WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Вступ. Пошуки шляхів досягнення успіху в країнах з розвиненою економікою визначили, що найбільш перспективним напрямом в епоху глобалізації є інтенсивне використання інновацій з метою ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 330.15 : 332.72

Л.М. Черчик

кандидат економічних наук, доцент, докторант

Луцький державний технічний університет, м. Луцьк

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З

ОСВОЄННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Вступ. Пошуки шляхів досягнення успіху в країнах з розвиненою

економікою визначили, що найбільш перспективним напрямом в епоху

глобалізації є інтенсивне використання інновацій з метою досягнення стійкого розвитку. Тому активно почали розробляти та впроваджувати новітні форми підприємництва, територіальної організації діяльності, які забезпечили б зростання конкурентоспроможності фірм і регіонів. Деякі з них з успіхом можуть використовуватись у рекреаційному природокористуванні, що забезпечить значну активізацію ринкотворчих процесів.

Зокрема, науковим забезпеченням формування і розвитку С(В)ЕЗ туристично-рекреаційного профілю займались М. Долішній, В. Дергачов, О.

Живицький, В. Кравців, В. Пила, О. Чмир, О. Стороженко; рекреаційних парків

– А. Бобкова, Н. Коніщева, кластерів – С. Соколенко, курортополісів, регіональних рекреаційних корпорацій – І. Винниченко, А. Гела, В. Калитюк, Б.

Карпінський, А. Пархоменко, С. Трохимчук.

Постановка завдання. У статті ми розглянемо ряд інноваційних форм розвитку підприємництва у рекреаційній сфері, поєднавши форми власне підприємництва, територіальної організації виробництва, інтенсифікації інвестиційної привабливості цього сектора економіки регіону.

Результати дослідження. Останнє десятиліття ознаменувалось бурхливим розповсюдженням ділових мереж, кластерів, екологічних і технопарків, С(В)ЕЗ, діяльність яких на практиці продемонструвала їх конкурентні переваги.

Об’єднання підприємств у кластери або міжфірмові ділові мережі забезпечує підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності на ринку. На нашу думку, рекреаційні кластери – не лише один з найкращих шляхів активізації підприємницької діяльності, а й ефективна форма комплексного використання природно-рекреаційного потенціалу (ПРП) регіону. Основними мотивами створення рекреаційного кластеру є сукупність сприятливих соціально-економічних, географічних факторів, різноманітних природних рекреаційних ресурсів (ПРР) та об’єктивна необхідність ефективного їх використання для задоволення рекреаційних потреб і вирішення нагальних проблем, основні з яких – загальний низький рівень рекреаційного сервісу, обмеженість спектру спеціальних рекреаційних та побутових послуг, сезонність у роботі, комплектування рекреаційних закладів кваліфікованим обслуговуючим персоналом, нестача фахівців, менеджерів невиробничої сфери.

Учасниками рекреаційного кластеру мають бути не лише туристичні, санаторні, відпочинкові заклади, а й сільськогосподарські фермерські господарства, заклади громадського харчування, транспорту, зв’язку, наукові установи, навчальні заклади, консалтингові фірми, банки, готельні господарства, індивідуальні сільські садиби, які забезпечували б розвиток агротуризму, державні органи влади та органи місцевого самоврядування, громадські структури, оскільки офіційне визнання важливості цієї справи забезпечить підтримку та підвищить репутацію самої діяльності [1].

Альтернативою кластерним мережам може бути регіональна рекреаційна корпорація (РРК). Основна ціль її створення – координація діяльності всіх зацікавлених у розвитку рекреації суб’єктів шляхом об’єднання їх зусиль, ресурсів, ідей на базі наявних ПРР із залученням органів місцевого самоврядування. Корпоративна форма ведення рекреаційного господарства особливо актуальна для суб’єктів і регіонів, рекреаційні можливості яких використовуються на недостатньому рівні, не завантажені потужності рекреаційних закладів, переважає екстенсивне природокористування одного напрямку і не використовуються можливості комплексної експлуатації ПРР, що негативно відображається на стані довкілля, збереження якого – один з напрямів діяльності корпорації [2].

Організація рекреаційного господарства у формі регіональної рекреаційної корпорації має такі переваги:

підтримка органів місцевої влади;

використання регіонального маркетингу;

об’єднання фінансових і матеріальних ресурсів;

встановлення пільгових режимів оподаткування;

отримання пільгових державних позик для розбудови об’єктів рекреаційної інфраструктури;

можливості проведення наукових досліджень для підвищення ефективності функціонування всіх членів РРК;

здобуття конкурентних переваг завдяки консолідації зусиль для комплексного використання ПРР, забезпечення їх збереження, поліпшення характеристик, відтворення за рахунок перерозподілу рекреаційних потоків;

створення нових рекреаційних зон і розширення ФРЗ.

