WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«РЕЖИМУ В УКРАЇНІ Спеціальність: ...»

-- [ Страница 2 ] --

· робота є однією з перших спроб системного аналізу феномену стабільності відносно демократичної модернізації політичного режиму в Україні;

· розроблено питання методології аналізу категорії стабільності політичного режиму та його специфіка щодо умов демократичної модернізації;

· визначено основні стратегії політичної стабільності та їх принципи як база для аналізу стану й протиріч процесу посткомуністичних трансформацій, уточнено типологію політичної стабільності, виділено систему факторів стабільності політичного режиму та проаналізовано їх концептуальні складові;

· уточнено функціональні та якісні принципи сучасного розуміння політичної стабільності як найважливішого аспекту у визначенні цілей демократичної модернізації та завдань адаптаційного періоду;

· проаналізовано практику демократичної модернізації політичного режиму в Україні, розкрито його дисфункції та їх вплив на можливості створення умов для його стабільності;

· розроблено пропозиції щодо формування адаптаційної моделі стабільності політичного режиму з урахуванням умов перехідного періоду;

· визначено призначення, умови і специфіку наявності розвитку консенсусу в українському суспільстві як основи стабільності політичного режиму в Україні;

· обгрунтовано необхідність і фактори та способи формування соціально-ліберального синтезу і його концептуальних складових;

· запропоновано модель методики аналiзу стану політичного режиму в умовах демократичної модернізації відносно перспектив його стабілізації.

Теоретична цінність роботи полягає в тому, що вона містить матеріали і рекомендації з питань системного аналізу феномена політичної стабільності, адресовані науковцям та політикам.

Дисертаційна робота орієнтована в теоретичному плані на подальші дослідження як феномена стабільності в цілому, так і моделі стабільності політичного режиму стосовно процесу державотворення в Україні; на удосконалення аналізу її концептуальних засад з урахуванням суспільних змін. Дисертація також містить матеріали щодо розкриття відповідних теоретичних тем навчальних курсів політології, соціології. Її положення прийняті до впровадження при розробці підручника з політології на кафедрі політології Харківського державного університету.

Практичне значення роботи полягає в тому, що вона містить матеріали та методичні рекомендації, адресовані керівникам і спеціалістам державних органів влади, політикам, науковцям щодо проведення аналізу існуючого етапу розвитку політичного режиму в Україні, з питань його стабілізації. Розробки дисертації можуть бути використані з метою удосконалення програмних аспектів політичної стабілізації, стимуляції стабілізаційних процесів в українському суспільстві. Вони орієнтовані на можливе впровадження в майбутніх виборчих кампаніях, а також важливі для визначення напрямку й складових економічної та соціальної політики реформування.

Дисертація містить матеріали, які можна використати у навчальному процесі.

Розробки дисертації вже застосовуються при викладанні курсу політології в Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки та Харківському інституті соціального прогресу.

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертаційної роботи апробовані на кафедрі політології Харківського держуніверситету в рамках її методичної і методологічної роботи, на теоретично-практичних семінарах, при розробці концепції підручника політології, а також на кафедрі філософії Харківського державного технічного університету радіоелектроніки; на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Влада в Україні: історія та сучасність” (м. Дніпропетровськ, 1994); на всеукраїнській науково-практичній конференції “Менталітет та протиріччя сучасного українського суспільства: політичний, соціологічний, культурологічний аспекти” (Запоріжжя, 1994); на науковій конференції “Українська духовна культура в системі національної освіти” (м.

Харків, 1995); на міжнародній науково-методичній конференції “Роль вузів у вирішенні проблем безперервної освіти та виховання особистості (від шкільної до післядипломної)” (Харків, 1995); на міжнародній науковій конференції “Національна еліта та інтелектуальний потенціал України” (Львів, 1996); на міжнародній науково-практичній конференції “Глобалізація політики в контексті сучасної політичної культури: досвід і перспективи Східної Європи” (Харків, 1996); на всеукраїнській теоретичній конференції “Розвиток національної ідеї у Східній Україні: історія та сучасність” (Харків, 1997).

