (держ. реєстрація №0114U001459), в котрих автор брав участь як молодший науковий співробітник, а також держбюджетної кафедральної НДР «Розробка та дослідження пристроїв перетворення параметрів електричної енергії».

Мета та задачі наукового дослідження. Мета роботи – розробка джерел живлення на базі слідкуючих систем з релейним керуванням і примусовим формуванням споживаних з мережі струмів синусоїдної форми за відсутності фазового зсуву між напругою і струмом і надання їм властивостей джерел струму, напруги і потужності з можливістю регулювання вихідного параметра по величині, формі і частоті.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розробка принципів побудови систем стабілізації струму, напруги й потужності на базі слідкуючих систем з релейним керуванням;

- розробка перетворювачів частоти (ПЧ) на базі слідкуючих систем стабілізації струму з релейним керуванням;

- розробка алгоритму роздільного керування вентилями активного випрямляча і реверсора;

- розробка математичних і цифрових моделей систем стабілізації струму, напруги, потужності і перетворювачів частоти;

- проведення аналізу електромагнітних процесів в ССС, ССН, ССП і ПЧ в трифазному й однофазному виконанні;

- отримання аналітичних виразів для розрахунку основних параметрів систем стабілізації;

- розробка програми розрахунку параметрів ССС, ССН, ССП і ПЧ для всіх схематехнічних рішень;

- розробка універсального джерела живлення в трьох – і однофазному виконанні.

Об’єктом дослідження є електромагнітні процеси в системах стабілізації струму, напруги, потужності й перетворювачі частоти з релейним керуванням.

Предметом дослідження є системи стабілізації струму, напруги, потужності й перетворювачі частоти на базі слідкуючих систем стабілізації з релейним керуванням.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи теорії електричних кіл при дослідженні електромагнітних процесів, теорії автоматичного керування й електроприводу при дослідженні релейних режимів роботи електроприводів, методи гармонійного аналізу для оцінки якості споживаної енергії, математичне й цифрове моделювання для дослідження режимів роботи систем стабілізації з урахуванням їх схемотехнічних рішень.

Наукова новизна одержаних результатів:

1. Запропонований принцип побудови систем стабілізації струму, напруги й потужності забезпечує їх електромагнітну сумісність, граничну швидкодію у відпрацюванні завдань та збурень, низьку чутливість до їх дій при суттєвому спрощенні силової частини й СК у порівнянні з системами з САФ.

2. Вперше розроблено вісім варіантів побудови перетворювачів частоти на базі слідкуючих систем стабілізації струму з релейним керуванням простіших, ніж відомі, при живленні від однофазних і трифазних мереж.

3. Вперше створені математичні і цифрові моделі систем стабілізації струму, напруги, потужності і перетворювачів частоти, що дозволили дослідити режими їх роботи при різноманітних навантаженнях.

4. Вперше одержані аналітичні вирази для розрахунку максимальних і мінімальних значень частот релейного режиму в контурах формування споживаних з мережі струмів і струму навантаження.

5. Вперше встановлено зв’язок між існуванням релейного режиму і величинам активного опору і індуктивності вхідних дроселів.

6. Вперше встановлено зв’язок величини ємності конденсаторів з параметрами системи: потужністю навантаження, напругою конденсаторів, допустимою величиною її пульсацій і частотою мережі.

Практичне значення роботи полягає в наступному:

- доведена можливість побудови джерел напруги й потужності на принципах покладених в основу побудови джерел струму й можливість їх об’єднання в одному джерелі (додатково розширюються функціональні можливості, область використання, скорочується номенклатура виробів, зменшується вартість, підвищується надійність);

- запропонований принцип побудови й універсальний алгоритм керування системами стабілізації дозволяє спростити силову частину й, істотно, систему керування при високій електромагнітній сумісності, низької чутливості до дії збурень і граничній швидкодії;

- доведена можливість побудови перетворювачів частоти на базі систем стабілізації струму з релейним керуванням простіших, ніж відомі, при живленні від трифазних й однофазних мереж;

- матеріал дисертації використовується при підготовці студентів за фахом «Електронні системи» і «Електромеханічні системи автоматизації і електропривод», а також в монографії «Високоефективні джерела електроживлення» (авторів Ю.П.Самчелєєв, В.Г. Дрючин, Г.С. Бєлоха, Н.І. Андрєєва).

