WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«163 Актуальні проблеми держави і права УДК 347.921 Ю. П. Іль'іна ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НОТАРІУСА У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У статті досліджується чинне законодавство Російської ...»

163 Актуальні проблеми держави і права

УДК 347.921

Ю. П. Іль'іна

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НОТАРІУСА

У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

У статті досліджується чинне законодавство Російської Федерації про нотаріат щодо чіткого встановлення правового статусу нотаріуса.

Визначенням правового статусу нотаріуса у РФ займалися такі науковці,

як О. Є. Кутафін, Л. А. Стешенко, Т. М. Шамба, І. В. Москаленко, В. В. Ярков,

І. Г. Черемних, Г. Г. Черемних та інші.

На сучасному етапі розвитку правової системи Російської Федерації нотаріат не тільки бере участь у реалізації правоохоронної функції держави, забезпечує законність та правомірність дій учасників цивільного обороту, але й є достатньо економічним інститутом.

У Росії узаконений змішаний варіант організації нотаріальної діяльності відповідно до Основ законодавства РФ про нотаріат [1]. Цю подвійність неможливо оцінювати однозначно: занадто багато погроз, що ускладнюють розвиток законодавства про нотаріат елементами конкуренції й монополізму, непотрібними для нотаріальної діяльності [2].

Найбільш оптимальним уявляється все-таки варіант, що встановлює єдиний статус основного суб'єкта нотаріальної діяльності — нотаріуса, що припускає ліквідацію державних нотаріальних контор, відхід держави зі сфери нотаріального обслуговування із залишенням за собою функцій твердого контролю над його здійсненням. У той же час поспішних змін у цій сфері хотілося б уникнути — адже приватний нотаріат не створюється відразу. Приватних нотаріусів у Росії предосить, і вони, за свідченням проф. В. В. Яркова, уже скаржаться на перевищення пропозиції над попитом на ринку нотаріальних послуг [3, 3].

Але приватні нотаріуси всі разом ще не утворюють приватного нотаріату, як би того не хотілося окремим надмірно захопленим особам, готовим бачити в російському приватному нотаріаті втілення класичної моделі латинського нотаріату. Приватний нотаріат у Росії робить свої перші кроки, і очевидно, що сутність нотаріальної діяльності становлять зовсім не поповнення скарбниці й доходів нотаріусів, не інтер'єри нотаріальних контор і навіть не технічна їхня оснащеність, а вдосконалювання механізму реалізації цивільних прав і свобод, підвищення професійного й культурного рівня й доступності юридичного захисту, розширення юридичного обслуговування.

Реалізація публічного інтересу (зміст якого залежить від конкретно-історичних факторів, типу держави, розміщення політичних і соціальних сил у суспільстві) відбувається за допомогою діяльності державного апарата — сукупності державних органів, зв'язаних ієрархічною співпідпорядкованістю й привабливих необхідними о р г а н і з а ц і й н и м и й м а т е р і а л ь н и м и засобами [4, 142; 5, 50, 281].

© Ю. П. Ільїна, 2010 164 Актуальні проблеми держави і права Орган держави — це відособлена частина державного апарата, наділена відповідною компетенцією для здійснення певної функції держави, що має відповідно до закону власну структуру (певним чином організовану групу людей) і органічно взаємодіюча з іншими частинами державного механізму [6, 99; 4, 161;

7, 100-101].

Ознаками державного органу, що відрізняють його від інших, недержавних, структур, є: виконання державним органом певних завдань і функцій держави; формування його з волі держави й здійснення їм своїх функцій від імені держави; виконання кожним державним органом строго певних, установлених у законодавчому порядку видів і форм діяльності; наявність у кожного державного органу юридично закріплених параметрів: організаційної структури, територіального масштабу діяльності, спеціального положення, що визначає його місце й роль у державному апараті, а також порядок його взаємин з іншими органами й організаціями; наділення державного органу повноваженнями державно-владного характеру [8; 4, 318-319].

Наявність державно-владних повноважень визнається основним, що конституює ознакою будь-якого державного органу, що відрізняють його від недержавних органів і організацій [9, 299].

У відповідності зі ст. 10 і 11 Конституції РФ [10] державна влада в Російській Федерації здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу й судову.

Нотаріат не входить структурно в жодну з перерахованих галузей влади й не є організаційно державним органом.

Проте, усе більш широке визнання в науці теорії держави й права й у практиці державного будівництва одержує думка, відповідно до якої в окремих виняткових випадках недержавні структури й представники мають право по спеціальному дорученню держави здійснювати деякі функції держави.

Теорія можливості делегування окремих повноважень по здійсненню деяких державних функцій недержавним органам і організаціям одержала підтримку Конституційного Суду РФ. У Постанові від 19 травня 1998 р. [11] він указав, що «Конституція Російської Федерації не забороняє державі передавати окремі повноваження виконавчих органів влади недержавним організаціям, що беруть участь у виконанні функцій публічної влади».

