WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 67 | 68 ||

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-21 жовтня 2015 року Україна, м. ...»

-- [ Страница 69 ] --

Для ефективної та стабільної діяльності підприємства необхідно забезпечити його економічну безпеку. Економічній безпеці підприємства властивий подвійний характер: з одного боку, вона забезпечує можливість власного функціонування, з іншого — є частиною (елементом) економічної безпеки системи вищого рівня і суб'єктом, що забезпечує виконання функцій регіоном, державою. Сутність економічної безпеки полягає в забезпеченні поступального економічного розвитку суспільства з метою виробництва необхідних благ та послуг, що задовольняють індивідуальні та суспільні потреби. Економічна безпека є складною та багатогранною економічною категорією, для забезпечення якої необхідно комплексно впровадити усі складові економічної безпеки.

На сьогоднішній момент окрім забезпечення ефективної діяльності

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ INNOVATIVE TECHNOLOGY

ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА OF NATIONAL PRODUCTION

підприємства з виготовлення продукції, ще потрібно звертати увагу на реалізацію цієї продукції, адже відомо, що всі зусилля з виробництва будуть зведені нанівець, якщо продукція не буде продана. За доведення виготовленої продукції до конкретного споживача відповідає ринкова складова економічної безпеки.

Ринкова складова економічної безпеки підприємства - це захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної продукції. Ця складова економічної безпеки характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим середовищем.

Про ослаблення ринкової безпеки свідчать: зменшення частки ринку, яку займає підприємство; ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидіяти конкурентному тиску; зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на ринку, відставання від вимог ринку і т. ін.

За ринкову складову безпеки на підприємстві має відповідати служба маркетингу. Ця складова відображає рівень відповідності внутрішніх виробничих можливостей підприємства зовнішнім, які формуються в ринковому середовищі, тобто наскільки науково-дослідна робота, виробнича і збутова діяльність відповідають запитам ринку і конкретним потребам споживачів [2].

Для забезпечення ринкової безпеки підприємства необхідно вірно обрати стратегію поводження на ринку.

Стратегія маркетингу - це принципові середньо- та довгострокові рішення з відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, ціну, місце та просування). Вони є глобальними напрямами діяльності, які потребують конкретизації через планування заходів маркетингу.

Стратегії маркетингової діяльності деталізують стратегії розвитку підприємства в цілому.

Вони бувають:

- у галузі продукту: розроблення нових продуктів; розширення номенклатури наявних продуктів; вилучення з виробництва застарілих продуктів; постійне оновлення асортименту продукції, що випускається;

дотримання багатомарочної політики та ін.;

- у галузі ціноутворення: встановлення ціни на продукт відповідно до позиції продукту на ринку; проведення різної цінової політики на різних ринках; вироблення цінової політики з урахуванням цінової політики конкурентів; проведення різної цінової політики на різних ринках та ін.;

- у галузі розподілу та збуту товарів: вибір оптимальних каналів доведення товарів до споживача; підвищення рівня післяпродажного обслуговування; розроблення заходів щодо зниження витрат на доставку продукту; продаж оптом або невеликими партіями та ін.;

СЕКЦІЯ 5 SECTION 5

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ECONOMIC SCIENCES

- у галузі просування продукту: зв’язок зі споживачами за допомогою співробітників відділу продажу, через рекламу, виставки; методи та засоби організації дій співробітників відділу збуту на нових ринках [1].

Вибір вірної стратегії діяльності підприємства забезпечить йому ефективне управління ринковою складовою економічної безпеки підприємства.

При цьому, не слід забувати, що підприємство з невеликою часткою ринку може процвітати за допомогою розробки чіткої стратегії; а підприємство, що має велику частку ринку, процвітає в результаті переваг за витратами або обраної диференційованої стратегії, але будь-яке підприємство може загрузнути, якщо воно не має унікальної продукції та переваг за загальними витратами.

Література

1. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг [Текст]/Л.В. Балабанова// Київ, 2012. – 612 с.

2. Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст] / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз // - Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 266 с.

–  –  –

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ – ПЕРВИННИЙ

ФАКТОР ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, які залежать від спроможності керівництва підприємства і спеціалістів ефективно уникнути можливих загроз та ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки підприємство має проводити роботу із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових своєї роботи.

