WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

««Методика використання аналізу й синтезу як основних прийомів управління розумовою діяльністю учнів на уроках математики» Зміст Розділ І. Предмет дослідження і його теоретичні основи.7 ...»

-- [ Страница 1 ] --

«Методика використання аналізу й

синтезу як основних прийомів

управління розумовою діяльністю

учнів на уроках математики»

Зміст

Розділ І. Предмет дослідження і його теоретичні основи………………....7

1.1 Психолого-педагогічні аспекти використання аналізу та

синтезу…………………………………………………………...….7

1.2. Загальна характеристика основних прийомів розумової

діяльності……………………………………………………..….....11

1.3. Аналіз і синтез як основні елементи мислення………………......14

1.4. Поєднання аналізу і синтезу як умова гнучкості й міцності математичних знань…………………….…………………………22

1.5.Деякі аспекти активізації розумової діяльності учнів у процесі розв'язування задач…………………….……………………...….26 Висновок до розділу І…………………………………………………………32 Розділ ІІ. Методичні основи запропонованого підходу……………………33

2.1 Методи, засоби та прийоми активізації розумової діяльності учнів у процесі розв’язування математичних задач ………………...33

2.2 Система задач для формування в учнів прийомів розумової діяльності…………………………………………...……………..44

2.3 Організація, проведення та аналіз результатів педагогічного експерименту………………….…………………………………..69 Висновок до розділу ІІ…………………………………………………………76 Загальні висновки ………………………………………

Список використаних джетел...…………………………………………….....79 Додатки Від автора Національна доктрина розвитку освіти в Україні та Концепція загальної середньої освіти спрямовують педагогічну науку на пошук нових принципів та критеріїв вибору змісту освіти, нових технологій, які ведуть до високої теоретичної та практичної підготовки учня та орієнтовані на розвиток особистості. Нові досягнення створюють більш сприятливі умови для отримання кожним учнем можливого рівня математичних знань та загального розвитку.

В умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу збільшуються вимоги до освіти і виховання підростаючого покоління. Учні, вивчаючи основи наук, повинні бачити їх зв'язок із реальним життям, з практикою, повинні вчитися застосовувати свої знання для прикладних задач.

Розвиток у школярів таких прийомів розумової діяльності як аналіз і синтез набуває важливого значення як у процесі вивчення математики, так і ряду суміжних предметів.

На сьогодні потік інформації, яку отримує сучасна людина щодня, значно перевищує цей показник у минулому. Тому необхідно з усього обсягу вибрати ті факти, які необхідні саме цій особистості і саме у цей час. Як це можна зробити? Використовуючи аналіз і синтез як одні з основних інструментів цієї діяльності.

Важливо формувати ці навички ще в школі, коли учні одержують нові знання, уміння, формуються прийоми розумової діяльності, розвиваються мислення та особистісні якості. У зв’язку з цим постає питання про вдосконалення методів та прийомів навчання математики, які спроможні максимально сприяти розвитку в учнів таких прийомів розумової діяльності, як аналіз та синтез.

У практиці навчання математики більше спостерігається прояв інтересу учнів до розв‘язування задач прикладного спрямування, ніж до теоретичних чи тренувальних вправ. І це не випадково. У таких задачах розглядається певна реальна ситуація, яка вчить не лише математичних законів, а й показує їх практичне застосування. Тому потрібно, щоб вивчення математики включало в себе більше задач практичного значення. Вони зацікавлюють учнів, показують можливість реалізації математичних знань у життєвих ситуаціях. Серед таких задач можна розглядати як приклад економічні та фінансові задачі, використання яких повною мірою описано в другому розділі. Ці задачі використовувались протягом навчального року при вивченні різних тем курсу алгебри в дев’ятому класі.

Математика дає методи розв‘язування прикладних задач. Вона також є важливим елементом загальної культури населення. Відтак математичні знання слід розглядати як складову в системі фундаментальної освіти майбутніх громадян держави, зокрема їх фінансової освіти. Математичні задачі фінансового змісту – це не лише засіб активізації в учнів прийомів розумової діяльності, а й можливість ознайомлення учнів із застосуванням математичних понять та методів у фінансовій галузі та розкриття можливостей математики у фінансовій теорії.

Зв’язок математичних знань з життям створює нові умови для розвитку пізнавальної та розумової діяльності учнів. Це значно розширює межі навчання, формує передумови для підготовки учнів до виконання визначених соціальних функцій відповідно до тенденцій трансформації суспільства та розвитку особистості в умовах ринкових відносин.

Робота з прикладними задачами фінансового змісту в процесі навчання математики сприяє, з одного боку, розвитку математичного мислення, зацікавлює учнів, а з іншого – ці задачі допомагають максимальному використанню аналізу і синтезу в процесі їх розв’язування.