Основні моменти і висновки дисертації викладені автором у 11 наукових публікаціях загальним обсягом близько 4 друк. арк. З них 7 статей та 4 матеріали і тези доповідей на конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 179 сторінок, з них ілюстрації ( 4 діаграми ) займають 1 сторінку, 10 таблиць займають 5,6 сторінки. Список літератури містить 127 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність дослідження, висвітлена наукова бібліографія проблеми, визначений зв’язок теми дисертації з комплексною науковою темою, яку розробляє організація, де виконана робота. Крім того, сформульовані мета дослідження, його завдання, предмет, об’єкт, методологічні підвалини, відображена наукова новизна, теоретичне та практичне значення роботи. Міститься перелік наукових конференцій, на яких відбулася апробація головних результатів дослідження. Подається структура дисертації.

В дисертації розглянуто досвід аналізу проблеми політичної стабільності суспільства.

Автор доводить, що, починаючи з найдавніших часів, ця проблема становить сутнісну складову будь-яких політичних досліджень. Питання політичної стабільності є універсальним питанням політичної думки взагалі. Воно з особливою актуальністю постає в умовах кризи, про що свідчить практика сучасного політичного режиму в Україні. В радянські часи стабільність розглядалася лише в межах офіційної ідеології, тому реальні механізми її дослідження та динамічні характеристики не набули необхідного розвитку. На нинішньому етапі політологи України мають терміново й остаточно усунути цю ваду.

Розуміння проблеми стабільності розвивалося від релігійно-міфологічного сприйняття до філософського її осмислення. І, нарешті, до дослідження її в межах політичного підходу, що пов’язано із становленням політичної науки в сучасній якості (з др. пол. ХІХ ст.).

Сучасний етап характеризується сполученням політичного і філософського підходів.

У першому розділі “Стратегії стабільності в політичній теорії та практиці” автор наводить аналіз категорії стабільності. Узагальнюючи досвід політичної теорії та практики, можна дослідити дві основні стратегії стабільності: тотальну і ліберальну (конкурентну).

Тотальна стратегія стабільності орієнтована на забезпечення абсолютної статичності суспільного цілого, консервацію змін або навіть повернення до примітивної суспільної організації. В залежності від центрального елемента цієї стратегії можна виділити такі підходи: релігійно-догматичний, державо-центричний, соціодомінантний. Специфіка спрямованості стратегії може виявлятися у силовому, етичному та егалітарно-зрівняльному векторах.

Основні складові цієї концепції: прагнення до найбільшої централізації, примат цілого над часткою, пригнічування різноманітності і, отже, конкурентності в соціальній сфері.

Особистість, що переслідує свої інтереси, її свобода розглядаються як фактори дестабілізації.

Стабільність в тотальній стратегії – це збереження незмінності існуючої суспільної структури, всеосяжна регламентація на базі абсолютизації критерію єдності.

Досліджені основні складові ліберальної стратегії стабільності. Вона пов’язана з внутрішньо диференційованим суспільством, що динамічно розвивається. Конфлікт розцінюється як реальна риса суспільного життя і глибинне джерело політичного розвитку.

У зв’язку з цим простежено, що стратегія спрямована на вимоги становлення та збереження суспільного консенсусу. Згода стосується основних цінностей та напрямків розвитку.

Центральний елемент стратегії становить особистість, її свобода, цінність та соціальна вага.

Суспільний консенсус повинен поєднувати індивідуальні устремління та загально-суспільні цілі. Основа цього – ціннісні складові стратегії ліберального і соціального характеру. Ліберальний зміст – це свобода як гарантія захисту від будь-якого свавілля;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


соціальний – соціальна справедливість та рівність як можливості підвищення свого соціального статусу для будь-якого індивіда й неприйняття аристократичної переваги одних людей над іншими.

В дисертації доведено, що в ліберальній стратегії стабільність – це сталість через здатність до змін, регуляція різномаїття елементів соціальної системи з метою збереження її цілісності. Практичний аспект – це орієнтація на пошук шляхів збалансованих механізмів реалізації влади. В Україні зміст процесу державотворення становить перехід від тотальної до ліберальної стратегії стабільності. З цим пов’язані й перспективи утвердження в нашій країні демократичного політичного режиму.

У другому розділі “Типологія і фактори стабільності демократичного політичного режиму” проаналізовані основні складові базисної моделі стабільності. Вона відповідає демократичному політичному режимові та є результатом втілення ліберальної стратегії.