Вивчаючи літературу присвячену економічній безпеці підприємства ми дійшли до висновку, що економічна безпека будь-якого підприємства складається з двох основних частин:

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ INNOVATIVE TECHNOLOGY

ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА OF NATIONAL PRODUCTION

- внутрішньовиробничі складові – це такі складові економічної безпеки підприємства, що дозволяють підтримувати її стабільність у середині підприємства;

- позавиробничі складові – це такі складові економічної безпеки підприємства, які впливають на зменшення зовнішніх негативних факторів впливу на діяльність підприємства [2].

Першою складовою економічної безпеки будь-якого підприємства, включаючи сільськогосподарське, є організаційно-управлінська. Організаційноуправлінська безпека - це фактор, який впливає на рівень економічної безпеки сільськогосподарського підприємства у майбутньому, оскільки організація створення підприємства передує всім іншим процесам формування діяльності, тобто це форма управління підприємством.

Сільськогосподарські підприємства в Україні можуть створюватися у наступних формах: товариства з обмеженою відповідальністю; приватні сільськогосподарські підприємства; асоціації; селянські (фермерські) господарства; агропромислові об’єднання; агрокомбінати; агрофірми;

виробничі й науково-виробничі системи.

За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації станом на 01.07.2015 року в Сумській області функціонує 1089 агроформувань, з яких 712 фермерських господарств і 377 сільськогосподарських підприємств (з них 220 товариств з обмеженою відповідальністю, 97 приватних підприємств, 18 приватних акціонерних товариств, 12 сільськогосподарських виробничих кооперативів, 11 відкритих акціонерних товариств, 9 державних господарств) [3].

Найбільшу кількість у Сумській області займають товариства з обмеженою відповідальність, але на нашу думку це є не найкращою формою організації сільськогосподарського підприємства. Оскільки наша держава встає на європейський шлях, то нам потрібно скористатися європейським досвідом організації підприємств агропромислового комплексу.

Найрозповсюдженішою організаційно-правовою формою сільськогосподарського підприємства в європейських країнах є сімейні ферми та кооперативи фермерських господарств.

Середній розмір сімейної ферми залежить від місцевих історичних, соціальних, природних умов і спеціалізації. Так, наприклад, в Австралії він досягає 1,8 тис. га., у США і Канаді - близько 200 га., тоді як у Західній Європі становить лише 17 га., а в Японії - 2 га.

Головною перевагою європейських фермерських кооперативів є те, що кооперація, як один з основних факторів підвищення рівня економіки фермерських господарств забезпечує більш раціональне використання матеріальних, фінансових засобів, знижує потребу в них; кооперація є інструментом включення фермерів у ринкові відносини і сприяє створенню в АПК конкурентноздатного сектора. Як показує практика, при кооперуванні фермерами засобів і ресурсів, досягнуті показники в господарській діяльності СЕКЦІЯ 5 SECTION 5

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ECONOMIC SCIENCES

малих сільськогосподарських формувань помітно вищі [1].

У країнах Європи широко розроблено законодавство щодо сімейних ферм та фермерських кооперативі, що дає їм змогу розвиватися та функціонувати на рівні агропромислових холдингів та транснаціональних корпорацій. Також зарубіжним законодавством передбачено державну підтримку фермерських господарств у вигляді пільгового оподаткування та державних фінансових допомог, що значно підсилює їх конкурентоспроможність.

Значення економічної безпеки у діяльності будь-якого підприємства дуже велике і відіграє значну роль у забезпеченні позитивної динаміки його розвитку. Особливу увагу слід приділяти, звісно, організаційно-правовій формі діяльності сільськогосподарського підприємства, адже це у майбутньому буде мати величезний вплив на його можливість позиціонування на ринку, отримання прибутку, вибір подальших шляхів для розвитку та стратегій забезпечення економічної безпеки.

Література

1. Прус Н.В. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Н.В.Прус // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля// – 2011. - №3 (157). – С.183-193.

2. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій, установ [Текст]: / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б.Живко [та ін.]// –К.:Правова єдність, 2009. – 544 с.