Об’єктом мого дослідження є процес формування прийомів розумової діяльності в процесі навчання математики.

Предметом дослідження – дидактичні умови, методичні прийоми і засоби, що забезпечують ефективний розвиток в учнів таких прийомів управління розумовою діяльністю, як аналіз та синтез.

Працюючи над підручником перед собою ставив мету створити окремі елементи методики формування в учнів умінь здійснювати аналіз і синтез, зокрема системи математичних задач, орієнтованої на управління розумовою діяльністю учнів під час навчання їх математики.

Відповідно до мети розв'язувалися такі задачі:

• визначення основних психолого-педагогічних особливостей використання прийомів розумової діяльності в процесі навчання математиці;

• розробка методики формування в учнів прийомів розумової діяльності шляхом використання аналізу та синтезу;

• розробка системи завдань, які, на основі використання аналізу та синтезу, активізують в учнів основні прийоми розумової діяльності;

• експериментальна перевірка результативнності даної методики.

Методологічними основами стали дослідження відомих психологів:

С. Л. Рубінштейна, В. А. Крутецького, Л. М. Фрідмана, Я. І. Грудьонова, методистів 3. І. Слєпкань, О. Б. Єпішевої, П. М. Ерднієва, Г. І. Саранцева, Г.

П. Бевза, В. Н. Осинської.

Для розв'язання поставлених задач використовувалися такі методи:

• теоретичний аналіз літературних джерел (психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури), спрямований на вивчення змісту і логіки дослідження;

• вивчення програмної та інструктивно-методичної документації середньої загальноосвітньої школи;

• аналіз навчальних програм та підручників з математики;

• педагогічні спостереження, бесіди, вивчення і узагальнення передового досвіду вчителів;

• педагогічний експеримент;

• класифікація та узагальнення фактичного матеріалу та його обробка.

Практичне значення полягає у використанні аналізу й синтезу як прийомів управління розумовою діяльністю учнів у процесі розв’язування задач. Формування прийомів розумової діяльності шляхом використання аналізу і синтезу у вигляді системи вправ, а також у можливому використанні запропонованих задач не лише на уроках математики, але й під час самостійної та індивідуальної роботи з метою підвищення результатів навчання, а також можливий аналіз стану необхідних якостей учнів за допомогою тестів, які можна розробити на основі представлених задач.

РОЗДІЛ І.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЙОГО ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

1.1. Психолого-педагогічні аспекти використання аналізу та синтезу Продуктивне мислення в процесі розв'язування проблемних ситуацій. Перш за все з'ясуємо психолого-педагогічні основи проблеми.

Як відомо, продуктивне мислення характеризується високим ступенем новизни одержуваного на його основі продукту, його оригінальністю. Це мислення з'являється тоді, коли людина, спробувавши розв'язати задачу на основі її формально-логічного аналізу з прямим використанням відомих їй способів, переконується в безплідності таких спроб, і в неї виникає потреба в нових знаннях, що дозволяють вирішити проблему: ця потреба й забезпечує високу активність у розв'язанні вирішальної проблеми суб'єкта.

Усвідомлення самої потреби говорить про створення в людини проблемної ситуації.

Пошук припускає відкриття невідомих суб'єктові ознак, важливих для розв'язання проблеми відношень, закономірних зв'язків між ознаками, тих способів, за допомогою яких вони можуть бути знайдені.

Важливу роль у цьому відіграють узагальнення, що дозволяють скорочувати кількість тієї інформації, на основі аналізу якої людина приходить до відкриття нових знань, зменшувати число проведених при цьому операцій, (кроків) до досягнення мети.

Як підкреслює Л. Л. Гурова, досить плідною в пошуку шляху розв'язання проблеми виявляється її змістовний, семантичний аналіз, спрямований на розкриття натуральних відносин об’єктів, про які говориться в задачі. У ньому важливу роль відіграють образні компоненти мислення, що дозволяють безпосередньо оперувати цими натуральними відносинами об'єктів. Вони являють собою особливу, образну логіку, що дає можливість встановлювати зв'язки не з двома, як при словесному розумінні, а з багатьма ланками аналізованої ситуації, діяти, за словами Л. Л. Гурової, у багатовимірному просторі.

У дослідженнях, проведених під керівництвом С. Л. Рубінштейна (Л. І. Анциферовою Л. В. Брушинським, А. М. Матюшкіним, К. А.

Славською та ін.), як ефективний прийом, що використовується в продуктивному мисленні, висувається «аналіз через синтез». На основі такого аналізу шукана властивість об'єкта виявляється в процесі включення об'єкта в ту систему зв'язків і відношень, у якій він більш явно виявляє дану властивість. Знайдена властивість відкриває нове коло зв'язків і відношень об'єкта, з якими ця властивість може бути співвіднесена. У цьому суть діалектики творчого пізнання дійсності.

