WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.9 тою авіаційної техніки. За вузлового методу високої якості ремонту авіаційної техніки загалом може бути досягнуто лише в тих випадках, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.9

тою авіаційної техніки. За вузлового методу високої якості ремонту авіаційної техніки загалом може бути досягнуто лише в тих випадках, коли забезпечено належний контроль якості відновлення окремих його складальних

одиниць або їхніх груп.

Іноді з метою зменшення втрат у виробництві, пов'язаних виконанням

капітального відновлення авіаційної техніки це завдання вирішують шляхом

максимального скорочення його тривалості у разі комплексного виконання.

Такий метод виконання відновлення зумовлено значущістю ремонтованої авіаційної техніки, можливості повноцінної її заміни на час відновлення.

Основною причиною високої складності і трудомісткості відновлювальних робіт є насамперед їх індивідуальних характер, що зумовлює застосування універсальних прийомів і методів їх виконання. Проте у низці випадків такий характер відновлювальних робіт визначається не так їхньою специфікою, як організацією виконання. За великої питомої ваги в парку авіаційної техніки підприємства машин вітчизняного виробництва, які випускають великими серіями, є змога організувати капітальне відновлення певної частини авіаційної техніки за способом серійного виробництва. Така організація капітального відновлення авіаційної техніки найпоширеніших моделей значно спрощує технічну і матеріальну підготовку до відновлення.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У загальному випадку точність, безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність, тривалість зберігання, споживання палива як основні технічні характеристики зумовлюють економічні показники їх використання. Іноді, залежно від специфіки застосування авіаційної техніки, важливого значення можуть набувати економічні наслідки інших технічних і експлуатаційних параметрів. Ці показники в комплексі визначають роботоздатний стан авіаційної техніки.

Література

1. Артамонов Б.В. Авиатранспортный маркетинг / Б.В. Артамонов, М.Л. Мамонова. – М. : Изд-во "Наука", 1990. – 112 с.

2. Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов та ін. / за ред.

В.П. Бабака. – К. : Вид-во "Техніка", 2004. – 584 с: іл. – Біблюгр. – С. 560-583.

3. Кривов Г.А. Система управления качеством производства авиационной техники // Г.А. Кривов, В.А. Матвиенко, В.А. Резников. – К. : Вид-во "Техніка", 2004. – 272 с.

4. Смирницкий Е.К. Повышение эффективности ремонтного производства / Е.К.

Смирницкий, Р.З. Акбердин. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1970. – 264 с.

5. Типові технологічні процеси відновлення авіаційної техніки : навч. посіб. / А.П. Кудрін, Г.А. Волосовим, В.В. Лубяний [та ін.]. – К. : Вид-во НАУ, 2008. – 243 с.

УДК 674.05.053:621.93 Доц. М.І. Пилипчук, канд. техн. наук;

магістрант П.В. Андрієвський – НЛТУ України, м. Львів

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ

КРУГЛОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОЗДОВЖНЬОГО

РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД

На основі аналізу сучасних способів та конструкцій верстатів для поздовжнього розпилювання колод зроблено висновок, що найбільш перспективними є круглоТехнологія та устаткування деревообробних підприємств Національний лісотехнічний університет України пилкові верстати ортогонального пиляння з двома пилками на рухомому супорті.

Шляхом експериментальних досліджень встановлено технологічну точність верстата "Ясень-Баракуда" та визначено напрямки вдосконалення конструкцій основних його вузлів з метою підвищення точності випилювання обрізних пиломатеріалів.

Ключові слова: спосіб, верстат, пилка, точність.

Assoc. prof. M.I. Pylypchuk; undergraduate P.V. Andrievskij – NUFWT of Ukraine, L'viv Directions of perfection of constructions of machine-tools forsawing of logs by round saws On the basis of analysis of modern methods and constructions of machine-tools for the longitudinal sawing of logs a conclusion is done, that most perspective is round-saw to make up for ortogonal saw with two saws on mobile support. As a result of experimental researches technological exactness of treatment is set on the machine-tool of "Jasen-Barakuda" and certainly directions of perfection of basic knots of machine-tool with the purpose of increase of exactness of sawing of cutted saw-timbers.

Keywords: method, machine-tool, saw, exactness.

Актуальність теми дослідження. Аналізуючи сучасні способи поздовжнього розпилювання колод [1-3], зазначимо, що найбільш поширеним на сьогодні способом у вітчизняному виробництві є пиляння на горизонтальних стрічкопилкових верстатах. Це пояснюється тим, що, за роки незалежності України лісопильне виробництво перейшло на значно менші об'єми перероблення лісопродукції і до малих підприємств, що і спонукало до заміни високопродуктивних лісопильних рам на мобільні низькопродуктивні стрічкопилкові верстати. Але поряд з цими верстатами починають застосовуватись одноповерхові лісопильні рами новітніх конструкцій [4] та круглопилкові верстати [5].

