WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Національний лісотехнічний університет України УДК 658.8.012 Ст. викл. З.О. Коваль – НУ Львівська політехніка ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ ЦІН ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний лісотехнічний університет України

УДК 658.8.012 Ст. викл. З.О. Коваль – НУ "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ

РЕАЛІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ ЦІН ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Здійснено спробу довести доцільність врахування впливу форми реалізації на

рівень ціни продукції підприємства, порівнюються процеси розрахунку, ефективність розподілу продукції і структура ціни при прямій та опосередкованій реалізації.

Senior teacher Z.O. Koval – NU "L'vivs'ka Politekhnika" The economic expedient accounting of the influence of form of the realization for the level of the price of product of the enterprise.

In this article we motivated the economic expedient accounting of the influence of form the realization for the level of the price, we realized the comparison the process of account and the structure's elements of price with the effective valuation at the using of the direct realization and the realization across the agents.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Підприємство при здійсненні реалізації продукції постає перед вибором: використовувати прямі канали розподілу, які на практиці є більш надійними, проте не завжди ефективними; або скористатись послугами посередників, які володіють перевіреними зв'язками із споживачами, транспортною та складською базою. Звичайно результати такого вибору будуть відображені при формуванні ціни на продукцію і, отже, відчутними для кінцевого споживача.

Врахування впливу форми реалізації на рівень цін продукції підприємства дасть змогу обрати найбільш оптимальні з каналів та методів розподілу. Проте, основна проблема полягає у тому, що значні теоретичні здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених у цій сфері не застосовується у практичній діяльності підприємств. На основі проведених досліджень можна стверджувати, що більшість підприємств, обираючи форму реалізації своєї продукції, виходять із специфіки товару, своїх можливостей оплатити послуги посередника та розміщення відносно зон потенційного збуту. При цьому практично не беруться до уваги такі критерії, як зручність формування замовлень, переваги проведення спільної з посередником маркетингової політики, а також взагалі не враховується та не аналізується вплив форми реалізації на рівень ціни продукції підприємства. Вирішити цю проблему, на наш погляд, можливо за допомогою порівняння процесів розрахунку та структурних елементів ціни при прямій та опосередкованій реалізації, а також економічної оцінки їхньої ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття. Ще декілька років тому у вітчизняних наукових публікаціях практично не розглядались проблеми присвячені пошуку ефективних шляхів організації взаємозв'язків підприємства із споживачами. Проте, останнім часом спостерігається тенденція перенесення уваги на дослідження поведінки споживачів [1], шляхів організації ефективних та надійних взаємин із ними [2-5], інформаційне забезпе

<

338 Збірник науково-технічних працьНауковий вісник, 2006, вип. 16.1

чення цих взаємозв'язків [6], тощо. У більшості наукових публікацій присвячених дослідженню сфери взаємозв'язків підприємств із споживачами, підкреслюється вагомість ціни, як одного з найважливіших критеріїв при прийнятті рішення про покупку продукції, виборі оптимальних і для підприємств, і для споживачів форм реалізації продукції. Важливу роль у формуванні довготривалих взаємовигідних взаємин із споживачами відіграло застосування підприємствами у практичній діяльності принципів та основних засад маркетингу взаємовідносин. Але не зважаючи на перенесення акцентів з удосконалення організації продажу на розробку методів утримання покупця заснованих на взаємодії та довірі, недостатньо уваги приділяється встановленню зв'язку між ціною на продукцію і формою її реалізації. Зокрема, не вирішеним залишається питання щодо врахування форми реалізації при прийнятті рішення про вибір цінової стратегії підприємства.

Метою статті є узагальнення підходів до встановлення ціни на продукцію при використанні підприємством прямої реалізації та реалізації через посередників. Відповідно з поставленою метою визначені такі завдання дослідження:

обґрунтування економічної доцільності і необхідності врахування форми реалізації при встановленні ціни на продукцію;

порівняння процесів розрахунку та структурних елементів ціни при прямій реалізації та реалізації через посередників;

економічна оцінка ефективності прямої та опосередкованої реалізації.

Основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Нами було здійснено дослідження сприйняття споживачами різних рівнів цін при прямій реалізації продукції та реалізації через посередників, а також порівняння процесів формування ціни при використанні цих форм реалізації.

З огляду на результати досліджень, економічна доцільність врахування форми реалізації при встановленні ціни на продукцію пояснюється наступними чинниками:

вибір форми реалізації збільшує або зменшує витрати підприємства на збут продукції, маркетингову діяльність, утримання та використання транспортної та складської бази та інші;

високий рівень цін при реалізації продукції через власну фірмову мережу найчастіше асоціюється у споживачів з платою за високу якість та ексклюзивність продукції, а низька ціна у такому випадку часто є свідченням орієнтації підприємства на споживачів із низьким рівнем доходу;

високий рівень цін при реалізації через посередників пояснюється споживачами найчастіше як націнка за посередницькі послуги, низький рівень цін відповідає товарам широкого вжитку, невисокої якості або свідчить про вибір продавцем стратегії "проникнення" на нові ринки збуту;

економічна ефективність взаємозв'язків із споживачами завжди є вищою, якщо при виборі форми реалізації підприємство орієнтується на надійність цих взаємозв'язків та відповідність ціни продукції очікуваним вигодам.

