WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«І ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Спеціальність: ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПАЛАЖІЙ АННА МИХАЙЛІВНА

УДК 339.477

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Спеціальність: 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 1999 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти України.

Науковий к е р і в н и к – Яцура Володимир Васильович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту Львівського державного університету імені Івана Франка.

Офіційні о п о н е н т и:

Школа Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича;

Мікула Надія Анатоліївна, кандидат економічних наук, віце-президент компанії “Західтранскордон”.

Провідна у с т а н о в а – Державний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, м.Львів.

Захист відбудеться “_5_” листопада 1999 р. о _15.20_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 Львівського державного університету імені Івана Франка за адресою 290008, м.Львів, пр.Свободи, 18.

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського державного університету імені Івана Франка за адресою: м.Львів, вул.Драгоманова, 5.

Автореферат розісланий “_4_” жовтня 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Панчишин С.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми та ступінь розробленості проблеми. В умовах реформування економіки України проблема трансформації планово-директивної економічної системи у відкриту ринкову поставила перед нашою державою питання швидкої заміни застарілої господарської структури, розвитку сучасних пріоритетних галузей, зростання потенціалу регіонів, надбання передового науково-технічного та організаційного досвіду.

Ці завдання неможливо розв`язати без прискореної інтеграції національної економіки у світове господарство шляхом використання нових форм співпраці з іноземними партнерами та активізації інвестиційного процесу.

Ситуація в Україні є такою, що дослідження минулорічних тенденцій дають змогу констатувати факти зменшення як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування. Для розв`язання даних проблем доцільно звернутися до тих засобів, які довели свою дієвість у світовій практиці і можуть бути використані на національних теренах.

Одним із важливих інструментів інтенсифікації інвестиційного процесу є вільні економічні зони (ВЕЗ). Вони зарекомендували себе в якості ефективного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій та територіального розвитку в розвинутих державах і в країнах, що розвиваються. До того ж, вони позитивно впливають на розвиток підприємницької активності, забезпечують зайнятість, збільшують відповідно до цього бюджетні надходження, поліпшують торговельний і платіжний баланси.

Дослідження механізму створення і функціонування ВЕЗ в умовах перехідної економіки, світового досвіду результатів їх діяльності, набувають дедалі більшої актуальності. Це свідчить про гостру необхідність включення проблематики створення зон до напрямів проведення ефективної державної економічної політики. На практиці це дістало відображення у започаткуванні відповідних розділів про ВЕЗ у щорічний програмах дій Уряду і прогнозах соціально-економічного розвитку України, у виокремленні позицій щодо цих зон у Концепції державної регіональної політики, а також в існуючій законодавчій базі що стосується проблем їх розвитку.

Розпад СРСР та проголошення України як незалежної держави спричинили на початку 90-х років проведення наукових досліджень з проблематики формування територій із сприятливим економічним режимом діяльності, виходячи як з економічних, так і політичних міркувань. Проте, коли стало зрозуміло, що створення вільних економічних зон - це, насамперед, підготовка обгрунтованого інвестиційного проекту, і потребує формування продуманої концепції, проведення великої передінвестиційної роботи, вимагає значних капіталовкладень при тому, що ефект можна очікувати роками, ейфорія навколо цього явища поступово спадає.

Тому у процесі розбудови ВЕЗ в Україні виникає необхідність дотримуватися визначених на даний період стратегій та тактики, узгоджених із загальноекономічним розвитком держави.

Дефіцитний характер державного і місцевих бюджетів, недоцільність проведення експерименту на значній (за площею та чисельністю населення) території України, невідпрацьованість схем управління і контролю, а також механізмів діяльності ВЕЗ вимагають тимчасового обмеження їх створення на території нашої держави і спричиняють необхідність наукового осмислення суті цього явища.

Вивченню процесу створення і функціонування вільних економічних зон, а також окремих аспектів їх діяльності присвячені дослідження ряду українських вчених: Дергачова В.О., Долішнього М.І., Коропецького І.-С., Кузьміна О.Є., Передрія О.С, Пили В.І., Рум`янцева А.П., Соїної О.М., Філіпенка А.С., Чмир О.С., Школи І.М. та інших. В цих роботах обгрунтовується необхідність та доцільність запровадження ВЕЗ в умовах реформування господарства, показано шляхи адаптації світових характеристик розвитку зон до національних умов, визначено особливості формування цих зон для економік перехідного типу.

