WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 581.826 В.В. Овчарук Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 581.826

В.В. Овчарук

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

© Овчарук В.В., 2012

Досліджено кластери, розглянуто результати діяльності будівельного, швейного,

продовольчого кластерів та кластера сільськогосподарського туризму Хмельницької

області, проаналізовано цілі та умови створення лісопромислового кластера. Визначено, що діяльності кластерів області перешкоджає низка проблем, для вирішення яких доцільно впровадити програму підготовки кадрів у професійних училищах та вищих навчальних закладах, розробити регіональну програму розвитку кластерних об'єднань та удосконалювати механізм функціонування, зокрема лісопромислового кластера.

In the article investigational clusters, the results of activity are considered build, sewing, food cluster and cluster of agricultural tourism of the Khmelnytsk area, aims and terms of creation forest cluster are analysed. Certainly, that to activity cluster of area the row of problems for the decision of which it is expedient to inculcate the program of training of personnels in professional schools and higher educational establishments hinders, to work out the regional program of development of cluster associations and perfect the mechanism of functioning, in particular forest cluster.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. За визначенням М. Портера, кластер – це група взаємопов’язаних компаній, що є географічними сусідами, і пов’язаних із ними організацій, які діють у певній сфері, ведуть спільну діяльність та взаємодоповнюють один одного [1]. Кластери виникли у результаті об’єднання підприємств горизонтальними та вертикальними зв’язками у ланцюгу створення вартості. Сьогодні структура кластерних моделей функціонування підприємств дещо видозмінилась, її невід'ємними частинами стали не лише підприємства певної галузі (галузей економічної діяльності), а й органи влади, наукові установи, інститути та громадські організації. Завдяки цьому кластери стали потужним генератором інноваційних процесів. Вони сконцентровують науково-технічний потенціал наукових установ, фінансові можливості органів влади, виробничий досвід підприємств та досвід діяльності громадських організацій.

Чинне законодавство України кластер вважає «інноваційною структурою». Порядок створення і функціонування кластерів регулює Концепція створення кластерів, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків і інноваційних структур інших типів» № 549 від 22.05.1996 р., Концепція кластеризації регіонів України, Національна стратегія формування та розвитку транскордонних кластерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку А.Ю. Безшкури та Л.П. Шуцької, головним завданням регіональної кластеризації в умовах трансформації національної економіки є підвищення конкурентоспроможності певного регіону за рівнем економічних показників діяльності та рівнем економічного розвитку [2, 3]. Як наслідок, у регіоні слід очікувати підвищення рівня зайнятості, зростання рівня життя населення, випуску конкурентоспроможної продукції. Це зумовлює поширення кластерних моделей господарювання у областях.

Цілі статті. Відповідно до поставлених завдань, у статті треба визначити проблеми формування кластерних утворень у Хмельницькій області та знайти способи їх вирішення.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Виклад основного матеріалу. На Хмельниччині є позитивний досвід запровадження кластерної моделі управління регіональною економікою. Із 1998 р. на території області успішно функціонують будівельний, швейний, продовольчий кластери та кластер сільськогосподарського туризму.

Загальними підсумками діяльності найбільшого із зазначених – будівельного кластера є:

здешевлення квадратного метра житла (1220 грн. у Хмельницькій області за середньої ціни у країні 1405 грн. за метр), створення нових робочих місць, упровадження інноваційних будівельних технологій, збільшення обсягу виробництва будівельних матеріалів для обслуговування галузі [4].

Будівельний кластер створено із ініціативи громадської організації «Поділля перший» без залучення державних коштів. Проте надалі в створенні кластерів на Хмельниччині держава в особі регіонального уряду та муніципальних органів влади брала активну участь у формі підтримки, регулювання обсягу інвестицій, закупівлі продукції кластера, здійсненні маркетингових заходів щодо її просування та ініціалізації його подальшого розширення. Науково-освітні заклади (Хмельницький національний університет, професійні училища тощо) теж брали участь через підготовку кваліфікованих трудових ресурсів.

Згідно з програмою розвитку лісового господарства у області розглядають можливість створення лісопромислового кластера між Хмельницьким та Рівненським обласними управліннями лісового господарства (ОУЛГ). Головні цілі створення рекомендованого кластера Хмельницького та Рівненського ОУЛГ – це поєднання лісогосподарського та деревообробного комплексу в єдину структуру, що результативно функціонує. Ця проблема є актуальною для усього деревообробного виробництва. Незважаючи на формальне існування єдиного комплексу, усі його учасники (за результатами дослідження Карпатського регіону та лісостепу) працюють ізольовано, між ними відсутні стійкі господарські та виробничі зв’язки. Крім того, створення рекомендованого кластера має на меті не стільки здешевлення продукції деревообробки, стільки сприяння екологізації у регіоні (збереження та посилення екологічної функції лісів) із застосуванням екологічних методів лісівництва та природоохоронних технологій заготівлі. Ще однією метою об’єднання обласних управлінь лісового господарства у кластери є збільшення результативності їх діяльності, яку можна виразити низкою таких показників, як вартість знесособленого кубометра деревини чи рентабельність діяльності.

