WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Дослідження історії формування Львівської архітектурної школи дозволило ознайомитись із станом вивчення розвитку архітектурної освіти у Львівській політехніці. Виокремивши предмет дослідження, було виявлено явище зародження, а в подальшому і розвиток мистецької освіти у технічному навчальному закладі – Львівській політехніці, а також становлення напряму «Мистецтво» в Інституті архітектури Львівської політехніки.

Основними джерелами дослідження стали архівні матеріали, які документують дані розвитку мистецької освіти на різних етапах формування Львівської архітектурної школи, зокрема навчальні плани, списки викладацького складу кафедр, хронологічно-біографічні довідки окремих викладачів та їх творчі доробки, художні роботи студентів та інші архівні документи, котрі складають фактологічну базу досліджень1. Додатковими джерелами за тематикою дослідження є наукові публікації: фундаментальні праці з історії архітектури та мистецтва, історичні довідкові видання, монографії, дисертації та автореферати, словники, методичні посібники, навчальні посібники, наукові статті періодичних видань, які стосуються вивчення Львівської архітектурної школи, а також результати соціологічних досліджень, натурні дослідження та фотофіксації.

У вітчизняній та зарубіжній практиці дослідження Львівської політехніки значний масив складає науково-довідкова література (Р. Липка, А. Рудницький, Б. Посацький, Б. Черкес, В. Проскуряков, Т. Клименюк, Г. Петришин, О. Стасюк та польські дослідники J. Boberski, O. Czerner, A. Makiewicz, Z. Popawski, W. Zajczkowski, J. Piatowicz, R. Szewalski, A. Kuryo). Проте дослідження мистецької освіти мають фрагментарний характер, зокрема висвітлено біографічні відомості та творчі доробки окремих архітекторів2, що викладали художні дисципліни та педагогів-митців3 з художньою освітою, а також проаналізовано навчальні плани та програми Архітектурного факультету4, періоду багатого архівними документами, а саме 1844-1945 рр., у складі якого є довідки про викладання художніх дисциплін. Окремі статті науковців кафедри дизайну та основ архітектури торкаються питання підготовки фахівців спеціальності «Дизайн»5.

Фонди Державного архіву Львівської області, Національного університету «Львівська політехніка», архіви кафедри ДОА, особисті архіви представників Львівської архітектурної школи.

2 Про це писали І. Бєлоус, М. Буцко, Ф. Василенко, П. Гранкін, Л. Грицюк, Ю. Бірюльов, Н. Дзядик, О. Жук, С. Іванов, Т. Клименюк, А. Кос, Р. Липка, О. Нога, О. Пасічник, Г. Петришин, Б. Посацький, В. Проскуряков, О. Ремешило-Рибчинська, А. Рудницький, Б. Черкес, W. Balus, Z. Beiersdorf, O. Czerner, S. oza, R. Pitkowski, T. Szybisty.

3 Автори публікацій: І. Бєлоус, М. Буцко, Х. Бойко, І. Бучковська, П. Гранкін, Г. Глембоцька, Р. Грималюк, О. Жук, Т. Клименюк, А. Козицький, В. Полєк, О. Пасічник, Б. Посацький, В Проскуряков, Є. Садовська, Ю. Смірнов, Т. Сприса, І. Сьомочкін, І. Щербаков, Б. Черкес, H. d'Abancourt, M. Rolle, R. Pitkowski, E. Swieykowski.

4 Т. Клименюк, Р. Липка, О. Пасічник, В. Проскуряков, А. Рудницький.

І. Дида, Г. Петришин, Б. Черкес.

Тенденції розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Львова досліджуваного періоду висвітлені у монографічних виданнях «Архітектура Львова:

Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст.», «Архітектура Галичини XIX-XX століть», «Мистецтво львівської сецесії», «Архітектура Львова ХІХ століття», «Ансамбль вулиці Вірменської» та ін. У перелічених працях проаналізовано властиві різним історичним періодам основні стильові, конструктивні, композиційні, типологічні особливості споруд, а також формування Львівської архітектурної школи та впливи провідних європейських шкіл, мистецьких традицій різнонаціональних громад в умовах м. Львова6.

