WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНЧЕНКО ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

УДК [338.242:658.168:005.2](477)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

УПРАВЛІННЯ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хмельницький – 2015 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Ларіонова Катерина Леонідівна, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри фінансів та банківської справи.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Бондарчук Марія Костянтинівна, Національний університет «Львівська політехніка»

Міністерства освіти і науки України, професор кафедри фінансів;

кандидат економічних наук Товажнянський Вячеслав Леонідович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри організації виробництва та управління персоналом.

Захист відбудеться «21» жовтня 2015 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою:

29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/1.

Автореферат розісланий «18» вересня 2015 року.

В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Н. А. Хрущ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна економічна ситуація в Україні є складною і непередбачуваною для функціонування суб'єктів господарювання та спричиняє розвиток кризових явищ на мікрорівні, що підтверджується значною кількістю збитково працюючих підприємств, втратою ними конкурентної позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках, збільшенням кількості порушених справ про банкрутство. На практиці недостатньо як загальних теоретико-методичних розробок з питань управління санацією, так і спеціальних, призначених для підприємств окремих галузей, що, у свою чергу, не дозволяє ефективно організувати роботу підприємств в умовах кризи. Це обумовлює необхідність розробки теоретико-методичного забезпечення процесів управління санацією, формування організаційноекономічного механізму управління санацією підприємств, які є важливими інструментами оздоровлення, відновлення ефективної системи управління і конкурентоспроможності підприємств.

Різні аспекти функціонування механізмів управління та регулювання діяльності підприємств є предметом уваги таких науковців, як І. Бланк, М. Войнаренко, М. Гелінг, О. Гончар, А. Кульман, В. Нижник, О. Орлов, Г. Савіна, Н. Хрущ. Проблеми управління санацією та створення дієвих механізмів управління підприємством в умовах кризи досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Ансофф, С. Благодєтєлєва-Вовк, Б. Бекенферде, Т. Білоконь, М. Бондарчук, В. Василенко, Н. Здравомислов, І. Карпунь, А. Кондрашихін, К. Ларіонова, Л. Лігоненко, О. Мозенков, В. Москаленко, Т. Пепа, Б. Поляков, О. Раєвнєва, О. Терещенко, В. Товажнянський, М. Титов, О. Тридід, А. Череп.

Віддаючи належне значному науковому доробку цих вчених, необхідно наголосити на відсутності єдиного підходу до обґрунтування теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо розробки моделі організаційно-економічного механізму управління санацією підприємств. Таким чином, актуальність теми обумовлена необхідністю вирішення завдань, щодо розробки елементів зазначеного організаційноекономічного механізму. Це, в свою чергу, визначило вибір теми, мету, завдання, структуру і зміст дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету в рамках науково-дослідної роботи за темами: «Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами»

(ДР № 0112U002248), де сформовано модель оцінки санаційного потенціалу підприємств та розроблено окремі аспекти щодо формування організаційноекономічного механізму управління санацією підприємств; «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб'єктів господарювання» (ДР № 0114U000272), де удосконалено матричну модель вибору санаційної стратегії підприємства.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних засад і науково-практичних рекомендацій щодо формування та функціонування організаційноекономічного механізму управління санацією машинобудівних підприємств.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

систематизувати теоретичні підходи щодо сутності та групування основних видів санації;

удосконалити науково-методичний інструментарій для оцінки й аналізу санаційного потенціалу підприємства;

розробити модель організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства;

дослідити особливості управління та уточнити елементи концепції управління санацією підприємства;

удосконалити модель вибору санаційної стратегії підприємства;

доопрацювати модель моніторингу санації підприємства.