Наявність публічного початку в правовій природі нотаріату деякими вченими зв'язується з тим, що засвідчені нотаріусами факти й документи здобувають офіційний підтверджений державою характер [12, 2].

Крім того, погоджування публічного початку в діяльності нотаріату з офіційним характером документів, засвідчених нотаріусом, переносить акцент у розгляді публічного змісту діяльності нотаріату із причини на наслідок: офіційний характер документа є лише результатом того, що вся діяльність нотаріуса є публічною [13, 20].

Приватний інтерес (інтерес конкретного індивіда) не повинен поглинатися інтересом публічним, а напроти, повинен визначати зміст, зміст і застосування законів, діяльність усіх органів державної влади й недержавних органів і організацій. У відповідності до ст. 2 Конституції РФ права й волі людей є вищою 165 Актуальні проблеми держави і права цінністю. Визнання, дотримання й захист прав і воль людини й громадянина — обов'язок держави. Даний обов'язок держава виконує за допомогою діяльності державних органів або шляхом делегування окремих повноважень недержавним органам і організаціям, таким як нотаріат.

Саме на нотаріат покладений обов'язок по захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб у приватноправовій сфері [14, 4Q].

Приватнопрактикуючий нотаріус обов'язково входить до складу колегіального органу — нотаріальної палати, що є необхідним принципом діяльності нотаріату латинського типу, тому що сприяє ефективності контролю над діяльністю нотаріусів, не обмежуючи при цьому принципів незалежності й неупередженості нотаріуса при здійсненні нотаріальних дій, оскільки нотаріальна палата не є органом держави, а являє собою некомерційне професійне самоврядне об'єднання, утворене на корпоративних початках.

Слід визнати, що якщо наявну рівність прав і обов'язків державних і приватнопрактикуючих нотаріусів доповнити вирівнюванням їх компетенції по здійсненню нотаріальних дій (а саме, позбавити нотаріусів, що працюють у державних нотаріальних конторах, виключного права на ведення спадкоємних справ), то можна прогнозувати значне підвищення ефективності діяльності приватнопрактикуючих нотаріусів у порівнянні з нотаріусами, що працюють у державних нотаріальних конторах.

Література

1. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. M 44б2-1.

2. Жан Доминик Mатья. Нотариусы, журналисты и личная реклама. — Режим доступу :

http://www.notiss.rU/usrimg/pub.htm#_ltnl, § 29 BNO; Schlter M., Kmppenktter H. Die Haftung des Notars. — Kln ; Berlin ; Mnchen : Heymann, 2004.

3. Ярков В. В. К проекту нового закона о наториате / / Нотариус. — 1999. — M 4. — С. 3 - 9.

4. Tеopия государства и права. Ч. 1 / под ред. А. Б. Венгерова. — M., 199б. — 2бб с.

б. Общая теория государства и права / под ред. В. В. Лазарева. — M., 199T. — 4T2 с.

б. Tеopия государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Mатузoва, A. B. Mалькo. — Саратов, 2001. — бб2 с.

T. Хропанюк В. Н. Tеopия государства и права / В. Н. Хропанюк. — M., 1993. — 344 с.

B. Mаpченкo M. Н. Tеopия государства и права / M. Н. Mаpченкo. — M., 199б. — 432 с.

9. Государственное право Российской Федерации / под ред. О. Е. Кутафина. — M., 199б. — 6B4 с.

10. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

11. Собрание законодательства РФ. — 199B. — M 22. — Ст. 2491.

12. Стешенко Л. А. Нотариат в Российской Федерации / Л. А. Стешенко, T. M. Шамба. — M., 2001. — 41б с.

13. Moскаленкo И. В. Особенности правового статуса российского нотариата / / Современное право. — 200б. — M 1. — С. 19-21.

14. Черемных И. Г. Сочетание публично-правовых и частноправовых аспектов в правовой природе института российского нотариата / / Государство и право. — 200б. — M 3. — С. З7-4б.

–  –  –

Ключові слова: нотаріат, державний нотаріус, публічно-правовий статус нотаріуса, приватнопрактикуючий нотаріус, приватноправовий статус нотаріуса.

Аннотация Ильина Ю. П. Определение правового статуса нотариуса в Российской Федерации. — Статья.

В статье исследуется действующее законодательство Российской Федерации о нотариате относительно четкого установления правового статуса нотариуса. Правовой статус нотариуса на сегодняшний день четко не определен, он объединяет в себе публично-правовой и частноправовой аспекты.

Ключевыье слова: нотариус, государственный нотариус; публично-правовой статус нотариуса;

частнопрактикующий нотариус; частноправовой статус нотариуса.

Summary Il'ina Y. P. Determination of legal status of notary is in Russian Federation. — Article.

In science of civil law of Russian Federation the special place is occupied by notariat. Legal status of notary to date expressly is not certain, he unites in itself public-legal and chastnopravovoy aspects.

