WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«В 1930 році на електротехнічному факультеті КПІ спеціалізація з транс­ портного зв'язку та радіотехніки перетворена в спеціальність «Радіотехніка» і офіційно утворюється кафедра ...»

ЮРЧЕНКО М. С., доц., зав. кафедрою теоретичних основ радіотехніки

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ РАДІОТЕХНІКИ

В 1930 році на електротехнічному факультеті КПІ спеціалізація з транс­

портного зв'язку та радіотехніки перетворена в спеціальність «Радіотехніка»

і офіційно утворюється кафедра радіотехніки. В 1940/41 навчальному році ця

кафедра була розділена на дві кафедри - «Теоретичні основи радіотехніки»

(ТОР) та «Приймально-передавальні пристрої».

Протягом 44 років з дня заснування кафедру радіотехніки, а потім кафе­ дру ТОР очолював професор Володимир Васильович Огієвський - засновник радіотехнічної спеціальності в КПІ, який в 1941-1962 рр. також був деканом радіотехнічного факультету.

В 1973-1989 рр. кафедрою керував проф. Трохименко Я. К. В 1989— 1992 рр. завідувачем кафедри працював проректор КПІ проф.

Ільченко М. Ю. З 1992 р. кафедру ТОР очолює доц. Юрченко М. С.

З самого початку заснування спеціалізації радіотехніки студенти та ви­ пускники безпосередньо брали участь в обладнанні радіолабораторії, ство­ ренні нових вимірювальних приладів, будівництві станцій радіомовлення на Україні.

Невеличка майстерня, що була спочатку в складі радіолабораторії, а по­ тім відокремилась в загальноінститутську майстерню, стала базою для за­ снування заводу КЗЕТА (м. Київ, зараз «Радіоприлад»).

Двоє перших інженерів-радистів закінчили інститут в 1928 році, а з 1931 року розпочався регулярний випуск фахівців-радистів. Багато з них стали потім визначними вченими, викладачами, будівничими радіопромисловості.

Серед випускників тих років: Шапаренко М. К. - перший випускник радист на Україні; лауреати Державної премії СРСР: Жук І. П., ВисоцькийБ. Ф. та ШкудМ. А., професори Розенберг Л. Д, БабатГ. Т., Тетельбаум С. І., Воллернер Н. П.

До 1938 року кафедра готувала фахівців-радистів для будівництва, об­ ладнання та експлуатації станцій радіомовлення, а з 1938 року почала підго­ товку інженерів для радіопромисловості та науково-дослідних установ ра­ діотехнічного профілю За дорученням Всесоюзного комітету в справах вищої школи (ВКВШ) на кафедрі під керівництвом проф. Огієвського В. В.

було складено програми спеціальних дисциплін, які потім, після схвалення їх Всесоюзною методичною конференцією, були прийняті як типові. Проф.

© Юрченко М. С.

Огієвський В. В. до 1973 р. був головою методичної комісії по спеціальності «Радіотехніка» Мінвузу УРСР.

В 1940 році кафедра розпочала підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспіраніуру. Першими аспірантами кафедри були Аверін Т. Ф. та Бова М. Т.

Після війни на кафедрі під керівництвом проф. В. В. Огієвського велися наукові дослідження, зокрема, з впровадження струмів високої частоти з метою осушення органічних матеріалів.

В 1956 році на кафедрі ТОР почали також виконувати наукові дослі­ дження згідно з господарчими договорами. Науковими керівниками перших госпдоговірних тем стали доценти Гудзенко Ю. П., ГойжевськийВ. О. та Бокринська О. Я. В 1970 році під науковим керівництвом доц. В олинсь­ кої О. Я. була створена проблемна науково-дослідна лабораторія радіотехні­ чних елементів та пристроїв, яка виконувала дослідження і розробки із за­ стосуванням принципів функціональної електроніки. В 1976 році на кафедрі була створена галузева науково-дослідна лабораторія НВЧ твердотільної електроніки та радіовимірювальної техніки, завідувачем якої став кт.н. Ільченко М. Ю.

З 1973 року на кафедрі під керівництвом проф. Трохименка Я. К. вико­ нуються дослідження з автоматизації схемотехнічного проектування радіо­ технічних кіл. З 1973 по 1979 рр. кафедра була базовою організацією Асоці­ ації Інженерних ЕОМ, плідно співпрацювала в цих питаннях з Інститутом кібернетики АН УРСР. З 1979 р. значна увага приділяється автоматизації схемотехнічного проектування за допомогою персональних обчислювальних засобів. Співробітниками кафедри видано з 1979 по 1989 р. по цій тематиці 12 монографій та учбових посібників.