Об’єктом дослідження є процеси формування і функціонування організаційно-економічного механізму управління санацією машинобудівних підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні рекомендації, які обумовлюють формування і функціонування організаційноекономічного механізму управління санацією підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною основою дисертаційної роботи є синтез фундаментальних положень економічної теорії, фінансового менеджменту, економічного аналізу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань управління санацією підприємств. Для досягнення поставленої мети і завдань використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: узагальнення, порівняльного аналізу, системного та комплексного аналізу і синтезу (для розкриття сутності поняття «санація» та особливостей управління нею, визначення класифікаційних ознак та функцій санації, уточнення складових і оцінки санаційного потенціалу підприємств, розробки моделі організаційноекономічного механізму управління санацією підприємства, формування системи санаційних стратегій); методи статистичної обробки, порівнянь (для оцінки основних характеристик стану фінансово-господарської діяльності машинобудівних підприємств); методи економічного аналізу, економікоматематичного моделювання, анкетного опитування та експертних оцінок (для оцінки рівня санаційного потенціалу машинобудівних підприємств);

методи регресійного, кореляційного та факторного аналізу (для визначення рівня впливу факторів на санаційний потенціал підприємства); графічні методи обробки даних; методи комп’ютерної обробки економічної інформації.

Інформаційною базою дослідження є Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, матеріали Державної служби статистики України та Головного управління статистики у Хмельницькій області, матеріали діяльності машинобудівних підприємств, особисті розробки автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-методичних засад і виробленні практичних рекомендацій щодо розробки моделі організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства.

Основними науковими результатами дисертаційної роботи, які отримані автором особисто та виносяться на захист, є:

вперше:

розроблено модель організаційно-економічного механізму управління санацією підприємств, ключовим елементом якої є процедура вибору та реалізації санаційної стратегії залежно від рівня санаційного потенціалу підприємства і класу кризи; оптимальність вибору забезпечується сукупністю аналітичних і прогнозних інструментів матричного підходу, а дієвість – використанням комплексу організаційних і економічних важелів щодо учасників санаційної процедури; загалом це дає змогу застосувати системно-комплексний підхід до управління санацією для ефективного оздоровлення підприємства;

удосконалено:

– систематизацію видів санації, яку, на відміну від існуючих, доповнено новими класифікаційними ознаками, зокрема «за галузевою ознакою», що дозволить визначати специфічний для галузі машинобудування склад санаційного потенціалу й обирати відповідний каталог санаційних заходів для подолання кризових явищ, притаманних даним підприємствам та «за повнотою досягнення мети санації», що дозволить виділяти зворотні зв'язки в організаційно-економічному механізмі управління санацією;

– науково-методичний інструментарій для оцінки та аналізу санаційного потенціалу машинобудівного підприємства, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на обчисленні системи локальних показників та інтегрального показника з урахуванням функціональних складових санаційного потенціалу. Комплексне використання методів побудови інтегрального показника і кластерного аналізу підтверджує достовірність та інформативність оцінки санаційного потенціалу, що, в свою чергу, є підґрунтям для розробки санаційної стратегії;

– концептуальні підходи до управління санацією, в яких, на відміну від існуючих, головним елементом визначено комплекс санаційних стратегій.

Концептуальні підходи передбачають поетапну зміну санаційних стратегій, що надає висхідний вектор розвитку санаційного потенціалу і є ключовим елементом функціональної складової організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства;

– матричну модель вибору санаційної стратегії підприємства, яка, на відміну від існуючих, дозволяє здійснити позиціонування підприємства на двовимірній площині, з урахуванням комплексного ефекту взаємодії рівня санаційного потенціалу й класу кризи та визначити вид санаційної стратегії, що надасть можливість розробити каталог внутрішньогосподарських санаційних заходів;

– модель моніторингу санації підприємства, яку, на відміну від інших, побудовано на основі суб'єктного і функціонального підходу, що дає можливість виявити стан та закономірності зміни об'єкта моніторингу, розширити та деталізувати інформаційний базис дослідження для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;

одержали подальший розвиток:

