WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 69 |

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-21 жовтня 2015 року Україна, м. ...»

-- [ Страница 5 ] --

Також у групі 1Д визначали уміст білку, достатня кількість слизу для чого була у вівцематок під час статевої охоти у жовтні (1Д):

0,96±0,295 у тварин підгрупи 1ДО проти 4,64±2,000 у тварин підгрупи 1ДН (td=1,820).

Різниця у частках груп епітеліальних клітин у овець підгруп 3ДО та 3ДН є індикатором рівня гестагенізації після стимуляції, що підтверджує наші попередні дослідження [4]. Цитологічна картина піхвових мазків за основними показниками у дослідах 1 і 2 у тварин з різним репродуктивним статусом майже не відрізнялася (таблиця 1). Проте були відмічені вірогідні відмінності у частках підгруп функціональних клітин при природному прояві статевої охоти (1ДО і 1ДН), а саме: частка епітеліоцитів глибоких шарів епітелію – 30,7±4,90 проти 8,5±3,81 (p0,01), частка епітеліоцитів поверхневого шару – 41,5±5,32 СЕКЦІЯ 1 SECTION 1

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ AGRICULTURAL SCIENCES

проти 67,9±7,53 (p0,05). Це свідчить про різний рівень саме проліферативних процесів, що віддзеркалює готовність слизових оболонок статевих органів вівці до запліднення.

Отже, фізичні параметри цервікального слизу (розтягування і деякою мірою опірність) та цитологічна картина вагінального мазка проявляли залежність від репродуктивного статусу вівцематок. Зроблено висновок, що фізико-хімічні параметри цервікального слизу можуть бути використані як ефективний критерій оцінки якості стимуляції статевої охоти у овець, оскільки візуальні ознаки статевої охоти у стимульованих тварин проявлялися слабо.

Результати багатьох досліджень [5,6], у тому числі і наших, дозволили припустити, що суттєвим фактором обмеження ефективності штучного осіменіння у овець є низька пенетраційна здатність вагінального слизу, що є перепоною пересування сперми, причиною зниження її життєздатності у статевих шляхах. Можливим шляхом подолання цього є розробка способів зміни якості цервікального слизу.

Література

1. Scheul V. et al. Cercetri privind corelatia dintre modificrile organelo genitale la cale in perioada de estrus sі fecunditate / Luor. Sti. Stat. Centr. Cerc Cresterea Ovin. Palas – Constania. – Bucuresti. – 1980. – № 4. – P. 261-268

2. Захаров А. В. Морфофизиологические критерии и их влияние на репродуктивные возможности овец при искусственном осеменении: дис....

канд. в. н. : 16.00.07/ А. В. Захаров - Волгоград, 2005. – 162 с.

3. Полянцев Н. И. Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных / Н. И. Полянцев, В. В. Подберезный. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 480 с.

4. Лобачова І.В. Попередня оцінка вівцематок на придатність до гормональної обробки як спосіб підвищення ефективності методики МОЕТ / І.В. Лобачова, О.С. Жулінська // Науковий вісник «Асканія-Нова». – 2008. – Вип. 1. – С. 218-225.

5. Brucker G., Menger H. Die Bedeutung des pH-Werts fur die Beurteilung der Spermiquatitat und des Brunstverlaufs sowie fur die Erreichung guter Befruchtung sergebnisse. Mitt. 2. Der pH-Status ovinen Zerviko-Vaginal-Sekrets zum Inseminations tpunkt, seiner exogenen Pufferapplikation. – Arch. expor. Veter. Med.,1985. 39, 3:336-343

6. Richardson L., Hanrahan J.P., O'Hara L., Donovan A., Fair S., O'Sullivan M., Carrington S.D., Lonergan P., Evans A.C. Ewe breed differences in fertility after cervical AI with frozen–thawed semen and associated differences in sperm penetration and physicochemical properties of cervical mucus. Anim. Reprod.

Sci. 2011,. 129(1–2), pp. 37–43.