Створення лісопромислового кластера між Рівненським та Хмельницьким управліннями лісового господарства виправдане з багатьох причин. Серед них можна назвати: географічну близькість та близькість за рівнями економічного розвитку, наявність спільних напрямів розвитку лісопромислового виробництва (виконання галузевої програми «Діброва», розвиток відповідно до державної програми «Ліси України»), досвід співпраці (спільна участь у міжнародних конференціях та проектах) тощо.

Передумовами створення кластера лісопромислового виробництва є також: високий рівень економічного розвитку цієї галузі у областях, що відкриває перспективи вирішення проблем екологізації діяльності підприємств лісопромислового виробництва та підвищення рівня обробки деревини, яке вимагає розширення масштабів діяльності, додаткових капіталовкладень та залучення трудових ресурсів; запаси сировинних ресурсів для забезпечення функціонування програм із перероблення відходів продуктів деревообробки; наявність науково-технічної бази і зацікавленість із боку органів місцевої влади (досвід співпраці із органами місцевої влади у Хмельницькій області під час формування будівельного, туристичного, продовольчого кластерів), без яких неможливо створити повноцінний кластер.

Проте створення кластера між обласними управліннями лісового господарства породжує низку проблем економічного та організаційного характеру, які притаманні усім кластерам області.

Їх дослідження та нейтралізація є запорукою успішної реалізації задекларованих цілей у майбутньому.

Проаналізувавши діяльність будівельного, швейного та продовольчого кластерів області, можна стверджувати, що кластерним утворенням у Хмельницькій області властиві певні особливості. По-перше, усі кластери області характеризуються наявністю великого підприємства, потужного виробника продукції. По-друге, особливістю кластерів на Хмельниччині є стійкість та домінування господарських зв’язків. Іншими характерними рисами кластерів Хмельницької області Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua є довготривала координація взаємодії учасників системи у межах інноваційних процесів, виробничих програм чи підсистем управління та територіальна локалізація підприємств-учасників кластерного об'єднання [3].

Досвід функціонування будівельного кластера Хмельницької області пов'язаний із низкою проблем, що виявило нестачу спеціалістів для реалізації цілей впровадження прогресивних інноваційних технологій, без яких неможливо досягти результатів функціонування кластера [5]. У результаті дослідження діяльності кластерних об'єднань області Л.Г. Шуцька відзначила відсутність стійкої ініціативи (ініціюючої організації) для створення кластера. На її погляд, у області можна досягти більшого розвитку діяльності кластерів [3].

На думку О.Ю. Ульянченко, створенню реальних кластерів в Україні перешкоджають: відсутність відносин співробітництва між конкурентами в галузі наукових досліджень, освіти, маркетингу; необізнаність бізнесу і влади з перевагами кластерних зв’язків, мережевої співпраці та державно-приватного співробітництва, нерозвиненість партнерських відносин з місцевими органами державного управління; слабкі зв’язки між підприємствами та науковими установами;

відсутність в Україні законодавчої бази, що регулює відносини державно-приватної співпраці, низька ефективність профспілкових організацій і відсутність некомерційної організації, що об’єднує суб’єктів кластера в регіоні [6].

На нашу думку, не варто говорити про повну необізнаність бізнесу і влади щодо переваг інтеграційних кластерних об’єднань. Велика частка підприємств забезпечена інформацією та бажає стати учасником кластерних виробничих відносин. Проте роз’яснювальна робота у цьому напрямі доцільна. Ми не згодні з тим, що партнерські відносини з місцевими органами державного управління та бізнесом також нерозвинені, адже державні органи влади брали активну участь у створенні кластерів Хмельницької області (див. постановку проблеми).

На основі аналізування останніх досліджень та публікацій [1–6] можна стверджувати, що формуванню лісопромислового кластера перешкоджають такі проблеми регіонального управління національною економікою:

відсутність досвіду співпраці між підприємствами у галузі наукових досліджень, освіти, маркетингу;

часткова обізнаність бізнесу і влади з перевагами кластерних зв’язків та відсутність попередньої практики створення кластерів у галузі;

слабкі зв’язки між підприємствами, вищими навчальними та науковими установами;

низька ефективність профспілкових організацій;

відсутність некомерційної організації, що об’єднувала би суб’єктів кластера в регіоні;

проблеми із визначенням джерела фінансування діяльності кластера;

відсутність стійкої ініціативи (ініціюючої організації) для створення та подальшого розвитку кластерних утворень.

