WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«УДК 502.5:303.732.4 Ю.І. Cоха Львівський колледж архітектури, будівництва та дизайну СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ © Соха Ю.І., 2012 Обґрунтовано ...»

-- [ Страница 2 ] --

Тому техносферу необхідно розглядати як частину біосфери, докорінно перетвореної людиною в технічні і технологічні об'єкти (будівлі, дороги, механізми тощо) з метою якнайкращого використання природних ресурсів і умов соціально-економічним потребам людства.

Можна погодитись з трактуванням техносфери як домінування технічного фактора в соціальній організації. Представники цього підходу вважають, що екологічні проблеми, які виникають у результаті антропогенної діяльності, є результатом нераціонального ведення господарства й можуть бути вирішені за рахунок технічної реорганізації, удосконалення техніки й технологічних процесів.

Загалом сьогодні техносфера – найважливіша частина матеріальної технічної культури індустріальної цивілізації. Це не стільки механізм трансформації природи в споживчі блага, скільки саме довкілля, перетворене антропогенною діяльністю на техноприродний територіальний комплекс: техноландшафти. Техноландшафт – просторово-обумовлене середовище функціонування складних соціотехнічних систем, які містять різноманітні соціальні і технічні підсистеми, зокрема і небезпечні виробничі об'єкти.

Складність і різнорідність проблеми безпеки обумовлює необхідність застосування моделювання і формалізації при дослідженні відповідних процесів, у межах ЕТС. При цьому формалізацією називають спеціально систематизоване адекватне уявлення у формі деяких штучних об'єктів (моделей), а під моделюванням – використання отриманих так об'єктів, що володіють певною схожістю з оригіналом, для одержання нових знань про досліджувані процеси.

Однією з важливих цілей моделювання проблем небезпеки є прогнозування. З погляду формалізації та використання математичних методів оцінювання і прогнозування небезпек під ними розуміються визначення ймовірності виникнення несприятливих подій (кризових явищ і катастрофічних ситуацій) і можливих збитків від них, які визначають необхідний рівень захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави.

З позицій загальної теорії систем ми виокремлюємо три види процесів, в контексті можливості прогнозування безпечності їх функціонування (табл. 2).

–  –  –

Як видно з табл. 2, найменш прогнозованими є стохастичні системи, в яких процеси повністю непередбачувані. Малопрогнозованими є системи, для яких характерним є динамічний хаос, а найбільш прогнозованими – системи, які описуються теорією динамічних неперервних систем.

ПТБ великою мірою пов’язана з характером функціонування техносфери. Причина високого процентного показника саме техногенних аварій і катастроф полягає в порушенні пропорцій у системі “людина – машина”. Будь-яка система, зокрема й система “людина – машина”, функціонує ефективно, якщо головні елементи цієї системи відповідають одна одній. Збільшення темпів науково-технічного прогресу полягає у зростанні енергоємності техніки й технологічних процесів, багаторазовому збільшенні інформаційних потоків, тоді як людина залишається практично незмінною: гострота зору, час реакції, оперативна пам'ять та інші психофізіологічні критерії, сформовані в процесі еволюції, залишаються незмінними.

У функціональному плані машина переважно має два стани: нормальне функціонування і порушення нормального функціонування.

У людини між цими станами є багато проміжних станів:

емоційна напруженість, зниження уваги, стомлення, хвороба та інші, що і є причиною високого відсотка аварій і катастроф. На функціонування системи “людина – машина” впливають і екологічні фактори, які викликають зміну в іншій системі “людина – навколишнє середовище”.

Сучасна техногенна сфера накопичила в собі величезні потенційні небезпеки, які можуть катастрофічно реалізовуватися при виникненні надзвичайних ситуацій на об'єктах. Хоча техногенні небезпеки більш прогнозовані, проте з урахуванням процесу старіння основного обладнання та зниження професійного рівня персоналу в найближчі роки слід очікувати збільшення частоти і масштабів наслідків від аварій і катастроф на потенційно небезпечних техногенних об'єктах.

Для екосистем і соціуму існують певні загальні алгоритми, закономірності і єдині цінності, відповідно до яких відбувається їх функціонування.