У дослідженні проаналізовано архівні креслення та документальні фотографії, світлини робіт викладачів Львівської архітектурної школи другої пол. ХІХ-ХХІ ст., фото корпусів навчального закладу, сакральних та громадських будівель, авторами яких були викладачі Львівської політехніки. Фотознімки з альбомів, спеціалізованих архітектурних та ювілейних видань містять багатобарвну палітру зображень Львова, людей та історичних подій, зв’язаних з містом7.

Характеристику розвитку архітектури і мистецтва кін. ХІХ-ХХІ ст. та всіх видів і жанрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва західних областей України радянського періоду у своїх наукових доробках досліджують відомі автори8. Аналіз цих праць дав змогу простежити розвиток мистецької освіти на етапі її еволюції відповідно до політичної, соціальної, історико-культурної ситуації в Західному регіоні України.

Широке коло дослідників у наукових статтях висвітлюють розвиток архітектурно-художньої, мистецької та дизайн-освіти в Україні, а також місце дизайну в історії мистецтва9. Подано аналіз діяльності окремих визначних митців творчих шкіл, розкрито специфіку формування професійних регіональних мистецьких шкіл в Україні та методику викладання мистецьких дисциплін10.

Аналіз посібників та підручників, методичних вказівок, конспектів лекцій, навчальних програм для студентів Інституту архітектури Львівської політехніки та інших навчально-технічних закладів архітектурного профілю, що готують архітекторів та дизайнерів за різними спеціальностями, дали змогу структурувати навчальні дисципліни, детально вивчити розподіл навантаження, специфіку та місце навчальної дисципліни в процесі вишколу.

Проведений аналіз стану дослідження підтвердив наукову необхідність та актуальність висвітлення розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній І. Белоус, Ю. Бірюльов, Ю. Богданова., М. Буцко, П. Гранкін, О. Жук, Т. Клименюк, А. Козицький, Х. Ковальчук, І. Котлобулатова, А. Кос, С. Лінда, Б. Посацький, Р. Франків, Б. Черкес., В. Ясієвич, W. Zajczkowski.

І. Белоус, Ю. Бірюльов, М. Буцко, П. Гранкін, О. Жук, І. Котлобулатова, А. Кос, Б. Посацький, В. Ясієвич.

Ю. Асєєв, В. Афанасьєв, М. Бажан, Ю. Белічко, П. Білецький, Ю. Бірюльов, Ю. Богданова, А. Гутнікевич, Є. Давидова, Я. Запаско, Д. Крвавич, С. Лінда, Є. Мисько, О. Новицька, В. Овсійчук, С. Степко, О. Чарновський, С. Черепанова, В.Чепелик, В. Ясієвич.

9 В. Бондаренко, В. Даниленко, Ю. Звенігородська, О. Кайдановська, А. Камінська, Ю. Мицай, Н. Новосельчук, Г. Петришин, Р. Силко, Н Скляренко, П. Татіївський, А. Терешкун, О. Фурса, Б. Черкес, Р. Шмагало, І. Юрченко.

В. Бондаренко, С. Мигаль, О. Попова, Н. Сбитнева, М. Селівачов, Н. Фомічова, Р. Шмагало.

школі та визначення принципів застосування синтезу архітектури та мистецтва у творчих доробках її викладачів.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ.

Відповідно до поставленої у роботі мети, для отримання фактичного матеріалу опрацьовано методику вивчення мистецької освіти Львівської архітектурної школи, яка включає застосування емпіричних та теоретичних методів дослідження, а саме:

аналіз і систематизація архівних документів, наукової літератури та періодичних видань за тематикою дослідження, метод спостереження, порівняння, біографічний, історичний, структурний та метод статистичного аналізу. Сукупність описаних методів дає змогу всебічно та повно охарактеризувати кожен об’єкт, розглянутий у науковому дослідженні. Ці методи є базовими для вирішення проблеми наукової роботи.