Погляд сучасних психологів на мислення в математиці.

Проаналізуємо основні погляди сучасних психологів та педагогів на проблему розвитку мислення в математиці. Під прийомом розумової діяльності Брушлінський А.В. розуміє «систему процесів або операцій аналізу, синтезу, абстракції, узагальнення й інших спеціально організованих для розв'язання задач-проблем визначеного типу і різного ступеня узагальненості». Саме в зв'язку з тим, що прийоми розумової діяльності і прийоми навчальної роботи (діяльності) нерозривно пов'язані, в останні роки дидакти вживають у синтезі обидва види прийомів і говорять про прийоми навчально-пізнавальної діяльності (наприклад, М. І. Махмутов).

Якщо говорити про прийоми розумової діяльності в навчанні математики, то можна серед них виділити прийоми навчально-пізнавальної діяльності за розв'язанням задач. З цього приводу Н. Ф. Тализіна пише: «У процесі розв'язування задач людина, як правило, використовує не окремі дії, а цілу їхню систему. Звичайно, таку сукупність дій, що приводять до розв'язання задач визначеного класу, називають прийомом, способом або методом розв'язування».

Прийоми розумової діяльності відіграють важливу роль у навчанні школярів, і зокрема, в розв’язуванні проблеми «вчити вчитися». Розвиток розумових здібностей, у тому числі і розвиток мислення, є компонентом загальної задачі математичного утворення. У зв'язку з цим у методичній літературі часто говорять про розвиток математичного мислення. Що розуміють під цим терміном? Нагадаємо визначення поняття «мислення». У сучасній психології: під мисленням розуміють процес опосередкованого й узагальненого пізнання людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їхніх важливих властивостях, зв'язках і відношеннях.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДІДКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 369.022.2:351.74 Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ХАРКІВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ України....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Педагогічні науки УДК 378. 147 Г.О. Райковська, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний технологічний університет) G_A_Raykovskaya@ukr.net МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У РЕЖИМІ ПІДТРИМКИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У даній статті розглядаються методологічні підходи до впровадження інформаційнокомунікаційних засобів в процесі графічної підготовки студентів вищих технічних...»

«ISSN 1813 6796 Електротехнічні та автоматизовані системи ВІСНИК КНУТД № 6 (80), 2014 Electrical and automation systems Серія «Технології та дизайн» Methodology. Structural analysis of the SAP HANA complex solution and comparative analysis of the characteristics of its application modules. Findings. The possibilities of analytical complex SAP HANA, approaches to reduce the costs of storage and processing of large data sets. Originality. The article deals with innovative approaches to business...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Freeman R.E. Strategic Management. – Boston et al.: Pitman, 1984. – 567 p.2. Orts E. A North American Legal Perspective on Stakeholder Management Theory in F. MacMillan Patfield (ed), Perspectives on Company Law – London: Kluwer, 1997. – 498 p.3. Pettigrew A. The Awaking Giant: Continuity and Change in ICI. – Oxford: Blackwell, 1985. – 389 p.4. Mendelow A.L. Stakeholder Analysis for Strategic Planning and Implementation, in W.R. King,...»

«ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ Характеристика Приклад оформлення джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Один автор Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Інт математики, 2006. — 111 с. —...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОРОЖКІНА ГАННА МИКОЛАЇВНА УДК 658.5.621 ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Іванов...»

«СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УДК371:331.104 Л.С. ШЕВЧЕНКО, доктор економічних наук, професор, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ Постановка проблеми. Конкурентоспроможність працівника на ринку праці, його впевненість у працевлаштуванні та одержанні високої заробітної плати багато в чому залежать від набутої ним професійної освіти. При цьому сфера освітніх...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.332: 336.717 Ст. викл. Л.Г. Кльоба – Львівський НУ ім. Івана Франка ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ В умовах ринкової трансформації економіки в Україні важливого значення набуває вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. У цій статті запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення цього важливого напрямку банківського менеджменту. Senior teacher L.G. Kloba – L'viv NU named...»

«СТИМУ ЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО УЧАСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ Єгорова О.В. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Анотація. В роботі розглядаються питання стимулювання майбутніх учителів до участі у науково-дослідній роботі за різними формами. Це може бути забезпечено завдяки використанню педагогічних прийомів: актуалізації емоційних почуттів студентів у процесі навчання; створенню позитивної емоційної атмосфери на заняттях; взаємодії суб’єктів навчання...»

«Окопний Л. Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області [Електронний ресурс] / Л. Окопний, А. Колесніков // Соціальноекономічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 74-81. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12olspto.pdf. УДК 621.311.245 JEL Classification: L25, L26 Любомир Окопний, Андрій Колесніков Тернопільський національний економічний університет ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»