WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«РЕЖИМУ В УКРАЇНІ Спеціальність: ...»

-- [ Страница 1 ] --

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

СИЧОВА Тетяна Геннадіївна

УДК 323.21 (477)

ОСНОВИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО

РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Спеціальність: 23.00.02 - політичні інститути і процеси

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

Харків - 1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі політології Харківського державного університету, Міністерство освіти України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Чигринов Василь Іванович, професор кафедри політології Харківського державного університету.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Астахова Катерина Вікторівна, перший проректор Харківського гуманітарного інституту “Народна українська академія”;

кандидат філософських наук, доцент Корогодов Микола Васильович завідуючий кафедрою українознавства і політології Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Провідна установа: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, кафедра соціології і політології Міністерство освіти України, м. Харків.

Захист відбудеться “29”грудня 1998 року об 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.700.01 в Університеті внутрішніх справ за адресою: 310080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету внутрішніх справ.

(м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.) Автореферат розісланий “27”листопада 1998 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Гоц В.Я.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Становлення відкритого суспільства, демонтаж комуністичного режиму та проведення демократичної модернізації потребують адекватних змін в організації всього суспільного цілого, зокрема в політичній сфері. Причому йдеться про багатопланові, глибинні перетворення, що торкаються основних сторін функціонування політичного режиму в Україні. Завдання його посттоталітарної трансформації ускладнюються кризовими умовами перехідного періоду, тому особливого значення набуває проблема стабільності політичного режиму. По-перше, найшвидше і найменш болюче проведення демократичної модернізації передбачає прийняття в суспільстві та до керівництва політичними процесами нової стратегії стабільності, що відповідає переходу від тотального до конкурентного типу суспільної взаємодії. По-друге, відмова від абсолютизації конфліктності соціальної сфери, полярної несумісності інтересів суспільних груп, що викликано звертанням до ліберального сприймання стабільності, неминуче призводить до необхідності утвердження консенсусної стратегії стабільності, зорієнтованої на формування суспільного синтезу. По-третє, перехід від методів псевдосинтезу комуністичного типу до методів соціально-ліберального синтезу вимагає використання відповідних складових, що сприяли б консолідації українського суспільства. По-четверте, успіх демократичних перетворень в Україні залежить від створення умов для поступової та послідовної реалізації факторів стабільності демократичного політичного режиму. По-п’яте, дисфункції в сфері політичного режиму в Україні, послаблення або ж відсутність факторів стабільності актуалізують пошуки шляхів подолання того становища, що склалося. Все це свідчить про надзвичайну важливість системної розробки та удосконалення концептуальних засад моделі стабільності, адекватної умовам демократичної модернізації з урахуванням усіх найважливіших факторів її формування і розвитку.

Необхідність грунтовного дослідження проблеми стабільність політичного режиму обумовлюється станом вивчення її в працях вчених.

Проблема найкращого державного устрою, що забезпечує стабільність соціуму, привертала увагу мислителів ще за часів грецької політії. Починаючи від Арістотеля (Политика // Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т.4. – С.375 – 644.), ми можемо простежити два вектори в розгляді стратегії стабільності: досягнення її через тотальність та завдяки механізмам регуляції конкурентної суспільної взаємодії. Щодо останнього вектора, то в Новий час остаточно визначився напрямок його функціонального змісту – права особи, їх пріоритет. Розробка основних положень ліберальної (конкурентної) стратегії стабільності міститься в роботах Ш.Л.Монтеск’є (О духе законов // Избр. произв. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 159 – 733с.), А. де Токвіля (Демократия в Америке. – М.: Прогресс, 1992. – 560 с.).

Серед представників так званого тотального напрямку в розумінні стабільності найбільш відомі такі мислителі, як Н.Макіавеллі (Государь: Пер. с ит. – М.: Планета, 1990. – 84 с.), Т.Гоббс (Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского: Пер. с лат. и англ. // Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1991. – Т. 2. – 731 с). Вказана стратегія не є однорідною.

Ми можемо визначити два найбільш загальні напрямки:

соціодомінантний, класичний вираз якого ми бачимо вже у Ж.-Ж.Руссо (Трактаты. – М.:

Наука, 1969. – 703 с.), та державоцентричний, всебічне обгрунтування якого дає Т.Гоббс.