Це загальне для біоти і людства містить такі положення:

– існування на єдиній матеріальній і енерго-інформаційній основі в локалізованих межах простору і часу, у формах матеріальних об’єктів;

– системність структури, функцій і ієрархічність;

– багатопараметричність, багатофакторність, стохастичність;

– прагнення до підтримки оптимізованого і ефективного існування, життєздатності;

– збереження певної упорядкованості, структури впродовж значних, але характерних для життєвого циклу систем, періодів часу;

– системність життєдіяльності, що допускає динаміку, варіативність, мутації, трансформації, наявність новацій і самоактивності (ініціатив) цілого і частин;

– самовідтворювання в цілому і в частинах тощо;

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

– адаптивність відносно умов за рахунок лабільності і самоорганізації, реорганізації і саморозвитку;

– наявність фаз переходу (“перехідних станів”) і “зняття” попередніх форм, якостей і станів під час розвитку до вищого або нижчого [90, 96–98, 133, 147].

Використовуючи методологію системного аналізу, ми виокремлюємо найважливіші методологічні принципи, яких необхідно дотримуватись, досліджуючи ЕТС [146, 147, 182, 214, 220, 243].

1. Принцип оптимальної простоти. Вирішення соціальних, екологічних і технологічних проблем повинно бути узгоджене з головною метою функціонування ЕТС, яке визначається соціумом. Воно має ґрунтуватися на точних даних щодо структури і характеру функціонування ЕТС і визначатися тими скерованими діями, які можуть бути використані.

2. Принцип соціальної відповідальності. Рекомендації експертів з проблем функціонування головних підсистем ЕТС повинні містити оцінку можливих соціальних втрат для окремих соціальних груп і ризиків, з якими була пов’язана реалізація пропонованих рішень.

3. Принцип міждисциплінарності. ЕТС є різнорідною системою, тому необхідно використовувати міждисциплінарні підходи, які повинні охопити одночасне функціонування соціальних, екологічних і технологічних процесів.

4. Принцип об’єктивності. Кожна підсистема ЕТС функціонує відповідно до об’єктивних закономірностей, що відображаються у поняттях “істинність”, “адекватність”, “оптимальність”.

5. Принцип ієрархії цілей, цінностей і “економічного реалізму”. Будуючи комп’ютерні моделі, формування системи підтримки ухвалення рішень, виробляючи економічні рішення, слід зрозуміло формулювати або чітко уявляти (і за необхідності визначати) систему цінностей та ієрархію цілей, яку має ЕТС загалом.

6. Принцип аналізу систем, що постійно розвиваються. Під час дослідження багатьох явищ, насамперед у соціальній і техногенній підсистемах, властивості системи можуть значно змінюватися, що повинно стати предметом особливої уваги дослідників.

7. Принцип системного синтезу. В дослідженні функціонування ЕТС і будь-якої її підсистеми необхідно виявляти головні параметри структури і процеси, що обумовлюють динаміку в інтервалах часу, що визначаються метою дослідження.

Відповідно до запропонованої моделі ЕТС дамо визначення природно-техногенної небезпеки:

властивість ЕТС, що характеризує стан системи, що обумовлює можливість порушення нормального функціонування ЕТС і появу збитків в межах кожної підсистеми. Відповідно природно-техногенну безпеку ЕТС розглядатимемо як стан складної системи, що забезпечує нормальне функціонування системи загалом і окремих її підсистем і досягнення поставлених цілей її функціонування.

ПТБ тісно пов’язана надзвичайними ситуаціями (НС). Під надзвичайною ситуацією ЕТС ми будемо розуміти істотно зміну структури чи характеру функціонування системи, що спричиняє появу збитків, обумовлених, як правило, руйнівним впливом потоків енергії або речовини чи інформації. До основних видів НС у межах ЕТС належать: техногенні катастрофи, природні стихійні лиха, соціальні катаклізми. Збиток ЕТС будемо трактувати як міру або результат зміни характеру функціонування чи структури підсистем ЕТС, що характеризується порушенням цілісності або погіршенням інших системних факторів, що утруднює чи унеможливлює виконання основного призначення системи чи окремих її підсистем.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Запропонована модель дає змогу класифікувати ризики функціонування складних систем.

У табл. 3 наведено варіант класифікації ризиків функціонування ЕТС відповідно до її структури.

–  –  –

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

За загальновизнаними підходами до системного аналізу складних систем можна сформулювати основні етапи системного аналізу проблем приодно-техногенної безпеки [16]:

І. Виявлення проблеми безпеки досліджуваного об’єкта.

