WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ...»

-- [ Страница 5 ] --

9. Петровська Ю. Р. Тадеуш Блотницький – Львівський скульптормонументаліст, викладач Львівської політехніки / Ю. Р. Петровська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: збірник наукових праць; за ред.

Даниленка В.Я. – Харків : ХДАДМ, №1 : Мистецтвознавство, 2011. – 216 с. – С. 111Петровська Ю. Р. Образотворче мистецтво педагогів-митців Львівської архітектурної школи (1945-1971) / Ю. Р. Петровська // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Мистецтвознавство. – Харків, №1 (т. 15)/2012. – 71 с. – С. 50-57.

11. Петровская Ю. Р. Предпосылки становления художественного образования в архитектурной школе «Львовской политехники» конца ХІХ – начала ХХ веков [Электронный ресурс] / Ю. Р. Петровская // Архитектура и современные информационные технологи (Architecture and Modern Information Technologies). –

Московский архитектурный институт. – 2013. – № 1 (22). – Режим доступу:

http://www.marhi.ru/AMIT/2013/1kvart13/petrovskaya/petrovskaya.pdf. – Заголовок з екрана.

Матеріали конференцій

12. Петровська Ю. Р. Антон Сулима Попель – учень і педагог / Ю.Р.

Петровська // Антон Попель та Львівська архітектурна школа зламу ХІХ-ХХ ст. (до сторіччя смерті А.Попеля) : Зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції. – 3-4 грудня 2010., Львів. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2010. – 48 с. – С. 28.

13. Петровська Ю. Р. Внесок Тадеуша Блотницького у розвиток Львівської скульптури зламу ХІХ-ХХ ст. / Ю.Р. Петровська // Теорія і практика матеріальнохудожньої культури. ХІІ електронна наукова конференція. Харків, ХДАДМ, 21 грудня 2010 р. / Збірка матеріалів. – Харків : ХДАДМ, 2010. – 108 с. – С. 85-87.

14. Petrovska Y.R. Synthesis of arts in creativity Vladislav Sadlovskyy / Yuliana Petrovska // Современные направления теоретических и прикладных исследований '2011 : Сборник научных трудов по материалам международной научнопрактической конференции. Т. 30 : Искусствоведение, архитектура и строительство, История. – Одеса : Черноморье, 2011. – 106 с. – С. 44–46.

15. Петровська Ю.Р. Творческая и педагогическая деятельность художника

Яна Генрика Розена / Ю.Р. Петровська // Традиционная и современная культура:

история, актуальное положение, перспективы: материалы международной научнопрактической конференции. – 20-21 вересня 2011. – Пенза-Москва-Минск :

Социосфера, 2011. – 221 с. – С. 148-150.

16. Петровська Ю.Р. Синтез мистецтв у творчості архітекторів Львівської архітектурної школи зламу ХІХ-ХХ ст. / Ю.Р. Петровська // Геодезія, архітектура та будівництво: матеріали міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011. – 24листопада 2011., Львів. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2011. – 215 с. – С.

32-35.

17. Петровська Ю.Р. Становлення в архітектурній школі Львівської політехніки спеціальності «Дизайн» / Ю.Р. Петровська // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій:

матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму. – 18-21 вересня 2012. – Львів: В-во «Український бестселер», 2012. – 644 с. – С. 632-635.

18. Петровська Ю.Р. «Малая архитектурная форма» в структуре профессиональной подготовки дизайнеров Львовской архитектурной школы / Ю.Р. Петровська // Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования: материалы ІІ международной научно-практической конференции. – 20-21 листопада 2012. – Пенза – Семей – Шадринск: Социосфера, 2012. – 252 с. – С. 123-125.

АНОТАЦІЯ Петровська Ю. Р. «Взаємозв’язок архітектури і мистецтва в розвитку Львівської архітектурної школи». – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2013.

Дисертація присвячена відображенню взаємозв’язку архітектури і мистецтва, що проявився в навчально-методичній, науково-дослідній, проектній діяльності та особистій архітектурно-мистецькій творчості педагогів, збагаченні навчальних програм художніми дисциплінами, поглибленні мистецької підготовки студентів на всіх етапах формування Львівської архітектурної школи.