Під час проведення досліджень було застосовано такі методи:

- метод першоджерел, що полягав в пошуку архівних та літературних матеріалів, в накопиченні інформації, фактів, аналізі зібраних наукових даних.

Опрацьовано матеріали з фондів Державного архіву Львівської області за період від 1857-1939 н.р., також зібрано матеріал в архіві Львівської політехніки, який охопив період 1939-1997 н.р. та у відділі рукописів Наукової бібліотеки Львівської політехніки;

- метод натурних обстежень використано в роботі для всебічного і якнайповнішого вивчення досліджуваних об’єктів. Візуальне обстеження передбачало фотофіксацію сучасного стану окремих архітектурних пам'яток та елементів образотворчого мистецтва, зарисовки об’єктів та їх аналіз в наявній забудові міста, в екстер’єрах, інтер’єрах та комплексах будівель і споруд;

- метод порівняльного аналізу дав змогу, на основі проаналізованих навчальних планів та програм, провести порівняння назв та змісту художніх дисциплін від початку викладання їх у Львівській політехніці і до сьогодні, а також зіставити архітектурно-мистецький доробок викладачів на всіх етапах розвитку мистецької освіти Львівської архітектурної школи;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- біографічний метод полягає у способі вивчення біографічних даних митців Львівської архітектурної школи та їх творчої спадщини на основі фактичних даних.

Також простежуємо процес формування людини у зв'язку з суспільними умовами певної історичної епохи. Біографічний метод тісно пов'язаний з історичними умовами певного часу та полягає у формуванні довідкового матеріалу, що стосується систематизації рукописних, машинописних документів, фотографій і друкованих праць;

- за допомогою історичного методу виявлено загальні особливості і ознаки архітектури та мистецтва кожного періоду розвитку художньої освіти у Львівській політехніці. Висвітлено розвиток архітектурного середовища навчального закладу та творчий внесок митців Львівської архітектурної школи в архітектурно-художню спадщину Львова;

- застосування структурного методу дало змогу виокремити основні етапи розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі та виявити характерні закономірності мистецьких дисциплін.

- завдяки методу статистичного аналізу проаналізовано кількісні та якісні зміни чисельності художніх дисциплін та зростання викладацького складу на всіх періодах розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі.

Відповідно до поставленої мети дослідження розроблено методологічну послідовність наукової роботи, яка складається із п’яти етапів:

1. Обґрунтована тема дослідження, актуальність та поставлені завдання наукової роботи. Вибрано об’єкт, предмет та межі дослідження, а також сформовано інформаційну базу досліджень. Під час узагальнення результатів дослідження стосовно розвитку мистецької освіти у Львівській політехніці виявлено недостатньо повно висвітлені питання, які потребували детального вивчення та нового напряму дослідження.

2. Розроблена методика дослідження розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі, внеску її викладачів, випускників у розвиток архітектурнохудожньої спадщини Львова.

3. За допомогою історичного та структурного методів дослідження виявлено передумови становлення та формування мистецької освіти у Львівській політехніці.

Складено періодизацію і охарактеризовано загальні тенденції розвитку архітектури й образотворчого мистецтва Львова кожного досліджуваного періоду та вплив політичного, соціально-економічного і культурного чинників на розвиток мистецької освіти. Охарактеризовано поняття «мистецька освіта архітектурної школи», окреслено його зміст та структурні елементи.

4. Досліджено формування та складено періодизацію розвитку мистецької освіти у Львівській політехніці за допомогою історичного та структурного методів дослідження.

5. Проаналізовано та висвітлено стійкі закономірності мистецьких дисциплін за допомогою методів історичного, структурного, порівняльного, статистичного аналізу. Структуровано навчальні художні дисципліни, котрі викладаються від початку становлення мистецької освіти до сьогодні. Інші навчальні предмети вдосконалились, а деякі відродились в процесі розвитку художньої освіти.

У висновках викладено та сформульовано підсумкові результати виконаного дослідження, що відповідають поставленим завданням та меті, при цьому визначилась теоретична значущість та практична цінність дисертаційної роботи.