Теоретичні підвалини цієї моделі складають концептуальні розробки таких зарубіжних науковців, як Т.Парсонс, Д.Істон, К.Поппер, Й.Шумпетер, А.Бентлі, Д.Трумен, С.Ліпсет, Г.Алмонд та С.Верба, А.Лейпхарт, Дж.Сарторі, Р.Арон та ін. На основі критичного аналізу накопиченого досвіду висувається власна версія комплексної оцінки проблеми стабільності, узагальнюються різноманітні фактори стабільності, проводиться типологія стабільності.

Отже, в цілому розробляється питання загальної методики та основних методів дослідження, щоб від аналізу базисної моделі перейти до розробки адаптаційної моделі стабільності.

Робиться висновок про те, що лише багатофакторна модель є життєздатною у сучасному суспільстві та відповідає якісному змістові категорії “стабільність”. В дослідженні доведено, що теоретичні засади стабільності системи можуть бути застосовані до аналізу політичного режиму.

Демократичний режим став результатом цілого ряду адаптацій стосовно до конкретних ситуацій.

Практичний аспект сталості повинен враховувати наступні фактори:

відношення населення до існуючої політичної влади і можливості політичного режиму.

Перша група факторів включає характер панівної політичної культури і співвідношення інтересів основних соціальних груп. Друга визначається рівнем інституалізації політичних відносин та якостями політичних лідерів. Важливо відзначити також необхідність узгодженості конституційних правил із партійною системою та гармонічність перших з партійними спрямуваннями з одного боку, і соціальної структури і переваг суспільства – з іншого.

Основними рисами демократичного режиму є ефективність функціонування, легітимність, громадський порядок, висока здатність до змін в межах своїх структур, реалізація політичних устремлінь різних соціальних груп, обмеження інтенсивності конфліктів, низький рівень потенційного насилля.

Це забезпечується завдяки комплексу факторів стабільності базової моделі. У розділі виділені наступні групи факторів: соціально-економічна (зокрема так званий індекс комплексного розвитку); політико-культурна, політико-інституціональна.

Основу стабільності становлять: високий рівень економічного розвитку, громадянська політична культура, наявність соціально значущого середнього класу, перехрещування розбіжностей у соціальній сфері, що запобігає абсолютизації та розростанню конфліктів, поєднання конкурентності приватних устремлінь і вимог досягнення загально-суспільних цілей, конституційно-правові засади визначених “правил гри”, розвинуті політико-організаційні форми. Зміст інституціонального механізму стабільності демократії становить баланс між двома необхідними умовами: створенням інститутів, які б робили уряд підзвітним громадянському суспільству, з одного боку, і відсутністю у громадян можливостей прямого впливу на прийняття політичних рішень, – з другого.

Синтезною основою взаємодії цих чинників постає наявність консенсусу у суспільстві щодо основних цілей, цінностей та напрямків у розвитку політичного режиму. Він визначається механізмами, за допомогою яких різні соціальні групи, що беруть участь у політичному процесі і розходяться у судженнях відносно того, яку політику слід проводити, можуть максимізувати свою здатність чинити тиск на структуру прийняття рішень, зберігаючи при цьому консенсусні підстави режиму.

У третьому розділі “Соціокультурні трансформації: криза консенсусних основ політичного режиму в Україні” аналізується зміст модернізаційних процесів в Україні щодо соціокультурної сфери. Зазначається, що важливе не лише визначення цілей перетворень, але й обов’язкове їх співвіднесення з досвідом національної традиції. Отже, традиція та модернізація повинні отримати в концепції демократичних перетворень в Україні свою інтегральну формулу, що відповідає сучасному розумінню політичного розвитку. Це дасть змогу створити таку якість політичного режиму, яка зможе стати стабільною. В цьому полягає специфіка адаптаційної моделі стабільності.

Зіткнення традиції та модернізації обумовлює виникнення криз, що становлять так званий “синдром модернізації”. За цих умов наявність консенсусу є однією з найважливіших запорук реформаційного шляху перетворень. Консенсус визначається як наявність спільного соціокультурного поля у суспільства, що запобігає його розпаду.

