WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 4 ] --

К. Л. Ларіонової. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 496 с. (28,93 друк. арк.) – С. 427–452. (1,20 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено складові організаційно-економічного механізму управління санацією (1,00 друк. арк.)

У наукових фахових виданнях:

2. Донченко Т. В. Методичні підходи до формування санаційної стратегії підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. –

Вип. 10, ч. 3. – С. 54–59 (0,71 друк. арк.). Особистий внесок автора:

удосконалено матрицю вибору санаційної стратегії та розроблено каталог санаційних заходів (0,60 друк. арк.).

3. Донченко Т. В. Актуальні аспекти оцінки санаційного потенціалу підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 2. – С. 22–27 (0,60 друк. арк.). Особистий внесок автора: запропоновано методичні підходи до оцінки санаційного потенціалу підприємства (0,50 друк.

арк.).

4. Донченко Т. В. Формування процедури розвитку санаційного потенціалу підприємства / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4, т. 2 (216). – С. 101–104 (0,40 друк. арк.).

5. Донченко Т. В. Концептуальні основи управління санацією підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 23. – С. 222–227 (0,52 друк.

арк.). Особистий внесок автора: визначено особливості управління складовими організаційно-економічного механізму управління санацією, запропоновано алгоритм його реалізації, сформовано основні елементи концепції управління санацією (0,40 друк. арк.).

6. Донченко Т. В. Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції / Т. В. Донченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 124–132 (0,90 друк. арк.).

7. Донченко Т. В. Теоретико-методичні підходи до класифікації санації підприємств / Т. В. Донченко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 4. – С. 85–91 (0,60 друк. арк.).

8. Донченко Т. В. Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості / Т. В. Донченко, К. Л. Ларіонова // Соціально-економічні проблеми і держава.

– 2012. – Вип. 2. – С. 38–47 (0,76 друк. арк.). Особистий внесок автора:

доведено необхідність дослідження структури санаційного потенціалу підприємств за галузевим спрямуванням, визначено місце методики оцінки санаційного потенціалу в організаційно-економічному механізмі управління санацією підприємств (0,60 друк. арк.).

9. Донченко Т. В. Удосконалення інституту банкрутства як основа для оздоровлення економіки України / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3, т. 3. – С. 23–28 (0,65 друк. арк.). Особистий внесок автора:

виділено основні етапи реформування інституту банкрутства в Україні, проведено порівняльний аналіз законодавчої бази регулювання банкрутства (0,55 друк. арк.).

10. Донченко Т. В. Формування складових елементів організаційноекономічного механізму управління санацією підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету.

Економічні науки. – 2012. – № 6, т. 2. – С. 87–94 (0,80 друк. арк.). Особистий внесок автора: сформовано модель організаційно-економічного механізму управління санацією підприємств, обґрунтовано мету, принципи, етапи управління санацією та визначено структуру складової забезпечення (0,70 друк.

арк.).

У наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних та опубліковані за кордоном:

11. Донченко Т. В. Научно-теоретическое трактование санационных механизмов в экономических учениях / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Экономика и предпринимательство. – Москва: Буки Веди, 2013. – № 12, ч. 3.

– С. 391–399 (1,10 друк. арк.). Особистий внесок автора: узагальнено теоретичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління санацією, сформульовано власне трактування даного поняття, запропоновано його концептуальну модель (0,9 друк. арк.).

У інших наукових виданнях:

12. Донченко Т. В. Етапи формування санаційної стратегії підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Розвиток національної економіки: теорія і практика : зб. матер. міжнар. інтернет-конференції (м.

Івано-Франківськ, 3–4 квітня 2015 р.) – Тернопіль : Крок, 2015. – С.190–191 (0,2 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено процедуру формування санаційної стратегії (0,15 друк. арк.).

13. Донченко Т. В. Методика оцінки санаційного потенціалу підприємства / Т. В. Донченко // Управління економічними системами:

концепції, стратегії та інновації розвитку : матер. ІХ міжнар. наук.-практ.

конф. (м. Хмельницький, 22–24 травня 2014 р.). – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2014. – С. 102–105 (0,15 друк. арк.).

