WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«РЕЖИМУ В УКРАЇНІ Спеціальність: ...»

-- [ Страница 4 ] --

становлення політичної культури громадянського типу, переборення слабкості політичної волі всіх суб’єктів соціальної дії, баланс інтересів основних соціальних груп, рівновага між автономним простором особистості і громадським цілим; усвідомлення особистістю власної відповідальності за свою долю; а завдання держави – гарантувати цивілізований соціальний простір для реалізації особистістю своїх творчих сил; поступове формування середнього прошарку, підвищення його впливовості; в економічній сфері: становлення політики соціального застосування принципів економіки споживання, партнерства та підтримка її державою, формування умов, за яких всі соціальні групи отримали б можливість досягти своїх цілей завдяки режимові.

Щодо політико-інституціональної сфери – необхідне утвердження механізмів політичних і правових гарантій від авторитарних, неототалітарних, охлократичних проявiв.

Це становлення розвиненої рольової структури і подолання кризи взаємодії; використання методу утворення широких коаліцій; структурація партійної системи в напрямку поміркованого плюралізму; подолання надмірної актуалізації питання про створення відносно сталої більшості в законодавчому органі країни. Порозуміння повинно стати цінністю суспільства і, що надто важливо, – еліти. Від її творчого потенціалу багато в чому залежить розробка новітньої національної ідеї в Україні, становлення впливової ідеології центризму.

Отже, адаптаційна модель стабільності повинна бути багатофакторною та мати підгрунтя в наявності консенсусу на соціально-ліберальних засадах.

ВИСНОВКИ

В результаті дослідження проблеми стабільності політичного режиму в Україні у контексті накопиченого зарубіжного досвіду та власної національної специфіки державного будівництва можна зробити наступні базові висновки.

· Стабільність є однією з ключових складових політики. Можна виділити дві стратегії:

тотальну і ліберальну. Специфіка посткомуністичних трансформацій в Україні полягає у переході від тотальної до ліберальної стратегії.

· В межах першої стратегії стабільність сприймається як абсолютна, передбачає незмінність суспільних форм та має статичний характер. Друга розуміє стабільність як динамічну категорію, визначає її як спроможність проводити зміни в межах своїх структур.

Вона орієнтована на постійний пошук нестійкої рівноваги між елементами системи, які характеризуються різноманіттям та конкурентністю.

· Ліберальне розуміння стабільності пов’язане з демократичним політичним режимом. Сукупність факторів його функціонування становить базисну модель стабільності, яка може бути використана при аналізі національних особливостей шляху до демократичного суспільства.

· В Україні необхідним виявляється визначення основних пріоритетів адаптаційної моделі стабільності. Зміст її – у створенні якості політичного режиму, що може бути стабільною.

· Соціокультурні зміни в Україні характеризуються наявністю кризи консенсусних засад політичного режиму. Тоталітарний псевдосинтез порушений ліберальною хвилею.

Проте і ліберальний консенсус не має достатніх підстав для свого утвердження. Необхідний послідовний пошук шляхів для відновлення соціального балансу, для подолання дисфункцій, які присутні в функціонуванні політичного режиму в Україні.

· Проведений аналіз свідчить про важливість становлення загальнонаціонального консенсусу на соціально-ліберальній основі. Пріоритетами її є визнання значущості політичної та економічної свободи для особистості, розуміння необхідності їх взаємодоповнення.

· Консенсус є вирішальною складовою інших факторів стабільності, що мали б формуватися в різних сферах суспільного буття: політико-культурній, соціально-економічній, політико-інституціональній. Загальний зміст дисфункцій – криза взаємодії.

· Від успіху стабілізації політичного режиму в Україні в напрямку демократичної модернізації залежатиме майбутнє українського народу та його незалежної держави.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Факторы консолидации украинского общества // Учен. зап. Харьк. гуманитар. ин-та “Народная украинская академия”. – Харьков: Авеста, 1996. – Т. 2. – С. 120 – 126. – У спiвавторствi з наук. керiвником Чигриновим В.I.

2. Стабілізуючий вплив глобалізації політики у сучасному українському суспільстві в контекстi політико-культурних змін // Глобализация политики в контексте современной политической культуры: опыт и перспективы Восточной Европы: Материалы междунар.

научн.-практ. конф. – Харьков, 1996. – С. 90 – 92.

3. Вплив політичної культури на стабілізацію процесу державотворення в Україні //

Современные проблемы мотивации трудовой деятельности: Сб. научн. тр. – Харьков:

Фолио, 1995. – С. 17 – 23. – У співавторстві з науковим керiвником Чигриновим В.І.

