WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СОЦІОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ

АЛЬОШИН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

УДК 004.89+004.8.032.26

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ

РІШЕНЬ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СОЦІОТЕХНІЧНИМИ

СИСТЕМАМИ

05.13.06 – інформаційні технології

Автореферат дисертації на здобуття наук

ового ступеня доктора технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України доктор технічних наук, професор Науковий консультант Ляхов Олександр Логвинович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України, завідувач кафедри комп’ютерних і інформаційних технологій і систем доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Офіційні опоненти:

Різник Олександр Михайлович, завідувач відділу нейротехнологій Інституту проблем математичних машин і систем НАН України доктор технічних наук, професор Харченко Вячеслав Сергійович, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

МОН України, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж доктор технічних наук, професор Волошин Олексій Федорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри моделювання складних систем Захист відбудеться 11 листопада 2015 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.204.01 в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України за адресою: 03187, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем математичних машин і систем НАН України за адресою: 03187, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42.

Автореферат розісланий ”7” жовтня 2015 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Ходак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. При автоматизації процесів управління об'єктами і процесами в різних важкоформалізованих областях діяльності (економіка, освіта, медицина, екологія, геологія тощо) виникає проблема адекватного й швидкого прийняття рішень на основі аналізу апріорних даних.

Зазначені об'єкти відносяться до класу складних систем, ефективне управління якими було і залишається актуальною проблемою, що вимагає свого рішення.

Особливий інтерес у цьому контексті викликають складні соціотехнічні системи (ССТС) як узагальнене відображення сучасних виробничих підприємств, медичних установ, навчальних закладів і т.д. До зазначених вище особливостей додається вплив суб'єктивного людського фактора, формалізація і врахування якого в автоматизованих системах прийняття рішень залишається на сьогодні не вирішеною проблемою.

Значний внесок у розвиток інформаційних технологій управління складними об'єктами внесли вітчизняні і зарубіжні вчені В.М. Глушков, А.О. Морозов, М.З.

Згуровський, Г.С. Теслер, В.В. Литвинов, О.М. Різник, Т. Сааті, Я. Такахара та багато інших. Результати досліджень цих учених склали основу розвитку методології впровадження штучного інтелекту на основі процедур навчання. Ефективним інструментом реалізації прийняття рішень в умовах невизначеності при побудові автоматизованих систем різного призначення є штучні нейронні мережі.

Однак широке застосування нейромережевих технологій в управлінні ССТС у різних предметних областях стримується через відсутність якісного методологічного, методичного і програмного забезпечення побудови адекватних моделей прийняття рішень при оцінці стану, прогнозуванні поведінки та пошуку оптимальних значень факторів.

Ключовою проблемою оптимального управління є побудова адекватної математичної моделі об'єкта в режимі реального часу. При багатофакторному впливі на об'єкт існуючі підходи припускають деякі спрощення. Так, часто обмежуються припущенням про нормальну модель розподілу випадкових величин параметрів (математичне сподівання, дисперсію, коваріаційну матрицю та ін.), яку оцінюють за навчальною вибіркою. Тоді вирішальні правила зводяться до класу лінійних або квадратичних дискримінантних функцій при отриманні залежностей якості вирішення задачі від числа параметрів і обсягу вибірки. При розробці цього напряму виникала проблема знаходження стійких рішень при порушеннях вихідних припущень.

Інший напрям теоретичних досліджень рішення даної проблеми-статистична теорія навчання. Байєсовський підхід дозволяє спільно врахувати емпіричні дані у вигляді поточних вимірювань та експертні знання у вигляді апріорних даних. Тут існує проблема завдання апріорного розподілу, що відображає експертні знання про розв'язувану задачу, а також проблема надійності і точності оцінок.

Сучасний алгоритмічний та програмний інструментарій принципово дозволяє оперативно конструювати нейромережеву середу, реалізувати широкий клас архітектур нейронних мереж різної складності і правил модифікації синаптичного простору, що значно спрощує реалізацію передпідготовки даних, пошук найбільш ефективної мережі і контроль над усіма параметрами в процесі навчання і тестування моделі. Разом з тим застосування технології інтелектуального аналізу даних в управлінні ССТС розкриває ряд невирішених теоретичних і практичних проблем. Немає аналітичного взаємозв'язку розмірності вхідного вектора, потужності навчальної вибірки з числом елементів у прихованих шарах нейромережі, значеннями помилок навчання та узагальнення, часом ітераційного процесу, форми поверхні помилки відгуку мережі. Відсутне суворе теоретичне обґрунтування збіжності процесу навчання мережі за конкретне число циклів.