Обгрунтовується криза консенсусних засад політичного режиму в Україні. Вона визначається тим, що старі ідеали порушені, а формування та утвердження нових відбувається вельми повільно. Розпад тоталітарного псевдосинтезу і криза ліберального консенсусу характеризують еволюцію соціокультурного буття українського суспільства.

Ліберальний консенсус, що призвів до краху комуністичний режим, не знаходить реальної бази для свого утвердження. Крім того, основні цінності лібералізму набувають на тлі української дійсності негативно перетвореної форми. Це стосується, наприклад, таких цінностей, як: свобода, індивідуалізм, власність, вільний ринок, рівновага можливостей та справедливість, правління законів, розподіл влад, плюралізм груп та інтересів, політична впливовість громадян.

Можна визначити такі ознаки кризи в соціокультурній сфері:

громадська втома, апатія, почуття зневіри в демократії, харизматичне мислення, відсутність настанов на особисту відповідальність, правовий нігілізм. Все це послаблює імунітет суспільства до крайніх форм дестабілізації.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Споруди транспорту ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ І ШЛЯХОПРОВОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВОДОНЕПРОНИКНОГО БЕТОНУ ГБН В.2.3-218-003: Київ Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-218-003:2010 ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ) РОЗРОБНИКИ: С. З. Харченко (керівник розробки), І. В.Сорокіна ПОГОДЖЕНО: Міністерство...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Автомобільні дороги ШАРИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З КАМ’ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ І ҐРУНТІВ, УКРІПЛЕНИХ ЦЕМЕНТОМ Проектування та будівництво ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Видання офіційне Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-37641918-554:2013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський (науковий керівник),...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5-24:20ХХ (Друга редакція) Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20ХХ ДБН В.2.5-24:20ХХ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕЛЕТЕР» (Д.Розинський, канд. техн. наук – керівник розробки; Р.Ситницький; В.Коген; Б.Петришин) ТОВ «ДАНФОСС ТОВ» (В.Пирков, канд. техн. наук –...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Мости та труби СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ГБН В.2.3-37641918-553:2013 Видання офіційне Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-37641918 – 553:2013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (м. Київ) РОЗРОБНИКИ: А.Лантух-Лященко, д-р техн. наук (керівник розробки); К.Медведєв, канд.ф-м. наук; А.Рубльов, канд. техн. наук; В.Снитко, канд.техн.наук; І.Святишенко, Ф.Яцко 2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ ДБН В.2.2-13-2003 Видання офіційне Державний комітет України з будівництва та архітектури Київ 2004 РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ КиївЗНДІЕП (канд.архіт, В.В. Куцевич керівник; архітектори І.І. Чернядьєва, Н.М. Кир'янова, Б.М. Губов; канд.техн. наук В.Ф. Гершкович; інженери Ю.О. Сиземов, Б.Г. Польчук); за участі: КНУБА (канд.архіт. В.З. Ткаленко); Держкомспорту України (інженер І.В. Островська); УкрНДІ пожежної...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 107 узурпації) та, можливо, інших складових (елементів), обумовлених впливом реальних та потенційних загроз національній безпеці внутрішньота зовнішньополітичного, економічного, соціального, гуманітарного, екологічного та іншого характеру і походження. Здоровий глузд підказує, що найефективнішим шляхом забезпечення безпеки людини і громадянина, суспільства і держави є своєчасне виявлення й усунення небезпек і перешкод...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ВИДИ РЕМОНТІВ ТА ПЕРЕЛІК РОБІТ ГБН Г.1-218-182:2011 Видання офіційне Київ Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН Г.1-218-182:2011 ПЕРЕДМОВА Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 1 РОЗРОБЛЕНО: М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) А. Безуглий, В. Вирожемський (к.т.н.), В. Нагайчук (к.т.н.), РОЗРОБНИКИ: А. Цинка (керівник розробки)...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Споруди транспорту АРМОҐРУНТОВІ ПІДПІРНІ СТІНКИ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Проектування та будівництво ГБН В.2.3-218-548: Видання офіційне Київ державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-218-548 : 2010 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Національний транспортний університет РОЗРОБНИКИ В.Савенко, д-р. техн.наук (керівник розробки); В.Петрович, канд.техн.наук; О.Усиченко, канд.техн.наук. Управління науково-технічної 2ВНЕСЕНО політики «Укравтодор» 3...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»