На основі аналізу існуючих способів поздовжнього розпилювання колод ми виявили, що найперспективнішим є спосіб пиляння круглими пилками [5, 6], який має значні переваги над стрічковими пилками:

у два-три рази більша продуктивність процесу пиляння за рахунок великих швидкостей подач;

висока зносостійкість дискових пил із твердосплавними напайками;

значно менші затрати на перезагострення інструменту;

більш ефективне та якісне пиляння під час розкроювання хвойних порід та промерзлої деревини;

дискові пилки не потребують охолоджування під час різання;

відсутність явища хвилястості пропилу компенсує дещо більшу його ширину (3,5-4,0 мм).

Спосіб поздовжнього пиляння колод круглими пилками у лісопилянні застосовували протягом усього минулого століття і він невпинно зазнавав змін. Аналіз схем його вдосконалення наведено на рис. 1. Першим способом пиляння колод (рис. 1, а) був спосіб розпилювання однією пилкою великого діаметра. Основною вадою цього способу були велика ширина пропилу (до 10 мм) та складність підготовлення пилок до роботи. Другий спосіб (див.

рис. 1, б) пиляння двохвальними пилками вказану ваду попередньої схеми фактично усуває, тому що діаметр пилок і їхня товщина були зменшені у два 112 Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.9 рази. Третій спосіб ортогонального пиляння (рис. 1, в) є найновішим і найефективнішим, оскільки забезпечує максимально можливий радіальний розкрій колоди і одержання відразу обрізних пиломатеріалів.

Рис. 1. Способи поздовжнього пиляння колод круглими пилками:

а – однією пилкою великого діаметра; б – двохвальними пилками;

в – ортогонально розміщеними пилками На основі виконаного аналізу способів поздовжнього пиляння колод, можна стверджувати, що найефективнішим та найактуальнішим способом розпилювання колод є ортогональне пиляння круглими пилками.

Аналіз сучасних конструкцій верстатів ортогонального пиляння.

На сьогодні спосіб ортогонального пиляння (ортопиляння) круглими пилками перебуває на стадії хоч початкового, але стрімкого розвитку [5-7] завдяки таким його перевагам:

отримання обрізних пиломатеріалів за один прохід;

заміна двох-трьох верстатів одним, що істотно зменшує потребу у виробничих площах та кількості робітників;

досягнення високої точності розпилювання (±0,5мм);

забезпечення максимально можливого радіального розкрою колоди;

висока якість обробленої поверхні пиломатеріалів;

підвищення об'ємного виходу пиломатеріалів на 10-12 %;

можливість розпилювання колод діаметром 1000-1200 мм.

Розроблено і вже експлуатуються різні конструкції круглопилкових верстатів для ортогонального пиляння [5-8] таких фірм-виробників, як "Барс" (Росія), "Астра" та "Ясень" (Україна), Strojcad (Словаччина), ГРИЗЛИ (США).

На основі аналізу принципових схем існуючих конструкцій верстатів ортогонального пиляння встановлено, що на сьогодні є дві перспективні конструкції верстатів: з однією поворотною пилкою (рис. 2); з двома ортогонально розміщеними пилками (рис. 3), остання з яких має значні переваги, а саме: висока продуктивність (обрізна дошка за один прохід); спрощеність конструкції, завдяки відсутності механізму повороту пилки на 90.

Отже, схема з двома ортогонально розміщеними пилками є більш досконалою та ефективною, тому саме за такою схемою виготовляється переважна кількість сучасних верстатів [5, 6]. На рис. 4 представлено загальний вигляд ортогональних верстатів фірми Барс, які відрізняються способом забезпечення руху подачі: рухомим візком (рис. 4, а); рухомим супортом (рис. 4, б). Кожна із конструкцій має свої переваги, зокрема, рух подачі з візком (тобто, із переміщенням колоди) забезпечує високу точність базування інструменту відносно заготівки, а відтак точність процесу пиляння. Спосіб

3. Технологія та устаткування деревообробних підприємств Національний лісотехнічний університет України переміщення пилкового супорта забезпечує значно менші габарити верстата і, відповідно, потребує меншу виробничу площу.

–  –  –

Рис. 4. Загальний вигляд верстатів фірми "Барс":

а – з двома ортогонально розміщеними пилками та рухомим візком;

б – з двома блоками ортогонально розміщених пилок на рухомому супорті Для умов сучасного виробництва переваги верстатів з двома ортогонально розміщеними пилками на рухомому супорті вважають більш вагомими, тому такі верстати є поширеними серед відомих фірм-виробників [5-8].