14. Донченко Т. В. Проблеми та перспективи розвитку підприємств машинобудівної галузі / Т. В. Басистюк, Т. В. Донченко // Проблеми інноваційного розвитку економіки України : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 1. – С. 53–56 (0,22 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено сучасний стан діяльності машинобудівних підприємств та запропоновано напрями запобігання банкрутства з урахуванням галузевих особливостей (0,10 друк. арк.).

15. Донченко Т. В. Аналіз сучасних тенденцій банкрутства вітчизняних підприємств / С. А. Нікітюк, Т. В. Донченко // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : зб. наук. праць молодих вчених та студентів. / ред.кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С.

Квасницька, І. В. Форкун та інші. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – Т. 2. – С.105–108 (0,23 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено основні причини та способи подолання неплатоспроможності підприємств (0,10 друк.арк.).

16. Донченко Т. В. Сучасні аспекти діяльності арбітражного керуючого в системі управління санацією підприємства / Т. В. Донченко // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика :

матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 2–4 жовтня 2014 р.). – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – С. 7–9 (0,15 друк. арк.).

17. Донченко Т. В. Макро- та мікроекономічні аспекти дослідження санації підприємств / Т. В. Донченко // Проблеми сучасної економіки : зб.

матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 27–28 вересня 2013 р.) – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2013. – Ч. 1. – С.115–118 (0,20 друк. арк.).

18. Донченко Т. В. Науково-теоретичні аспекти здійснення санації підприємства в системі державного регулювання банкрутства в Україні / Т. В. Донченко // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційнонвестиційних процесів : матер. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7–8 червня 2013 р.). – Львів : ЛЄФ, 2013. – Ч. 2. – С. 37–41 (0,25 друк. арк.).

19. Донченко Т. В. Наукові підходи до визначення сутності дефініції «санація» / Т. В. Донченко, К. Л. Ларіонова // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : зб. наук. праць молодих вчених та студентів / ред.кол.: Н. А. Хрущ, І. М. Михайловська, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інш. (відп.ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С.11–14 (0,52 друк. арк.) Особистий внесок автора: узагальнено науково-теоретичні підходи до сутності санації, обґрунтовано власне трактування поняття «санація» ( 0,45 друк.арк.).

20. Донченко Т. В. Роль стратегічних цілей у формуванні санаційної стратегії розвитку підприємства / Т. В. Донченко, К. Л. Ларіонова // Наукові підсумки 2012 року : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ.

конф (м.Київ 25 грудня 2012 року). – Київ: «НАІРІ», – 2012. – С.61–64 (0,25 друк. арк.) Особистий внесок автора: обґрунтовано систему цілей санаційної стратегії та виділено типи санаційної стратегії підприємства (0,20 друк.арк.).

АНОТАЦІЯ

Донченко Т. В. Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2015.

У дисертаційній роботі розроблено теоретичні та методичні основи та практичні рекомендації щодо розробки моделі організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства.

Систематизовано та поглиблено теоретичні підходи до сутності поняття санація шляхом виділення організаційного аспекту дослідження.

Удосконалено систематизацію видів санації шляхом доповнення новими класифікаційними ознаками. Удосконалено науково-методичний інструментарій щодо оцінки санаційного потенціалу машинобудівних підприємств.

Вперше розроблено модель організаційно-економічного механізму управління санацією підприємств, ключовим елементом якої є процедура вибору та реалізації санаційної стратегії залежно від рівня санаційного потенціалу підприємства і класу кризи. Обґрунтовано концептуальні підходи до управління санацією, відповідно до яких головним елементом визначено комплекс санаційних стратегій та запропоновано матричну модель вибору санаційної стратегії підприємства. Запропоновано нові підходи до побудови моделі моніторингу санації, що дозволило розширити та деталізувати інформаційний базис дослідження для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень.

Ключові слова: санація, управління санацією, санаційний потенціал, санаційна стратегія, організаційно-економічний механізм управління санацією, машинобудівні підприємства.

АННОТАЦИЯ

Донченко Т. В. Организационно-экономический механизм управления санацией предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Хмельницкий национальный университет, Хмельницкий, 2015.

В диссертации приведено решение актуальной научной задачи обоснования теоретико-методических основ и практических рекомендаций по разработке модели организационно-экономического механизма управления санацией предприятия, что имеет существенное значение для оздоровления предприятий машиностроения в условиях кризиса.

