WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и України

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

АНДРУСІВ УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА

УДК 338.45 : 658.589

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Витвицький Ярослав Степанович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри економіки підприємства.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Демчук Наталія Іванівна, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, професор кафедри фінансів та банківської справи;

кандидат економічних наук, доцент Шкромида Віталій Васильович, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доцент кафедри обліку і аудиту.

Захист відбудеться 28 квітня 2016 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, ауд. 202.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24 а.

Автореферат розісланий 25 березня 2016 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради П. А. Фісуненко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Домінування парадигми інноваційного розвитку в сучасних економічних ученнях суттєво розширює можливі напрями розвитку та функціонування підприємств, надаючи пріоритетного значення обранню серед існуючих альтернатив інноваційній діяльності. В умовах затяжної системної кризи в будіндустрії важливою й актуальною проблемою є розроблення механізму управління інноваційною діяльністю підприємств, заснованого на новітніх управлінських технологіях, що дасть змогу досягнути системних змін в інноваційній діяльності будівельних підприємств, забезпечити стійкість їх економічного зростання.

Питання розроблення теоретичних основ підвищення ефективності інноваційної діяльності досліджували у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці: А. Асаул, Б. Андрушків, Л. Антонюк, С. Батуков, Є. Бондаренко, І. Вахович, В. Геєць, Н. Денисенко, П. Друкер, С. Іляшенко, П. Перерва, Л. Федулова, Ю. Шипуліна, Й. Шумпетер та ін.; а проблемами, пов’язаними з особливостями інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, займалися В. Анін, Я. Витвицький, Н. Верхоглядова, В. Вечеров, С. Глухова, Н. Демчук В. Кандєєва, А. Лі, К. Мамонов, Д. Маєрс, Є. Моїсеєнко, Т. Момот, П. Микитюк, Ю. Орловська, Д. Пруненко, В. Проценко, А. Семенов, В. Семенов, Т. Сердюк, А. Стельмащук, В. Торкатюк, Б. Федишин, Н. Цепенюк, О. Чекулаєва, Л. Шевчук, В. Шкромида та ін.

Водночас, чимало питань, пов’язаних із формуванням механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, залишаються недостатньо розкритими. Спеціальних досліджень потребують проблеми розроблення системи показників для оцінки рівня та вдосконалення механізму управління інноваційною діяльністю, формування заходів щодо створення інноваційних інтеграційних утворень на базі підприємств будіндустрії.

Вищенаведене зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її актуальність, мету дослідження, а також структуру змістовної частини дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планами досліджень Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України в межах держбюджетної теми «Наукові та прикладні економіко-управлінські засади розвитку соціально-економічних систем на основі інноваційних трансформацій їх складових» (номер державної реєстрації 0109U008787, виконавець), у якій автор провів аналіз інноваційної діяльності підприємств будіндустрії, розробив підхід до оцінювання її рівня та запропонував рекомендації щодо вдосконалення механізму управління інноваційною діяльністю, а також обґрунтував реалізацію технології горизонтальної інтеграції для побудови інтеграційного утворення на основі підприємств будіндустрії.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – розвиток теоретико-методичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено і виконано такі завдання:

- розвинуто понятійно-категоріальний апарат, який стосується інноваційної діяльності підприємств будіндустрії;

- проведено аналіз існуючих організаційних форм, інтеграційних утворень, технологій, інструментів та механізмів управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії;

- розроблено методичний підхід до формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії;

- розроблено методичний підхід до оцінювання рівня інноваційної діяльності та економічного зростання підприємств будіндустрії з побудовою матриці позиціювання та проведено його апробацію;

- удосконалено класифікацію факторів, що негативно впливають та стримують інноваційну діяльність підприємств будіндустрії;

- сформовано механізм управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії та показано результати його функціонування;

- запропоновано підхід до оцінки ефективності інноваційних заходів для дослідження його впливу на рівень інноваційної діяльності та економічного зростання;

- спрогнозовано вплив запропонованого механізму на рівень інноваційної діяльності підприємств.

Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність підприємств будіндустрії.

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади і практичні рекомендації щодо формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали наукові праці провідних зарубіжних і вітчизняних науковців, фахівців з економіки й управління підприємствами, економіки будівництва, інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, законодавчі акти та нормативні документи.

У процесі виконання поставлених завдань застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: комплексний підхід до вивчення формування, функціонування й реалізації механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії; діалектичний, системний, теоретичного узагальнення та наукової абстракції – для дослідження сутнісної характеристики й оцінки функціонування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії;

загальнонаукові методи аналізу і синтезу, спеціальні методи наукового вивчення (групування, порівняння, узагальнення економічних показників) та наочного відтворення результатів аналізу – для оцінювання ресурсного забезпечення підприємств будіндустрії на території Івано-Франківської області; деталізації, систематизації, математичного моделювання – для розроблення системи показників оцінювання рівня інноваційної діяльності та підбору значень показників, досягнення яких забезпечує цільовий рівень інноваційної діяльності та економічного зростання; історичний, логічний, наукової абстракції та структурно-динамічного аналізу – для візуалізації й аналізу теоретичної моделі та формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Інформаційною базою дослідження слугували наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених із питань формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії; законодавчі та нормативно-правові акти України; положення та матеріали внутрішньої звітності підприємств будіндустрії; офіційні дані про результати діяльності підприємств будіндустрії України за даними Державної служби статистики;

аналітичні розрахунки та результати власних досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у розвитку та уточненні теоретичних положень, удосконаленні науково обґрунтованих методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Найбільш вагомі наукові результати, що характеризуються науковою новизною, отримані особисто і подані до захисту, полягають у такому:

вперше:

- розроблено методичний підхід до формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, що включає ідентифікацію чинників впливу на інноваційну діяльність, оцінювання рівня інноваційної діяльності та економічного зростання, позиціювання підприємства і встановлення цільового рівня інноваційної діяльності та економічного зростання, розроблення та прогнозування впливу заходів, що дозволяє вдосконалити інноваційну діяльність підприємств будіндустрії;

удосконалено:

- методичний підхід до оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємств будіндустрії, в якому, на відміну від існуючих, запропоновано інтегральний показник, що враховує діяльність підприємства за трьома напрямками: економічним, соціальним та екологічним, що дозволяє провести аналіз функціональних сторін діяльності, інтерпретувати результати за шкалою Харрінгтона та визначити найважливіші пріоритети їх інноваційної діяльності;

- підхід до позиціювання підприємств будіндустрії за рівнем інноваційної діяльності та економічного зростання, що, на відміну від існуючих, заснований на побудові матриці позиціювання підприємств та дозволяє встановити кризові, несприятливі та сприятливі зони функціонування з метою визначення цільового рівня інноваційної діяльності та економічного зростання;

- методичний підхід до оцінювання ефективності інноваційного заходу, який, на відміну від існуючих, структурований за етапами (SWOT-аналіз, оцінка можливостей впровадження інноваційного заходу, розрахунок ефективності інноваційного заходу, аналіз результатів на основі розрахунку рівня інноваційної діяльності та економічного зростання) та дозволяє, на основі встановлення впливу заходів на рівень інноваційної діяльності та економічного зростання, обрати найбільш ефективні заходи щодо вдосконалення інноваційної діяльності підприємств будіндустрії;

- механізм управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, який, на відміну від діючого, передбачає визначення інструментів та впровадження сучасних технологій управління (кластеризації, реінжинірингу бізнес-процесів, аутсорсингу, бенчмаркінгу та контролінгу); комплексно поєднує елементи функціонального блоку та блоку забезпечення, що дозволяє управляти інноваційною діяльністю за умови реалізації та контролювання заходів з удосконалення інноваційної діяльності підприємств будіндустрії;

набули подальшого розвитку:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 УДК 378 ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАУКОВИХ ЗНАНЬ: ДОСВІД КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ О.П. Лучанінова Автор окреслює систему роботи, форми і методи виховання у студентів вищого технічного закладу ціннісного ставлення до наукових знань, розкриває методичний потенціал педагогів у даному питанні. ціннісне ставлення, виховний Ключові слова: потенціал,самостійність і...»

