WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 2 ] --

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення дисертаційної роботи доведено до рівня науковометодичних розробок і практичних рекомендацій, які використовуються у практичній діяльності машинобудівних підприємств та можуть бути використані в діяльності підприємств інших галузей. Наукові результати, отримані у дисертації, пройшли апробацію і використовуються у практичній діяльності машинобудівних підприємств, зокрема на ПАТ «Завод «Строммашина», м. Хмельницький (довідка № 158 від 10.03.2015 р.); на ПАТ «Термопластавтомат», м. Хмельницький (довідка № 51 від 03.02.2015 р.); на ПАТ «Завод «Темп», м. Хмельницький (довідка № 579/5 від 21.03.2015 р.). Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Хмельницького національного університету при викладанні дисциплін «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємства» (довідка № 52 від 15.02.2015 р.). Також отримані результати дисертаційного дослідження відображено в навчальному посібнику «Управління фінансовою санацією підприємств» (з грифом вченої ради Хмельницького національного університету № 033/39 від 14.01.2015 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до формування теоретико-методичних основ управління санацією підприємства та обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму управління санацією машинобудівних підприємств. Наукові результати дисертації автор отримав самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень. Обсяг особистого внеску в роботах, написаних у співавторстві, зазначено окремо у списку публікацій.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та практичні результати дисертаційної роботи обговорювались та отримали схвалення на науково-практичних конференціях: Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції «Роль фінансово-кредитного механізму в економічному розвитку країн Східної Європи» (м. Чернівці, 20–23 грудня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові підсумки 2012 року» (м. Київ, 25 грудня 2012 р.); XXVI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційнонвестиційних процесів» (м. Львів, 7–8 червня 2013 р.); ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Проблеми сучасної економіки» (м. Донецьк, 27–28 вересня 2013 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку»

(м. Хмельницький, 22–24 травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (м. Хмельницький, 2–4 жовтня 2014 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Розвиток національної економіки: теорія і практика»

(м. Івано-Франківськ, 3–4 квітня 2015 р.).

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 20 наукових праць загальним обсягом 10,41 друк. арк., у тому числі: 1 колективна монографія загальним обсягом 1,2 друк. арк.; 9 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 5,94 друк. арк., з яких 5,25 друк. арк.

належить автору; 1 публікація у зарубіжному науковому фаховому виданні – 1,1 друк. арк.; 9 публікацій у інших виданнях загальним обсягом 2,17 друк.

арк., з них особисто належить автору 1,75 друк. арк.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.

Загальний обсяг дисертації становить 249 сторінок. Робота містить 29 таблиць (з них 6 – на 7 повних сторінках), 32 рисунка (з них 6 рисунків займають повні сторінки), 12 додатків, які розміщено на 35 сторінці. Список використаних джерел нараховує 187 найменування на 21 сторінці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, визначено мету та завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, викладено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів і їх апробацію, наведено кількість та обсяг публікацій за результатами дослідження.

У першому розділі «Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму управління санацією підприємств» систематизовано науково-теоретичні підходи до трактування сутності поняття «санація»; досліджено особливості формування організаційно-економічного механізму управління санацією та визначено основні складові концепції управління санацією; проведено критичний аналіз методик оцінки санаційного потенціалу та здійснено його структурування для машинобудівних підприємств.

На основі вивчення та систематизації існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних науковців виділено організаційний аспект трактування сутності санації, що дозволило удосконалити змістовне наповнення цього поняття, зокрема визначити структурний блок, який характеризує учасників процедури санації, порядок їх взаємодії, розподіл виконання основних управлінських функцій між елементами організаційної структури управління, та блок, який характеризує процес санації як послідовність стадій та етапів.

Запропонований аспект дослідження дозволить структурувати повноваження суб'єктів, стадії та етапи при формуванні організаційно-економічного механізму управління санацією.

Ключовим моментом організації процесу визначено вибір способів об'єднання учасників у злагоджену, єдину систему (структурний блок). Це досягається шляхом встановлення між ними взаємозалежності на основі єдності інтересів і результатів спільної діяльності. Встановлення організаційних та економіко-правових відносин між учасниками перетворює розрізнених виконавців у високопродуктивну групу, здатну досягати єдиної для них мети. Визначення числа та функціональних обов’язків суб’єктів, що беруть участь у відносинах санації, допомагає глибше зрозуміти місце і роль кожного з них в подальших процедурах, оцінити правильність їх дій і скласти прогнозний сценарій подій.

