WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 631.3.004.14 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ МАШИНОВИКОРИСТАННЯ С.М. БОНДАР, кандидат технічних наук Здійснено огляд досліджень з питань моделювання експлуатаційних ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 631.3.004.14

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ

МАШИНОВИКОРИСТАННЯ

С.М. БОНДАР, кандидат технічних наук

Здійснено огляд досліджень з питань моделювання експлуатаційних

характеристик та оптимізації параметрів машинних агрегатів, комплексів

машин і машинно-тракторного парку. Зроблено висновок про те, що

обґрунтування комплексів машин повинно спиратися на систему математичних моделей, які відтворюють взаємозалежні виробничі процеси.

Технологія, машинний агрегат, комплекс машин, метод обґрунтування.

Дослідження проблем, пов’язаних із використанням техніки, дозволило умовно виділити чотири періоди в їх науковій розробці. Ці періоди пов’язані з становленням рівня механізації сільського виробництва.

Перший, довоєнний, відноситься до часів так званої “машинізації соціалістичного сільськогосподарського виробництва”. В Україні, як у складовій частині СРСР, перша вітчизняна сільськогосподарська техніка стала з’являтися наприкінці 20-х — на початку 30-х років. Організовані в той період колгоспи були дрібними (300-500 га). Відповідно започатковувалися форми машиновикористання. Це державні машинно-тракторні станції, перша з яких з’явилася в 1929 році [1].

Академік В.П. Горячкін вказував, що для порівняння роботи, виконаної різними способами, необхідно встановити: затрати капіталу, вартість машинної роботи, результати чи вигоди машинної роботи [8].

У 1935 році зробив першу спробу дати систематичний виклад експлуатації машинно-тракторного парку академік Б.С. Свірщевський. Він заклав методичні основи визначення кількості машин та організації їх використання, визначив основні показники ефективності використання “Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 1 парку. На той час це: площа, яку обслуговує один трактор; площа, яку обробляє одна машина; процент механізації; показник витрати палива [28].

В Україні, у Київському сільськогосподарському інституті (нині, Національний аграрний університет), починаючи з 1938 року, група науковців, яку очолив Ю.К. Кіртбая зробила подальші кроки в дослідженні властивостей сільськогосподарських машин і знарядь [5]. Професор Ю.К. Кіртбая глибоко проаналізував питання динаміки тягового опору машин, детально розглянув закономірності якості робіт залежно від різних факторів [15, 16].

Другий етап – це повоєнні роки. У 50-х і на початку 60-х років знову підсилилася увага до розробки питань економіки й організації використання машин. Наприкінці 50-х років усю сільськогосподарську техніку, що перебуває в МТС, продали колгоспам і радгоспам. На їх базі розпочали розбудову мережі підприємств «Сільгосптехніка» [1]. На основі накопиченого досвіду й наукових розробок аграрної науки сільськогосподарсь

–  –  –

“Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 2 послідовниками в Україні В.С. Крамаровим, М.З. Савченком, — І.Й. Натанзоном уперше досліджено зональні нормативи потреби в машинах на 100 га орної площі й вартості однієї години роботи машин [23].

Третій етап характеризується інтенсивним наповненням МТП господарств автотракторною технікою та машинами. Характерною особливістю розвитку наукових досліджень є широке впровадження математичних методів у вивчення складних процесів сільськогосподарського виробництва, що,на нашу думку, викликане, з одного боку, значними капіталовкладеннями, зробленими державою у механізацію сільського господарства [22], а з іншого – закономірним загальносвітовим розвитком математичної теорії та інформатики.

Розвиток нових галузей математики, зокрема лінійного програмування й обчислювальної техніки, дозволяє вирішувати ряд планових задач сільськогосподарського виробництва й знаходити для них нові оптимальні рішення [7, 6]. Як засвідчують дані досліджень, на той час у великих наукових центрах Києва (УНДІМЕСГ, УСГА та Інститут кібернетики АН УРСР), Москви (ВИМ, МИИСП), Новосибірська (Інститут математики АН СРСР, СибВИМ), а також згодом у Мінську й інших інститутах у результаті робіт із застосування економіко-математичних методів і ЕОМ у плануванні механізації сільського господарства були розроблені окремі методики й стандартні програми для ЕОМ [17, 36, 4, 13]. Так, В.С. Крамаров, В.Р. Губко, О.П. Терехов запропонували типові технологічні процеси та методику інженерних розрахунків МТП на ЕОМ, де проблема вибору найкращого складу машинно-тракторного парку була означена як задача лінійного програмування [17, 9].