«УДК 631.3+63(09) ДЕРКАЧ Олексій Павлович, канд. іст. наук, доцент, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України (м. Київ) ВНЕСОК АКАДЕМІКА А.О. ВАСИЛЕНКА В РОЗВИТОК ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ У статті проведений аналіз внеску академіка А.О. Василенка в розвиток землеробської механіки та сільськогосподарського машинобудування України. В статье проведен анализ вклада академика А.А. Василенко в развитие земледельческой механики и...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 95 УДК 656.072 В.В. Аулін, професор, канд. фіз.-мат. наук, Д.В. Голуб, асистент Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград, Україна УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ВПРОВАДЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ Наведено аналіз сучасного стану організації управління роботою міського пасажирського транспорту. На основі проведених досліджень для ефективного функціонування транспортної системи в ринкових умовах...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 71-ша СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Збірник тез доповідей ІНЕМ Львів Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” УДК [330+658] (063) С 88 ББК У9 (4Укр)212043 Редакційна колегія: проф., д-р екон. наук О.Є. Кузьмін (відп. редактор); доц., канд. екон. наук І.І. Грибик (заст. відпов. ред.); проф., д-р екон. наук І.В. Алєксєєв; проф., д-р екон. наук А.Г. Загородній; проф., канд. екон. наук В.В. Козик; проф., д-р екон....»

«УДК 621.867.42 М.Б. Клендій Бережанський агротехнічний інститут Р.Б. Гевко, д.т.н. Тернопільський державний економічний університет ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИМ ПАТРУБКОМ ГВИНТОВОГО КОНВЕЙЄРА У статті представлені результати експериментальних досліджень з визначення впливу конструктивних і кінематичних параметрів різних типів гвинтових робочих органів перевантажувального патрубка шнекового конвейєра на ступінь пошкодження насіннєвого матеріалу. Постановка...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) (Ініціали, прізвище) «_»2013 р.МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ УПАКОВКИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 7.05050207 та 8.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри рекомендацій у НМВ...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.7 сикологічну безпеку та походження. На сьогодні невелика кількість підприємств-виробників (серед них ВАТ Київський ювелірний завод) з власної ініціативи наносять подібне маркування. Не менш загрозливе становище навколо проблем надійності ювелірних сплавів із дорогоцінних металів. Надійність ювелірного виробу, як і безпечність також обумовлюється оптимальним поєднанням легуючих компонентів для забезпечення певної міцності, твердості, пластичності тощо. Такі...»

«79 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ С.О. Назарко (Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая) ДВОРІВНЕВА ВИЩА ОСВІТА: ДЕВ'ЯТЬ АРГУМЕНТІВ «ЗА», ТРИ АРГУМЕНТИ «ПРОТИ» У статті проаналізовано систему вищої освіти України, розглянуто сучасні передумови її модернізації в рамках Болонської угоди. Наголошено на необхідності правильно оцінити умови, в яких опинилася вітчизняна вища школа, та виділено як...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Freeman R.E. Strategic Management. – Boston et al.: Pitman, 1984. – 567 p.2. Orts E. A North American Legal Perspective on Stakeholder Management Theory in F. MacMillan Patfield (ed), Perspectives on Company Law – London: Kluwer, 1997. – 498 p.3. Pettigrew A. The Awaking Giant: Continuity and Change in ICI. – Oxford: Blackwell, 1985. – 389 p.4. Mendelow A.L. Stakeholder Analysis for Strategic Planning and Implementation, in W.R. King,...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з виконання графічних робіт з інженерної графіки (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямками підготовки: 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія”; 6.170101 – “Безпека інформаційних та комунікаційних систем”; 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою”) Вінниця ВНТУ 2014 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»