Для вирішення зазначених проблем, що супроводжують створення та діяльність лісопромислового кластера Хмельницького та Рівненського ОУЛГ, треба розробити та впровадити програму щодо підготовки кадрів у професійних училищах та вищих навчальних закладах для забезпечення результативності освоєння підприємствами управлінь лісового господарства інноваційних технологій переробки відходів деревини (сприяє вирішенню проблеми встановлення зв’язків між підприємствами, вищими навчальними закладами та науковими установами).

Відповідальність за реалізацію такої програми слід покласти на обласну адміністрацію.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 5. Кузьмін О.Є. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення : монографія / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Л.Й. Гнилянська, Д.К. Зінкевич. – Львів : Вид-во СПОЛОМ, 2010. – 345 с.6. Кулик Ю.Р. Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем / С.В. Князь, Ю.Р. Кулик, Д.К. Зінкевич // Вісник НУ Львівська політехніка. – Вип. 640. Менеджмент та підприємництво в Україні:...»

«УДК: 330.341.1: 330.131.7 О.В. Кендюхов, А.А. Кривчиков Донецький національний технічний університет О.Р. Беднарська Інститут підприємництва та перспективних технологій Національний університет “Львівська політехніка” РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ Кендюхов О.В., Кривчиков А.А., Беднарська О.Р., 2012 Розглянуто сутність поняття “інноваційний процес”, виділено етапи та принципи інноваційного процесу, досліджено вплив ризиків на інноваційну діяльність підпримства, визначено...»

«УДК 631.3.004.14 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ МАШИНОВИКОРИСТАННЯ С.М. БОНДАР, кандидат технічних наук Здійснено огляд досліджень з питань моделювання експлуатаційних характеристик та оптимізації параметрів машинних агрегатів, комплексів машин і машинно-тракторного парку. Зроблено висновок про те, що обґрунтування комплексів машин повинно спиратися на систему математичних моделей, які відтворюють взаємозалежні виробничі процеси. Технологія, машинний агрегат, комплекс машин, метод...»

«УДК 93/94:002(09);681.5(09) ІВАНИЦЬКА Лілія Василівна, канд. іст. наук, доц. кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ: ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НЕДООЦІНКИ НАУКОВОГО НАПРЯМУ Досліджуються теоретичні розробки вітчизняних учених в процесі становлення напівпровідникової технології, проаналізовані причини неприйняття даного наукового напряму в колишньому СРСР та неналежного ставлення до...»

«Національний лісотехнічний університет України воно розвивається. Опрацювання правильної фінансової політики допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності. Перспективним напрямом дослідження в цій сфері є обґрунтування методичних підходів до аналізу джерел формування обігового капіталу та його проведення, що надасть змогу визначити, до якої межі підприємство покладається на борги або на власний капітал. Література 1. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. –...»

«УДК 334.012.44 Лахоніна К.В. магістрант Гавриш О.А. доктор технічних наук, професор СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФОРМА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Вступ Технологічний розвиток виробництва у XX столітті, особливо в другій його половині, зблизив провідні держави світу в багатьох сферах їхньої діяльності, зокрема в науково-технічній. Відбувається об'єктивний процес глобалізації наукових знань і напрямів їх матеріалізації у виробництві. Цей процес сприяє об'єднанню світового...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 9 (вересень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у вересні 2011 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Competitiveness of the agri-food sector and sustainable development of rural areas : monograpf / T. Mostenska, A. Kowalski, B....»

«Український державний лісотехнічний університет УДК 658.15 О.В. Мицак – ЛКА СТРАТЕГІЯ ТА МЕТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто питання стратегічного управління на підприємствах, поняття та місце фінансової стратегії в загальному управлінні, досліджено основні теорії мети фінансового менеджменту та запропоновано визначальну для перехідної економіки. O.V. Mytsak – LCA Strategy and purpose of financial management of the enterprise The article research problems strategically...»

«УДК 658.624-028 Кузнецов Я.В. Кубишина Н. С. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ» ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ ШВИДКОМОНТОВАНИХ КОНСРУКЦІЙ IMPLEMENTATION STAGES OF A NEW PRODUCT ON THE MARKET OF PREFABRICATED CONSTRUCTIONS В статті проаналізовані етапи впровадження нового товару різних наукових підході вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них цікавими міркуваннями виявилися стосовно впровадження нових товарів на промисловому ринку....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ УДК 620.178.16:621.893:678.664 ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗНОСОТА АБРАЗИВОСТІЙКІСТЮ НА ОСНОВІ БЛОК-КОПОЛІУРЕТАНІВ 05.17.06. – технологія полімерних і композиційних матеріалів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Український...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»