Значний науковий і пізнавальний інтерес з цієї проблематики становлять і праці російських вчених Вороніна С., Кузнєцова А., Смородинської Н., Степанова Ю., Шитова В. В інших зарубіжних країнах явище вільних економічних зон потрапило до сфери уваги науки з середини 70-х років під час їх бурхливого зростання, особливо у країнах «третього світу».

Проблеми діяльності ВЕЗ розглядалися і розглядаються у працях таких зарубіжних вчених, як Л.

Ханьчуан та Ч. Цзяньпін (Китай), І. Полулях та Е. Лоувен (Німеччина), Я. Монкевич (Польща), Ж. Дюшен та А. Базель (Франція), Р. Болін та А. Менделовіц (США), інших.

Проте світовий досвід створення і функціонування не може бути однозначно перенесений у практику Української держави. Необхідно розробити такий оптимальний механізм формування і діяльності ВЕЗ, який би врахував всю специфіку соціально-економічних, національно-культурних та політичних передумов розвитку країни і дозволив в найкоротші строки досягти бажаних цілей.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є розробка організаційно-економічного механізму створення та забезпечення функціонування вільних економічних зон в Україні на сучасному етапі економічного розвитку.

Така мета дослідження обумовила постановку і вирішення наступних завдань:

- визначення суті поняття «вільна економічна зона» та його місце в системі інших економічних категорій;

- дослідження еволюції розвитку та проведення історико-теоретичного аналізу світового досвіду функціонування ВЕЗ;

- обгрунтування необхідності та дослідження передумов формування ВЕЗ в умовах перехідної економіки України;

- дослідження особливостей механізму проектування та функціонування вільних економічних зон на прикладі існуючих проектів ВЕЗ в Україні;

- опрацювання науково-методичних підходів до підготовки техніко-економічного обгрунтування доцільності створення спеціальної (вільної) економічної зони (ТЕО ВЕЗ) (на прикладі проекту ВЕЗ «Радич» у Старосамбірському районі Львівської області);

- розробка практичних рекомендацій щодо реалізації проектних рішень ВЕЗ «Радич».

Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-економічні аспекти процесу створення і реалізації проектів ВЕЗ.

Об`єктом дослідження виступають розроблені проекти вільних економічних зон в Україні та, зокрема, положення проекту ВЕЗ «Радич».

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали основні положення таких наук як міжнародна економіка, інвестиційний менеджмент, організаційне проектування та ін. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти, що стосуються питань створення та функціонування ВЕЗ, а також офіційні статистичні матеріали, розроблені проекти по окремих зонах на території України.

У роботі використані такі сучасні методи дослідження як порівняльний аналіз, системний підхід, факторний та статистичний аналізи, зроблені аналітичні обчислення показників, які характеризують господарську діяльність території розташування досліджуваної зони.

одержаних результатів. Зміст наукової новизни дисертаційного Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

- запропонована загальна схема історичної типологізації еволюційного розвитку ВЕЗ;

- обгрунтовані положення про необхідність, доцільність та ефективність створення вільних економічних зон як важливих інструментів формування сприятливого інвестиційного клімату та активізації підприємницької діяльності;

- запропонована методика вибору оптимального варіанту типу ВЕЗ в економікогосподарській практиці України;

- здійснена соціально-економічна експертиза існуючих проектів вільних економічних зон в Україні і зроблені рекомендації щодо їх практичної реалізації;

- проведена структуризація механізму теоретичної розробки і практичної реалізації проектів ВЕЗ;

- визначені загальні принципи проектування конкретної вільної економічної зони, які лягли в основу розробки проекту ВЕЗ “Радич” у Старосамбірському районі Львівської області.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі теоретичні положення і практичні рекомендації мають важливе значення для прискорення та підвищення ефективності процесу створення і функціонування ВЕЗ в Україні за рахунок вдосконалення механізму розробки і реалізації їх проектів.