3. Офіційний сайт Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс], Режим доступу:

http://agroprom.gov.ua

–  –  –

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИРОВАНИЯ РЕГИОНА

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Формирование в России инновационной социально-ориентированной экономики в начале XXI века неотъемлемо от признания парадигмы устойчивого экономического развития [1, 2]. Действие документов, принятых Советом Европы [3, 4], основано на установлении преемственности принципов устойчивого развития и процессов регионального планирования, при этом подчеркивается важность учета институциональных факторов при определении направлений совершенствования пространственной организации региональных систем. Определение форм и способов такой институциональной зависимости приобретает новое звучание в рамках методологии, использующей преимущества многоуровневого подхода к региональному управлению, особенности которого раскрываются во многих работах современных исследователей.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Научные труды ученых Украины не являются в этом смысле исключением, подтверждая существующий мировой опыт экономических исследований. При рассмотрении в аспекте устойчивого развития региональных систем определено влияние экономических процессов на их пространственную организацию, закрепляемую в региональных планах [5], обозначены перспективы планирования через непротиворечивость взаимодействия федеральных и региональных уровней управления [6], с приоритетом стратегических задач планирования над тактическими [7].

Региональное планирование представлено как системная деятельность, координирующая и синхронизирующая усилия разных структур и ведомств, уполномоченных в этих вопросах [8], и обеспечивающая решение актуальных проблем развития региональных систем, ограниченных в ресурсах [9].

Разработки в сфере региональной экономики подтверждают данные положения, связывая перспективы совершенствования методологии регионального управления с взаимодействием социально-экономической и территориально-пространственной подсистем стратегирования. Смысл стратегического подхода к управлению региональным развитием заключается, таким образом, не в абстрактном и не в ситуативном подключении функций управления, а в их адаптации к проблемам и возможностям конкретных региональных систем, оптимизирующей ее ресурсный потенциал. В контексте данного исследования это означает равноценность для стратегирования функций планирования, организации, регулирования, мониторинга как его СЕКЦІЯ 5 SECTION 5

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ECONOMIC SCIENCES

движущей силы и одновременно с этим их индивидуальность, за которой закрепляются определенные операции.

Как общий результат работы, обосновывается закономерность перехода к новой принципиальной схеме (алгоритму) регионального стратегирования, построенной на выявлении инфраструктурных приоритетов регионального развития. Основной ее концептуального формирования становится адаптация к постоянно обновляющимся целям развития региональных систем в конкретных пространственных формах, воспроизводящих элементы инновационной инфраструктуры. В этом заключается принципиальное отличие от существующей ситуации, когда процесс описания и формализации развития инновационной инфраструктуры и ее элементов происходит изолированно и противоречиво, закрепляясь в стратегиях социально-экономического развития и территориальных планах. Как следствие этого ожидается разграничения статусов, упорядочения состава и содержания планов социальноэкономического и территориального развития в регионах, равноценно воспринимающих факторы инновационного и устойчивого развития, что обеспечивает восходящий и комплексный характер стратегирования.

Вследствие этого происходит переориентация функций, реализуемых органами управления, на конкретику обоснования инструментария управления, синхронизирующего взаимодействие социально-экономических и территориальных прототипов.

Литература

1. Yushkova, N.G. State control of territorial development of regional systems: peculiarities, trends and prospects /N.G. Yushkova // Proceedings of

Francisk Scorina Gomel State University socio-economic and social sciences:

pedagogic, law, economics.—2015. № 2 (89). Pp 186-191.

2. Донцов, Д. Г. Градостроительное регулирование рационального использования территории/ Д. Г. Донцов, Н. Г. Юшкова. – Волгоград, 2007. – 184 с.

3. Европейская хартия регионального/пространственного планирования.

Режим доступа: \www/URL: http://docs.cntd.ru/document/902018818. 17.07.2014.

4. Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского континента/ пер. К. К. Ананичев// Доклад комитета руководителей Европейской Конференции Министров регионального планирования (СЕМАТ), 7-8 сентября 2000 г. - М., 2002. - 26 с.

5. Фащевський, М. І. Методологічні проблеми регіонально-просторової організації господарства: зб. наук. праць./ М. І. Фащевський; відп. ред. С.

Фіялка// Формування ринкової економіки. Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – К.: КНЕУ, 2011. – Ч. 1. - С. 8–16.

6. Зелінська, О. Планування просторового розвитку прикордонних територій як один з напрямів європейського транскордонного співробітництва /

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ INNOVATIVE TECHNOLOGY

ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА OF NATIONAL PRODUCTION

О. Зелінська// Економiст. - 2010. - №2. - С. 47–51.

7. Любченко, О. М. Принципи формування стратегії соціальноекономічного розвитку регіону/ О. М. Любченко// Економiчний вісник НГУ. С. 11–16.

