WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ПРАЦІ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ

М. І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ»

ЦИБУЛЬСЬКА ЮЛІЯ ОРЕСТІВНА

УДК 339.972:331.5:338.24.01

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ

ПРАЦІ

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис.

Дисертаційна робота виконана в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мікула Надія Анатоліївна, «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», директор.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Пітюлич Михайло Іванович, Закарпатський регіональний центр соціальноекономічних і гуманітарних досліджень НАН України, завідувач відділу перспективного розвитку сільських територій;

кандидат економічних наук Лютак Олена Миколаївна, Луцький національний технічний університет, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки.

Захист відбудеться 16 жовтня 2015 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за адресою: 79026, м. Львів, вул.

Козельницька, 4.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Автореферат розісланий 15 вересня 2015 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук Жук П. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Важливою проблемою розвитку прикордонних територій є реалізація їх трудового потенціалу. Обмеження можливостей працевлаштування мешканців на території України зумовлює потребу пошуку місць прикладання праці в сусідніх країнах та призводить до активізації трудової міграції. Трудові міграційні потоки в межах транскордонного простору, що набувають постійного і систематичного характеру, формують транскордонний ринок праці. Натомість, будь-які бар’єри чи труднощі у працевлаштуванні в транскордонному просторі призводять до зменшення мобільності населення та, як наслідок, сприяють формуванню нелегальних міграційних потоків і перманентно провокують виклики щодо виникнення постійних чи довготривалих міграцій.

Згідно з теорією конкурентних переваг, організований транскордонний ринок праці є стратегічним чинником забезпечення конкурентоспроможності транскордонного регіону. Євроінтеграційний вектор України відкриває нові можливості розвитку транскордонного співробітництва. За таких обставин, розробка організаційно-економічного механізму розвитку транскордонних ринків праці є важливим та актуальним завданням наукових досліджень.

Дослідженню питань транскордонного співробітництва та розвитку транскордонних регіонів присвячені праці зарубіжних (Р. Ратті, Г.-М. Чуді, Д. Віллерс, Р. Федан, Т. Коморніцкі, T. Лієвські, М. Ілієва, В. Білчак, Ю. Тей та ін.) та вітчизняних вчених (О. Амоша, П. Бєлєнький, В. Будкін, Н. Внукова, З. Герасимчук, В. Євдокименко, О.Лютак, В. Мікловда, A. Moкій, Н. Мікула, І. Школа та ін.). Теоретичні та прикладні аспекти дослідження міграційних процесів та розвитку регіональних ринків праці розглядаються у працях Е. Лібанової, М. Пістуна, М. Пітюлича, О. Позняка, У. Садової, Л. Семів, С. Стеценко та ін. У своїх дослідженнях вони акцентують увагу на внутрішніх ринках праці та міждержавних міграційних процесах, залишаючи поза увагою питання розвитку транскордонних ринків праці та транскордонної трудової парамаятникової міграції.

Наукова і практична актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертації, мету і завдання дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана в рамках бюджетних та конкурсних науководослідних робіт ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»: «Розвиток нових форм транскордонного співробітництва»

(номер державної реєстрації 0108U010369), де автором окреслено сутність та види транскордонних партнерств та шляхи їх впровадження в Україні;

«Розвиток транскордонних ринків та оцінка їх кон’юнктури» (номер державної реєстрації 0111U000708), у межах якої визначено теоретико-методологічні засади розвитку транскордонних ринків праці; «Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі» (номер державної реєстрації 0113U000111), в рамках якої обґрунтовано особливості формування та розвитку механізмів взаємодії суб’єктів транскордонних ринків праці;

«Транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів» (номер державної реєстрації 0109U007083), де автором визначено теоретичні засади та особливості конвергенції механізмів конкурентоспроможності в транскордонному просторі; «Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні» (номер державної реєстрації 0112U004766), у межах якої узагальнено іноземний досвід інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків праці, оцінено стан їх розвитку в Україні та запропоновано методичні рекомендації щодо удосконалення інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків праці та ін. В рамках виконання науково-дослідної теми РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) «Методологія та практика управління організаційноекономічними системами» (номер державної реєстрації 0112U003074), автором запропоновано шляхи удосконалення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці в умовах міжнародної економічної інтеграції.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методологічних засад удосконалення організаційноекономічного механізму забезпечення розвитку транскордонних ринків праці задля підвищення конкурентоспроможності транскордонних регіонів.