Впровадження результатів дослідження було здійснено у вигляді пропозицій щодо розробки пакету документів по проекту ВЕЗ «Радич» та до плану-прогнозу соціальноекономічного розвитку Старосамбірського району Львівської області до 2001 року, які були подані для розгляду в управління економіки Старосамбірської райдержадміністрації Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися на Міжнародному літньому економічному семестрі «Інтереко» «Теорія і практика підприємництва: проблеми вивчення та економічної просвіти в Україні» (Трускавець, 1996), конференції Восьмої наукової сесії Економічної комісії НТШ «Економіка України: минуле, сучасне, майбутнє» (Львів,1997), Міжнародній науково-практичній конференції «Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки» (Львів, 1997), Звітній науковій конференції Львівського державного університету імені Івана Франка (Львів, 1999 ).

Публікації. По темі дисертаційного дослідження опубліковано 12 праць загальним обсягом 5,5 д.а. (особисто автора - 5 д.а.), зокрема: 8 статей у фахових наукових журналах, 2 статті у збірниках наукових праць та 2 статті у матеріалах конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст дисертації викладено на 155 сторінках машинописного тексту. Він містить 9 таблиць та 5 рисунків. Крім цього в роботі подано список використаних літературних джерел (170 назв) та 14 додатків, в тому числі одна карта.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Лабур Ольга Володимирівна УДК 941/949(477).15/17*-055.2 ЖІНОЧИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (XVI-XVIII ст.) Спеціальність 07.00.01 історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Одеса1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії Національного технічного університету України (КПІ) Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Лихолат Олександр Васильович...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/257958379 Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку ARTICLE · JANUARY 2012 READS 1 AUTHOR: Liubov Zharova GA “Institute of Environmental Economics. 20 PUBLICATIONS 2 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Liubov Zharova Retrieved on: 10 April 2016 УДК 330.342.005.44 Л.В. Жарова Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку...»

«Ефективна економіка. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журналу : Мір://№№ТОесопоту.паука. сот.иа. 4. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. Серия: Учебники для программы MBA. – М.: Инфра-М, 2004. – 320 с. 5. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня / М. Хаммер – М.: Добрая книга, 2005. – 336с. 6. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. В.В. Репин, В.Г. Елиферов– 6-е изд. – М.: РИА “Стандарты и качество”,...»

«Економічні науки мації. Контрольний процес порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами передбачає вирішення чотирьох взаємопов’язані завдань: визначення періодичності та форм звітності по функціональних підрозділах та в цілому по підприємству, за допомогою яких особа, що здійснює контроль, може отримувати інформацію про стан справ; визначення кола підзвітних осіб, відповідальних за подання інформації; зіставлення фактично досягнутих та цільових значень з окремих показників...»

«М.Б. Агапова. Категоріальний аналіз поняття професійний інтерес учнів професійно-технічних навчальних закладів УДК 377.1:370.1 М.Б. Агапова, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У статті подано категоріальний аналіз проблеми формування професійних інтересів учнів професійнотехнічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки, встановлено взаємозв’язок між поняттями...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 504.05 О. А. Хом’як, к. с.-г. н., доц. ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В статті піднімається проблема безпечного використання гною, як основного відходу галузі тваринництва. На прикладі 45 господарств показано виробництво і використання гною від великої рогатої худоби і свиней. Було виявлено що...»

«УДК 330.522.2;631.11.003.13(477.73) Домаскіна М.А., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет Крачковська А.С., магістрант, Миколаївський національний аграрний університет Ефективність використання основних фондів аграрних підприємств Миколаївської області Анотація В статті розглянуто рівень використання основних фондів сільськогосподарських підприємств Миколаївської області, визначено залежність фондовіддачі від...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Жукова Юлія Миколаївна УДК 330.101.541:336.5:001(477) МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ Спеціальність 08.01.01. – економічна теорія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ – 2000 Дисертацією є рукопис. Дисертаційна робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор економічних...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Гаєвська Вікторія Олексіївна УДК 658.336.8 Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 05.13.22 – управління проектами та програмами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та...»

«СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УДК371:331.104 Л.С. ШЕВЧЕНКО, доктор економічних наук, професор, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ Постановка проблеми. Конкурентоспроможність працівника на ринку праці, його впевненість у працевлаштуванні та одержанні високої заробітної плати багато в чому залежать від набутої ним професійної освіти. При цьому сфера освітніх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»