Однак використання цих програм мало ряд недоліків. По-перше, рішення задачі давалось у дробових числах. Округлення отриманих на ЕОМ даних відчутно змінювало результати. По-друге, при розгляді цієї задачі як задачі лінійного програмування сформована матриця (таблиця коефіцієнтів при перемінних і констант) була дуже велика за обсягом. Третім недоліком використання стандартних програм лінійного програмування була складність підготовки вихідних даних у вигляді матриць коефіцієнтів — необхідно було

–  –  –

де Z — приведені затрати на виконання всього комплексу робіт, або прямі експлуатаційні затрати (залежно від заданих коефіцієнтів cj);

cj — затрати на утримання однієї машини кожного j-о типу (при підрахунку прямих експлуатаційних затрат ці коефіцієнти є сумою затрат на зберігання цієї машини і відрахувань на реновацію, “Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 4 при підрахунку приведених затрат до цієї суми додатково включають нормативну ефективність капітальних вкладень);

–  –  –

cijk — кількість агрегатів з енергомашинами j–о типу, які використовуються на виконанні i–ї операції в k–у періоді;

G1 — сукупність індексів, які стосуються енергомашин;

pijk — продуктивність одного агрегату з енергомашиною j–о типу на i–й операції за k–й період;

–  –  –

C ij, C (i + v ) j — вартість машин, що складають агрегати, які працюють з i-ю та (i+v)–ю енергомашинами на j–й роботі.

У дослідженнях Б. Булавського, Т. Максимової (Інститут математики АН СРСР), П. Пушкарьової, Л. Шкредової (СибВІМ) ставиться задача виконати необхідний обсяг механізованих робіт у задані агротехнічні терміни наявним парком тракторів і сільськогосподарських машин з мінімальними затратами.

“Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 6 Загальне завдання — мінімізувати якусь лінійну функцію багатьох перемінних за умови, що на змінні накладено ряд обмежень у вигляді лінійних нерівностей і рівнянь [4].

Подальше удосконалення окремих методик і програм для ЕОМ відбувалось шляхом автоматизації розрахунків на всіх етапах підготовки вихідної інформації й у процесі рішення. Так, у роботах, проведених під науковим керівництвом А.І. Карповського, і І.В. Борисевича здійснено системне проектування комплексної наукової проблеми із визначення оптимальної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах на основі використання досвіду локальної розробки окремих задач [20].

Кінець 70-х, початок 80-х років можна вважати початком четвертого етапу розвитку досліджень проблем використання техніки. Науковці дійшли до висновку, що тільки системний аналіз у поєднанні з математичним моделюванням властивих йому процесів і взаємозв’язків є найбільш ефективним напрямом наукових досліджень у галузі сільськогосподарського виробництва [27, 25, 18, 40, 33, 12, 19].

Застосовується кілька систем показників оцінки машин. У землеробстві класифікація таких показників включає ступінь виконання агротехнічних, технічних, експлуатаційних і економічних вимог. Так, система, запропонована Д.Н. Саакяном, передбачає п’ять взаємозалежних груп окремих показників — агротехнічні, експлуатаційні, показано на рис. 1., промислові, економічні, загальнотехнічні і естетико-ергономічні показники [27].

Це найповніша система оцінки машин, що складається в сумі з 70 окремих показників. Основним узагальнюючим економічним показником використання машин Д.Н. Саакян вважає собівартість механізованих робіт.

Через цей показник він пов’язує економіку експлуатації техніки з її виробництвом. Крім того, передбачається група показників, що відбивають умови експлуатації машинно-тракторних агрегатів. Недолік розглянутої системи полягає в її складності.

“Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 7 Рис. 1. Система експлуатаційних показників за Д.Н. Саакяном У наукових працях академіка Л.В. Погорілого вперше обґрунтовано необхідність застосування системного аналізу для дослідження проблем машиновикористання [25, 18]. Щоб одержати числові оцінки технікоексплуатаційних і економічних показників ефективностей, він запропонував на безлічі виробничих чи зональних умов (Х) визначати загальні характеристики показників експлуатаційно-економічної ефективності (Мz) як математичне сподівання й оцінити ступінь їхнього розсіювання щодо нього — дисперсію (Dz). Для цього усереднюють показники роботи за всіх значень (Х), що зустрічаються. Це здійснюється шляхом узагальнення ретроспективних даних або методом моделювання на ЕОМ [18]. Використовуючи опис зональних умов, за формулою повного математичного сподівання обчислюють:

t

–  –  –

“Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 8 Показники ефективності, визначені шляхом моделювання за виразами 9, 10, є повними чи загальними. Для спрощення обчислювальної процедури на ЕОМ використовується принцип статистичного імітаційного моделювання.

Блок-схему моделювання експлуатаційно-економічних показників для рішення задач вибору раціональної структури й параметрів машинного агрегату, описану в праці [18], наведено на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм статистичного моделювання експлуатаційноекономічних показників машинних агрегатів “Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 9 І.Е. Янковський визначив основні завдання використання системного аналізу при оцінці ефективності роботи агрегатів як розробку системних принципів планування [40].