Поставлена мета досягається шляхом послідовного виконання наступних завдань:

- обґрунтування теоретико-методологічних основ розвитку транскордонних ринків праці;

- визначення основних факторів і умов, які впливають на формування, функціонування та розвиток транскордонних ринків праці;

- розкриття методологічних засад розвитку транскордонних ринків праці та методичних підходів до їх дослідження;

- виявлення основних тенденцій розвитку транскордонних ринків праці в Україні;

- аналіз та оцінка проблем функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні;

- обґрунтування шляхів удосконалення організаційно-економічного механізму та правового забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні.

Об’єктом дослідження є процеси функціонування та розвитку транскордонних ринків праці.

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та прикладні положення щодо удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку транскордонних ринків праці.

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дисертаційної роботи становлять праці українських та зарубіжних вчених з питань регіональної економіки та економічної теорії, які присвячені дослідженню транскордонних регіонів, основ транскордонного співробітництва та міграційних процесів – як міжрегіональних, так і міжнародних, а також вивчення особливостей функціонування та розвитку ринків праці. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань дисертаційної роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: теоретичного узагальнення і порівняння – для визначення сутності понять «транскордонний ринок праці» та «транскордонний трудовий парамаятниковий мігрант»;

економіко-статистичні – для виявлення особливостей розвитку транскордонних ринків праці України; соціологічні – для виявлення особливостей транскордонних трудових парамаятникових мігрантів шляхом інтерв’ю та спостереження; порівняльного та графічного аналізу – для оцінювання зарубіжного досвіду забезпечення розвитку транскордонних ринків праці;

системного аналізу – для оцінювання характеру впливу методів, важелів та інструментів на функціонування транскордонних ринків праці та забезпечення їх розвитку; структурно-логічного аналізу – для визначення складових механізму забезпечення розвитку транскордонних ринків праці; аналізу і синтезу – для окреслення шляхів удосконалення механізмів забезпечення розвитку транскордонних ринків праці.

Інформаційною базою дослідження є первинні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Європейського статистичного бюро, дані поточних вітчизняних та зарубіжних державних і регіональних статистичних обстежень, матеріали досліджень наукових установ і організацій та матеріали періодичних видань, законодавчі і нормативні акти Європейської Комісії та органів державної влади України, ресурси мережі Інтернет.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці науковообгрунтованих підходів до удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку транскордонних ринків праці, зокрема:

вперше:

- визначено сутність процесів транскордонної трудової парамаятникової міграції, яка на відміну від щодобової маятникової міграції «село-місто-село», охоплює регулярні короткочасні поїздки на невелику відстань від місця постійного проживання з метою зайнятості по інший бік кордону.

Виокремлення транскордонної парамаятникової міграції, яка є системоформуючим процесом на транскордонному ринку праці, дозволило визначити проблеми його організації та напрями удосконалення механізму забезпечення його функціонування;

удосконалено:

- понятійно-категорійний апарат в частині визначення сутності поняття «транскордонний ринок праці», під яким розуміємо систему соціальнотрудових відносин, пов’язаних з працевлаштуванням по інший бік кордону в межах транскордонного простору, де транскордонний ринок праці є не просто сумою регіональних ринків, а системою, що базується на їх взаємозв’язках і взаємодоповненнях, які зумовлюють синергетичний ефект, забезпечуючи конкурентоспроможність транскордонного регіону;

- класифікацію транскордонних трудових парамаятникових мігрантів в транскордонному просторі за тривалістю перебування по іншу сторону кордону: щоденні (маятникові мігранти), щотижневі та довготермінові/сезонні парамаятникові мігранти, що дозволяє визначити та охарактеризувати складові організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку транскордонних ринків праці;

- методичний підхід до забезпечення конкурентоспроможності транскордонного регіону, який, на відміну від існуючих, базується на конвергенції механізмів забезпечення розвитку транскордонних ринків праці і полягає у зближенні, взаємодоповненні та створенні спільних механізмів забезпечення функціонування регіональних ринків праці, що дозволяє підвищити рівень організації процесів трудової мобільності мешканців прикордоння, зокрема парамаятникових мігрантів, та зменшити вплив можливих загроз довготермінової міграції та еміграції тощо;

набули подальшого розвитку:

- концептуальний підхід до розуміння поняття конкурентоспроможності транскордонних регіонів з позиції суб’єктів транскордонної взаємодії, згідно з яким така конкурентоспроможність досягається через забезпечення розвитку:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«О. В. Кобилянський, І. В. Заюков ОХОРОНА ПРАЦІ. ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ, МАГІСТРІВ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет О. В. Кобилянський, І. В. Заюков ОХОРОНА ПРАЦІ. ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ, МАГІСТРІВ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 658.382.3(075) ББК 65.247я73 К55 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та...»