4. Традиция и модернизация политического участия в Украине // Ринкова трансформація економіки і проблеми освіти: Зб. наук. пр. – Харків: Основа, 1996. – Вип. 1. – С. 28 – 37. - У співавторстві з науковим керівником Чигриновим В.І.

5. Посткоммунистическая модель социально-экономической структуры украинского общества // Ринкова трансформація економіки: Зб. наук. пр. – Харків: Основа, 1997. – Вип. 2.

– С. 16 – 27.

6. Трансформація політичного режиму в Україні: криза консенсусних засад та шляхи її подолання // Вісн. Харк. ун-ту. – 1998. – № 412: Питання політології. – С. 15 – 22.

7. Соціально-ліберальний синтез як основа національного порозуміння в Україні // Вісн. Харк. ун-ту. – 1998. – № 412: Питання політології. – С. 64 – 70.

8. Сучасний політичний процес в Україні та проблеми стабілізації суспільства // Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. “Влада в Україні: історія та сучасність. – Дніпропетровськ, 1994. – С. 91 – 92.

9. Політико-культурний аспект розбудови української державності // Тези доп. та повідомл. наук. конф. “Українська духовна культура в системі національної освіти”. – Харків:

ХДУ, 1995. – С. 87 – 89.

10. Роль вищої школи у формуванні політичної культури як фактора стабілізації політичного процесу в Україні // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. “Роль вузів у вирішенні проблем безперервної освіти та виховання особистості (від шкільної до післядипломної)”. – К., 1995. – Т. 2. – С. 197 – 198.

11. Політична еліта та її роль в стабілізації суспільства // Тези доп. міжнар. наук. конф.

“Національна еліта та інтелектуальний потенціал України”. – Львів, 1996. – С. 204 – 205.

АНОТАЦІЯ

Сичова Т.Г. Основи стабільності політичного режиму в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Університет внутрішніх справ, Харків, 1998.

Дисертацію присвячено актуальній проблемі становлення факторів стабільності політичного режиму в Україні. В дисертації стабільність розглядається як вирішальна складова процесу пострадянського державотворення, від наявності якої залежатимуть перспективи демократичної модернізації. Встановлені зміст категорії стабільність, визначені її стратегії та типи. Проаналізовані фактори стабільності демократичного політичного режиму. Визначені основні дисфункції політичного режиму в Україні й запропоновані рекомендації щодо їх подолання.

Доведено, що основою стабільності в Україні має виступати загальнонаціональний консенсус на підгрунті соціально-ліберального синтезу, який відповідає балансові між традицією та модернізацією. Встановлено, що консенсус має послідовно розкриватися як ключовий орієнтир у політико-культурній, соціально-економічній, політико-інституціональній сферах. Сукупність цих факторів має бути врахована при розробці новітньої ідеології державотворення в Україні.

Ключові слова: стабільність, політичний режим, фактори стабільності, консенсус, соціально-ліберальний синтез, дисфункції, традиція, демократична модернізація.

Сычева Т.Г. Основы стабильности политического режима в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Университет внутренних дел, Харьков, 1998.

Диссертация посвящена актуальной проблеме становления факторов стабильности политического режима в Украине.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В диссертации стабильность рассматривается как решающая составляющая процесса постсоветского государственного строительства, от наличия которой будут зависеть перспективы демократической модернизации. Установлены содержание категории стабильность, определены ее стратегии и типы. Проанализированы факторы стабильности демократического политического режима. Определены основные дисфункции политического режима в Украине и предложены рекомендации относительно их преодоления. Доказано, что основой стабильности в Украине должен выступать общенациональный консенсус на базе социально-либерального синтеза, который соответствует балансу между традицией и модернизацией. Установлено, что консенсус должен последовательно раскрываться как ключевой ориентир в политико-культурной, социально-экономической, политико-институциональной сферах. Совокупность этих факторов должна быть учтена при разработке современной идеологии государственного строительства в Украине.

Ключевые слова: стабильность, политический режим, факторы стабильности, консенсус, социально-либеральный синтез, дисфункции, традиция, демократическая модернизация.

Sychova T.G. Foundations of Political Regime Stability in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for candidate’s degree in political sciences, speciality 23.00.02 -political institutes and processes. University of Internal Affairs, Kharkov, 1998.