Неодноразово обґрунтовувалась науковцями доцільність формування в Україні курортополісів. Це дієва форма організації використання курортного потенціалу певних територій та експлуатації спеціальних рекреаційних ресурсів. Прикладом досвіду функціонування таких утворень є СЕЗ “Курортополіс Трускавець”. Нажаль, не можна стверджувати, що це тільки позитивних досвід, оскільки значна частина проектів була надто комерціоналізованою, без врахування екологічних та соціальних пріоритетів.

Проте це не означає повної дискредитації ідеї, просто потрібно врахувати допущені помилки і чітко сформулювати пріоритети.

Надзвичайно цікавим є досвід функціонування Національних трастів (фондів) у Західній Європі. Це громадські організації, які займаються проблемами охорони, збереження, відтворення природного та культурного багатства. Вони користуються широкою державною підтримкою, а їх діяльність законодавчо визначена. Це некомерційні організації, завдання яких полягає у відтворенні, експлуатації, управлінні, збереженні об’єктів, що є національним надбанням. Національні трасти – великі власники земельних угідь, природних, культурно-історичних пам’яток. Як приклади наведемо Національний траст Великобританії, Уельсу і Північної Ірландії, Національний траст Шотландії.

Національний траст Великобританії, Уельсу і Північної Ірландії створений для збереження унікальних об’єктів: узбережжя, сільських ландшафтів, історичних будівель та споруд [3].

На територіях регіонів з великим скупченням земель рекреаційного призначення доцільним є створення рекреаційних парків – територіальногалузевих систем розвитку рекреації. Вони покликані забезпечити потреби у відпочинку на основі комплексного освоєння природно-рекреаційного потенціалу регіону, об’єднання зусиль існуючих рекреаційних закладів, інфраструктури під єдиною системою управління. По-суті, це окремі господарські комплекси, створені на основі єдності економічних інтересів, природно-ресурсних, екологічних, соціально-економічних умов регіону для проведення скоординованої рекреаційної та природоохоронної діяльності з використанням власних оздоровчих, відпочинкових технологій та методик.

Хоча ця ідея не нова і прозвучала досить давно в науковій літературі, правового закріплення статусу рекреаційного парку в Україні немає. Проте, вирішення цієї проблеми може здійснюватись на регіональному рівні як територіальногалузевого об’єднання, учасники якого функціонують на землях рекреаційного призначення, що визначає його права, обов’язки і обмеження [4].

Одним з напрямів освоєння рекреаційних територій є залучення у цей процес іноземних інвесторів. Спільна підприємницька діяльність у рекреаційній сфері може здійснюватися у формі отримання валютного кредиту для спорудження і експлуатації об’єктів, створення спільних міжнародних підприємств. Актуальність створення особливих територіально-господарських утворень із сприятливими умовами розвитку у формі спеціальних (вільних) економічних зон (С(В)ЕЗ) визначається необхідністю подолання депресивного характеру регіональної економіки, стимулювання структурних перетворень, активізації підприємницької діяльності, вирішення проблем зайнятості, підвищення життєвого рівня населення, залучення іноземних інвестицій, нарощування експорту товарів, пожвавлення інноваційної діяльності, підвищення ефективності використання природних ресурсів. Аналіз функціонування С(В)ЕЗ свідчить про високу ефективність результатів. Праці вітчизняних і зарубіжних вчених переконливо доводять доцільність та необхідність використання такої форми розвитку економіки і в нашій країні.

Проте практика використання режиму С(В)ЕЗ в Україні дає неоднозначні результати. Причин цьому багато. Зокрема – це недосконалість законодавчої та нормативно-методичної бази створення та функціонування С(В)ЕЗ, неузгодженість їх діяльності з позазональною економікою, місцевими органами влади, відсутність досвіду в обґрунтуванні та відборі проектів для С(В)ЕЗ, непослідовність політики держави, низька інвестиційна привабливість економіки України та її регіонів.

Та незважаючи на це, С(В)ЕЗ – одна з дієвих форм господарювання, яка дає можливість активізувати підприємницьку діяльність, посилити інтеграційні процеси, створити нові робочі місця, ринкову та соціально-виробничу інфраструктуру тощо. Тому ми вбачаємо за доцільне продовжити практику створення С(В)ЕЗ в Україні на основі подальшого удосконалення механізмів їх функціонування з використанням позитивного зарубіжного досвіду.

Об’єднання зусиль дозволить не лише забезпечити високий рівень обслуговування, широкий діапазон рекреаційних послуг, а й раціональне використання рекреаційних ресурсів та земель, узгодження заходів для їх охорони, відновлення, підвищення рекреаційної привабливості, що обумовить зростання конкурентоспроможності регіональної економіки. Передача земельних ділянок суб’єктам господарювання може здійснюватись на умовах оренди, концесії, субконтрактингу або франчайзингу.

Можливості застосування концесій в українській економіці розглядаються в контексті запровадження системи делегованого управління, яка сьогодні розповсюджена в багатьох країнах світу. Використання приватних джерел фінансування дасть змогу реалізувати проекти освоєння гірських районів Карпат, лісо-озерних систем Полісся, розвитку зеленого туризму, відтворення деградованих рекреацiйних ландшафтів у регіонах з високими техногенними навантаженнями тощо. Цьому ж сприятиме наявність платоспроможного попиту і можливість виставляти рахунки за виконані роботи та надані послуги на беззбитковому рівні. Останні дві умови є найбільш принциповими для приватних інвесторів.