У роботі систематизовано та удосконалено види санації через доповнення новими класифікаційними ознаками, зокрема «за галузевою ознакою», що дозволило визначити специфічний для галузі машинобудування склад санаційного потенціалу та обрати відповідний каталог санаційних заходів для подолання кризових явищ, притаманних даним підприємствам, та «за повнотою досягнення мети санації», що дозволило виділити зворотні зв'язки в організаційно-економічному механізмі управління санацією.

На основі формалізації понять доведено правомірність використання дефініції «організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств» як складової загальної системи управління підприємством на етапі подолання ним кризових явищ, що ґрунтується на дотриманні певних принципів і закономірностей, використовує методи, засоби, важелі та інструменти для підвищення санаційного потенціалу та оздоровлення фінансового стану суб’єкта господарювання в умовах економічної та фінансової нестабільності й посилення конкурентної боротьби.

Доведено, що впровадження організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства сприяє реалізації стратегії його розвитку у перспективі, яка розробляється залежно від місії та цілей, конкретизованих за допомогою завдань, і спрямовано на зміцнення та/або розвиток конкурентних переваг. Відповідно до цього удосконалено та обґрунтовано концептуальну модель управління санацією підприємства, що охоплює етапи процесу управління санацією, які представлені сукупністю функцій управління, упорядкованих у логічній послідовності їх виконання (рис.1).

Беззаперечною та первинною умовою ефективного фінансового оздоровлення є наявність у підприємства санаційного потенціалу. З огляду на це запропоновано розглядати санаційний потенціал як поточну оцінку здатності підприємства до виживання та ефективного розвитку в майбутньому. Оскільки санаційний потенціал є складним та динамічним поняттям в роботі доведено необхідність визначення його складу за галузевою ознакою.

Етап 1. Діагностика кризового стану Етап 2.

Виявлення чинників, що спричинили кризовий стан підприємства чинники внутрішнього середовища чинники зовнішнього середовища Етап 3. Вибір, аналіз і оцінювання ключових індикаторів санаційного потенціалу Етап 4. Оцінка рівня санаційного потенціалу критичний низький середній високий Етап 5. Визначення факторів впливу на санаційний потенціал Етап 6. Визначення напрямів управління санацією (функціональний підхід) фінансовий виробничий трудовий маркетинговий інвестиційний Етап 7. Визначення елементів напрямів управління санацією

- матеріальна, - склад та - обсяг, склад

- склад і структура технічна й професійний - маркетингова та ефективність активів (майна); технологічна рівень діяльність; інвестиційних

- склад і структура підготовка підготовки - збутова вкладень;

пасивів (капіталу); виробництва; кадрів; діяльність; - вхідні та

- стан основних - система

- платоспроможність

- асортиментна вихідні фондів; підготовки і і ліквідність;

політика; інвестиційні

- величина, структура перепідготовки;

- ділова активність;

- система потоки;

і ефективність - система

- рентабельність логістики - інвестиційна використання мотивації капіталу, активів виробничих активів персоналу привабливість Етап 8. Формування основних складових механізму управління санацією підприємства мета та завдання принципи методи важелі забезпечення Етап 9. Вибір санаційної стратегії залежно від рівня санаційного потенціалу та типу кризи Стратегія відновлення Стратегія забезпечення Стратегія забезпечення платоспроможності ефективного функціонування фінансової стійкості (розрахунок з кредиторами) (прибутковості) Етап 10. Впровадження санаційних заходів щодо оздоровлення підприємства Досягнення мети та завдань санації Рис. 1. Концептуальна модель управління санацією підприємства За результатами аналізу галузевих особливостей та характерних властивостей діяльності машинобудівних підприємств України виділено основні складові санаційного потенціалу підприємств, що перебувають у тісному взаємозв’язку, зокрема виробнича, фінансова, трудова, маркетингова та інвестиційна. Урахування структури та ваги складових санаційного потенціалу дозволить здійснити більш точну оцінку його рівня та визначити санаційну спроможність підприємств.