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ

ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ.

Мистецька освіта, в тому числі для архітекторів, має принципове значення у розвитку української культури, власне вона забезпечує збереження та розвиток культурних традицій України. Функціонування системи мистецької освіти пов’язано передусім із діяльністю мистецьких навчальних закладів.

Використання поняття «мистецької освіти архітектурної школи», як структурного елементу Львівської політехніки, стосується підготовки фахівців у галузі архітектури та дизайну в вищому архітектурно-технічному навчальному закладі.

У цьому дослідженні для розкриття поняття мистецької освіти (як комплексу художньо-естетичних дисциплін та практичних навиків) Львівської архітектурної школи розглядаємо:

- формування локальної архітектурно-художньої школи, яка відзначається географічними, хронологічними межами та вираженими ідейно-мистецькими особливостями;

- особливості становлення, формування та поетапного розвитку художньої кафедри в структурі архітектурної школи Львівської політехніки;

- класичну академічну систему художньої освіти, як складову мистецької надбудови в програмі базової проектної та художньої підготовки студентів-архітекторів з урахуванням предметів мистецько-теоретичної підготовки;

- комплекс професійно-орієнтованих дисциплін для фахової підготовки дизайнерів;

- розробку наукової та методично-навчальної літератури, а також посібних матеріалів для оптимізації навчального процесу;

- архітектурно-художній доробок творчих особистостей Львівської політехніки та їх аналіз;

- ілюстрацію наукових та творчих напрацювань видатних дизайнерів, котрі здійснюють підготовку спеціалістів у галузі «Мистецтво» за напрямом «Дизайн»;

- вплив архітектурно-мистецького середовища будівлі головного корпусу НУ «Львівська політехніка», як засіб естетичного виховання майбутніх архітекторів та дизайнерів в умовах навчального закладу.

На формування мистецької освіти у Львівській архітектурній школі мали вплив різні фактори, характерно своєрідні на кожному етапі розвитку архітектурної школи.

Етапи становлення та розвитку мистецької освіти виявлено на основі політичних, соціально-економічних і культурних чинників.

І етап. Передісторія 1730-1844 рр.:

- 1730-1772. Політично-економічна криза Речі Посполитої.

- 1772-1844. Формування Львова як адміністративного центру великої провінції Австрійської імперії та системи вищих технічних шкіл нового типу.

ІІ етап. 1844-1918 рр.:

- розгляд періоду сер. ХІХ – поч. ХХ ст. – часу стрімкого розвитку Львова, як столиці коронного краю Галичини та будівництва визначних архітектурних об’єктів міста Львова та краю;



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 
Похожие работы:

«УДК 94 (477.82) “1917-1918” О.Й. Дем’янюк Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук ВОЛИНЬ НА ФОНІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УНР (ЖОВТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1917 р.) © Дем’янюк О.Й., 2008 Досліджено соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Волині в період протистояння УНР з більшовицькою пропагандою та подальшою радянізацією регіону. Проаналізовано ситуацію на території Волині з жовтня по грудень 1917 р. This article highlights social and...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»

«ДСТУ Б В.2.7-107:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-107:2008 Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ДСТУ Б В.2.7-107:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) РОЗРОБНИКИ: В. Тарасюк, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник) ЗА УЧАСТЮ: Одеська...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 342.3 (477) Р. С. Мартинюк кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) КРИТЕРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Актуальність питання про оптимальну модель форми правління для України є об’єктивною: надмірно посилений конституційний статус Президента України, дисбаланс елементів встановленої Основним Законом України...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Посвящается светлой памяти члена-корреспондента НАН Украины Виктора Павловича Тарабрина в честь 80-летия со дня рождения ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА INDUSTRIAL BOTANY Сборник научных трудов Основан в 2000 г. Выпуск 11 Донецк 2011 УДК 581.522.4:502.7:712:581.4:581:15:631.5 Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2011 г. – 262 с. ISSN 1728-6204 В сборнике рассматриваются проблемы...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»