Для виконання аналізу основних технічних показників існуючих конструкцій верстатів ортогонального пиляння ми побудували діаграми 114 Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.9 (рис. 5) порівняльних характеристик таких марок верстатів: UP 700 (Strojсad), "Ясень- Баракуда", "Астра-Орто", Барс-1А та Барс-4.

Завдяки аналізу технічних показників встановлено, що верстати вітчизняних виробників "Ясень-Баракуда" та "Астра-Орто" мають найменші швидкості подач (рис. 5, г), тобто найнижчу продуктивність.

Рис. 5. Діаграми основних технічних показників верстатів ортогонального пиляння: а – максимальні діаметри колоди; б – діаметри пилок;

в – потужність двигунів; г – максимальні швидкості подач На основі результатів виконаного аналізу ми дійшли висновку про потребу вдосконалення конструкцій верстатів вітчизняного виробництва, зокрема верстата "Ясень-Баракуда", фірма – виробник якого є у Львові.

Аналіз конструкції верстата "Ясень-Баракуда". Верстат (рис. 6) складається із таких основних вузлів: станини 1, рами – супорта 2, каретки з різальним інструментом – дисковими пилами 3 та головного пульта управління 4.

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«В. М. П Е Р Ш А К О В КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ Монографія Київ Книжкове видавництво Національного авіаційного університету В. М. П Е Р Ш А К О В Світлій пам'яті моєї матері Марії Іванівни присвячується КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ Монографія Київ Книжкове видавництво Національного авіаційного університету УДК 624. 072. 33 (02) ББК Н53 П 279 ПЕРШАКОВ В. М. П 279 КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ: Монографія.К.: Книжкове видавництво...»

«ISSN 1819 5377 print / ISSN 1993 3509 online ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА І МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ECONOMICS OF CIVIL ENGINEERING AND MUNICIPAL ECONOMY 2013, ТОМ 9, НОМЕР 1, 71–79 УДК 64.011.8:336.532 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНО ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА М. А. Гракова, В. О. Букіашвілі Донбаська національна академія будівництва і архітектури, вул. Державіна, 2, м. Макіївка,...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПАЛАЖІЙ АННА МИХАЙЛІВНА УДК 339.477 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Спеціальність: 08.02.03 організація управління, планування і регулювання економікою АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському державному університеті імені Івана Франка...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з виконання графічних робіт з інженерної графіки (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямками підготовки: 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія”; 6.170101 – “Безпека інформаційних та комунікаційних систем”; 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою”) Вінниця ВНТУ 2014 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 9 (вересень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у вересні 2011 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Competitiveness of the agri-food sector and sustainable development of rural areas : monograpf / T. Mostenska, A. Kowalski, B....»

«Андрушків Б., Паляниця В., Кирич Н. Інноваційно-логістичні шляхи вирішення актуальних проблем функціонування вітчизняного авіабудування / Богдан Андрушків, Віктор Паляниця, Наталія Кирич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2010. — Випуск 1 (3). — С. 10-17. УДК 659.589.658 Богдан Андрушків, Віктор Паляниця, Наталія Кирич Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АВІАБУДУВАННЯ...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” АНІСІМОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ УДК 620.178.16:621.893:678.664 ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗНОСОТА АБРАЗИВОСТІЙКІСТЮ НА ОСНОВІ БЛОК-КОПОЛІУРЕТАНІВ 05.17.06. – технологія полімерних і композиційних матеріалів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Український...»

«УДК [351.823.1:631635](470) Я. В. Березняк, аспірант кафедри історії, країнознавства та правознавчих дисциплін з методикою викладання РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СЕЛЯН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ ТА МАШИНАМИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) У статті досліджена роль земств Таврійської губернії в розвитку матеріально-технічної бази агрономічного сектора регіону та висвітлено діяльність земських сільськогосподарських складів,...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/257958379 Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку ARTICLE · JANUARY 2012 READS 1 AUTHOR: Liubov Zharova GA “Institute of Environmental Economics. 20 PUBLICATIONS 2 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Liubov Zharova Retrieved on: 10 April 2016 УДК 330.342.005.44 Л.В. Жарова Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку...»

«1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХСТРИБКІВ) Бобровник В.І., Козлова О.К. Національний університет фізичного виховання і спорту України Анотація. У статті розглянуто основні засоби для ефективного формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації. Єдність формування технічної майстерності і швидкісно-силової підготовленості здійснюється за допомогою принципу сполученої дії. У тренувальний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»