WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХСТРИБКІВ) Бобровник В.І., Козлова О.К. Національний університет фізичного ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ

КВАЛІФІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХСТРИБКІВ)

Бобровник В.І., Козлова О.К.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. У статті розглянуто основні засоби для ефективного формування технічної майстерності

легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації.

Єдність формування технічної майстерності і швидкісно-силової підготовленості здійснюється за допомогою принципу сполученої дії. У тренувальний процес включають вправи, адекватні за кінематико-динамічними характеристиками легкоатлетичним змагальним стрибкам, що виконуються у зоні інтенсивності 95–100 % максимального особистого результату Це сприяє реалізації сукупності передумов у заданий спортивний.

результат.

Ключові слова: засоби, технічна майстерність.

Аннотация. Бобровник В.И., Козлова Е.К. Основные средства формирования технического мастерства спортсменов высокой квалификации (на примере легкоатлетических прыжков). В статье рассмотрены основные средства для эффективного формирования технического мастерства легкоатлетов -прыгунов высокой квалификации. Единство формирования технического мастерства и скоростно-силовой подготовленности осуществляется с помощью принципа соединенного действия. В тренировочный процесс включают упражнения, адекватные по кинематико-динамическим характеристикам легкоатлетическим соревновательным прыжкам, которые выполняются в зоне интенсивности 95-100 % максимального личного результата. Это оказывает содействие реализации совокупности предпосылок в заданный спортивный результат.

Ключевые слова: средства, техническое мастерство.

Annotation. Bobrovnik V.I., Kozlova O.K. The main means of formation elite athletes technical skills (on the basis of track-and-field jumps). The article deals with the main means for effective formation elite track-and-field jumps technical skills. The unity of formation of engineering skill and velocity force readiness is carried out with the help of a principle of coherent action. In training process power up exercises, adequate on kinematic dynamic characteristics to track and field athletics competitive leaps. They are executed in zone intensity of 95-100 % of the peak personal result. It assists realization of plurality of premises in the given sports effect.

Key words: means, technical skills.

Вступ.

На сучасному етапі досягнення високих спортивних результатів у стрибкових дисциплінах легкої атлетики не може здійснюватися без ефективного використання засобів тренування. Технічна майстерність, як високе мистецтво досягнення рекордних спортивних результатів легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації – є стрижньовим системоутворюючим елементом у системі спортивної підготовки Тому доцільно розглянути основні.

засоби, що сприяють його формуванню. У спортивній практиці багато тренерів стикаються із такими проблемами: які вправи доцільно використовувати у тренувальному процесі для одночасного підвищення рівня спеціальної підготовленості та позитивного впливу на формування технічної майстерності легкоатлетів -стрибунів; за допомогою яких засобів можна сприяти реалізації накопиченогопотенціалу у заданий спортивний результат, тощо. У зв'язку з цим проблема добору та використання тренувальних вправ для формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації є актуальною.

Дослідженню тренувальних вправ різної переважної спрямованості приділяли увагу і вітчизняні, і зарубіжні фахівці [4, 8, 10]. Було розглянуто вправи силової спрямованості [4], система спеціальних вправ у підготовці легкоатлетів [8] тощо. Формування технічної майстерності спортсменів високої кваліфікації, на думку більшості фахівців відбувається якщо змагальна вправа є основною для вдосконалення техніки легкоатлетичних змагальних стрибків у необхідному режимі нервово-м'язових зусиль [8]. Істотний недолік цього пов'язаний зі значним зниженням функціонального стану центральної нервової системи після інтенсивних стрибків під впливом стомлення. Але формування технічної майстерності тісно пов’язане і із функціональним станом скелетних м'язів, вестибуломоторної системи, рівнем швидкісно-силової підготовленості тому доцільно розглянути засоби різної переважної спрямованості, що сприяють її, ефективності.

Дослідження проводилися згідно «Зведеного плану науково -дослідної роботи у сфері фізичної культуриі спорту на 2001–2005 рр.» Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 1.4.7. «Удосконалення технічної майстерності легкоатлетів -стрибунів у процесі багаторічної підготовки (№ державної реєстрації 0101U006316) і »

«Зведеного плану науково -дослідної роботи у сфері фізичної культуриі спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту за темою 2.1.4. «Удосконаленняспортивного тренування легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки (номер державної реєстрації 0106U010769).

»

Формулювання цілей роботи.

Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації на основі використання засобів різної переважної спрямованості.

Результаті дослідження.

Вирішення завдань формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів здійснюється на основі раціонального вибору тренувальних засобів, тому доцільно розглянути класифікацію вправ.