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення й результати, які виносяться на захист, одержані автором особисто. У наукових працях, виконаних у співавторстві, здобувачу належить: у [17] розроблена математична модель і виконано моделювання; у [2] запропонована схема універсального перетворювача, розроблена модель, виконано моделювання; у [5] розроблена модель електроприводу, досліджені режими її роботи; у [3] розроблена модель частотнострумового перетворювача, досліджені режими її роботи, у [9] розроблена математична модель системи стабілізації струму, виконаний аналіз результатів моделювання, одержаний вираз для визначення ємності конденсаторів; у [7] одержані вирази для розрахунку частот релейного режиму в контурах формування споживаного струму і струму навантаження, виявлені залежності частоти від струму навантаження; у [11] одержані вирази для розрахунку максимальних частот і ємностей конденсаторів, виконаний порівняльний аналіз ПЧ за параметрами, що визначають якість їх роботи; у [10] одержані вирази для визначення максимальних і мінімальних значень частот релейного режиму в ПЧ, розроблена модель, виконано моделювання; у [6] розроблена модель, виконано моделювання перетворювача та приводу в цілому й аналіз результатів, одержані початкові рівняння для аналізу електромагнітних процесів; у [13, 14, 15] запропонована система роздільного керування АВН і реверсором; у [12, 16] запропонована система роздільного керування АВН й інвертором.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства України, затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19 грудня 2003 р. № 205.2. Кисіль Н.М., Яворська О.М. Особливості обліку витрат у підприємствах лісової галузі// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 13.1. – С. 196-201.3. Витрати: Положення (стандарт)...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА Стандарты и качество, 2004. – 343 с. 4. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: www.balancedscorecard.ru. 5. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: www.bsc.org.ua. УДК 338.14:330.15/.133/.138:504.05 Доц. М.І. Бублик, канд. фіз.-мат. наук – Львівський ДІНТіУ ім. Вячеслава Чорновола ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Гаєвська Вікторія Олексіївна УДК 658.336.8 Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 05.13.22 – управління проектами та програмами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БУЯДЖИ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ УДК 621.574 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ТЕРМОТРАНСФОРМАЦІЇ В АВТОНОМНИХ ЕЖЕКТОРНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИНАХ Спеціальність 05.05.14 – Xолодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в інституті холоду, кріогенних технологій та екоенергетики...»

«УДК 631.431.3:631.811 ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЇ КОБАЛЬТУ ДЕЯКИМИ ТИПАМИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ О.І.КАРНАУХОВ, кандидат хімічних наук, В.М. ГАЛІМОВА науковий співробітник, Національний аграрний університет С.В. КАВЕЦЬКИЙ доктор сільськогосподарських наук, Інститут екогігієни і токсикології ім. Медведя МОЗУ С.О.ГОНЧАР науковий співробітник, О.В. БУРОВ науковий співробітник, І.В. СУРОВЦЕВ кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем (МННЦІТіС) Вивчена сорбція...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №2 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 658.284: 65 А.М. ХІНЦІЦЬКА, О.М. КОВАЛЬ Київський національний університет технологій та дизайну РОЗВИТОК ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ У статті проаналізовано сучасний стан розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Україні. Обґрунтовано значення виставкової галузі для економіки країни та досліджено шляхи подолання існуючих проблем і перешкод у її подальшому...»

«Технічні науки УДК 330.101:677.03 Г.О. ПУШКАР, Б.Д. СЕМАК Львівська комерційна академія НЕТКАНІ ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ, ВЛАСТИВОСТІ ТА СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ Наведена класифікація і товарознавча оцінка асортименту, властивостей і сфери застосування нетканих текстильних матеріалів інтер’єрного призначення. The classification and trade analysis of the product range of the nonwoven textiles for interiors has been made, and the field of their application has...»

«Національний лісотехнічний університет України воно розвивається. Опрацювання правильної фінансової політики допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності. Перспективним напрямом дослідження в цій сфері є обґрунтування методичних підходів до аналізу джерел формування обігового капіталу та його проведення, що надасть змогу визначити, до якої межі підприємство покладається на борги або на власний капітал. Література 1. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. –...»

«УДК 338:625.7/.8 UDC 338:625.7/.8 МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ З УТРИМАННЯ ДОРІГ Соколова Н.М., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Канін О.П., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Харченко А.М., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна MONITORING LONG-TERM PERFORMANCE-BASED ROAD ROUTINE MAINTENANCE CONTRACTS Sokolova N.M., Ph.D, National Transport...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. Лапко О. Інноваційна діяльність у системі державного регулювання : монографія. – К. : Ін-т економ. прогнозування НАН України, 1999. – 342 с.4. Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. – 2004. – № 2. – С. 5-15.5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб. : Изд-во Питер, 2002. – 400 с.6. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : підручник. – К. : Вид-во Либідь, 2006. – 480 с. 7. Статистичний щорічник України за 2007 рік. УДК...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»