У другому розділі «Науково-методичні підходи до управління санаційним потенціалом підприємства» проведено оцінку ймовірності банкрутства та визначено класи кризи для машинобудівних підприємств Хмельниччини; удосконалено науково-методичні підходи до оцінки санаційного потенціалу підприємств та здійснено оцінку рівня санаційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі за 2009–2014 роки; визначено фактори впливу на рівень санаційного потенціалу із застосуванням методів кореляційного та факторного аналізу.

Аналітичне дослідження основних показників діяльності машинобудівних підприємств Хмельницького регіону та результати аналізу ймовірності банкрутства засвідчило зниження ефективності господарської діяльності, порушення фінансової рівноваги та кризу майже в усіх досліджуваних підприємствах, крім ПАТ «Укрелектроапарат». Окрім цього, визначено загрозу банкрутства для ПАТ «Кам’янець-Подільськавтоагрегат», ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш», ПАТ «Завод «Строммашина», ВАТ «Термопластавтомат». Отримані результати підтвердили необхідність розробки і впровадження санаційних заходів на зазначених підприємствах залежно від визначеного класу кризи.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«УДК 658.012.4 (075.8) 658.009.12 (075.8) Т. П. Лободзинська Національний технічний університет України «КПІ» ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ) Проаналізовано існуючі методики оцінки конкурентоспроможності. Досліджено та визначено оцінку економічного ефекту від впровадження нового виду вітчизняної кабельно-провідникової продукції зі зшитою поліетиленовою ізоляцією на напругу до 110 кВ, що випускається на підприємствах...»

«СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УДК 339.13.01. М.В. СЕМИКІНА, доктор економічних наук, професор, Кіровоградський національний технічний університет КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ Постановка проблеми. Кардинальні зміни, яких зазнала світова економіка на початку ХХІ сторіччя, переконливо свідчать, що конкурентоспроможність країни, зрушення в її науково-технічному, економічному, соціальному та екологічному розвитку дедалі...»

«ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 84 від 03.07.2012 р.1. Замовник:1.1.Найменування. Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця» 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04713033 1.3. Місцезнаходження. 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного...»

«ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УДК 004.67 О.М. Чередніков, О.О. Борисов Чернігівський державний технологічний університет, кафедра технології машинобудування та деревообробки ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ РОЗМІРНОГО АНАЛІЗУ © Чередніков О.М., Борисов О.О., 2012 Розглянуто структуру та вимоги до розроблення бази даних для управління точністю розмірних зв'язків на етапах життєвого...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯКОВЛЄВА Юлія Вікторівна УДК 025.4.03:027.021 ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ПОШУКУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ — 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній бібліотеці України імені...»

«УДК 631.3.004.14 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ МАШИНОВИКОРИСТАННЯ С.М. БОНДАР, кандидат технічних наук Здійснено огляд досліджень з питань моделювання експлуатаційних характеристик та оптимізації параметрів машинних агрегатів, комплексів машин і машинно-тракторного парку. Зроблено висновок про те, що обґрунтування комплексів машин повинно спиратися на систему математичних моделей, які відтворюють взаємозалежні виробничі процеси. Технологія, машинний агрегат, комплекс машин, метод...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012 Доклад/Технические науки– Химические технологии УДК 628.387 Яцков М.В., Корчик Н.М., Бєлікова С.В. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЙОННОГО ОБМІНУ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Яцков М.В. к.т.н., ст.н.сп., завідувач...»

«УДК 62-50 Мотильов К.І., Пасльон В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АТМОСФЕРИ НА РАДІОТЕХНІЧНІ МЕТОДИ ВИМІРУ КООРДИНАТ Як відомо, атмосфера впливає на проходження радіохвиль, послабляючи сигнал і змінюючи напрямок його поширення. При визначенні координат космічного об’єкта за допомогою наземних вимірювальних засобів (радіолокаційні та кінотеодолітні станції) виникають похибки результату з-за проходження радіохвиль через шари атмосфери з різними характеристиками. Дана робота...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/257958379 Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку ARTICLE · JANUARY 2012 READS 1 AUTHOR: Liubov Zharova GA “Institute of Environmental Economics. 20 PUBLICATIONS 2 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Liubov Zharova Retrieved on: 10 April 2016 УДК 330.342.005.44 Л.В. Жарова Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни “МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ” (для магістрів) Київ 2005 Підготовлено кандидатом економічних наук, професором М. Ф. Базасем і кандидатом економічних наук, доцентом М. М. Матюхою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 2 від 10.09.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Базась М. Ф., Матюха М. М. Методичні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»