«УДК 681.51 H. Ткаченко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра програмного забезпечення СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ © Ткаченко Н., 2009 Методом системного аналізу досліджено і порівняно змінене середовище функціонування промислових підприємств. Проаналізовано поняття зовнішнього середовища функціонування, визначено чинники, що впливають на діяльність підприємств. Запропоновано використання положень міжнародних стандартів ISO при...»

«УДК 658.8 Н.А. Городиська Національний університет “Львівська політехніка” ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Городиська Н.А., 2013 На підставі проведених досліджень виокремлено і систематизовано чинники формування і розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано доцільність поділу таких чинників на внутрішні та зовнішні. Надано змістову характеристику кожному із виокремлених чинників з метою конкретизації розуміння...»

«ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ Р.Л. Красій, ВИДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ зав. сектором Міжнародного книгообміну Національної ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО бібліотеки України імені КНИГООБМІНУ НАН УКРАЇНИ В.І. Вернадського Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) — головна наукова бібліотека країни — була заснована у 1918 році. За роки існування в ній сформовано найпотужніші фонди наукової літератури світового рівня. У творенні такого могутнього ресурсу важливе місце належить...»

«технологии в системе образования: Учеб. пособие / под ред. Е.С. Полат. – М.: Academia, 2001. – 224 с. 8. Смульсон М.Л. Інтелектуальний саморозвиток у віртуальному освітньому середовищі: зміна парадигми / М. Л. Смульсон // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання. / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Т.8. вип.6. – 332 с. – С. 250 – 259. 9. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання:...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №5/2010 р. УДК 631.354.2 Грабар І.Г. Дерев’янко Д.А. Герук С.М. (Житомирський національний агроекологічний університет) ПРАВИЛЬНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ ЗЕРНОВИХ КОМБАЙНІВ, ІНШОЇ ТЕХНІКИ І НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РОЗРАХУНКОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ МІНІМАЛЬНОГО ТРАВМУВАННЯ ЗЕРНА В статье рассмотрена возможность применения расчетных моделей при испытаниях зерновых комбайнов и инновационных технологий, с последующим...»

«Національний лісотехнічний університет України стан підприємства. Можна використовувати комплексний показник, який характеризує ступінь ефективності системи управління обіговим капіталом та є цільовою функцією оцінки впливу системи управління на фінансовий стан підприємств. Визначення цільової функції базується на оптимізації багатокритеріальної моделі [2, с. 13]. Висновки. У дослідженні було сформульовано економічну сутність обігового капіталу, основні принципи та підходи до формування системи...»

«Збірник наукових №2 (64) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 658.7+658.818 (075.8) ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ Матвієнко О.Л., асистент Гапчак Т.Г., асистент Вінницький національний аграрний університет В статті розглядається та аналізуються основні перспективи функціонування ринку біоенергетичних ресурсів. Досліджується сутність основних проблем нормативно-правової бази для їх виробництва. Визначено необхідність використання відновних джерел....»

«Серія: Збірник наукових праць №1 (89) Том 1 Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2015р. УДК 621.926:634.51 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ Янович Віталій Петрович к.т.н., ст. викладач Купчук Ігор Миколайович аспірант Корольчук Владислав Станіславович аспірант Вінницький національний аграрний університет YanovichV. Kupchuk I. Korolchuk V. Vinnytsia National Agrarian University Анотація: в статті досліджено основні етапи переробки...»

«Національний лісотехнічний університет України ционную форму интеграции субъектов ведения хозяйства по географическому признаку, с целью объединения усилий в определенной сфере деятельности для получения большего синергического эффекта, получения конкурентных преимуществ, активизации экономического и инновационного развития. Odrekhivskyi M.V. Methodological approaches to setting the model of integration of innovation structures into the regional economy The paper offers to take clusters models...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»