Продуктивна реалізація нейромережевих моделей у системах підтримки рішень управління ССТС входить у протиріччя з їх недостатнім методологічним, алгоритмічним і програмним забезпеченням. Отже, існує проблема створення продуктивних СППР у керуванні ССТС, гострота якої може бути зменшена розробкою методів, технологій і програмного забезпечення побудови моделей, що дозволяють автоматизувати базові процеси при розпізнаванні станів, прогнозуванні динаміки поведінки та виборі оптимальних керуючих факторів досліджуваних об'єктів на базі інтелектуальних технологій.

Таким чином, для вирішення ряду практичних задач прийняття рішень для ефективного управління складними соціотехнічними системами різного предметного змісту (медицина, фінанси, економіка, геологія, екологія, військова справа та ін.) необхідна розробка теорії і методів розв'язування задач, які характеризуються полімодальними розподілами і враховують емпіричні та експертні знання, володіють прийнятною точністю та оперативністю знаходження рішення при доступності широкого кола користувачів.

Викладене й зумовлює актуальність теми дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних програм Полтавського національного технічного університету імені Ю.

Кондратюка:

• “Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів ” (№ держ. реєстр. 0110U002259, 2010–2012);

• “Проектування створення автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності структурних підрозділів університету” (№ держ. реєстр.

0111U006121, 2010–2012);

• “Нейромережеві моделі геолого-eкономічної оцінки мінерально-сировинної бази регіону за даними геофізичного моніторингу” (№ держ. реєстр. 0112U002318, 2012–2013);

• «Нова версія автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» моніторингу діяльності навчальних закладів України» (№ держ. реєстр. 0113U000384, 2013– 2014);

• “Розробка системи управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою” (Наказ № 144 від 16.06.2010, 2010 – 2011).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення актуальної науковотехнічної проблеми – розробка, створення й упровадження автоматизованих інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в управлінні складною соціотехнічною системою для забезпечення єдиного підходу, методів, моделей і програмного забезпечення в широкому спектрі предметних областей.

Відповідно до мети дослідження вирішено комплекс задач:

1. Виділити й описати складну соціотехнічну систему як клас взаємодії соціальної і технічної підсистем із зовнішнім середовищем.

2. Розробити інформаційно-аналітичну технологію побудови СППР ССТС на основі єдиної інформаційної системи.

3. Розробити технологію моделювання базових процесів у ССТС на базі інтелектуальних процедур обробки вхідних масивів, в основі яких лежать процедури навчання і самонавчання.

Розробити технологію адаптивного управління розмірністю, 4.

інформативністю вхідного вектора, показниками надійності і точності моделей у реальному масштабі часу.

5. На основі комплексного використання існуючих програм інтелектуального аналізу даних і розроблених моделей базових процесів у ССТС побудувати продуктивну СППР та впровадити її в широке коло предметних галузей суспільної діяльності.

6. Дослідити ефективність функціонування розробленої інтелектуальної технології моделювання СППР для ССТС на прикладах застосування в економіці, виробництві, екології, охороні здоров'я, геології.

Об’єкт дослідження – процеси автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні складними соціотехнічними системами.

Предмет дослідження – методи, моделі та програмне забезпечення реалізації базових процесів автоматизованих інформатизаційних систем підтримки прийняття рішень в управлінні ССТС.

Методи дослідження. Застосовувалися теорія інформації, метод системного аналізу, математичний апарат теорії ймовірностей і математичної статистики, методи інтелектуальної обробки даних і пакети технічного аналізу на основі штучних нейронних мереж, методи аналітичного та імітаційного моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язанні проблеми автоматизації процесів прийняття рішень в управлінні складною соціотехнічною системою у різноманітних предметних областях діяльності шляхом розробки методів, моделей і технологій реалізації базових процесів управління.

У процесі вирішення даної проблеми були отримані такі нові наукові результати:

1. Уперше запропоновано виділення класу інформаційно-структурної моделі CСТС, яка дозволяє узагальнити формалізацію її опису і разом з розробленою математичною моделлю базових процесів автоматизувати прийняття рішень у різних предметних галузях.