Необхідно зазначити, що тотальна та ліберальна стратегії – це своєрідні “чисті” типи.

Елементи їх можуть перетинатися, утворювати змішані типи. Зразок подібного синтезу – концепція плебісцитарної демократії Макса Вебера (Политика как призвание и профессия // Избр. произв.: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. – 706 с.).

В українській політичній думці дорадянського (середина ХIХ – початок ХX ст.) і радянського періодів (українські політологи зарубіжжя) превалює ліберальне розуміння стабільності. М.І.Костомаров (“Закон божiй” (Книга буття українського народу).

– К.:

Либiдь, 1991. – 40 с.), М.С.Грушевський (На порозi нової України: Гадки і мрiї. – К.: Наук.

думка, 1991. – 121 с.), В. Липинський (Листи до братiв-хлiборобiв // Iсторiя фiлософiї України. Хрестоматiя. – К.: Либiдь, 1993. – С. 456 – 465.), I. Лисяк-Рудницький (Україна мiж сходом і заходом // Iсторiя фiлософiї України. Хрестоматiя. – К.: Либiдь, 1993. – С. 511 – 520.) та інші вважали за домінанти визнання свободи особи, її прав, прихильність до парадигми змін як якості стабільної держави, надання народові України центрального місця в системі цінностей та визнання таких його рис, як демократизм, соборність. У політико-інституціональному аспекті характерним є звернення до політичних форм як необхідного фактора піднесення соціального значення особи. Стабільність соціуму, як і стабільність держави, пов’язувалася з розв’язанням проблем національного характеру.

Період ХIХ – початок ХХ ст. характеризується приверненням особливої уваги до теми виправдань ідеї демократії, її обгрунтування. З цим контекстом пов’язувалася проблема стабільності. Але за своєрідною зачарованістю демократією визріває занепокоєність її крихкістю та протиріччями. Перехід від філософського до політичного етапу розвитку політичної науки позначився на тому, що політичні знання набувають більш практичного змісту. Це рельєфно відображено у визначенні Й.Шумпетером (Капитализм, социализм и демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540 с.) демократії як політичного методу для прийняття політичних, законодавчих, адміністративних рішень, що заснований на конкуренції потенційних творців політики за голоси народу.

Власне категорія “стабільність” та її різнофакторний аналіз у сучасному розумінні з’являється в політичній науці Заходу у післявоєнний період. Широкі дослідження в цій галузі були пов’язані з демократичними трансформаціями колишнiх фашистських режимів, намаганнями у 50-60-ті роки демократичної модернізації в країнах, де перемогли національно-визвольні рухи, та згубністю прямого копіювання чужого досвіду, загрозою ліберальній демократії з боку комуністичної імперії. Теорію і методологію проблеми стабільності досліджували Г.Алмонд (Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. – 1992. – № 4. – С. 122 – 134.), Р.Даль (Полиархия, плюрализм и пространство // Вопр. философии. – 1994. – № 3. – С. 37 – 48.), Дж.Дьюі (Демократическое государство // Полис. – 1994. – № 3. – С. 38 – 44.), А.Лейпхарт (Со-общественное конструирование // Полис. – 1992. – № 4. – С. 135 – 143.), С.Ліпсет (Политическая социология // Американская социология: Перспективы. Проблемы. Методы. – М.: Прогресс, 1972.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– С. 203 – 219.), П.Ордешук (Эволюция политической теории Запада и проблемы институционального дизайна // Вопр. философ. – 1994. – № 3. – С. 24 – 36.), Дж.Парсонс (Введение // Американская социология: Перспективы.Проблемы. Методы. – М.: Прогресс, 1972. – С. 25 – 36.) та ін. Зарубіжна політична наука містить як системний аналіз механізму стабільності, так і розробку окремих її аспектів. Серед них: політико-культурні характеристики, соціальна основа, політико-інституціональна організація та інші умови стабільного функціонування демократичного політичного режиму або його утвердження.

В політичній науці України та країн ближнього зарубіжжя важливе місце займають:

проблема утвердження нової стратегії стабільності (Білинський А. Держава і суспільство.