Вплив форми реалізації на рівень цін можна простежити за допомогою порівняння процесів розрахунку та структурних елементів ціни, які при цьому використовуються. У більшості досліджуваних підприємств ціна визналась за витратним методом.

На основі цього методу при застосуванні прямого збуту (нульовий канал розподілу) продукції ціна визначається за формулою:

3. Технологія та устаткування деревообробних підприємств Національний лісотехнічний університет України ЦП = ЦВ + ВВС = (С + ПДВ + Н) + ВВС = (С + ПДВ + (ВН + ПБ)) + ВВС, (1) де: ЦП – кінцева ціна одиниці продукції при прямому її розподілі; ЦВ – ціна виробника (вхідна ціна каналу розподілу); ВВС – сума витрат на встановлення та утримання взаємозв'язків із споживачами у розрахунку на одиницю виробу або організаційно-економічні витрати (витрати на управління власною мережею розподілу, організацію та проведення збутових операцій, відрядження тощо);

С – собівартість продукції; ПДВ – податок на додану вартість; Н – націнка виробника, у яку входять накладні витрати (ВН) і прибуток (ПБ) підприємства.

До витрат на встановлення та утримання взаємозв'язків із споживачами належать витрати на маркетингову діяльність (М), заробітну плату працівників (ЗП), які займаються діяльністю пов'язаною з встановленням, утриманням та обслуговуванням цих зв'язків, нарахування на заробітну плату (НЗ), основні фонди (Ф), що використовуються у процесі реалізації продукції, збирання та опрацювання інформації про споживачів, норма амортизаційних відрахувань (НА), експлуатаційні матеріали (ЕМ):

ВВС = (М + ЗП + НЗ + Ф НА /100+ ЕМ) / О, (2) де О – обсяг реалізації продукції підприємства.

Отже, для прямої реалізації продукції її ціна буде складатись з таких елементів:

ЦП = (С+ПДВ+(ВН+ПБ))+(М + ЗП + НЗ + Ф НА /100+ ЕМ) / О. (3) Складна система розподілу, на відміну від прямої, представлена багаторівневими каналами розподілу. Однорівневий канал розподілу включає одного посередника. Найчастіше ним є підприємство роздрібної торгівлі або торговий агент.

Структура ціни одиниці продукції, яку підприємство-виробник реалізовує через однорівневий канал розподілу істотно відрізняється від її структури при прямому розподілі:

Ц1 = ЦВ +ВВП +ВВС, (4) де: Ц1 – кінцева ціна (ціна споживання) продукції при використанні однорівневого каналу розподілу; ВВП – сума витрат на встановлення взаємозв'язків із посередниками та управління ними у розрахунку на одиницю виробу (витрати на заробітну плату працівників, які займаються діяльністю пов'язаною з встановленням, утриманням та обслуговуванням цих зв'язків, нарахування на заробітну плату, основні фонди, що використовуються у процесі реалізації продукції, збирання та опрацювання інформації про потенційних посередників, норма амортизаційних відрахувань, експлуатаційні матеріали).

Значна частина витрат на встановлення та утримання взаємозв'язками із споживачами підприємством-виробником може бути зменшена за рахунок спільного здійснення з посередником рекламної діяльності, дослідження споживчого попиту тощо. Проте, значення кінцевої ціни у цьому випадку зростає за рахунок суми винагороди, яка виплачується виробником торговому агенту за реалізацію товару або надання додаткових послуг. Якщо у каналі розподілу задіяне підприємство роздрібної торгівлі рівень ціни зростає за рахунок роздрібної націнки, яка включає його накладні витрати і прибуток. Величина винагороди і роздрібної націни підвищує ціну товару на 6-10 %.

340 Збірник науково-технічних працьНауковий вісник, 2006, вип. 16.1

Витрати на управління взаємозв'язками із споживачами – це витрати пов'язані з плануванням каналів розподілу, організацією, мотивуванням, контролюванням та регулювання цих взаємозв'язків. Витрати на управління взаємозв'язками з посередниками пов'язані з пошуком та посередників, оцінкою їхньої надійності, організацією переговорів та взаємозв'язків із ними, виплатою посередницьких винагород та використання заходів з метою підвищення рівня надійності та ефективності цих взаємозв'язків.

Отже сума цих витрат буде мати вигляд:

ВВП + ВВС = (М + ЗП + НЗ + Ф НА /100+ ЕМ + Т В + З К /365)/О + НП, (5) де: В – відстань перевезення продукції до посередника; Т – транспортні тарифи; З – витрати на зберігання продукції; К – кількість днів зберігання конкретної одиниці продукції; НП – роздрібна націнка або величина посередницької винагороди.