Keywords: notary, state notary; public-legal status of notary; chastnopraktikuyuschiy notary;

chastnopravovoy status of notary.



Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.11 визначення рухомості повітря залежно від довжини і ширини цеху для поросят і свиноматки, які можна застосовувати під час інженерних розрахунків. Література 1. ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва. 2. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.evromash.ru/articles/ventilyatsiya.3. Макаруха О.І. Енергоощадні технології в опалювальних системах сільськогосподарських комплексів / О.І. Макаруха, Н.А. Сподинюк, В.М. Желих // Науковий...»

«ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬТЕП-ЦЕНТР»КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ТИПУ КТ-3-Н (80-500 кВт) (зі сталевим теплообмінником) Керівництво з експлуатації м. Чернігів Зміст Сторінка 1 Вступ 2 Основні правила безпеки 3 Призначення котла 4 Технічні характеристики котлів 5 Комплектність 6 Опис конструкції котла 7 Паливо для котла 8 Опис роботи блока автоматики управління (контролера) 9 Монтаж і підготовка котла до роботи 10 Вказівки щодо експлуатації та обслуговування 11 Переведення котла в режим...»

«В статье поставлена задача проанализировать социально-экономическое развитие в аграрном секторе экономики и осветить препятствия привлечения инвестиционно-инновационных ресурсов. Объектом исследования выступают современные сельскохозяйственные формирования, а также факторы, влияющие на объем выпуска продукции. Цель работы – определить финансовое обеспечение сельскохозяйственной отрасли Украины, ее инновационное развитие. Метод исследования – статистический анализ результатов хозяйственной...»

«Висновки. У дослідженні вивчено психологічне підґрунтя успішного функціонування популярних відкритих соціальних мереж та проведено аналіз рівнів потреб за Маслоу, на яких варто зосереджувати увагу при організації у мережі Інтернет спільноти випускників окремої кафедри. Розроблено рекомендації, щодо створення спільноти випускників за принципами соціальної мережі, зокрема визначено методику організації спілкування, проблеми наповнення контентом, необхідність забезпечення високої якості інтерфейсу...»

«Економічні науки усвідомлювати, що формування портфеля інноваційних робіт є доволі складним завданням, вирішення якого потребує практичного досвіду та високого рівня компетенцій експертів, залучених до оцінювання комерційного потенціалу інновацій. До того ж, потрібно враховувати й рівень вмотивованості та кваліфікаційні можливості проектної команди, що впливатиме на вірогідність успіху інновацій тощо. Висновок. Кожне сучасне підприємство постійно стикається з необхідністю впровадження інновацій...»

«Технічні науки  УДК 004.9 О.М. ШИНКАРУК, О.М. ЯШИНА Хмельницький національний університет ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-КАРТ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В даній статті обґрунтовується доцільність використання смарт­карт для ідентифікації користувачів  під час доступу до інформаційних систем. Також показана можливість використання корпоративних ІТ­систем з  інфраструктурою відкритих ключів РКІ на базі алгоритму RSA. ...»

«В. М. П Е Р Ш А К О В КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ Монографія Київ Книжкове видавництво Національного авіаційного університету В. М. П Е Р Ш А К О В Світлій пам'яті моєї матері Марії Іванівни присвячується КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ Монографія Київ Книжкове видавництво Національного авіаційного університету УДК 624. 072. 33 (02) ББК Н53 П 279 ПЕРШАКОВ В. М. П 279 КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ: Монографія.К.: Книжкове видавництво...»

«Національний лісотехнічний університет України Крім безпосередньої участі на строковому ринку зернових, цукру, енергоносіїв тощо, операції на ринку фінансових ф'ючерсних контрактів (особливо на державні цінні папери) дадуть змогу отримати ще один такий істотний важіль, як регулювання відсоткових ставок. Знизити їх можливо шляхом викупу Національним банком державних цінних паперів за більш високими курсами, або зменшити норму резервів для банків, або саму величину облікової ставки. Строкові...»

«РЕФЕРАТ Кишка С.П. Способы оценки безопасности движения и аварийности на автомобильных дорогах. / Светлана Петровна Кишка / / Вестник Национального транспортного университета К.: НТУ, 2012. Вып. 26. В статье рассмотрены и проанализированы методы выявления и оценки опасных участков основаны на данных статистики ДТП. Цель работы проанализировать преимущества и недостатки методов оценки безопасности движения и аварийности на автомобильных дорогах. Оценка степени безопасности дорожного движения...»

«Болух А.А. Державний контроль діяльності суб’єктів господарювання залежно від її видів УДК 657 Болух А.А. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ВИДІВ Дана стаття присвячена дослідженню визначення предмету контролю залежно від виду господарської діяльності, яку провадить підприємство Постановка проблеми. Контроль є невід’ємною складовою управління господарською діяльністю. На сучасному етапі розвитку науки про контроль існує ряд проблем, пов’язаних із методологією...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»