WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и України

Національний університет «Львівська політехніка»

ПЕТРОВСЬКА ЮЛІАНА РОМАНІВНА

УДК 72.03 (477.83)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА

В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата архітектури

Львів – 201 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка»

Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат архітектури, професор Петришин Галина Петрівна, завідувач кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка»

Офіційні опоненти: доктор архітектури, професор Лесик Олександр Володимирович, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

кандидат архітектури, доцент, Єксарьова Надія Максимівна, професор кафедри архітектурних конструкцій, реконструкції, реставрації будівель і споруд та їх комплексів Одеської державної академії будівництва і архітектури, м. Одеса.

Захист відбудеться «26» листопада 2013 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.11 у Національному університеті «Львівська політехніка»

(79013, Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, Львів, вул. Професорська,1) Автореферат розісланий «25» жовтня 2013 р.

В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради, д.т.н., проф. Габрель М.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Геополітичне положення міста Львова зумовлює нерозривний зв’язок засад мистецької освіти у цьому місті з основними концепціями мистецької освіти України та різних європейських шкіл. Простежено різновекторні впливи української класичної школи та традиції західного підходу до художньої освіти у вищих навчальних закладах. Враховуючи архітектурно-історичні приклади та надбання української художньої школи, львівська мистецька освіта повинна зберегти традиційні національні ознаки та толерантно синтезувати й презентувати їх на фоні європейських архітектурних шкіл.

Львів – багатонаціональне місто з полікультурними традиціями. Регіональні художні досягнення та звичаї Галичини, як частини українських земель, впливали на розвиток мистецької освіти. Львівська художня освіта ще з ХІХ ст. намагалась акумулювати надбання класичного професійного мистецтва, що глибинно формувалось на вивченні та аналізі кращих зразків та традицій світового мистецтва.

У 1877-1939 рр. мистецька освіта у Львівській політехніці поступово досягла високого рівня. Цей розвиток було перервано в часи Другої світової війни, а в радянські часи художньо-естетична підготовка фахівців, на базі викладання дисциплін образотворчого мистецтва, змогла відновлюватись лише в 70-і роки.

Яскраве втілення цієї методики стало можливим після 1991 року. З настанням незалежності України, вищі навчальні архітектурно-технічні заклади, на основі діючих навчально-обслуговуючих художніх кафедр та споріднених дисциплін, розпочинають підготовку фахівців за напрямом «Мистецтво». Львівська архітектурна школа, завдяки давнім традиціям мистецької освіти, посідає пріоритетне місце в Україні у розвитку цього напряму. У наш час є актуальним відродження традицій львівської художньої освіти, повернення на високий рівень викладання мистецьких дисциплін для архітектурних спеціальностей у Політехніці.

В умовах розвитку часових структурно-навчальних змін у Львівській політехніці художня підготовка має забезпечити виконання основних вимог, які притаманні засадам підготовки архітекторів. Формування та збереження науковометодичних фондів повинно гарантувати безперервність традиції архітектурнохудожньої освіти. Більш поглиблене вивчення засад дизайну, живопису, скульптури та графіки, вдосконалення їх практичного застосування вплине на формування художньо-естетичного світогляду студентів архітекторів, дизайнерів і реставраторів.

Враховуючи низький рівень вивчення розвитку мистецької освіти у кращому технічному закладі міста Львова та західної України – Львівській політехніці, необхідним є ґрунтовне дослідження базової складової архітектурної освіти, вираженої у художній підготовці студентів для естетичної надбудови на основі архітектурно-проектних засад.

Аналіз цієї актуальної проблематики, зроблений вперше, дозволить заповнити лакуну в українському мистецтвознавстві. Знання творчості викладачів минулого і сучасних фахівців, особливо їх досягнень у дизайні та у вирішенні проблеми взаємодії архітектури з іншими просторовими видами мистецтва має, на нашу думку, суттєво допомогти вихованню нової генерації випускників Інституту архітектури Львівської політехніки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідних робіт Національного університету «Львівська політехніка». Тема дисертації відповідає науковому напряму кафедри дизайну та основ архітектури – «Дизайн в системі природи, суспільства і архітектури» (номер державної реєстрації ДОА-1 0108U010396). Тему дисертації затверджено на засіданні кафедри (протокол № 3 від 21.03.2011 р.) та вченою радою Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» (протокол № 6 від 24.03.2011 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є висвітлення розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі та визначення синтезу архітектури та мистецтва у творчих доробках її представників.

