WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Прокопишин О. С., асистент Львівський національний аграрний університет Розглядаються напрямки ...»

-- [ Страница 1 ] --

56

УДК 334.72: 631.17

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ТЕХНІЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Прокопишин О. С., асистент

Львівський національний аграрний університет

Розглядаються напрямки технічного забезпечення фермерських господарств шляхом формування

різних організаційних форм спільного використання техніки. Аналізуються можливості використання

різноманітних організаційних структур та джерела їх фінансування. Обґрунтовується доцільність створення структурованої системи виробничо-технічного обслуговування фермерських господарств.

Ключові слова: технічне забезпечення, кооперація, лізинг, агросервіс, фермерське господарство.

Прокопишин О. С. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ / Львовский национальный аграрный университет, Украина.

Рассматриваются пути технического обеспечения фермерских хозяйств посредством формирования различных организационных форм совместного использования техники. Анализируются возможности использования различных организационных структур и источники их финансирования. Обосновуется целесообразность создания структурированной системы производственно-технического обслуживания фермерских хозяйств.

Ключевые слова: техническое обеспечение, кооперация, лизинг, агросервис, фермерское хозяйство.

Prokopyshyn O. S. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FORMS OF TECHNICAL SUPPORT OF FARMS / Lviv National Agrarian University, Ukraine.

The article describes directions of the technical support of farms by means of formation of different organizational forms of common use of machinery. The author analyzes possibility of use different organizational structures and source of financing. Efficiency of formation of structural system of structural system of productive and technical serving of farms is grounded.

Key words: technical support, cooperation, leasing, agro service, farms.

І. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Реалізація іноваційно-інвестиційної стратегії агропромислового виробництва вимагає підвищення технологічного рівня виробництва. Технічне забезпечення агровиробників та ефективне використання матеріально-технічних ресурсів є запорукою забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарське виробництво не може ефективно працювати без розвинутої матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити відповідний технологічний рівень.

Низька платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників призвела до призупинення інвестиційного процесу, зниження фондозабезпеченості, технічної та енергетичної оснащеності виробництва. На селі інтенсивними темпами відбувається процес деіндустріалізації виробництва, погіршується забезпеченість підприємств запасними частинами, ремонтними і паливно-мастильними матеріалами. У найбільш скрутному становищі опинилися фермерські господарства, технічна база яких в основному сформована на основі техніки, що використовувалась у колишніх колгоспах. Значна частина техніки фізично зношена і потребує капітального ремонту, через що постійно зростають витрати на закупівлю запасних частин для ремонту техніки, а також для ремонтних робіт. Коштів для придбання нової техніки у фермерів не має, а існуючі економічні механізми не спроможні вирішити проблему технічного оновлення виробництва. Проблеми організації виробничої інфраструктури та виробничотехнічного постачання сільськогосподарського виробництва в умовах його реформування та адаптації до ринкових відносин широко досліджується вченими-аграрниками. Ми поділяємо думку вчених, які стверджують, що нині необхідно створювати передумови і шукати конкретні шляхи взаємодії суб’єктів ринку, сільськогосподарського виробництва та виробничо-технічних послуг. Одним із можливих напрямків вирішення проблеми технічного забезпечення фермерських господарств є використання різноманітних організаційних форм використання техніки.

ІІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Технічному забезпеченню та переоснащенню сільськогосподарського виробництва і фермерських господарств зокрема присвячені праці Я. Білоуська [1], В. Кравчука [2], Г. Підлісецького [3], П. Саблука [4] та багатьох інших вчених і практиків. Для поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення пропонується багато шляхів: надання пільгових кредитів на придбання техніки, часткова або повна компенсація банківських відсотків, створення машино-технологічних і прокатних станцій, надання техніки на умовах лізингу тощо. Як аргументи наводяться розрахунки економічного ефекту та показники ефективності використання машин. Однак більшість запропонованих у цих роботах заходів щодо створення сприятливих умов оновлення засобів механізації, в тому числі амортизаційної політики в аграрному секторі, так і не були реалізовані, а проблема технічного оновлення галузі з кожним роком

Економічні науки

загострюється ще більше. Недостатньо дослідженими залишаються наступні питання: визначення можливостей придбання техніки фермерськими господарствами; побудови структурованої системи виробничо-технічного обслуговування фермерських господарств; пошуку нових напрямків і форм здійснення взаємовідносин між виробниками технічних засобів, постачальниками, сервісними підприємствами та фермерськими господарствами.

