WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 658.51:631 СТРУКТУРА ПРОГРАМ ЗАМІЩЕННЯ НАФТОВИХ ПАЛИВ БІОДИЗЕЛЕМ Маланчук О.В Львівський національний аграрний університет Проанализировано научно методические принципы управления ...»

Серія: Збірник наукових праць №10 т. 1 (58)

Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р.

УДК 658.51:631

СТРУКТУРА ПРОГРАМ ЗАМІЩЕННЯ НАФТОВИХ ПАЛИВ

БІОДИЗЕЛЕМ

Маланчук О.В

Львівський національний аграрний університет

Проанализировано научно методические принципы управления программами замещения нефтяных

топлив биодизелем. Описана структура программ замещения нефтяных топлив биодизелем из растительного масла. Концептуально раскрыто взаимодействие проектов в программе замещения нефтяных топлив биодизелем.

The research and methodical bases of management by program of the oil fuel substitution by biodiesel are analyzed. The structure of the program of the oil fuels substitution by plant oil biodiesel are described. The interaction of projects in the programs of the oil fuels substitution by plant oil biodiesel are conceptually considered.

Постановка проблеми.

Значний рівень залежності України від імпорту нафтових палив в умовах стрімкого зростання його вартості та високого ступеня політизації проблем ціноутворення є вагомою загрозою національній економічній безпеці. Найбільш вразливою складовою народного господарства у цьому питанні є аграрне виробництво. Зокрема, близько 80% техніки аграрного виробництва працює на дизельному пальному, а у собівартості виробленої продукції паливо займають значну частку (близько 17% у рослинництві) [1]. Для зменшення негативного впливу тенденцій ринку нафтових палив на аграрне виробництво їх слід заміщати біодизелем із рослинних олій. Виробництво біодизеля із рослинних олій характеризується недостатнім рівнем розвитку як сировинних, так і переробних їх складових, порівняно малими обсягами реалізації готової продукції, розбалансованістю управління цими процесами і майже повною відсутністю міжгалузевої координації. Вирішення зазначеної проблеми можливе на підставі реалізації програм заміщення нафтових палив біодизелем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проведений аналіз публікацій стосовно управління проектами та програмами заміщення нафтових палив біодизелем свідчить про те, що їм приділено достатньо багато уваги [2; 3]. Однак, відносно структуризації програмам заміщення нафтових палив біодизелем, то з цього питання публікації відсутні.

Постановка завдання Виконати структуризацію програм заміщення нафтових палив біодизелем.

Виклад основного матеріалу Програма заміщення нафтових палив біодизелем – це ряд пов’язаних один з одним проектів, управління якими здійснюється одночасно для досягнення переваг і ступеня керованості

–  –  –

кожним із проектів цієї програми не дає відчутного результату (доходу), у той час як сумісне управління всією програмою забезпечує отримання синергетичного ефекту (максимального прибутку).

Виконаний аналіз літературних джерел [4] свідчить про те, що для одержання біодизеля використовуються рослинні олії, що отримують з насіння олійних культур (ріпаку, сої, соняшнику, льону олійного). Окрім того відомо, що в умовах західної Україні провідна роль як сировини у виробництві біодизеля належить насіння ріпаку. Отже, у подальшому будемо розглядати програми заміщення нафтових палив біодизелем із ріпакової олії.

Для структуризації програми заміщення нафтових палив біодизелем із рослинної олії окремого регіону використаємо метод структуризації цілей, який передбачає вироблення системи цілей програми та її подальше поєднання із структурою, що розробляється. Таким чином, структура будується на основі системного підходу, який проявляється у формі графічних описів цієї структури з якісним (частково кількісним) аналізом і обґрунтуванням варіантів її побудови і функціонування.

Програма заміщення нафтових палив біодизелем із рослинної олії окремого регіону розбивається на окремі рівні, на яких розглядається чотири різновиди проектів (рис.): 1) виробництва сировини (насіння олійних культур) для отримання біопалива П ВС ; 2) П ПО ;

післязбиральної обробки насіння ріпаку 3) зберігання та транспортування насіння ріпаку П ЗТ ; 4) переробки насіння ріпаку у біопаливо П П.