2. Уперше розроблено інформаційну модель ССТС на базі семантичної міри Харкевича, за допомогою якої вирішено задачу пошуку оптимальної сукупності вхідних факторів управління складною соціотехнічною системою. Розроблена модель формування вхідного вектора управління дозволяє реалізувати принцип інваріантності вибору факторів щодо предметної області об`єкта дослідження

3. Подальший розвиток отримала нейромережева технологія моделювання базових функцій підтримки прийняття рішень в управлінні ССТС з адаптацією закінчення ітераційного процесу навчання моделей до допустимих предметних ризиків, використовуючи статистичний критерій значності Колмогорова-Смірнова;

дана технологія надає можливість забезпечити адекватність нейромережевої моделі на базі розрахунку традиційних статистичних помилок 1-го та 2-го роду.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7241.С.33.14-2015 (позначення стандарту) Професія: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування Код: 7241 Кваліфікація: cлюсар-електрик з ремонту електроустаткування 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів Видання офіційне Київ – 2015 Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від „ 08 ”...»

«УДК 332. 2 : 330. 34 ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Н. М. Музика, здобувач Львівський національний аграрний університет Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інновації, інноваційний продукт. Проаналізовано інноваційно-інвестиційний процес в країні. Запропоновано низку завдань в інноваційній системі щодо розробки складових управління інноваційною діяльністю в регіонах, що сприятиме розвитку інвестицій. Постановка проблеми. Під інноваційними...»

«Національний лісотехнічний університет України 11. Червона Книга України. Рослинний світ / під. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К. : Українська енциклопедія, 1996. – 602 с.12. Чопик В.І. Рідкісні рослини України. – К. : Наук. думка, 1970. – 188 с.13. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат. – К. : Наук. думка, 1976. – 268 с. УДК 712.3.03 Доц. В.М. Глубока, канд. біол. наук; доц. І.А. Зайцева, канд. біол. наук. – Дніпропетровський державний аграрний університет ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.342:167 Аспірант І.Г. Давидов – Кіровоградський національний технічний університет УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Здійснено аналіз проблеми управлінського контролю за процесами приватизації в Україні та окреслено оптимальні засади його ефективної моделі. Post-graduate Davydov I.G. – National technical university of Kirovograd The management control for process of privatizating and methods of it...»

«УДК 656.025.2 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ25 Ширяєва С.В., кандидат технічних наук Корецька С.О., доктор економічних наук Сорока В.С., кандидат сільськогосподарських наук Кравець О.М. Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин перед транспортними підприємствами постала проблема ефективного ціноутворення, яке визначає їх позицію на транспортному ринку, фінансову стабільність і ефективність...»

«Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження ЕКОЛОГІЯ УДК 504.064.4(075.8) ФАКТОРИ ВПЛИВУ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СТАН ДОВКІЛЛЯ ГРОЗА В.А. к. ф.-м. н., Національний авіаційний університет ГАЙ А.Є. к. ф.-м. н., Національний авіаційний університет ВОВК О.О. к.т.н., Національний авіаційний університет КОПИЛЕНКО А.В. к.т.н., Національний університет харчових технологій ТИМОНІН О.М. к.т.н., Національний технічний університет України «КПІ» Розглянуто поліграфічне виробництво як джерело...»

«Технічні науки  РАДІОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УДК 004.891 С.А. ЛУПЕНКО1, Б.А. ХОМІВ1, А.С. СВЕРСТЮК 2 Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя; Тернопільський державний медичний університет імені I. Я. Горбачевського КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ОПІНІЇ В ТЕКСТОВИХ ДАНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У  статті  розглянуто  та  проаналізовано  методи,  засоби  пошуку  та  виявлення  лексико­семантичних  відтінків,  котрі ...»

«ГИПОКІНЕЗІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ Афанасьєв В.В., Мартинов Ю.О., Шишацька В.І., Щербаченко В.К. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Анотація. Оцінка адаптаційних можливостей і резервів організму студентської молоді представляє одну зі складних проблем сучасної фізіології, медицини й педагогіки у зв'язку із значним зростанням навчальних навантажень. Фактор навчання у вищому навчальному закладі винятково складний за набором подразників і...»

«Андрушків Б. Шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, В. Нянько, І. Чайківський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 6-15. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmpsm.pdf. УДК 339.138:658.8.012.12 JEL Classification: M31 Богдан Андрушків 1, Віталій Нянько 2, Іван Чайківський 1 Тернопільський...»

«УДК 330.15 : 332.72 Л.М. Черчик кандидат економічних наук, доцент, докторант Луцький державний технічний університет, м. Луцьк ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОСВОЄННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Вступ. Пошуки шляхів досягнення успіху в країнах з розвиненою економікою визначили, що найбільш перспективним напрямом в епоху глобалізації є інтенсивне використання інновацій з метою досягнення стійкого розвитку. Тому активно почали розробляти та впроваджувати новітні форми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»