Систематизированы и углублены теоретические подходы к трактовке понятия «санация» путем выделения организационного аспекта исследования, который позволит структурировать полномочия субъектов, стадии и этапы при формировании организационно-экономического механизма управления санацией. Усовершенствована систематизация видов санации путем дополнения новыми классификационными признаками.

Определены основные составляющие концепции управления санацией.

Проведен критический анализ методик оценки санационного потенциала и осуществлено его структурирование для машиностроительных предприятий.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України УДК 502.3 630*187 Ст. наук. співроб. Л.М. Петрова, канд. с.-г. наук – НЛТУ України, м. Львів; заст. нач. С.В. Петров – Західне державне басейнове управління охорони водних живих ресурсів ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН: РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ Виконано аналіз екологічних властивостей 29 раритетних видів і підвидів рослин, які трапляються в лісах заходу України. Виявлено, що вони характеризуються різними обсягами інтервалів толерантності до...»

«“Правова інформатика”, № 2(42)/2014 4 Інформатизація та інформаційні технології УДК 004:347.453.8 САНДУЛ В.С., головний спеціаліст відділу взаємоз’єднання мереж та інфраструктури Департаменту зв’язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України ХОХОТВА І.І., директор Департаменту зв’язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ ТА...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Науково-технічна бібліотека ВНТУ Серія «Вчені нашого університету» Анатолій Михайлович Пєтух Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Вінниця ВНТУ ББК 91:32.973-018.2 УДК 016:004.4 П31 Укладач: Квятківська Л. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом науково-технічної бібліотеки ВНТУ Відповідальна за випуск: Притуляк Т. Є., директор науково-технічної бібліотеки ВНТУ Анатолій Михайлович Пєтух...»

«Економічні науки усвідомлювати, що формування портфеля інноваційних робіт є доволі складним завданням, вирішення якого потребує практичного досвіду та високого рівня компетенцій експертів, залучених до оцінювання комерційного потенціалу інновацій. До того ж, потрібно враховувати й рівень вмотивованості та кваліфікаційні можливості проектної команди, що впливатиме на вірогідність успіху інновацій тощо. Висновок. Кожне сучасне підприємство постійно стикається з необхідністю впровадження інновацій...»

«Національний лісотехнічний університет України Аспір. О.В. Василик – НУ біоресурсів УДК 630*502.72 і природокористування України, м. Київ ЗАПОВІДНІ ДЕНДРОСОЗОФІТИ ПІВДНЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Розглянуто стан поширення раритетних деревних видів рослин автохтонної дендрофлори природно-заповідного фонду двох фізико-географічних областей: Південно-Подільської та Південно-Придніпровської. Наведено короткі ботанічні характеристики раритетних видів, а також зроблено аналіз флористичної подібності...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.П. Харченко, О.Є. Луппо АЕРОНАВІГАЦІЯ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 629.735.05:621.396.933(075.8) ББК 0571-5-05 я 7 Х227 Рецензенти: д-р техн. наук Г.Л.Баранов заступник директора з наукової роботи (Центральний дослідний інститут навігації і управління); д-р техн. наук К.С.Сундучков – заступник директора з наукової роботи ДП «Укркосмос» Харченко В. П., Луппо О.Є. Х227 Аеронавігація: Навч. посіб. К.: НАУ, 2007 – 374 с....»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 504.05 О. А. Хом’як, к. с.-г. н., доц. ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В статті піднімається проблема безпечного використання гною, як основного відходу галузі тваринництва. На прикладі 45 господарств показано виробництво і використання гною від великої рогатої худоби і свиней. Було виявлено що...»

«УДК 130.2 МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ” В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 2005 р., О.А. Коваль кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, С.О. Петрова аспірантка кафедри філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Сучасна ситуація в українському суспільстві характеризується змістовними...»

«О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В.Кондаков Робота в Excel та Star Offiсe Частина 1 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В.Кондаков РОБОТА В EXCEL ТА STAR OFFIСE Частина 1 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму 6.0906 – “Електротехніка” всіх спеціальностей. Протокол №4 від 27 листопада...»

«Національний лісотехнічний університет України Ключевые слова: страхование, страховая организация, риск, управление финансовой стойкостью. Dobosh N.M. Management of loss financial firmness of insurance organizations risk In the financial system of Ukraine an important role for today is occupied by insurance companies. The correct estimation of risks of financial firmness will allow effectively to carry out a management their resources and will provide fulfilling a commitment before clients in...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»