Рис.1 Структура програми заміщення нафтових палив біодизелем

Проекти виробництва ріпаку для біодизеля П ВС стосуються його вирощування та збирання у окремих сільськогосподарських підприємствах, а їх продуктом є зібраний врожай із мінімальними втратами сировини та витратами ресурсів.

Проекти післязбиральної обробки сировини для біодизеля П ПО передбачають обробку насіння ріпаку і доведення його до чинних вимог (ГОСТ 10583-76), а їх продуктом є насіння ріпаку заданої норми та класу.

Серія: Збірник наукових праць №10 т. 1 (58) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р.

П ЗТ, Відносно проектів зберігання та транспортування насіння ріпаку то вони передбачають тимчасове розміщення, транспортування та зберігання окремих партій насіння ріпаку в умовах, що виключають можливість їх змішування. Продуктом цих проектів є насіння ріпаку відповідного класу у місці його переробки на біодизель.

Останнім різновидом проектів у програмі заміщення нафтових палив біодизелем є проект переробки насіння ріпаку П П, а його продуктом є отримане біопаливо.

Між проектами, які входять до складу програм заміщення нафтових палив біодизелем, існують взаємозв’язки:

П ВС П ПО П ЗТ П П. (1) Реалізація програм заміщення нафтових палив біодизелем потребує розкриття особливостей цих взаємозв’язків та закономірностей формування як продукту цих програм, так і продуктів окремих проектів, що входять до їх складу.

Отже, означена структура програм заміщення нафтових палив біодизелем свідчить про те, що до їх складу входять не лише окремі проекти, які розглядаються на чотирьох рівнях, а й те, що вони є взаємопов’язаними і мають виконуватися в певній часовій послідовності.

Розкриття закономірностей взаємозв’язків між означеними проектами, що входять до складу програм заміщення нафтових палив біодизелем, потребує розроблення відповідних науковометодичних засад.

Висновки

1. Програми заміщення нафтових палив біодизелем складаються із окремих проектів, які мають свої особливості і, на жаль, для управління ними науково-методичні засади ще не розроблено.

2. Виконана структуризація програм заміщення нафтових палив біодизелем свідчить про те, що до їх складу входять чотири різновиди проектів, які слід розглядати на окремих рівнях, вони мають свої особливості та є взаємопов’язаними між собою.

3. Ефективність реалізації програм заміщення нафтових палив біодизелем значною мірою визначається рівнем узгодженості означених проектів між собою як за змістом, так і за часом реалізації.

4. Для управління програмами заміщення нафтових палив біодизелем слід розробляти науково-методичні засади розкриття особливостей взаємозв’язків між окремими проектами та закономірностей формування цих програм.

Література

1. Гавриш В.І. Обґрунтування стратегії щодо використання рослинної сировини для виробництва дизельного біопального / В.І.Гавриш // Економіка АПК. – 2007. – №12. – С.28-35.

2. Сидорчук О.В., Войтенко Є.Г., Конфігурація проектів виробництва ріпакового біопалива// Тези доповідей VI міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління.- К.:КНУБА, 2009. - С.183-185.

3. Бальковський П.В. Науково-методичні засади управління цінністю проектів виробництва біодизеля / П.В.Бальковський, І.М.Флис, С.Й.Ковалишин // Тези доповідей VІІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: Управління цінністю проектів та програм у розвитку організацій. – К. : КНУБА, 2010. – С. 15-16.

Умінський С., Топілін Г. Біодизельне паливо для енерготехнічних потреб аграрного виробництва // Вісник Львів.НАУ: Агроинженерні дослідження. – 2008.- №12.-Т.1.-С.522-526.Похожие работы:

«УДК 658.624-028 Кузнецов Я.В. Кубишина Н. С. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ» ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ ШВИДКОМОНТОВАНИХ КОНСРУКЦІЙ IMPLEMENTATION STAGES OF A NEW PRODUCT ON THE MARKET OF PREFABRICATED CONSTRUCTIONS В статті проаналізовані етапи впровадження нового товару різних наукових підході вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них цікавими міркуваннями виявилися стосовно впровадження нових товарів на промисловому ринку....»