У спортивній науково-методичній літературі існує кілька варіантів класифікації вправ [7]. Одна з них є схематичним розподілом за спрямованістю дій та переважно пов'язана з удосконаленням різних сторін підготовленості (технічної, тактичної та ін.), розвитком різних рухових якостей, підвищенням функціональних спроможностей окремих органів і систем організму [7].

Узявши за основу цю класифікацію, а також виходячи з отриманих попередніх результатів досліджень, нами виділено три основні групи тренувальних вправ:

– вправи, спрямовані на підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості ;

– вправи, спрямовані на вдосконалення змагальної техніки рухів;

– вправи, спрямовані на перетворення рухового потенціалу у заданий спортивний результат.

Враховуючи ступінь умовності цієї класифікації, її використання дозволяє методично правильно добирати необхідні вправи для переважного вдосконалення різних сторін підготовленості спортсменів.

Основною метою цих груп тренувальних вправ є підготовка легкоатлетів-стрибунів до ефективного рішення змагальних завдань – демонстрації високих спортивних результатів, виведення організму спортсмена на високий рівень функціонального стану, досягнення заданого рівня рухових спроможностей.

Група вправ, спрямованих на підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості сприяє підвищенню швидкісних, силових, швидкісно-силових і координаційних здатностей.

Кожна окрема фізична вправа цієї групи або їх комплекс має чітко виражену цільову спрямованість, пов'язану із досягненням запланованого спортивного результату конкретним періодом багаторічної і річної, підготовки легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації тощо. Вправи використовують для забезпечення необхідного рівня розвитку рухових якостей, зумовленого вимогами досягнення максимально високих спортивних результатів у легкоатлетичних змагальних стрибках. Основна вимога до цієї групи вправ, їх відповідність за кінематичними і динамічними характеристиками до техніки легкоатлетичних змагальних стрибків [1, 10]. Використання необхідних режимів та інтенсивності їх виконання мають забезпечувати досягнення запланованого спортивного результату у конкретний період часу [1]. Дуже важливо, щоб підвищення спеціальної фізичної підготовленості легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації не входило у суперечність із формуванням технічної майстерності. Для цього вправи добирають за принципом адекватності до техніки легкоатлетичних змагальних стрибків. Вони окрім формування швидкісно-силової підготовленості атлетів сприяють зміцненню адекватних координаційних зв'язків тому можуть бути рекомендовані для формування технічної майстерності за принципом сполученого впливу. Такі вправи більшою мірою використовуються у змагальний період, коли потрібно реалізувати рівень спеціальної підготовленості у змагальній діяльності.

Вправи, спрямовані на вдосконалення змагальної техніки рухів. До цієї групи відносяться змагальні вправи, які відповідають техніці стрибкової дисципліни легкої атлетики.

Основною метою їх застосування є досягнення високих і рекордних спортивних результатів [6]. Вони спрямовані на формування у спортсмена відповідних до специфіки змагальної діяльності рухових навичок, що дозволяють послідовно вирішувати завдання успішної підготовки до змагань [7].

Здатність до виконання змагальних вправ є своєрідною мірою не тільки рухових, але й інших (наприклад, психічних) спроможностей атлета. Їх можна розглядати як наочні моделі тих екстремальних умов, у які може потрапити спортсмен у змаганнях.

Вправи, спрямовані на перетворення рухового потенціалу у заданий спортивний результат. Необхідність введення у тренування цієї групи вправ обґрунтовано потребами спортивної практики. Їх цільова спрямованість – це реалізація у змагальній діяльності різних сторін підготовленості легкоатлетів-стрибунів у заданий спортивний результат Основою цієї групи є вправи, спрямовані на формування високого рівня функціонального стану.

вестибуломоторноїсистеми.

Це пов’язано з тим, що у процесі прийняття рішень і реалізації рухових програм провідна роль належить вестибулярній сенсорній системі, що забезпечує орієнтацію у просторі, визначає величини лінійних та кутових швидкостей та прискорень, а також пройденого шляху [2, 3, 5, 9].

Характерними ознаками цих вправ є:

– значні зміни лінійних і кутових переміщень;

– значний прояв доцентрової та відцентрової сил.

Застосування таких вправ дозволяє підвищити реалізацію резервів систем організму легкоатлетівстрибунів, позитивно впливає на формування технічної майстерності та рівень швидкісно-силової підготовленості.

Згідно із результатами одержаних досліджень, формування технічної майстерності здійснюється за допомогою застосування засобів різної переважної спрямованості, методів і методичних підходів [1]. Загальну схему застосування тренувальних вправ різної переважної спрямованості наведено у таблиці.