The thesis are devoted to the urgent problem of forming the political regime stability factors in Ukraine. In the presented theses the stability is treated as a decisive component of the post-Soviet state building process, democratic modernization prospects will depend on its presence. The stability category substance is established, its strategy and types are defined. Factors of the democratic political regime stability are analyzed. The main disfunctions of the political regime in Ukraine are defined and recommendations for their overcoming are offered. It is proved that the stability foundation in Ukraine should be the national concensus based on the social-liberal synthesis corresponding to the balance between the tradition and modernization. It is established that this concencus should reveal itself as a key reference in the political, cultural, social-economical, political- institutional spheres. The set of these factors should be taken into consideration when developing the modern ideology of the state building in Ukraine.

Key words: political regime stability, stability factors, concensus, social-liberal synthesis, disfunctions, tradition, democratic modernization.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 
Похожие работы:

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Споруди транспорту АРМОҐРУНТОВІ ПІДПІРНІ СТІНКИ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Проектування та будівництво ГБН В.2.3-218-548: Видання офіційне Київ державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-218-548 : 2010 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Національний транспортний університет РОЗРОБНИКИ В.Савенко, д-р. техн.наук (керівник розробки); В.Петрович, канд.техн.наук; О.Усиченко, канд.техн.наук. Управління науково-технічної 2ВНЕСЕНО політики «Укравтодор» 3...»

«прСОУ 45.2-00018112-.:201Х СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ лиБудівельні матеріали МАТЕРІАЛИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ З ФРЕЗЕРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ проект СОУ 42.1-37641918-.:201Х (перша редакція) Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) I прСОУ 42.1-00018112-.:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»),...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Автомобільні дороги ШУМОЗАХИСНІ ЕКРАНИ Вимоги до проектування ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство інфраструктури України Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 201х ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДП ДерждорНДІ) РОЗРОБНИКИ: В.Вирожемский, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Волошина; Л....»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Мости та труби СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ГБН В.2.3-37641918-553:2013 Видання офіційне Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-37641918 – 553:2013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (м. Київ) РОЗРОБНИКИ: А.Лантух-Лященко, д-р техн. наук (керівник розробки); К.Медведєв, канд.ф-м. наук; А.Рубльов, канд. техн. наук; В.Снитко, канд.техн.наук; І.Святишенко, Ф.Яцко 2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство...»

«ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ВИПУСК 9 КИЇВ 2007 ТЕПЛООБМІН, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАЗОПОСТАЧАННЯ УДК Худенко А. А., д-р техн. наук, проф., 621.311.22.001.24 Київський національний університет будівництва і архітектури ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ТЕПЛОПОСТАЧАННІ В даний час зниження споживання і економію ПЕР прийнято характеризувати терміном “енергозбереження”. Якщо підходити до цього поняття з термодинамічних позицій, то такий процес нездійсненний в...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» ПЕТРОВСЬКА ЮЛІАНА РОМАНІВНА УДК 72.03 (477.83) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Львів – 201 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«УДК 399.564:[399.944:621](477) Г.Г. Гутів Національний університет “Львівська політехніка” СУТНІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НЬОГО © Гутів Г. Г., 2012 Проаналізовано сучасний стан експорту продукції машинобудівних підприємств, визначено тенденції та особливості його розвитку. Виявлено основні чинники, що впливають на формування експортного потенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств та на розвиток їх експорту. Ключові слова: експорт, експортний...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 107 узурпації) та, можливо, інших складових (елементів), обумовлених впливом реальних та потенційних загроз національній безпеці внутрішньота зовнішньополітичного, економічного, соціального, гуманітарного, екологічного та іншого характеру і походження. Здоровий глузд підказує, що найефективнішим шляхом забезпечення безпеки людини і громадянина, суспільства і держави є своєчасне виявлення й усунення небезпек і перешкод...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ =================================================================== Будинки і споруди БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДБН В.2.2-12-2003 Видання офіційне Держбуд України Київ 2004 Об'єднанням УкрНДІагропроект РОЗРОБЛЕНІ: Мінагрополітики України (Омельченко О.Ф., канд. екон. наук керівник розробки: Замський-Чертков Ю.Л. відповідальний виконавець; Смірнов О.П., канд. техн. наук; Кошиць Ю.1., канд. техн. наук; Кравченко...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 342.3 (477) Р. С. Мартинюк кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) КРИТЕРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Актуальність питання про оптимальну модель форми правління для України є об’єктивною: надмірно посилений конституційний статус Президента України, дисбаланс елементів встановленої Основним Законом України...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»