WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Висновки. У дослідженні вивчено психологічне підґрунтя успішного функціонування популярних відкритих соціальних мереж та проведено аналіз рівнів потреб за Маслоу, на яких варто ...»

-- [ Страница 1 ] --

Висновки. У дослідженні вивчено психологічне підґрунтя успішного

функціонування популярних відкритих соціальних мереж та проведено аналіз

рівнів потреб за Маслоу, на яких варто зосереджувати увагу при організації у

мережі Інтернет спільноти випускників окремої кафедри. Розроблено

рекомендації, щодо створення спільноти випускників за принципами

соціальної мережі, зокрема визначено методику організації спілкування,

проблеми наповнення контентом, необхідність забезпечення високої якості

інтерфейсу та орієнтацію на професійний ухил.

Література

1. Социальная сеть (Интернет) – Wikipedia, the free encyclopedia. — 2011. — Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть_(Интернет).

— Заголовок з екрану. 2. Фолксономия – Wikipedia, the free encyclopedia. — 2011. — Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Фолксономия. —

Заголовок з екрану. 3. Статистика – Facebook. — 2011. — Режим доступу:

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics. — Заголовок з екрану. 4.

Каталог пользователей ВКонтакте. — 2011. — Режим доступу:

http://vkontakte.ru/catalog.php. — Заголовок з екрану. 5. Пирамида потребностей по Маслоу – Wikipedia, the free encyclopedia. — 2011. — Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_Маслоу. — Заголовок з екрану.

УДК 681.3.07 Ольга Габзовська, Альона Максимюк, Артем Савицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО

КОМПЛЕКСУ «ОБЛІК КАДРІВ ВНЗ»

© Ольга Габзовська, Альона Максимюк, Артем Савицький, 2012 В доповіді представлений досвід впровадження програмно – технологічного комплексу «Облік кадрів ВНЗ» (ПТК «ОК ВНЗ»). Наведені переваги та розкриті труднощі використання ПТК «ОК ВНЗ» в адміністративно – кадровій діяльності НТУУ «КПІ». Розкриті основні функціональні характеристики процесів.

Ключові слова: програмно-технологічний комплекс, відділ кадрів та діловодства, КАДРИ особова справа.

In the lecture the experience with software-technological complex “University personnel records” (STC “UPR”) is presented. In article the advantages and Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua exposed difficulties of the STC “UPR” use in administratively–skilled activity of NTUU «KPI» are given. Basic functional descriptions of processes are exposed.

Keyword: software-technological complex, personnel keeping department, personal dossier.

Вступ. Сучасні підходи та вимоги до управління роботою співробітників вищого навчального закладу (ВНЗ) вимагають прийняття швидких рішень і, відповідно, доступу до повної та достовірної інформації.

Єдине інформаційне середовище (ЄІС) університету дозволяє впорядкувати та структуризувати всі інформаційні потоки та забезпечити швидкий доступ до даних. Важливе місце в ЄІС посідає інформація особової справи співробітника, адже вона включає в себе відомості про його біографічні, ділові та особисті якості. На підставі інформації, що зберігається в ЄІС, проводиться вивчення, добір та використання кадрів.

В НТУУ «КПІ» для автоматизованого обліку кадрів в 2010 році був введений в промислову експлуатацію програмно-технологічний комплекс «Облік кадрів НТУУ «КПІ»» (ПТК ОК НТУУ «КПІ»).

Структуризації особової справи співробітника. Загальна кількість інформації електронної особової справи становить понад 200 полів, що потребує аналізу, упорядкування та структуризації.

Проаналізувавши всю інформацію, що міститься в особовій справі співробітника НТУУ «КПІ» можна виділити основні блоки: біографічна інформація, професійна діяльність, наукова діяльність. В загальному результаті увесь масив інформації особової справи повинен бути розподілений на базові блоки інформації. Кожен базовий блок повинен мати чіткі границі.

Біографічна інформація структурована по блокам: блок основної інформації (ПІБ, дата та місце народження, національність, сімейний стан, номер приказу та дата першого зарахування, профспілкова діяльність); блок інформації про отриману освіту (тип освіти (вища, середня, тощо), назва навчального закладу, форма навчання, роки початку та закінчення навчання);

блок інформації про отримані звання та нагороди (тип звання або нагороди, підстава для видачі, дата та установа, де було видане); блок інформації про посвідчення (вид посвідчення, серія, номер, дата видачі, термін дії та інформація про установу де було посвідчення); блок інформації про пенсійне забезпечення (дати подачі та реєстрації документів для отримання пенсійного забезпечення, вид пенсії, назва пенсійного фонду, дати подачі документів та початку дії пенсії, а також прийняті університетом документи).