Для ефективного формування технічної майстерності слід планувати виконання основних тренувальних засобів маховою і поштовховою ногою, що дозволяє ефективно управляти функціональним станом пружнов'язких властивостями скелетних м'язів спортсменів. Доцільно багато уваги приділяти виконанню засобів різної переважної спрямованості маховою ногою, що сприяє підвищенню координації рухів та запобігає травмуванню легкоатлетів-стрибунів.

Висновки

1. Встановлено, що формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації знаходиться у нерозривній єдності з підвищенням рівня функціонального стану пружнов'язких властивостей скелетних м'язів, вестибуломоторної системи, швидкісно-силової підготовленості та здійснюється за допомогою використання вправ, спрямованих на: підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості ;

вдосконалення змагальної техніки рухів та перетворення руховогопотенціалу в заданий спортивний результат.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Color LaserJet Pro MFP M476 Посібник користувача HP Color LaserJet Pro MFP M476 Посібник користувача Авторські права і ліцензія Товарні знаки © 2014 Copyright Hewlett-Packard Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® та Development Company, L.P. PostScript® є товарними знаками Adobe Systems Incorporated. Заборонено відтворення, адаптація чи переклад без попереднього письмового Apple і емблема Apple є товарними дозволу, окрім випадків, дозволених знаками компанії Apple Computer, Inc., згідно законів...»

«20 УДК 338.516 ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НИЖНЬОЇ МЕЖІ НА НОВІ МАШИНИ Кучерова Г.Ю., аспірант Класичний приватний університет Узагальнено досвід визначення ціни нижньої межі на нові машини. Розкрито сутність та виявлені недоліки методів визначення ціни нижньої межі на нові машини. Ключові слова: ціна, нижня межа, виробник, собівартість, витрати, нова продукція. Кучерова А.Ю. ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА НА НОВЫЕ МАШИНЫ / Классический приватный университет, Украина Обобщен опыт определения...»

«1. ПІБ Афтанюк Валерій Валентинович 2. Назва Інтегровані теплоенергетичні системи життєзабезпечення промислових підприємств 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” 4. Місце роботи Одеська державна академія будівництва та архітектури 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станиславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Артюх Станіслав Федорович, д.т.н., професор Пуховий Іван Іванович,...»

«Економічні науки МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ УДК 336.221 О. В. ГУРНАК Донецький національний технічний університет ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЗДОБУТКИ І ОБМЕЖЕННЯ В статті досліджено основні здобутки теорії оптимального оподаткування. Показано, що теорія оптимального оподаткування за своєю структурою відповідає вимогам до розвинутих наукових теорій. Проведено аналіз відповідності висновків теорії до фактичного розвитку податкових систем. In the article the main...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЕМЕНОВИЧ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА УДК 656.07: 658.15 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/257958379 Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку ARTICLE · JANUARY 2012 READS 1 AUTHOR: Liubov Zharova GA “Institute of Environmental Economics. 20 PUBLICATIONS 2 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Liubov Zharova Retrieved on: 10 April 2016 УДК 330.342.005.44 Л.В. Жарова Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Науково-технічна бібліотека ВНТУ Серія «Вчені нашого університету» Анатолій Михайлович Пєтух Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Вінниця ВНТУ ББК 91:32.973-018.2 УДК 016:004.4 П31 Укладач: Квятківська Л. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом науково-технічної бібліотеки ВНТУ Відповідальна за випуск: Притуляк Т. Є., директор науково-технічної бібліотеки ВНТУ Анатолій Михайлович Пєтух...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630* 81 Ю. М. ДЕБРИНЮК* ФОРМОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ LARIX DECIDUA MILL. У ПРИКАРПАТТІ Національний лісотехнічний університет України Вивчали формову різноманітність особин Larix decidua Mill. за кутом гілкування, густотою крони, товщиною сучків, ступенем очищення стовбура, типом кори. Найбільш перспективними для створення плантаційних насаджень є форми модрини з гострим кутом гілкування, щільною та середньої щільності кроною,...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з виконання графічних робіт з інженерної графіки (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямками підготовки: 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія”; 6.170101 – “Безпека інформаційних та комунікаційних систем”; 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою”) Вінниця ВНТУ 2014 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний...»

«УДК 371.302 Н.Р. Петранговська, викладач, (Житомирський державний університет) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ В РАМКАХ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У статті розглядаються питання вимог ринку праці на сучасному етапі розвитку нашої держави, описуються функції сучасного фахівця на тлі інтеграції України в Європейське співтовариство. З метою визначення вимог до мовної та мовленнєвої підготовки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»