Партнерство заради стабільності // Віче. – 1995. – № 7. – С. 80 – 91., Метельова Т. Лібералізм чи націонал-демократизм? // Розбудова держави. – 1995. – № 12. – С. 19 – 22., Штика О.

Ідеологія та держава як чинники творення нової України (засади політико-ідеологічної доктрини) // Політолог. читання. – 1995. – № 2. – С. 109 – 139.), питання умов незворотності трансформацій та їх результативності (Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Кер. авторськ. колективу В.Полохало. – К.: Політична думка, 1995. – 368 с., Хамітов Н. Українська ментальність: постімперське та постіндустріальне буття // Розбудова держави. – 1995. – № 10. – С. 31 – 33., Іванух Р. Економічна політика держави і проблеми розвитку продуктивних сил України // Розбудова держави. – 1997. – № 2. – С. 31 – 38.); засади консолідації суспільства перехідного періоду, взаємодія традиції та модернізації (Кауфман Д. Лібералізація в Україні. Регульованість “згори” і спонтанність “знизу” // Віче. – 1995. – № 1.- С. 66-79., Рудакевич О. Політична культура України: руйнація та шляхи відродження // Розбудова держави. – 1995. – № 1. – С. 15-20.), а також аналіз світового досвіду стабільності політичних режимів (Буржуазное общество в поисках стабильности / А.А.Галкин, А.М.Салмин, С.В.Михайлов и др. – М.: Наука, 1990. – 272 с., Зубов А.Б.

Парламентская демократия и политическая традиция Востока. – М.:Наука, 1990. – 391 с.).

Характерною рисою виявляється пріоритетне звертання до того чи іншого фактора збалансованого функціонування режиму (Боришевський М. Духовнiсть у державотвореннi // Розбудова держави. – 1996. – № 2. – С. 32 – 36., Козловець М. Про соціальну базу української державності: досвід минулого й реалії сьогодення // Розбудова держави. – 1996. – № 10. – С. 3-10., Кучеренко О. Неокорпоратизм і соціально-політична стабілізація // Розбудова держави. – 1997. – № 11. – С. 37 – 42., Міщенко М. Соціальна напруженість в українському суспільстві // Розбудова держави. – 1997. – № 10. – С. 42 – 51.). В цілому для посткомуністичного інформаційного простору ця тема вельми актуальна, але вона і ще досі недостатньо розроблена. Відсутня системна концепція моделі стабільності щодо проведення демократичної модернізації в Україні, що й визначило вибір теми цього дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами.

Дане дисертаційне дослідження цілком узгоджується з комплексною науковою метою, яку розробляє кафедра політології Харківського державного університету – “Політичний процес в умовах становлення громадянського суспільства і державності України”.

Мета роботи і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, аби розкрити базові складові стабільності політичного режиму та застосувати їх щодо системної розробки концептуальних аспектів моделі стабільності політичного режиму в Україні стосовно до умов демократичної модернізації.

Для її досягнення було поставлено ряд послідовних завдань:

· розглянути розроблені політичною наукою теоретичні і методологічні основи аналізу категорії стабільності, виявити її загальні стратегії, визначити її відповідність умовам модернізації, запропонувати необхідні корективи;

· розглянути питання типології стабільності;

· проаналізувати зарубіжний досвід розглядання факторів стабільності демократичного політичного режиму;

· дослідити практику і протиріччя стабілізації політичного режиму в Україні, визначити дисфункції цього процесу;

· обгрунтувати рекомендації по формуванню і розвитку засад моделі стабільності, адаптованих до умов демократичної модернізації в Україні;

· розглянути можливості консолідації українського суспільства з метою формування консенсусного синтезу, що забезпечить посттоталітарну трансформацію політичного режиму в Україні.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дисертаційного дослідження є концептуальні засади моделі стабільності політичного режиму в Україні стосовно умов демократичного реформування. Об’єктом дослідження стала політична стабільність та її фактори.

Теоретичні і методологічні основи дослідження склали діалектичний підхід до аналізу політичних процесів та явищ, системний розгляд проблеми стабільності політичного режиму, досягнення світової і вітчизняної наукової думки в галузі теорії стабільності, Конституція України та інші законодавчі акти України з питань демократичного реформування політичного режиму та його стабілізації.