ІІІ. ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ Виявити основні організаційні форми виробничо-технічного обслуговування та обґрунтувати можливості їх використання для підвищення технічного забезпечення фермерських господарств. Для досягнення поставленої мети в дослідженні були використані методи: системного підходу, структурного аналізу, синтезу – для розкриття ролі технічного забезпечення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності фермерських господарств; наукової абстракції – для розробки напрямів відтворення матеріально-технічної бази фермерських господарств.

ІV. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування технічного забезпечення фермерських господарств потребує комплексного підходу до вирішення питання через вдосконалення фінансово-кредитних відносин, розвиток кооперації, розвиток інтеграційних процесів в АПК та державного регулювання. Результатом підвищення технічного забезпечення є зростання рівня платоспроможності, конкурентоспроможності, прибутковості, ліквідності активів, економічного потенціалу фермерських господарств, що забезпечить в майбутньому можливість формування власних джерел для інвестування.

Купівельна спроможність фермерських господарств формується за рахунок власних коштів, банківських кредитів, лізингових механізмів і бюджетних програм. Основними власними джерелами поповнення капітальних вкладень для оновлення технічного парку є відрахування від прибутку та амортизаційні нарахування. Однак через низький рівень рентабельності та невеликі обсяги виробництва за рахунок власних джерел фермерські господарства не в змозі забезпечити нарощування і відновлення основних засобів. Отримання банківських кредитів є досить проблемним через відсутність заставного майна та низьку ліквідність. Можливим є лише отримання короткострокових кредитів, а для вирішення проблеми технічного оновлення парку машин необхідні довгострокові кредити. В Україні діє три державні програми: часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки; фінансовий лізинг;

часткова компенсація відсотків за кредитами комерційних банків. Це може тільки частково вирішити проблему технічного забезпечення. Потрібна пряма державна підтримка фермерів пільговим довгостроковим кредитуванням, або ж цільовим фінансуванням з бюджету чи поставкою техніки з відстрочкою плати за неї. Однак через малий обсяг робіт техніка, особливо вузькоспеціалізована, у фермерських господарствах тривалий час простоює. Тому на даному етапі вбачається доцільним розвивати різноманітні організаційні форми спільного використання техніки, що дасть можливість забезпечити економію ресурсів та збільшити коефіцієнт використання сільськогосподарських машин та обладнання.

Досвід провідних аграрних країн світу свідчить про доцільності кооперації в забезпеченні фермерських господарств технікою. Наприклад у таких розвинутих країнах світу, як США, Німеччина, Франція, Великобританія і Канада, від 20 до 70% фермерських господарств охоплені різними формами кооперування в купівлі, спільному використанні та обслуговуванні техніки [1; 86].

Найбільш проста організаційна форма використання техніки – сусідська взаємодопомога – усна домовленість між декількома фермерами про спільне використання купленої нової чи вживаної сільськогосподарської техніки і обладнання.

Іншою формою використання техніки є машинні ринги, коли фермерські господарства об’єднуються для спільного використання сільськогосподарської техніки і надання механізованих послуг стороннім організаціям. Ринг виступає посередником в організації використання машин його членами, які є власниками техніки, і є безприбутковою організацією. Найбільш доцільною така форма організації є у випадках, коли виникає потреба у використанні дорогої, високопродуктивної або спеціалізованої техніки на короткий період.

У Франції та Польщі достатнього розвитку набула така форма, як кооперативи по спільному використанню сільськогосподарської техніки. Обладнання та машини, що є в розпорядженні кооперативу, як правило, є колективною власністю і по заявках фермерів виконують в їх господарствах за допомогою найманого персоналу необхідний об’єм робіт. Фінансування кооперативів здійснюється з трьох джерел: позики, дотації, власний капітал. Дані кооперативи не сплачують податків та мають ряд пільг, що дає їм певну конкурентну перевагу.

Організаційною формою спільного використання техніки є машинні пули – об’єднання фермерів для спільного придбання сільськогосподарських машин, їх обслуговування та утримання.

Вісник Запорізького національного університету №2(6), 2010 Досить поширеним є надання механізованих послуг на виконання конкретних вузькоспеціалізованих робіт самостійними підприємствами. Широко використовується прокат і оренда техніки, що дає можливість повніше задовольняти потребу фермерів, економити матеріальні ресурси.