Проф. Огієвський В. В. з 1959 по 1970 р. був головним редактором жур­ налу «Известия вузов СССР. Радиотехника», проф. Я. К. Трохименко з 1958 р. був заступником, а з 1970 р. - головним редактором цього журналу (тепер «Известия вузов. Радиоэлектроника»).

Серед споріднених кафедр України та інших країн кафедра ТОР відома насамперед успіхами в постановці теорії радіотехнічних кіл та застосування персональних обчислювальних засобів в аналізі та інженерному проектуван­ ні радіотехнічних кіл, пристроїв та антенної техніки.

В 80-х роках колектив кафедри складається з понад 200 співробітників, в тому числі 25 викладачів, більше 20 аспірантів та 40 кандидатів технічних наук.

В 90-х роках кафедра ТОР зберегла не тільки традиційно високий рівень учбово-методичної та науково-дослідної роботи, але й кількісний склад.

В 1997/1998 учбовому році на кафедрі працюють 27 викладачів, 12 спів­ робітників учбових лабораторій, 17 аспірантів, 1 докторант та понад 80 спів­ робітників науково-дослідних лабораторій, в яких мають можливість займа­ тись науковою роботою понад ЗО студентів старших курсів та магістрантів.

На кафедрі плідно працюють її ветерани, учасники ВВВ: Трохименко Я. К., Бокринська О. Я., Гойжевський В. О., Гудзенко Ю. П, Кисляковський А. В., Безверхий Б. В., Чернявський Є. К. та інші.

За великий внесок в розробку і впровадження нових радіовимірюваль­ них приладів в 1982 році Державної премії удостоєні проф. Бокринська О. Я, проф. Трохименко Я. К., доц. Кисляковський А. В., к.т.н. Кудінов Є. В., к.т.н.

Кущ С. М, к.т.н. Шеламов Г. М., Ілясов В. П, Цимбал В. І. Проф. Ільченко М. Ю. в 1983 році став лауреатом Державної премії УРСР, а в 1989 році лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки.

За заслуги в під­ готовці інженерних кадрів і наукові розробки урядових нагород удостоєні:

засновник кафедри проф. Огієвський В. В., проф. Трохименко Я. К., проф.

Бокринська О. Я., проф Ільченко М. Ю., доц. Гудзенко Ю. П.

Па кафедрі в 1993-1998 рр.

розроблено, особливо в галузі антен, при­ строїв НВЧ, медичної радіоелектроніки, ряд пристроїв та приладів, частина яких передана в серійне виробництво:

- телевізійна логоперіодична антена (патент України № 1, автори Дуб­ ровка Ф. Ф., Глушенко В. М, Купрій О. М );

- ряд медичних радіоелектронних приладів типу «Політон» (лабораторія медичної апаратури та пристроїв НВЧ, науковий керівник доц. СидорукЮ. К.);

- пристрої компенсації власних шумів лінійних 4-полюсників (патент України, автор доц. Макаренко О. С.);

- нові фазозсувачі та фрагменти ФАР міліметрового діапазону хвиль (автори: к,т.н. Мартинюк О. Є., доц. Сидорук Ю. К.);

- малошумні підсилювачі та перетворювачі частоти міліметрового діа­ пазону хвиль (автори: доц. Сидорук Ю. К, к.т.н. Скачко В. І., кт.н. Марти­ нюк О. Є. та ін.);

- нові широкосмугові поляризаційно-інвариангні випромінювачі та при­ строї для антен різного призначення (автори: Дубровка Ф. Ф., кт.н. Степа­ ненко П. Я., кт.н. Петрушевський Ю. В. та ін.);

- нові невзаємні пристрої метрового та декаметрового діапазону хвиль (автори: доц. Вунтесмері Вол. С. та інші);

- розроблені медичні діагностичні пристрої та системи на основі визна­ чення параметрів комплексного електричного імпедансу біооб'єктів та фотоплегизмограм (наукова лабораторія під керівництвом кт.н. Шарпана О. Б.);

- генератори та синтезатори частоти (лабораторії НДЦ «Солітон» під керівництвом проф. Бокринської О. Я., к.т.н. Кудінова Є. В., кт.н. Балінського М. Г., кт.н. Гололобова В. IX, Максютіна В. Г. та ін.).

За високу якість та досягнення параметрів світового рівня параболічних дводзеркальних антен Міжнародне жюрі присудило КБ «Промінь» (м. Тер­ нопіль) та антенній лабораторії каф. ТОР Європейську арку «Золотої Зірки Першості» (квітень 1995 р., м. Мадрід). Професійні дводзеркальні антени розроблені, оіггимізовані вченими кафедри ТОР та КБ «Промінь», виготов­ лені на заводі «Сатурн» (м. Тернопіль) експортуються в Росіїо, Італію, Гер­ манію та інші країни.