«189 УДК 338.2 СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ Капильцова В. В., к.е.н., доцент, *Курган Т. Г., магістрант Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, *Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Проаналізовано причини виникнення управлінського консультування в умовах ринкової економіки. Досліджені причини нестабільного розвитку консалтингової діяльності в Україні. Запропоновано...»

«Болух А.А. Державний контроль діяльності суб’єктів господарювання залежно від її видів УДК 657 Болух А.А. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ВИДІВ Дана стаття присвячена дослідженню визначення предмету контролю залежно від виду господарської діяльності, яку провадить підприємство Постановка проблеми. Контроль є невід’ємною складовою управління господарською діяльністю. На сучасному етапі розвитку науки про контроль існує ряд проблем, пов’язаних із методологією...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 502.3 630*187 Ст. наук. співроб. Л.М. Петрова, канд. с.-г. наук – НЛТУ України, м. Львів; заст. нач. С.В. Петров – Західне державне басейнове управління охорони водних живих ресурсів ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН: РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ Виконано аналіз екологічних властивостей 29 раритетних видів і підвидів рослин, які трапляються в лісах заходу України. Виявлено, що вони характеризуються різними обсягами інтервалів толерантності до...»

«УДК 621.396 А.Й. Семенюк ДП “Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут” ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХІДНОГО НВЧ-ПРИСТРОЮ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ РЛС ОГЛЯДУ ПРОСТОРУ © Семенюк А.Й., 2009 Запропоновано структуру побудови антенної решітки для РЛС кругового огляду простору. Проаналізовано технічні характеристики РЛС, на які істотно впливають параметри вхідних пристроїв НВЧ. Запропоновано шляхи зниження коефіцієнта шуму приймача та його захисту від потужних зондуючих сигналів. Сформовано технічні...»

«Національний лісотехнічний університет України стан підприємства. Можна використовувати комплексний показник, який характеризує ступінь ефективності системи управління обіговим капіталом та є цільовою функцією оцінки впливу системи управління на фінансовий стан підприємств. Визначення цільової функції базується на оптимізації багатокритеріальної моделі [2, с. 13]. Висновки. У дослідженні було сформульовано економічну сутність обігового капіталу, основні принципи та підходи до формування системи...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ Доц. Г.М. Гладій1, канд. екон. наук; проф. УДК 519.6: 338.465.4 Я.М. Матвійчук2, д-р техн. наук; викл. В.К. Паучок1, канд. техн. наук ПРОГНОЗНЕ МАКРОМОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ПЛАТЕЖАМИ ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ Описано застосування диференціальної макромоделі, ідентифікованої за експериментальними даними, для прогнозування надходжень за комунальні платежі. Показано...»

«Національний лісотехнічний університет України 9. Чернякова Т.М. Формування економіко-організаційного процесу оподаткування підприємств України: Монографія: – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-та ім. В. Даля, 2003. – 188 с.10. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. податковий облік і контроль: Навч. пос. – К.: Пектораль, 2004. – 328 с.11. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навч. пос. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с. 12. Лысенко Ю.Г., Макаров К.Г., Жерлицын Д.М., Рябцев А.В.,...»

«Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження ЕКОЛОГІЯ УДК 628.5.66.002.8 СТВОРЕННЯ ГУМІНОВО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ КОРНІЄНКО Я. М., д.т.н., проф., СТЕПАНЮК А. Р., к.т.н., доц. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Проаналізовано принципи сталого розвитку. На базі аналізу індексу сталого розвитку визначено основні напрямки розвитку України для збалансованого розвитку в аграрному секторі. Для забезпечення екологічної...»

«УДК 631.15 Мартинишин Я. М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Академії праці і соціальних відносин ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті викладено закономірності формування витрат у системі технічного сервісу сільськогосподарських підприємств України. Ключові слова: закономірність, формування витрат, система технічного сервісу, сільськогосподарське підприємство. Постановка проблеми....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»