–  –  –

ЗМІНА ВМІСТУ АЗОТУ В СОЛОМІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД

ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ

Численними дослідженнями доведено агрохімічну ефективність соломи як добрива [1; 2; 3]. Встановлено її позитивний вплив на регулювання процесів у ґрунті, направлених на відтворення родючості та забезпечення рослин елементами живлення, що пов’язане з перебігом процесів трансформації вуглецю та азоту в ґрунті залежно від системи удобрення. Під час загортання соломи, в ґрунт орієнтовно повертається на 1 га 12 – 15 кг азоту, 7 – 8 кг фосфору, 24 – 30 кг калію [4].

Цілеспрямоване і обґрунтоване застосування мінеральних добрив та позакореневих підживлень забезпечує поліпшення якісних показників ячменю, зокрема й соломи [5].

Метою наших досліджень було встановити впливу позакореневих підживлень ячменю ярого добривами органічного походження на фоні мінеральних добрив на вміст азоту в соломі.

Дослідження виконували в Західному Лісостепу України на темно-сірому опідзоленому ґрунті, який відзначається низьким вмістом лужногідролізованих форм азоту та середньою забезпеченістю рухомими формами фосфору та обмінного калію. Двох факторний дослід закладали за такою схемою: фактор А

– норми мінеральних добрив: 1) без добрив (контроль); 2) N15P15K15;

3) N30P15K15; 4) N45P15K15; 5) N30P30K30; 6) N45P30K30; 7) N60P30K30; 8) N45P45K45;

9) N60P45K45;

10) N60P60K60. фактор В – позакореневе підживлення на фоні мінеральних добрив препаратом Фортігрейн Фоліар, Гуміфілд + Фульвітал Плюс, Фрея Аква, які містять в своєму складі органічні речовини та мікроелементи.

Азот в соломі визначали згідно методики визначення азоту, фосфору та калію в одній наважці за методом Гінзбурга.

В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування позакореневих підживлень за різних фонів мінерального живлення підвищує вміст азоту в соломі (табл. 1).

–  –  –

За внесення добрив у нормі N30P30K30 приріст азоту відносно контролю складав 0,20%. Фон мінерального живлення N60P60K60 сприяв отриманню показника вмісту азоту на рівні 1,54%, який перевищував неудобрений варіант на 0,49% і був найвищий у досліді.

Позакореневі підживлення характеризувалися високою ефективністю. На фоні варіанту без добрив отримано найнижчі прирости вмісту азоту. На фонах мінерального живлення препарати забезпечували рівномірні значення приростів азоту відносно фонів, проте були різними за ефективністю.

Застосування препарату Фортігрейн Фоліар сприяло отриманню вмісту азоту, залежно від фону мінерального живлення, на рівні 1,37 – 1,60%, прирости коливалися від 0,06% до 0,15%. Внаслідок обробки рослин препаратом Гуміфілд у комплексі з Фульвіталом Плюс показники вмісту азоту складали 1,41 – 1,53, прирости були в межах 0,09% до 0,13%. Найбільш ефективним був препарат Фрея Аква, де вміст азоту дорівнював 1,43 – 1,65%, прирости відносно мінерального фону складали 0,11 – 0,19%.

Таким чином, в результаті досліджень встановлено позитивний ефект застосування позакореневих підживлень за різних фонів мінерального живлення ячменю ярого, який проявився у підвищенні вмісту азоту в соломі.

Найвищі прирости азоту забезпечив препарат Фрея Аква – 0,11 – 0,19%.

–  –  –

2. Шикула М. К. Ґрунтоутворювальна ґрунтозахисна роль соломи та інших післяжнивних решток а агроценозах / М. К. Шикула, А. Д. Балаєв, О. В. Демиденко // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 10. – С. 5 – 10.

3. Стейнифорт А. Р. Солома злакових культур / А. Р. Стейнифорт. – М.:

Колос, 1983. – 502 с.

4. Кузьминых Ю. В. Гумус черноземов при внесении соломы с минеральными удобрениями / Ю. В. Кузьминых // Химизация сельского хозяйства. – 1992. – № 1. – С. 61 – 64.