– теоретичні підходи до трактування поняття «санація» шляхом встановлення його змістовного наповнення через виокремлення організаційного аспекту, а саме, як процесу оздоровлення підприємства на основі організаційної взаємодії уповноважених власниками суб'єкта господарювання чи силою закону осіб, які повинні здійснювати систему заходів, спрямованих на досягнення мети санації, що дозволяє структурувати повноваження суб'єктів, стадії та етапи при формуванні організаційноекономічного механізму управління санацією.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Негативні наслідки таких змушених продаж збільшуються ще і тим фактом, що там де ринки купівлі продажу землі слабкі – як у більшості сільських районів, – ціни на землю протягом визначеного часу можуть значно змінюватися. Високі трансакційні втрати, які пов'язані з продажем землі, що ще більше збільшуються внаслідок втручання держави, можуть привести до сегментації таких ринків. Як наслідок, може скластися така ситуація, коли визначені шари...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.332: 336.717 Ст. викл. Л.Г. Кльоба – Львівський НУ ім. Івана Франка ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ В умовах ринкової трансформації економіки в Україні важливого значення набуває вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. У цій статті запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення цього важливого напрямку банківського менеджменту. Senior teacher L.G. Kloba – L'viv NU named...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012 Доклад/Технические науки– Химические технологии УДК 628.387 Яцков М.В., Корчик Н.М., Бєлікова С.В. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЙОННОГО ОБМІНУ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Яцков М.В. к.т.н., ст.н.сп., завідувач...»

«Стойко І., Гецько В. Вплив культури на розвиток корпорацій (на прикладі корпорацій Сша, Японії, країн Західної Європи / Ігор Стойко., Василь Гецько // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2010. — Випуск 1 (3). — С. 109-118. УДК 331.101 Ігор Стойко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Василь Гецько Головне управління економіки Тернопільської ОДА ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАЦІЙ (на прикладі корпорацій США, Японії, країн Західної Європи) Анотація. Поданий...»

«УДК 371 Оксеньчук н.В. м. Миколаїв, Україна НАСТУПНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У статті характеризуються основні підходи до визначення сутності процесу наступності формування здорового способу життя у молодших школярів та підлітків, які представлені у психологічній та педагогічній літературі. ключові слова: молодший шкільний вік, підліток, наступність, здоровий спосіб життя, шкідливі звички. Суспільство, прагнучи забезпечити своє...»

«УДК 378.1:69 Лавров А. І. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Постановка проблеми. Актуальність дослідження проблеми підготовки висококваліфікованого робітника зумовлена необхідністю подолання низки суперечностей, що притаманні процесу професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю, а саме: між вимогами сучасного будівельного виробництва до професійної діяльності фахівців у цій...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯКОВЛЄВА Юлія Вікторівна УДК 025.4.03:027.021 ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ПОШУКУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ — 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній бібліотеці України імені...»

«УДК 378.147.1:62 © Галушко І.В., Шматков Д.І., Шматков Є.В.ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ УМІНЬ НАВЧАТИ УЧНІВ АГРАРНИХ ЛІЦЕЇВ ВОДІННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ Постановка проблеми. Перед сільським господарством України стоять грандіозні завдання щодо не тільки суттєвого збільшення продуктивності праці і забезпечення за рахунок цього власної потреби в його продукції, але й виходу на світові ринки зерна й інших товарів. Забезпечити це можна при додержанні двох умов. Перша –...»

«Економічні науки використання є застосування запропонованої методики при здійсненні процедури банкрутства підприємств. Вона дає можливість отримати більш об’єктивні дані про економічний потенціал підприємства, його становище на ринку, а не тільки оцінити результати діяльності як пропонують різні методики оцінки фінансової стійкості, на основі яких часто приймають рішення про банкрутство і ліквідацію, замість можливості підвищення ефективності управління підприємством. Література 1. Ареф’єва О....»

«ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 84 від 03.07.2012 р.1. Замовник:1.1.Найменування. Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця» 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04713033 1.3. Місцезнаходження. 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»