8. Палехов, Д. А. Основные направления реформирования регионального планирования в Украине в контексте устойчивого развития с учетом практики ЕС / Д. А. Палехов, М. Шмидт, А. Г. Шапарь// Екологія і природокористування. – 2009. – Вип. 12. - С. 10–16.

9. Хомич, Л. В. Стратегія регіонального розвитку і планування території / Л. В. Хомич// Стратегічні пріоритети. - 2007. - №4(5). - С. 142–149.

–  –  –

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ

ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Землі сільськогосподарського призначення у структурі земельного фонду України займають близько 69% [3]. Згідно статті 67 Бюджетного кодексу України, одним із головних джерел надходжень до місцевих бюджетів є податок на майно, що зараховується до відповідних місцевих бюджетів. Тому проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення забезпечать стійкий економічний розвиток держави.

Проблемами удосконалення та застосування науково-методичних підходів до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення присвячено праці багатьох вітчизняних вчених: Дехтяренка Ю. Ф., Кілочка В. М., Лихогруда М. Г., Манцевича Ю. М., Мартина А. Г., Палехи Ю. М., Третяка А. М. та ін. Але багато аспектів досліджуваної проблеми залишаються дискусійними і потребують здійснення більш глибоких наукових досліджень і обґрунтувань.

Основні проблеми проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення:

1. Проведена актуалізація показників, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» за СЕКЦІЯ 5 SECTION 5

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ECONOMIC SCIENCES

№1185 не дозволила досягти в цілому підвищення об’єктивності показників оцінки;

2. Не передбачено здійснення поділу території України за природними умовами для ведення сільського господарства а лише за адміністративнотериторіальним устроєм;

3. Проведення такого виду оцінки здійснюється на основі даних економічної оцінки 1981–1987 років, що призводить до використання необ’єктивних та застарілих економічних показників;

4. Залишається не врахованою реальна динаміка собівартості вирощування сільськогосподарської продукції, що призводить до спотворення землеоціночних показників;

5. Викликають сумніви актуальність коефіцієнту норми рентабельності та терміну капіталізації рентного доходу;

6. Не відповідність строків проведення оцінки;

7. Не передбачена процедура визначення і затвердження нормативів проведення оцінки;

8. Відповідно до «Стратегії сталого розвитку «Україна–2020»

планувалося проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років; розроблення постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;

затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Але, наразі це лише прописані норми, які і досі не виконані.

Проаналізувавши недоліки діючої Методики, приходимо до висновку, що нові методичні підходи повинні вирішувати такі завдання:

1) негайна актуалізація даних;

2) поділ земель у відповідності до природно-сільськогосподарського районування;

3) спрощення доступу до даних шляхом проведення всеохоплюючої оцінки адміністративних районів та надання інформації про оцінку окремої земельної ділянки у формі витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, визначеної на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів;

4) використання нормативів диференціального рентного доходу 2012 року, які визначені у розрізі областей України, які були отримані у результаті оцінки фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств за 2008–2011 роки та ставки Національного банку України тощо.

Отже, діюча Методика не в повній мірі відповідає чинним нормам діючого законодавства, сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського землекористування, що унеможливлює нормальне

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ INNOVATIVE TECHNOLOGY

ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА OF NATIONAL PRODUCTION

функціонування економічних механізмів.

Література

1. Кілочко В. М. Удосконалення грошової оцінки земель в Україні / Кілочко В. М. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2004. – 160 с. – ISBN 966-8328-06-Х

2. Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні : [монографія] / А. Г. Мартин. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – с. 254.

3. Структура земельного фонду України та динаміка його змін [Електронний ресурс]. Режим доступу

– : http://land.gov.ua/usinovyny.html?view=item&id=110227:struktura-zemelnoho-fondu-ukrainy-tadynamika-ioho-zmin&catid=120:top-novyny

–  –  –

___________________________________________________________________

Підписано до друку 02.11.2015 р. Signed for printing 02.11.2015.

Формат 60х90/16. Папір офсетний. Гарнітура Format 60х90/16. Offset paper.

Таймс. Умовн. друк. арк. 20,50. Headset is Times. Cond. рrint. pages. 20,50.

Тираж 300. Замовлення № 11/2.

Copies 300. Order № 11/2.