Результативна науково-дослідна робота на кафедрі стала базою для професійної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації через магістратуру та аспірантуру (на кафедрі в останні п'ять років навчались щорічно біля 20 аспірантів всіх видів та років навчання), та для захисту в ці роки 1 докторсь­ кої та 9 кандидатських дисертацій.

–  –  –Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Висновки 1. Полтавщина відзначається багатим видовим, популяційним, ценотичним та генетичним біорізноманіттям флори і фауни. У зв'язку з посиленням впливу негативних антропогенних факторів на довкілля внаслідок провадження господарської діяльності, з'явилася загроза існуванню окремих видів та екосистем.2. Основними причинами зменшення чисельності рідкісних тварин в області є: розорювання степів, вирубування лісів, інтенсивне випасання худоби,...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК 502.3 630*187 Ст. наук. співроб. Л.М. Петрова, канд. с.-г. наук – НЛТУ України, м. Львів; С.В. Петров – радник голови президії Львівської обласної ради Українського товариства охорони природи ЛІСИ ВИСОКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЦІННОСТІ МАЛОГО ПОЛІССЯ: СТАРОВІКОВІ НАСАДЖЕННЯ За результатами спеціального аналізу розподілу площ земель лісового фонду в межах Малого Полісся Львівщини виявлено осередки насаджень, потенційно цінних з...»

«Владимир О. Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України [Електронний ресурс] / О. Владимир, В. Паляниця // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 87-98. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vomvru.pdf. УДК 336.71 JEL Classification: G21, F31, F33 Ольга Владимир, Віктор Паляниця Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна...»

«KEY WORDS: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP), EFFICACY. РЕФЕРАТ Соколова Н.М., Герасименко А.В., Маковская Ю.А. Анализ мирового опыта государственночастного партнерства и пути развития в Украине. / Наталья Михайловна Соколова, Алла Владимировна Герасименко, Юлия Антоновна Маковская. / / Вестник НТУ. – К.: НТУ. – 2012. – Вып. 26. В статье раскрыты мировой опыт ГЧП и пути его развития в Украине. Государственно-частное партнерство (ГЧП) определено среди ключевых механизмов реализации политики...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. Карпушин Е.І. Задачі адміністративного регулювання господарської діяльності підприємств комунальної власності з надання муніципальних послуг / Е.І. Карпушин // Коммунальное хозяйство городов. – К., 2002. – Вып. 36. – Сер.: Архитектура и технические науки. – С. 445-449.7. Кривуцький В.В. Ефективні форми власності на природні монополії / В.В. Кривуцький // Вісник Національного університету Львівська політехніка : Логістика. – Львів, 2005. – № 526....»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 339.142 Здобувач В.С. Полівчак – Львівська КА СТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БІЗНЕСУ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Розглянуто зміни як у структурі, так і у функціональній діяльності торговельних підприємств у процесі ринкової трансформації економіки України. Визначено роль і місце раціонального планування, державного регулювання і державної підтримки розвитку мережі торговельно-сервісних підприємств. Competitor V.S. Polіvchak – L'viv commercial...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.5 УДК 336 Доц. Л.Г. Квасній, канд. екон. наук – Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Досліджено механізм управління матеріальними потоками: вітчизняний і зарубіжний досвід. Обґрунтовано зростання попиту і вимог споживача до продукції нафтогазової галузі в умовах ринку. Проаналізовано шляхи оптимізації системи управління матеріальними потоками. Ключові слова: матеріальні...»

«Технічні науки  РАДІОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УДК 004.891 С.А. ЛУПЕНКО1, Б.А. ХОМІВ1, А.С. СВЕРСТЮК 2 Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя; Тернопільський державний медичний університет імені I. Я. Горбачевського КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ОПІНІЇ В ТЕКСТОВИХ ДАНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У  статті  розглянуто  та  проаналізовано  методи,  засоби  пошуку  та  виявлення  лексико­семантичних  відтінків,  котрі ...»

«Світ мистецтва Світогляд № 2, 2008 Світ мистецтва Музика кольору Григорія Синиці Заслуженому художнику України, лауреату Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, Григорію Івановичу СИНИЦІ 17 січня 2008 року виповнилося б 100 років Ж иття і творчість цього митця класично повторює шлях і долю усіх подвижників: суворе дитинство (втрата батьків, дитячий притулок); майбутнього художника не приймають до художньої школи; студент закінчує художній інститут і не отримує диплома; молодий художник відхиляє...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.4 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Аспір. В.О. Поворозник1 – Київський НУ УДК 330.101.5:330.837 ім. Тараса Шевченка СУПЕРЕЧНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ Розглядаються суперечності та відмінності методологічних підходів неоінституціоналізму та старого інституціоналізму як двох основних течій в рамках інституційної теорії; проводяться паралелі між особливостями методології інституціоналізму та методологічними підходами соціальної філософії. В статті...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»