В останні десятиліття в країнах з розвиненою ринковою економікою значне розповсюдження набув франчайзинг, що є системою договірних відносин між великою фірмою (франчайзером) та невеликими партнерами (франчайзі) щодо кооперації у сфері виробництва та реалізації товарів і послуг.

Аналіз бізнесу в сфері рекреаційного природокористування американських франчайзингових фірм показав, що 75% з них – регіонального рівня [5]. Вони використовують власність регіонального франчайзі. Це обумовлюється очевидними перевагами регіонального франчайзингу, основні з яких: орієнтація на місцеві ресурси та комплексність їх використання; невеликий початковий капітал; використання готової ринкової ніші, що дає можливість у короткі терміни організувати власний бізнес; підтримка франчайзера, використання його іміджу, інформації, реклами та можливості прискореного розвитку;

проведення активної екологічної політики на основі впровадження економічних механізмів її реалізації; формування комплексу рекреаційних послуг високої якості.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Марчук Михайло Георгійович УДК 167.7 + 124.5 АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОГО ЗНАННЯ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, СПОСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ 09.00.09 – філософія науки Ав т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор...»

«Економічні науки мації. Контрольний процес порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами передбачає вирішення чотирьох взаємопов’язані завдань: визначення періодичності та форм звітності по функціональних підрозділах та в цілому по підприємству, за допомогою яких особа, що здійснює контроль, може отримувати інформацію про стан справ; визначення кола підзвітних осіб, відповідальних за подання інформації; зіставлення фактично досягнутих та цільових значень з окремих показників...»

«1. ПІБ Афтанюк Валерій Валентинович 2. Назва Інтегровані теплоенергетичні системи життєзабезпечення промислових підприємств 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” 4. Місце роботи Одеська державна академія будівництва та архітектури 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станиславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Артюх Станіслав Федорович, д.т.н., професор Пуховий Іван Іванович,...»

«Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова Донецький національний технічний університет Вінницький національний технічний університет Кременчуцький національний технічний університет ім М. Остроградського Сумський державний університет Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвячена дню космонавтики 12...»

«ISSN 2226-9150 Науковий журнал ВІСНИК Хмельницького національного університету THE BULLETIN OF KHMELNITSKY NATIONAL UNIVERSITY Technical sciences Технічні науки Хмельницький 2013 ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Затверджений як фахове видання Постановою президії ВАК України від 10.02.2010 № 1-05/1 (http://vak.org.ua/docs//prof_journals/journal_list/whole.pdf) Засновано в липні 1997 р. Виходить 6 разів на рік Issued 6 times in a year since 1997 Хмельницький, 2013, № 1 (197)...»

«Міністерство освіти і науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Г.О. Оборський «»_2014 р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ДИСЦИПЛІНИ Одеса 2014 Положення про навчальну програму дисципліни / Укл.: В. П. Гугнін, О. С. Савєльєва. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 6 с. Гугнін В. П, канд. техн. наук, приват-професор Савельєва О. С., канд. техн. наук, доцент Ухвалено Методичною радою ОНПУ Протокол № 4 від 02.02.2012 р. Голова Методичної ради ОНПУ Ю.М. Свінарьов Заступник...»

«56 УДК 334.72: 631.17 ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Прокопишин О. С., асистент Львівський національний аграрний університет Розглядаються напрямки технічного забезпечення фермерських господарств шляхом формування різних організаційних форм спільного використання техніки. Аналізуються можливості використання різноманітних організаційних структур та джерела їх фінансування. Обґрунтовується доцільність створення структурованої системи...»

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ ЛІЦЕЇ Лобач О.В.1, Афанасьєв В.В.2, Щербаченко В.К. 2 Технічний ліцей Національного технічного університету У країни «Київський політехнічний інститут» 1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 2 Анотація. Впродовж останніх років, внаслідок високого навчального навантаження в середньому навчальному закладі, у більшості підлітків відзначається дефіцит рухової активності в режимі дня, що обумовлює появу...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 504.05 О. А. Хом’як, к. с.-г. н., доц. ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В статті піднімається проблема безпечного використання гною, як основного відходу галузі тваринництва. На прикладі 45 господарств показано виробництво і використання гною від великої рогатої худоби і свиней. Було виявлено що...»

«ГИПОКІНЕЗІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ Афанасьєв В.В., Мартинов Ю.О., Шишацька В.І., Щербаченко В.К. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Анотація. Оцінка адаптаційних можливостей і резервів організму студентської молоді представляє одну зі складних проблем сучасної фізіології, медицини й педагогіки у зв'язку із значним зростанням навчальних навантажень. Фактор навчання у вищому навчальному закладі винятково складний за набором подразників і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»