5. Гораш О. С. Вплив позакореневого мінерального підживлення ячменю ярого на ріст і розвиток рослин / О. С. Гораш, С. П. Бігуляк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – № 2 (1). – С. 14 – 20.

–  –  –

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ

ВИРОЩУВАННІ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ

РИБ ДЛЯ ВСЕЛЕННЯ У ВОДОЙМИ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА

Проблема вирощування рибопосадкового матеріалу зберігає свою актуальність протягом всієї історії рибництва. У сучасних умовах вирощування рибопосадкового матеріалу здійснюється за пасовищної технології з мінімальними витратами внаслідок обмеженості можливостей заходів стимулювання [1-3]. У цьому зв’язку виключного значення набуває розробка механізмів гнучкого і адекватного реагування на складні природні та господарські умови за для максимально ефективного використання наявних засобів інтенсифікації. У цьому зв’язку незаперечний інтерес являє розробка математичних моделей прогнозування результатів вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб для вселення у природні водойми пониззя Дніпра.

Дослідження проводилися в умовах Херсонського виробничоекспериментального заводу частикових видів риб орієнтованого на вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб для зариблення СЕКЦІЯ 1 SECTION 1

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ AGRICULTURAL SCIENCES

природних водойм пониззя Дніпра.

Досліджувався вплив внесення органічних і мінеральних добрив на результати вирощування коропових риб. У якості експериментального матеріалу використовувалися дволітки коропа, білого товстолобика та білого амура в процесі вирощування. Підсумкова оцінка результатів вирощування базувалася на показниках рибопродуктивності ставів, виходу з вирощування, середньої маса особин. Математичний аналіз здійснювали відповідно до існуючих методик [4].

Показники фізико-хімічного режиму ставів знаходилися у допустимих рибоводно-біологічних нормах і не перешкоджали потенції росту в умовах експерименту.

Рівень природної кормової бази був задовільним і забезпечував рибопосадковий матеріал необхідною кількістю основними кормовим організмами.

У процесі експериментальних робіт для стимулювання розвитку природної кормової бази та покращення екологічного стану в ставах вносили органічні (перегній великої рогатої худоби), і мінеральні (аміачна селітра і суперфосфат) добрива. Перегною у стави було внесення у кількості від 500 до 5050 кг/га, аміачної селітри – від 10 до 150 кг/га, і суперфосфату – від 10 до 40 кг/га.

Кількість посаджених на вирощування цьоголіток коропа, білого товстолобика і білого амура складала 8,23 – 12,59 тис.екз/га. Середня маса посадкового матеріалу відповідала нормативній.

У результаті вирощування рибопосадкового матеріалу були отримані дволітки коропа, середня маса яких складала 0,110 – 0,139 кг, білого товстолобика 0,114 – 135 кг, білого амура – 0,111 – 0,140 кг.

Рибопродуктивність знаходилась у дуже широких межах і по коропу дорівнювала 22,00 – 83,74 кг/га, білому товстолобику 211,19 – 583,56 кг/га, білому амуру 13,70 – 26,45 кг/га. Загальна рибопродуктивність ставів коливалася від 246,90 до 693,75 кг/га.

Загалом слід відмітити, що у результаті вирощування отримали якісний рибопосадковий матеріал коропових риб, маса якого була вище 100 г і відповідала стандартним значенням. Отримані дволітки були життєстійкими і придатними у подальшому до умов зимівля у природних водоймах.

З метою прогнозування результатів вирощування в залежності від кількості внесених добрив провели експериментальні дослідження із застосуванням методів математичного моделювання.