___________________________________________________________________Pages:     | 1 |   ...   | 67 | 68 ||
Похожие работы:

«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» УДК 368.8:608 Охріменко О.О. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України “КПІ” СТРАХОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Розглянуто місце інтелектуального капіталу в економічному потенціалі інноваційно орієнтованих підприємств. Виявлено ризики, присутні в процесі володіння та експлуатації інноваційних розробок. Обґрунтовано доцільність захисту інтелектуального капіталу на основі страхування....»

«Національний лісотехнічний університет України 3. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА Стандарты и качество, 2004. – 343 с. 4. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: www.balancedscorecard.ru. 5. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: www.bsc.org.ua. УДК 338.14:330.15/.133/.138:504.05 Доц. М.І. Бублик, канд. фіз.-мат. наук – Львівський ДІНТіУ ім. Вячеслава Чорновола ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ...»

«UA9700198 про що свідчить зниження кількісних і функціональних показників клітин імунної системи. Використання тимогену призводить до поліпшення клітинних імунологічних показників, що виявляється у збільшенні цитолітичної активності лімфоцитів, а також субпопуляційного складу Т-лімфоцитів. L Кириллова Е. Я, Муксинова К. Н. Восстановление показателей гуморального иммунитета у мышей после длительного действия окиси трития // Иммунология. — 1986. — № 2. — С. 38 — 41. 2. Ярилин А. А, Полушкшіа Е....»

«Національний лісотехнічний університет України Асист. О.О. Дика1; наук. співроб. І.Г. Хомин2; УДК 581.9 наук. співроб. Н.М. Ференц2; cтуд. Ю.І. Петрущак1 ДИНАМІКА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ GALANTHUS NIVALIS L. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА РОЗТОЧЧЯ Описано результати вивчення стану ценопопуляцій Galanthus nivalis L. на території Природного заповідника Розточчя протягом 2009-2010 рр. Досліджено віковий стан особин виду, чисельність усіх вікових груп, щільність особин, співвідношення...»

«ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ за категорією ”Працівники відділів (секторів) боротьби з міжнародними організованими злочинними групами підрозділів боротьби з організованою злочинністю Головного Управління Міністерства внутрішніх справ, Управління Міністерства внутрішніх справ” З якого моменту виникають кримінальні процесуальні правовідносини? 1. Назвіть повноваження слідчого. 2. Хто є користувачами Єдиного реєстру досудового розслідування? 3. З якого моменту, за загальним правилом, заява чи...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Гаєвська Вікторія Олексіївна УДК 658.336.8 Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 05.13.22 – управління проектами та програмами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та...»

«digitized by ukrbiblioteka.org СУЧАСНІСТЬ ЛІТЕРАТУРА, МИСТЕЦТВО, СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ БЕРЕЗЕНЬ 1991 Ч. З (359) РІК ВИДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ НЬЮАРК (НЬЮ-ДЖЕРЗІ) «SUCASNIST» — MARCH 1991 744 BROAD ST., SUITE 1116 NEWARK, NJ 07102-3892 Редакція: Тарас Гунчак, головний редактор Лариса Онишкевич, література Богдан Певний, мистецтво Наталя Енеску, технічний редактор Редакційна рада: Марта Богачевська-Хом'як, Юрій Божик, Вольфрам Бургардт, Василь Витвицький, Роман Ільницький, Всеволод Ісаїв, Анатоль...»

«Ружицький А. Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / А. Ружицький // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 266-277. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13ravpeb.pdf. УДК 658:005.622:33 JEL Classification: G39 Андрій Ружицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 e-mail: aruzhitskii@gmail.com...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.6 них об'єктів, загальною площею 450,0619 км2, що становить 2,152 % від плоУДК 502.[4+7](477.46) Cтуд. Т.П. Новікова; викл. Л.О. Бабій – щі області. За підпорядкуванням і статусом, виділяють заповідні території та Уманський НУC об'єкти загальнодержавного (20 об'єктів) та місцевого значення (468 об'єктів). ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ Описано...»

«УДК 332. 2 : 330. 34 ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Н. М. Музика, здобувач Львівський національний аграрний університет Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інновації, інноваційний продукт. Проаналізовано інноваційно-інвестиційний процес в країні. Запропоновано низку завдань в інноваційній системі щодо розробки складових управління інноваційною діяльністю в регіонах, що сприятиме розвитку інвестицій. Постановка проблеми. Під інноваційними...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»