Підставивши значення цієї формули у попередню одержимо:

Ц1 = ЦВ +(М + ЗП + НЗ + Ф НА /100+ ЕМ + Т В + З К / 365)/О + НП. (6) Необхідність використання послуг гуртових посередників зумовлює використання дворівневого каналу розподілу, який представлений двома посередниками.

У цьому випадку ціна на продукцію буде визначатись наступними складовими:

Ц2 = ЦВ +ВВП +ВВС + В + НП, (7) де: Ц2 – значення кінцева ціна у дворівневому каналі розподілу; ЦВ – вхідна ціна каналу розподілу (прайсова ціна виробника); ВВП – сума витрат на взаємозв'язки підприємства-виробника із гуртовими посередником і гуртового підприємства з роздрібним; ВВС – сума витрат на взаємозв'язки виробника і посередників із споживачами; В – посередницька винагорода гуртового посередника; НП – націнка роздрібного посередника, яка включає його накладні витрати і балансовий прибуток.

Підставивши у формулу 6 значення цих витрат одержимо:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 332; 324.2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ О. Бочко, асистент Мукачівський державний університет Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, економічне регулювання, ефективність, використання, відтворення земель. Стаття присвячена проблемі ефективності використання та відтворення земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах. Баланс використання та відтворення земельних ресурсів може бути досягнутий шляхом...»

«УДК 658.628 Дураніна М.О. магістр Кубишина Н.С. Доцент, канд. екон. наук Особливості виведення нового товару на ринок металопластикових вікон. В статті проаналізовано доцільність виведення нових товарів на промисловий ринок металопластикових вікон. Освітлено ключові моменти, що є важливими для споживачів. Запропоновано алгоритм дій, який забезпечить успішне впровадження товару. Ключові слова: конкурентоспроможність, потреби споживачів, ринок, маркетингові дослідження, процес впровадження,...»

«Український державний лісотехнічний університет Каспрук Олеся Ігорівна УДК 630*27:712.3 САДОВО-ПАРКОВІ НАСАДЖЕННЯ СТАРОВИННОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Фізико-математичний факультет ISSN 2413-1571 (print) ISSN 2413-158X (online) ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Науковий журнал ВИПУСК 3 (6) Суми – 2015 Друкується згідно з рішенням вченої ради фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (протокол № 4 від 26.11.2015 р.) Редакційна колегія В.Ю. Сторіжко доктор фізико-математичних наук, професор, академік...»

«УДК 338.43:634 (477.44) ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА ВІННИЧЧИНИ І НАПРЯМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Мазур К.В., к.е.н., доцент Вінницький державний аграрний університет Визначено передумови розвитку промислового садівництва в умовах формування ринкових відносин, основні тенденції його розвитку в регіоні. Обґрунтовано основні засади стратегії розвитку садівництва. Високоефективне виробництво в усіх галузях агропромислового комплексу має гарантувати продовольче забезпечення населення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.П. Харченко, О.Є. Луппо АЕРОНАВІГАЦІЯ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 629.735.05:621.396.933(075.8) ББК 0571-5-05 я 7 Х227 Рецензенти: д-р техн. наук Г.Л.Баранов заступник директора з наукової роботи (Центральний дослідний інститут навігації і управління); д-р техн. наук К.С.Сундучков – заступник директора з наукової роботи ДП «Укркосмос» Харченко В. П., Луппо О.Є. Х227 Аеронавігація: Навч. посіб. К.: НАУ, 2007 – 374 с....»

«Економічні науки УДК 330.101 В. В. НІКУЛІН, Н. П. ТАНАСІЕНКО Хмельницький національний університет ПРИПИНЕННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР У статті розглянуто основи недобросовiсної конкуренцiї та принципи її обмеження як одна iз важливих тенденцій iнновацiйного розвитку економiки в умовах iнтеграцiї в мiжнародний економiчний простiр. Bases of unfair competition and principles of its limitation are considered in the article as one of...»

«Економічні науки (індустріального) періоду розвитку туристичної діяльності виділяються три етапи: поява організованого туризму (формування галузі туризму), зародження масового туризму та масового туризму.3. Подорожі, що здійснювались на першому етапі розвитку туристичної діяльності, не можна вважати туризмом у сучасному розумінні, так як цей вид діяльності розвивався як індивідуальне за своїм характером явище, яке не мало особливого значення у суспільному житті. Характерною рисою другого етапу...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10 поведінки каркасу кузова типу Low-entry у разі суміщення класичної та низькопідлогової схем його компонування. Рис. 4. Схема прикладання в'язей структури каркасу кузова згідно з Правилами ЄЕК ООН № 66 Література 1. Голенко К.Е. Комп'ютерне моделювання і аналіз напружено-деформованого стану каркасу кузова автобуса типу Low-entry / К.Е. Голенко, О.З. Горбай, Л.В. Крайник // Вісник НУ Львівська політехніка : Динаміка, міцність та проектування...»

«УДК 159.923.5 Кузнєцов М.А., доктор психологічних наук, професор Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Харків Підбуцька Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Авторами статті ґрунтовно аналізується проблема розвитку особистості під час її професійного становлення. Розглянуто періоди...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»