Ю.В. Тимофєєв обґрунтував застосування імітаційного моделювання в задачах інженерної підтримки сільськогосподарського виробництва [33], С.В. Жак та О.А. Пеязєв розробили багаторівневу систему математичних моделей [12]. Виділено шість рівнів моделей: статистичного прогнозу й ідентифікації емпіричних залежностей; локальних оптимізаційних задач вибору й узгодження параметрів взаємозалежних машин за окремими операціями; оптимального вибору парку машин для заданого виробничого процесу підприємства; вибір системи машин з урахуванням варіювання умов застосування (інтегровані моделі); оптимальної заміни парку машин із урахуванням можливостей їхнього проектування і виробництва; розподілу ресурсів між взаємодіючими галузями системи — сільським господарством і машинобудуванням.

У наукових працях Е.І. Ліпковича агротехнічні процеси відповідають оптимальним сівозмінам [19]. На основі зональної системи встановлюються головні впливи, яким піддаються технологічні комплекси і які впливають на їхню оптимізацію, тобто визначаються зв’язки досліджуваної підсистеми з зовнішнім середовищем. Мета такого синтезу — розробити організаційнотехнологічні структури на основі засобів механізації й за допомогою математичних моделей цих структур уточнити умови функціонування, а потім оптимізувати технологічні комплекси.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Мамедов Алірза Махмуд огли УДК 711.454 УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ВИТРАТИ-ВИПУСК 05.23.20. – Містобудування та територіальне планування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України. доктор...»

«УДК 130.2 МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ” В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 2005 р., О.А. Коваль кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, С.О. Петрова аспірантка кафедри філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Сучасна ситуація в українському суспільстві характеризується змістовними...»

«УДК 631.431.3:631.811 ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЇ КОБАЛЬТУ ДЕЯКИМИ ТИПАМИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ О.І.КАРНАУХОВ, кандидат хімічних наук, В.М. ГАЛІМОВА науковий співробітник, Національний аграрний університет С.В. КАВЕЦЬКИЙ доктор сільськогосподарських наук, Інститут екогігієни і токсикології ім. Медведя МОЗУ С.О.ГОНЧАР науковий співробітник, О.В. БУРОВ науковий співробітник, І.В. СУРОВЦЕВ кандидат технічних наук Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем (МННЦІТіС) Вивчена сорбція...»

«Легеза В.П. Мартиненко М.А Іванова Ю.І. Частина УДК 51(075.8) ББК 22.1я73 Л 38 Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-16785 від 29.10.2012 року) Рецензенти: В. В. Михайленко професор кафедри вищої математики Національного авіаційного університету, доктор фізико-математичних наук, професор; О.О. Горошко — професор-консультант механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук,...»

«Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання. Тези доповідей. Національний університет «Львівська політехніка», 26-28 березня 2015 року УДК 656.078:658.51 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПАРКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ FORMATION OF REGIONAL PARTNERSHIP OF PASSENGER`S MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL TRAINING ROAD VEHICLES Віктор Біліченко, Світлана...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” Кавалець Ірина Іванівна УДК 519.876.2 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ З КОНКУРЕНЦІЄЮ Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. Науковий...»

«Ефективна економіка. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журналу : Мір://№№ТОесопоту.паука. сот.иа. 4. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. Серия: Учебники для программы MBA. – М.: Инфра-М, 2004. – 320 с. 5. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня / М. Хаммер – М.: Добрая книга, 2005. – 336с. 6. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. В.В. Репин, В.Г. Елиферов– 6-е изд. – М.: РИА “Стандарты и качество”,...»

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ Таким чином, проаналізувавши показники собівартості, прибутку, ефективність проекту та строки його окупності можна зробити висновки про те, який з альтернативних варіантів рішень необхідно приймати. Запропонована нами удосконалена методика визначення ефективності допомагає швидко визначити собівартість проекту, прибутковість проекту, ефективність інвестування в проект грошей а також строки його окупності. Таким чином, використовуючи дану методику можна проаналізувати...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 22 (61). 2009. № 2. С. 86-91. УДК 612.57:544.018.4 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КИСЛОТОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКУ ЗА ІОННИМ СКЛАДОМ ЗМІШАНОЇ СЛИНИ У ОСІБ З ПАТОЛОГІЯМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА У ЗДОРОВИХ ОСІБ Маркіна М.В., Ляшенко В.П., Руденко А.І., Вяткін О.К. Досліджені взаємозв’язки між вмістом масових концентрацій катіонів та аніонів в шлунковому та слинному секреті, що відображає...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОРОЖКІНА ГАННА МИКОЛАЇВНА УДК 658.5.621 ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Іванов...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»