Методи дослідження. При вивченні закономірностей тенденцій процесу досягнення стабільної якості політичного режиму використано методи логічного, факторного аналізу, порівняльного та системного аналізу, методи аналогій, структурації цілей та ін.

Вивчення проблеми стабільності політичного режиму в Україні здійснюється за допомогою проведеного соціологічного дослідження, тобто з використанням загальних соціологічних методів анкетування та інтерв’ю.

Джерелами інформації були матеріали соціологічних досліджень, результати наукових розробок, у тому числі виконаних при безпосередній участі автора, статистичні дані, довідкові матеріали, Конституція України та законодавчі акти щодо процесу демократичного реформування політичного режиму в Україні, конституції стабільних демократій; матеріали наукових конференцій, публікації зарубіжних і вітчизняних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів.

Найсуттєвіші результати проведеного дисертаційного дослідження, що містять елементи наукової новизни, полягають ось у чому:Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.2.2-15-200 Видання офіційне Державний комітет України з будівництва та архітектури Київ 2005 ВАТ КиївЗНДІЕП РОЗРОБЛЕНО: (д-р архіт. Ю.Г.Рєпін, д-р архіт. В.В.Куцевич керівники, канд. архіт. О.І.Бохонюк, архіт. Б.М.Губов, канд.техн.наук В.Ф.Гершкович, інженери Ю.О.Сиземов, Б.А.Ступаченко, Б.Г.Польчук; за участю д-р архіт. Л.М.Ковальського, архітекторів І.І.Чернядьевої, Л.О.Філатової, Т.М.Заславець,...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«УДК 399.564:[399.944:621](477) Г.Г. Гутів Національний університет “Львівська політехніка” СУТНІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НЬОГО © Гутів Г. Г., 2012 Проаналізовано сучасний стан експорту продукції машинобудівних підприємств, визначено тенденції та особливості його розвитку. Виявлено основні чинники, що впливають на формування експортного потенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств та на розвиток їх експорту. Ключові слова: експорт, експортний...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ВИДИ РЕМОНТІВ ТА ПЕРЕЛІК РОБІТ ГБН Г.1-218-182:2011 Видання офіційне Київ Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН Г.1-218-182:2011 ПЕРЕДМОВА Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 1 РОЗРОБЛЕНО: М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) А. Безуглий, В. Вирожемський (к.т.н.), В. Нагайчук (к.т.н.), РОЗРОБНИКИ: А. Цинка (керівник розробки)...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ =================================================================== Будинки і споруди БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДБН В.2.2-12-2003 Видання офіційне Держбуд України Київ 2004 Об'єднанням УкрНДІагропроект РОЗРОБЛЕНІ: Мінагрополітики України (Омельченко О.Ф., канд. екон. наук керівник розробки: Замський-Чертков Ю.Л. відповідальний виконавець; Смірнов О.П., канд. техн. наук; Кошиць Ю.1., канд. техн. наук; Кравченко...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» ПЕТРОВСЬКА ЮЛІАНА РОМАНІВНА УДК 72.03 (477.83) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Львів – 201 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«ДАЙДЖЕСТ за січень 2011 Новини законодавства Трудове право..1 Ліцензування та дозволи..3 Оподаткування..5 Нерухомість та будівництво..8 Інше..9 Новини компанії..12 НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА Трудове право ВР України Закон «Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України» від 11 січня 2011 року № 2914-VI Внесено зміни до 67 КЗпП України, а саме зазначену статтю доповнено нормою, що регулює порядок перенесення святкових і робочих днів. Наразі роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«УДК 94 (477.82) “1917-1918” О.Й. Дем’янюк Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук ВОЛИНЬ НА ФОНІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УНР (ЖОВТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1917 р.) © Дем’янюк О.Й., 2008 Досліджено соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Волині в період протистояння УНР з більшовицькою пропагандою та подальшою радянізацією регіону. Проаналізовано ситуацію на території Волині з жовтня по грудень 1917 р. This article highlights social and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»