Професійна діяльність структурована по блокам: блок інформації про поточне місце роботи (сектор, підрозділ та посада на якій працює особа, інформація про кваліфікацію працівника, заробітну плату, робочий графік та Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua документи на зарахування, дані про переведення, сумісництво, заохочення та стягнення); блок інформації про попереднє місце роботи (назва установи та посада, на якій працював, період роботи, причина звільнення); блок інформації про стаж роботи (підрахунок стажу за 8 видами: загальний, педагогічний, науковий, за спеціальністю, музейний, неперервний, бібліотечний та науковопедагогічний); блок інформації про встановлені доплати та надбавки (тип доплати або надбавки, період, на який встановлено, інформація про фінансову складову, продовження та зняття); блок інформації про відпустки (тип відпустки, термін дії, причина (графік або заява), інформація про відпускні, продовження, відклики чи грошову компенсацію); блок інформації про пройдені атестації (дата проведення, підрозділ та посада на час атестації та після неї, інформація про комісію, результати голосування, рекомендації та рішення комісії); блок інформації про конкурс (інформація про посаду та підрозділ, на які проводиться, дати оголошення, проведення та закриття конкурсу, термін дії, місце оголошення та результат).

Наукова діяльність структурована по блокам: блок інформації про отриману наукова ступінь (вид та рік присудження наукового ступеня, галузь науки на назва установи у якій захищена дисертація, шифр та номер спеціальності, тема дисертації); блок інформації про отримане вчене звання (країна, в якій отримано, вид вченого звання, спеціальність, установа в якій отримано, рік отримання, атестат).

Зберігання в базі даних (БД) потребує іншої структуризації. Накази з персоналу залежно від кількості порушуваних питань можуть бути простими (одноаспектними) та складними (багатоаспектними, тобто зведеними). При збереженні в БД накази та питання, які вони порушують зберігаються в різних таблицях та з'єднані між собою через проміжну таблицю (реалізація зв'язку "багато до багатьох").

Переваги такої структуризації наступні: легкість побудови пошукових запитів, а відповідно збільшення швидкості їх обробки; гнучкість та масштабованість системи; простота інтеграції в системи, що входять до складу ЄІС; можливість ведення загального документообороту сумісно з іншими підсистемами, а не лише кадрового.

Підсистема «Статистична звітність» ПТК ОК НТУУ «КПІ».

Складовою ПТК ОК НТУУ «КПІ» є підсистема «Статистична звітність» (ПС СЗ), яка відіграє важливу роль в роботі відділу кадрів та діловодства НТУУ «КПІ».

ПС СЗ ПТК ОК НТУУ «КПІ» автоматизує процес формування звітів до МОНМСУ, інших органів державної влади, за вимогою керівництва та співробітників університету, що спрощує роботу та підвищить ефективність Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua праці співробітників відділу кадрів та діловодства ВНЗ.

ПС СЗ ПТК ОК НТУУ «КПІ» розподілена на програмному рівні на складові: інтерфейс – візуальна частина, з якою безпосередньо працює користувач, - сукупність програмних модулів, які формують різні елементи інтерфейсу; запит – програмні модулі формування запиту до БД на основі визначених користувачем параметрів; звіт – модулі формалізації отриманої від БД інформації та виводу звітів на основі шаблонів.

Однією з функціональних особливостей ПС СЗ ПТК ОК НТУУ «КПІ» є можливість застосування уточнюючих параметрів для кожного шаблону статистичного звіту (СЗ): період – проміжок часу, на протязі якого аналізується інформація для формування звіту; професійна діяльність – додаткова інформація про роботу, наприклад: надбавки, доплати); посада чи група посад;

підрозділ чи група підрозділів; розряд працівника за видом діяльності (штатний, сумісник тощо).

Підсистема «Динамічний пошук» ПТК ОК НТУУ «КПІ». При загальній кількості співробітників в НТУУ «КПІ» більше семи тисяч, вести паперовий облік всього штату працівників, шукати замовлену інформацію, готувати довідки та велику кількість різноманітних звітів вимагає напруженої роботи всього колективу відділу кадрів.

Однією з функціональних особливостей ПТК ОК НТУУ «КПІ» є підсистема «Динамічний пошук» (ПС ДМ), основне призначення якої є пошук за будь-якими параметрами, вказаними у особистій справі співробітника, а також статистичний пошук та пошук з можливістю виводу результатів у вигляді діаграм.

Особливістю ПС ДМ є те, що вибір параметрів пошуку залежить тільки від користувача і обмежується лише ємністю даних в особовій справі.

ПТК ОК НТУУ «КПІ» - це розподілена клієнт-серверна інформаційна система. Принцип роботи ПС ДМ полягає в покроковому «складанню» SQL запиту згідно обраних параметрів пошуку. Цей підхід дає змогу одноразово звертатися до БД та виводити отриманий результат запиту у єдину таблицю.

Принципи об'єктно-орієнтованого програмування, що застосовуються в ПТМ ДМ, надають змогу модифікувати його за потреби інспекторів відділу кадрів у найкоторший термін.