В дисертаційній роботі виявлено та охарактеризовано основні етапи формування мистецької освіти у Львівській архітектурній школі. Встановлені характерні закономірності викладання мистецьких дисциплін, обґрунтовано рекомендації щодо продовження традицій мистецької освіти та застосування синтезу мистецтв у Львівській архітектурній школі.

Ключові слова: Львівська архітектурна школа, мистецька освіта, дизайн, навчальні дисципліни, творчий доробок, синтез мистецтв.

АННОТАЦИЯ

Петровская Ю.Р. «Взаимосвязь архитектуры и искусства в развитии Львовской архитектурной школы». –

На правах рукописи

.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 18.00.01 – теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры. – Национальный университет «Львовская политехника» университет Министрества образования и науки Украины, Львов, 2013.

Диссертация посвящена отражению взаимосвязи архитектуры и искусства, что проявился в учебно-методической, научно-исследовательской, проектной деятельности и личном архитектурно-художественном творчестве педагогов, обогащении учебных программ художественными дисциплинами, углублении художественной подготовки студентов на всех этапах формирования Львовской архитектурной школы.

Впервые собран, систематизирован и введен в научный оборот значительный архивный материал является важной источниковой базой для проведения углубленных исследований по истории Львовской архитектурной школы, а также при изучении творчества ее художников.

В диссертационной работе выявлены основные этапы становления и развития художественного образования на основе политических, социально-экономических и культурных факторов, а также проанализировано их влияние на формирование художественной подготовки студентов Львовской политехники исследуемого периода. Охарактеризованы основные этапы развития художественного образования в Львовской архитектурной школе через исследование истории формирования соответствующих кафедр, учебных планов и программ, учебно-методической, научно-исследовательской, проектно-художественной деятельности ее преподавателей.

Выявленные элементы применения принципов синтеза искусств в творчестве преподавателей Львовской архитектурной школы. Проанализировано и сформирован архитектурно-художественное наследие выдающихся преподавателей, которые вели художественные дисциплины.

Определены особенности формирования направления «Искусство», как результат развития кафедр художественного направления и специфику художественного образования, которая отличает Львовскую архитектурную школу от других архитектурно-технических вузов Украины и Европы. Установлены характерные закономерности преподавания художественных дисциплин, а также обоснованные рекомендации о продлении традиций художественного образования и применения синтеза искусств в Львовской архитектурной школе.

Ключевые слова: Львовская архитектурная школа, художественное образование, дизайн, учебные дисциплины, творчество, синтез искусств

ABSTRACT

Yu.R. Petrovska. Relationship between Architecture and Art in the Development of Lviv School of Architecture. – Manuscript.

Thesis for Ph. D. in Architecture, speciality: 18.00.01 – Theory of Architecture and Restoration of Architectural Monuments. – Lviv Polytechnic National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Lviv, 2013.

This thesis covers the relationship between architecture and art found in teaching and methodological, research and design work, as well as teachers’ personal architecture and art works and discovered in enriching curricula with art disciplines and deepening student art training at each stage of development of Lviv school of architecture. The thesis reveals the elements of applying first principles of art synthesis by teachers of Lviv school of architecture and analyzes and compiles the architectural and artistic heritage of the famous art teachers.

The thesis establishes characteristic patterns of teaching art disciplines in Lviv school of architecture and presents arguments for recommending the maintenance of the art education tradition and applying art synthesis in Lviv school of architecture.

Key words: Lviv school of architecture, art education, design, disciplines, artistic legacy, art synthesisPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 
Похожие работы:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Посвящается светлой памяти члена-корреспондента НАН Украины Виктора Павловича Тарабрина в честь 80-летия со дня рождения ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА INDUSTRIAL BOTANY Сборник научных трудов Основан в 2000 г. Выпуск 11 Донецк 2011 УДК 581.522.4:502.7:712:581.4:581:15:631.5 Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2011 г. – 262 с. ISSN 1728-6204 В сборнике рассматриваются проблемы...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 342.3 (477) Р. С. Мартинюк кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) КРИТЕРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Актуальність питання про оптимальну модель форми правління для України є об’єктивною: надмірно посилений конституційний статус Президента України, дисбаланс елементів встановленої Основним Законом України...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«ДСТУ Б В.2.7-107:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-107:2008 Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ДСТУ Б В.2.7-107:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) РОЗРОБНИКИ: В. Тарасюк, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник) ЗА УЧАСТЮ: Одеська...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»