II. Визначення еколого-техногенної системи.

ІІІ. Аналіз структури і характеру функціонування системи.

IV. Визначення загальних цілей і критеріїв нормального функціонування системи.

V. Декомпозиція цілей функціонування системи.

VII. Прогноз і аналіз майбутніх умов.

VIII. Оцінка цілей і засобів досягнення мети дослідження.

IX. Вибір варіантів.

X. Аналіз функціонування системи з позицій забезпечення безпеки.

XI. Розроблення інтегральних показників безпечного функціонування системи.

XII. Проектування механізмів управління безпекою еколого-техногенної системи.

Висновки. Системний підхід до забезпечення природно-техногенної безпеки має ґрунтуватися на таких загальних вихідних поняттях і передумовах:

а) небезпеку необхідно розглядати як обов’язковий атрибут функціонування будь-якої складної системи;

б) об'єктом системного аналізу природно-техногенної безпеки повинна стати екологотехногенна система, головними підсистемами якої є екологічна, соціальна і техногенна;

в) природно-техногенну небезпеку можна інтерпретувати як можливість порушення нормального характеру функціонування еколого-техногенної системи;

г) системний підхід до аналізу проблем природно-техногенної безпеки повинен ґрунтуватися на загальносистемних принципах функціонування складних систем;

д) важливим результатом аналізу еколого-техногенних систем повинно стати прогноз характеру функціонування системи з метою зменшення збитків при реалізації небезпечних ситуацій.

Доцільність вибору еколого-техногенної системи як об'єкта системного аналізу природнотехногенної безпеки аргументується такими чинниками:

а) система містить джерело небезпеки і потенційну жертву;

б) функціонування еколого-техногенної системи охоплює носії всіх типів небезпек і передумов виникнення несприятливих режимів функціонування складних систем.

Перспективи подальших досліджень. Тривалий час панувала концепція “абсолютної безпеки” – вважалося, що можна створити абсолютно безпечну систему будь-якої складності.

Сьогодні стало очевидним, що абсолютно безпечних систем не може бути: абсолютною є лише “небезпека”. Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна кількісна інформація про рівні небезпек і загроз та їх залежності від різних факторів. Для отримання такої інформації потрібен спеціальний інструментарій (методи, моделі, методи, алгоритми), який дає змогу сформувати відповідну систему підтримки прийняття рішень в галузі прогнозування і мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Незважаючи на те, що проблему безпеки в науковій літературі розглядали доволі часто, сьогодні практично немає досліджень, присвячених специфіці використання системного підходу під час формування механізмів управління природно-техногенною безпекою. Тому актуальною є проблема розроблення на основі системного підходу теоретичних основ управління природно-техногенною безпекою. Особливої уваги потребує розроблення основ ризико-орієнтованого аналізу наслідків надзвичайних ситуацій і визначення інтегральних критеріїв оцінювання рівня природно-техногенної безпеки; удосконалення механізму державного регулювання та форм управління у цій сфері.

1. Акимов В.А. Методический аппарат исследования природного и техногенного риска / В.А. Акимов // Безопасность жизнедеятельности. – 2001. – № 2. – С. 34–38. 2. Данилишин Б.М.

Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки України / Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Б.М. Данилишин, В.В. Ковтун, А.В. Степаненко. – К.: Лекс. Дім, 2004. – 552 с. 3. Данилишин Б.М.

Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління / Б. М. Данилишин. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2001. – 260 с. 4. Іщенко Г.Г. Аналіз та прогноз природно-техногенної безпеки крупних міст із застосуванням нелінійних методів / Іщенко Г.Г. // Економіка і держава. – 2009. – № 8. – С.48–53. 5. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А.Б. Качинський. – К., 2001. – 311 с. 6. Мельничук А.Л. Оцінка природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України в розрізі районів, виділених за рівнем природнотехногенних небезпек / А.Л. Мельничук // Географія та сучасність: Збірник наукових праць.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – Вип. 13. – С.121–129.

7. Skorupka D. Metod of planning construction projects taking into account risk factors / D. Skorupka // Operation Research and Dicision. – Wroсlaw, 2009. – Р. 119–128. 8. Белов П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере / П.Г. Белов. – М.: Академия, 2003. – 507 с.