За результатами проведеного повного факторного експерименту отримали математичні моделі (1) – (3), які враховують вплив кількості внесення перегною, аміачної селітри і суперфосфату та їх взаємний вплив на показники рибопродуктивності коропа і рослиноїдних риб:

–  –  –

де РП – рибопродуктивність, кг/га; G – кількість перегною, що вноситься, кг/га; S – кількість суперфосфату, що вноситься, кг/га; А– кількість аміачної селітри, що вноситься, кг/га.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 69 |
Похожие работы:

«Фінансові технології розв’язання економічних проблеми Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених УДК:336 Фінансове забезпечення бюджетних установ та шляхи його удосконалення Автор: Слободянюк В.А. Науковий керівник: Карась П. М., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова У статті визначено сутність та форми фінансового забезпечення бюджетних установ, а також розроблено рекомендації щодо його удосконалення в сучасних умовах. Ключові слова: бюджетна...»

«М.Б. Агапова. Категоріальний аналіз поняття професійний інтерес учнів професійно-технічних навчальних закладів УДК 377.1:370.1 М.Б. Агапова, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У статті подано категоріальний аналіз проблеми формування професійних інтересів учнів професійнотехнічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки, встановлено взаємозв’язок між поняттями...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.332: 336.717 Ст. викл. Л.Г. Кльоба – Львівський НУ ім. Івана Франка ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ В умовах ринкової трансформації економіки в Україні важливого значення набуває вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. У цій статті запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення цього важливого напрямку банківського менеджменту. Senior teacher L.G. Kloba – L'viv NU named...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 10 (жовтень)» Нові надходження № 10 (жовтень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів. уклад. І. Прокопенко. – Київ, 2013. На допомогу освітянам представлено перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у жовтні 2013 року. Наша WEB-сторінка : library.nuft.edu.ua Наша електронна адреса :...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.8 16. Szafer W. Pamitka pieniacka (O rezerwacie lenym w Pieniakach). – Sylwan 1912. – R. 30, VIII-IX, S. 361-366.17. Szafer W. Cisy w Kniadworze pod Koomyj jako ochrony godny zabytek przyrody lenej. – Sylwan 1913. – R. 31, nr 10, S. 447-452.18. Szafer W. Osobliwoci i zabytki flory okolic Lwowa. – Rozprawy i wiadomoci z Muzeum im. Dzieduszyckich, 1914. – Tom I, Z. 1 i 2, S. 102-109.19. Szafer W. Ochrona przyrody w Polsce. – Ochr. Przyr 1920. – R.1.S. 11-20. 20....»

«УДК 581.826 В.В. Овчарук Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ © Овчарук В.В., 2012 Досліджено кластери, розглянуто результати діяльності будівельного, швейного, продовольчого кластерів та кластера сільськогосподарського туризму Хмельницької області, проаналізовано цілі та умови створення лісопромислового кластера. Визначено, що діяльності кластерів...»

«Шляхи розвитку української науки У номері: Підписано Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь України в Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» Спільний конкурс Національної академії наук України і Національного центру наукових досліджень Франції 2016 р. Актуальні питання українсько-македонської співпраці в галузі науки, культури, книжкового обміну Обрано дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України Визначення підходів для...»

«38 показників, а також особистих характеристик персоналу та умов їх реалізації в процесі трудової діяльності. ЛІТЕРАТУРА 1. Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємств» / [уклад. В. В. Тітяєв]. — Х. : ХНАМГ, 2011. — 105 с.2. Новікова М. М. Вдосконалення методики визначення трудового потенціалу промислового підприємства / М. М. Новікова // Науково-технічний збірник. — 2008. — № 80. — С. 235—248.3. Сьомченко В. В. Особливості трудових ресурсів та формування ринку робочої сили...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012 Доклад/Технические науки– Химические технологии УДК 628.387 Яцков М.В., Корчик Н.М., Бєлікова С.В. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЙОННОГО ОБМІНУ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Яцков М.В. к.т.н., ст.н.сп., завідувач...»

«Національний лісотехнічний університет України bined streams is volumes present and the future of incomes of company, and it is arrived at the increase of виторгу, growth of norm of income and increase of profitability of equity. Keywords: action, stock market, market price of action. УДК 336.748.12:330.342.2 (4) Доц. В.М. Білик, канд. екон. наук; аспір. Н.Б. Думич – Львівська КА ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БАЛТІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Досліджено інфляційний процес,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»