Підсистема розгалуженого доступу до електронних особових справ співробітників. НТУУ «КПІ» - це великий комплекс із складною структурою підрозділів. Посадові особи – інспектори - відділу кадрів є відповідальними за повноту і цілісність інформації про всіх співробітників університету.

Складність їх роботи полягає в тому, що співробітники можуть перебувати на декількох посадах в різних підрозділах університету. Інспектори повинні Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua опрацьовувати лише ті дані особових справ співробітників, що відносяться до меж їх компетентності.

Тому для реалізації механізму розгалуженого доступу до електронних особових справ співробітників була розроблена спеціальна підсистема.

Підсистема розгалуженого доступу призначена для вирішення наступних головних задач:

- управління обліковими записами користувачів – інспекторів;

- реалізація доступу інспекторів до певної інформації електронних особових справ співробітників, модулів ПТК ОК НТУУ «КПІ» згідно задач, що ними вирішуються.

Підсистема розгалуженого доступу має дві складові частини:

1. Функціонал реалізації управління обліковими записами.

Розгалуження прав доступу реалізується через механізм визначення й закріплення ролей до кожного облікового запису. Ролі мають постійний чи тимчасовий характер. Згідно визначених ролей призначається доступ до модулів ПТК ОК НТУУ «КПІ», надається можливість роботи кожному інспектору з певними електронними особовими справами співробітників. В основі надання прав доступу покладене правило «Що не дозволено то заборонено».Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Аспір. О.Р. Жидяк1 – Львівський національний університет УДК 631:338.45 ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ Розглянуто питання розвитку підприємництва в аграрному виробництві як необхідної умови виходу з економічної кризи. Встановлено, що інноваційний шлях розвитку підприємництва в Україні, зокрема агропромислового виробництва, є оптимальним на найближчу...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад Луганський національний університет імені Тараса Шевченка РЄПКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 796.526:796.015 РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ІЗ СКЕЛЕЛАЗІННЯ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луганськ – 2014 Дисертацією є рукопис Роботу виконано у Харківському національному...»

«УДК 159.923 СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ О.В.Москаленко аспірантка кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Стаття розкриває сучасний стан досліджень ціннісно-смислової сфери особистості. Розглянуто основні концепції ціннісної сфери, як динамічної складової структури особистості. Ключові слова: ціннісно-смслова сфера особистості, концепції ціннісно-смислової сфери особистості. Спектр досліджень...»

«Ружицький А. Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / А. Ружицький // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 266-277. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13ravpeb.pdf. УДК 658:005.622:33 JEL Classification: G39 Андрій Ружицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 e-mail: aruzhitskii@gmail.com...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998.2. Бужин О.А Прибуток: рівноучасне розподілення// Актуальні проблеми економіки України. – 2004, № 6.3. Винярська Н.М. Формування прибутку в умовах ринкових відносин// Наук. вісник НЛТУ. – 2007, вип. 17.4.4. Економіка підприємства: Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004.ст.149-157. 5....»

«Економічні науки використання є застосування запропонованої методики при здійсненні процедури банкрутства підприємств. Вона дає можливість отримати більш об’єктивні дані про економічний потенціал підприємства, його становище на ринку, а не тільки оцінити результати діяльності як пропонують різні методики оцінки фінансової стійкості, на основі яких часто приймають рішення про банкрутство і ліквідацію, замість можливості підвищення ефективності управління підприємством. Література 1. Ареф’єва О....»

«РЕФЕРАТ Кишка С.П. Способы оценки безопасности движения и аварийности на автомобильных дорогах. / Светлана Петровна Кишка / / Вестник Национального транспортного университета К.: НТУ, 2012. Вып. 26. В статье рассмотрены и проанализированы методы выявления и оценки опасных участков основаны на данных статистики ДТП. Цель работы проанализировать преимущества и недостатки методов оценки безопасности движения и аварийности на автомобильных дорогах. Оценка степени безопасности дорожного движения...»

«ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ Характеристика Приклад оформлення джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Один автор Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Інт математики, 2006. — 111 с. —...»

«УДК 338.43:634 (477.44) ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА ВІННИЧЧИНИ І НАПРЯМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Мазур К.В., к.е.н., доцент Вінницький державний аграрний університет Визначено передумови розвитку промислового садівництва в умовах формування ринкових відносин, основні тенденції його розвитку в регіоні. Обґрунтовано основні засади стратегії розвитку садівництва. Високоефективне виробництво в усіх галузях агропромислового комплексу має гарантувати продовольче забезпечення населення...»

«ГИПОКІНЕЗІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ Афанасьєв В.В., Мартинов Ю.О., Шишацька В.І., Щербаченко В.К. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Анотація. Оцінка адаптаційних можливостей і резервів організму студентської молоді представляє одну зі складних проблем сучасної фізіології, медицини й педагогіки у зв'язку із значним зростанням навчальних навантажень. Фактор навчання у вищому навчальному закладі винятково складний за набором подразників і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»