У багатьох країнах фермери забезпечуються технічними засобами виробництва через постачальницькозбутові кооперативи.

Через широку мережу незалежних дилерських пунктів реалізується та обслуговується (сервісне обслуговування, гарантійний ремонт, постачання запасними частинами, доукомплектування, модернізація і т.д.) нова техніка.

Перспективним способом забезпечення фермерських господарств машинами і обладнанням є лізинг як форма довгострокового і майнового кредиту.

У зв’язку з постійним підвищенням цін на нову техніку все більш актуальним стає ринок уживаної техніки. Такий ринок зернозбиральних комбайнів в США втроє перевищує ринок нових машин. У країнах Західної Європи приблизно 50% робіт фермерські господарства виконують тракторами, придбаними на вторинному ринку техніки [5; 88]. Вживану техніку дуже часто розбирають і продають у вигляді запасних частин.

Забезпечення комплексної механізації процесів в фермерських господарствах доцільно здійснювати шляхом кооперації товаровиробників у використанні техніки, створення спеціалізованих інженерних структур прокату і оренди машин, а також використання інших форм використання техніки.

Концентрація технічних засобів в одному підрозділі, її швидке обслуговування і оперативний ремонт сприяє збільшенню річного завантаження техніки, зниженню простоїв, значно збільшує виробітку, покращує якість і організацію праці механізаторів. Фінансування формування такої організаційної структури виробничого агросервісу базується на використанні об’єднаного капіталу самих фермерів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 12. Чичкало-Кондрацька І.Б. Зарубіжний досвід використання фінансових механізмів стимулювання інноваційного розвитку / І.Б. Чичкало-Кондрацька // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – С. 420-432.13. Ларионова М.В. Актуальные вопросы развития образования в странах ОЭСР / М.В. Ларионова. – М.: ИД ГУВШЭ, 2005. – 152 c. 14. Телегина Н.А. Зарубежный опыт влияния деятельности университетов на процесс инновационного...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з виконання графічних робіт з інженерної графіки (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямками підготовки: 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія”; 6.170101 – “Безпека інформаційних та комунікаційних систем”; 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою”) Вінниця ВНТУ 2014 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Мамедов Алірза Махмуд огли УДК 711.454 УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ВИТРАТИ-ВИПУСК 05.23.20. – Містобудування та територіальне планування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України. доктор...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” Кавалець Ірина Іванівна УДК 519.876.2 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ З КОНКУРЕНЦІЄЮ Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. Науковий...»

«Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова Донецький національний технічний університет Вінницький національний технічний університет Кременчуцький національний технічний університет ім М. Остроградського Сумський державний університет Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвячена дню космонавтики 12...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Тиш Євгенія Володимирівна УДК 681.518.3+519.21 МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАМ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тернопіль – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському державного технічному університеті імені Івана Пулюя...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 504.05 О. А. Хом’як, к. с.-г. н., доц. ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В статті піднімається проблема безпечного використання гною, як основного відходу галузі тваринництва. На прикладі 45 господарств показано виробництво і використання гною від великої рогатої худоби і свиней. Було виявлено що...»

«Економічні науки технічно складною продукцією, доповнюється науково-технологічним співробітництвом на стадії розробки продукту; виробничим співробітництвом і кооперуванням у безпосереднім виробництві; наданням технічних послуг на стадії монтажу і пуску об’єкта в експлуатацію; технічним обслуговуванням у період його експлуатації. Міжнародний торговельний обмін, пов’язаний з реалізацією постачань у рамках міжнародного виробничого кооперування, тісно узгоджується з виробничими потребами...»

«Економічні науки мації. Контрольний процес порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами передбачає вирішення чотирьох взаємопов’язані завдань: визначення періодичності та форм звітності по функціональних підрозділах та в цілому по підприємству, за допомогою яких особа, що здійснює контроль, може отримувати інформацію про стан справ; визначення кола підзвітних осіб, відповідальних за подання інформації; зіставлення фактично досягнутих та цільових значень з окремих показників...»

«_ Recent Studies of Social Sciences – 2015 Section: ECONOMY УДК 331.101.262 (045) Бойко Олена Олександрівна к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця elllennn@ukr.net Ксьоншка Аліна Василівна студентка Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця Alinalove1995@i.ua Перемишленікова Юлія Ігорівна студентка Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця devaxa@i.ua...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»