9. Биченок М.М. Системні принципи інформатизації управління природно-техногенною безпекою / М.М Биченок, С.О. Довгий, О.М. Трофимчук // Екологія і ресурси. – К.: ШНБ, 2003. – № 5. – С. 44–

57. 10. Гальчинський А. Методологія складних систем / А. Гальчинський // Економіка України, 2007. – № 8.– С. 4–13. 11. Згуровський М. З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. – К. : Вид. група BHV, 2007. – 544 c. 12. Могилевский В. Д. Методология систем: вербальный подход / В. Д. Могилевский. – М. : Экономика, 1999. – 251 с.13. Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Прангишвили. – М. : Синтег, 2000. – 528 с. 14. Садовский В. Н.Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ СИЧОВА Тетяна Геннадіївна УДК 323.21 (477) ОСНОВИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ Спеціальність: 23.00.02 політичні інститути і процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Харків 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політології Харківського державного університету, Міністерство освіти України. Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Чигринов Василь Іванович, професор кафедри...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. Здрок В.В. Прикладна економетрика: Навч. посібник. У 2-х ч. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – Ч.1. Симультативні моделі – 112 с.4. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.5. Прокопов С.В. Экономико-математическое моделирование в производственном менеджменте: Учебник. – К.: КНУТД, 2004. – 438 с. УДК 338.45:621.012.2:330.341.1 Асист. Ю.В....»

«СТАТТІ АВТОРІВ З ІНШИХ АРХІТЕКТУРНИХ ВНЗ УДК 72.03 П.А. Ричков Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра архітектури МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ТРАНСМОРФІЗМ У САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ВОЛИНІ © Ричков П.А., 2010 Визначено зміст, витоки, способи реалізації і практичні наслідки архітектурного трансморфізму в історії сакрального будівництва на Волині, зумовленого змінами конфесійної приналежності християнських храмів. Ключові слова: храмобудування, архітектурний трансморфізм,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 201Х I прДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) РОЗРОБНИКИ: В. Золотарьов, д-р техн. наук (науковий керівник), Я.Пиріг, канд. техн. наук, В.Маляр, канд. техн. наук,...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 107 узурпації) та, можливо, інших складових (елементів), обумовлених впливом реальних та потенційних загроз національній безпеці внутрішньота зовнішньополітичного, економічного, соціального, гуманітарного, екологічного та іншого характеру і походження. Здоровий глузд підказує, що найефективнішим шляхом забезпечення безпеки людини і громадянина, суспільства і держави є своєчасне виявлення й усунення небезпек і перешкод...»

«Додаток – Зразок модульної робочої навчальної програми дисципліни МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ Кафедра ФБМЕ ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор, координатор ECTS від ЗДІА _Швець Є.Я. 18.02.2009 р. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна.ЕЛЕКТРОТЕХНІКА В БУДІВНИЦТВІ_нормативна (статус дисципліни: ормативна/ вибіркова) Галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура” Напрям підготовки _6.060101 «Будівництво»_ Факультет Будівництва та водних ресурсів Укладач: проф....»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5-24:20ХХ (Друга редакція) Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20ХХ ДБН В.2.5-24:20ХХ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕЛЕТЕР» (Д.Розинський, канд. техн. наук – керівник розробки; Р.Ситницький; В.Коген; Б.Петришин) ТОВ «ДАНФОСС ТОВ» (В.Пирков, канд. техн. наук –...»

«ДАЙДЖЕСТ за січень 2011 Новини законодавства Трудове право..1 Ліцензування та дозволи..3 Оподаткування..5 Нерухомість та будівництво..8 Інше..9 Новини компанії..12 НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА Трудове право ВР України Закон «Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України» від 11 січня 2011 року № 2914-VI Внесено зміни до 67 КЗпП України, а саме зазначену статтю доповнено нормою, що регулює порядок перенесення святкових і робочих днів. Наразі роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»

«УДК 727 Л.О. Шулдан, А.Ю. Штендера Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурних конструкцій АРХІТЕКТУРА НАРОДНИХ ШКІЛ В РОБОТАХ ТАДЕУША ВАЦЛАВА МЮННІХА © Шулдан Л.О., Штендера А.Ю., 2013 Висвітлено основні етапи життя і творчості представника Львівської архітектурної школи Тадеуш Вацлава Мюнніха. Проаналізовано його внесок у розбудову шкіл і створення типових проектів для малих міст і сіл Галичини наприкінці ХІХ ст. у контексті розвитку архітектури навчальних закладів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»