Згідно з метою, поставлені такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан виявленої проблеми, узагальнити та систематизувати джерела наукових досліджень вітчизняних та європейських науковців, котрі торкаються вивчення мистецької освіти в архітектурній школі Львівської політехніки.

2. Розробити комплексну методику аналізу розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі.

3. Охарактеризувати зміст поняття «мистецька освіта архітектурної школи», показати його специфіку на відміну від художньої освіти суто мистецьких спеціальностей.

4. З’ясувати передумови, які вплинули на формування, розвиток мистецької освіти та становлення напряму «Мистецтво» в архітектурній школі Львівської політехніки.

5. Виявити та охарактеризувати основні етапи розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі через дослідження історії формування відповідних кафедр, навчальних планів та програм, навчально-методичної, науково-дослідної, проектно-художньої діяльності її викладачів.

6. Висвітлити синтез мистецтв у творчості викладачів Львівської архітектурної школи, а також їх художньо-педагогічний доробок та внесок як у розвиток архітектури, так і розвиток образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Львова та Західного регіону України.

7. Встановити характерні закономірності викладання мистецьких дисциплін у Львівській архітектурній школі.

8. Обґрунтувати рекомендації щодо продовження традицій мистецької освіти та застосування синтезу мистецтв у Львівській архітектурній школі.

Об’єкт дослідження – мистецька освіта Львівської архітектурної школи.

Предмет дослідження – становлення та розвиток мистецької освіти Львівської архітектурної школи.

Межі дослідження. Часові межі дослідження охоплюють період від 1730 р.

(викладання мілітарної та громадської архітектури у Львівській академії на дворічних післядипломних курсах) і до цього часу. Основну увагу звернено на період від 1844 р., який пов’язаний із заснуванням Цісарсько-королівської Технічної Академії.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження: першоджерел, статистичного аналізу, історичний, натурних обстежень, порівняння, біографічний, структурний. Для узагальнення результатів методологічного дослідження розроблено хронологічну послідовність наукової роботи, яка графічно подана у таблицях та схемах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. Вперше зібрано, систематизовано та введено в науковий обіг значний дослідницький матеріал пов’язаний із синтезом архітектури та мистецтва у творчих доробках педагогів Львівської архітектурної школи.

2. Упродовж традиції дослідження феномену Львівської архітектурної школи уперше проаналізовано становлення важливої складової – мистецької освіти, її історичний розвиток та етапи формування.

3. Розкрито зміст поняття «мистецька освіта архітектурної школи», вперше показано його специфіку з огляду на процеси педагогічної підготовки майбутніх зодчих.

4. Виявлено основні чинники (історико-культурний, політичний та архітектурномистецький) та проаналізовано їх вплив на становлення і розвиток мистецької освіти Львівської політехніки досліджуваного періоду.

5. Визначено особливості формування напряму «Мистецтво», як результат розвитку кафедр художнього спрямування в архітектурній школі Львівської політехніки.

Проведено порівняльне дослідження з іншими архітектурно-технічними навчальними закладами України.

Практичне значення одержаних результатів.

Результати дослідження, які доповнюють наявні відомості щодо історії становлення та розвитку Львівської архітектурної школи, її мистецької освіти, можуть використовуватись та впроваджуватись у навчальний процес, а саме вводитись у лекційні курси для базових напрямів 1201 «Архітектура» та 020 «Мистецтво» Інституту архітектури, а також для підготовки спецкурсів чи окремих розділів теоретичних курсів з історії архітектури та мистецтва, історії дизайну.

Практичне значення дослідження полягає у застосуванні його положень і висновків у складанні методичних розробок та навчальних посібників. Поряд з тим є можливість використання результатів дослідження у суміжних дисциплінах – мистецтвознавстві, реставрації, педагогіці. Цей матеріал може використовуватись у довідниках, науково-популярних та науково-дидактичних виданнях. Зібраний та систематизований значний архівний матеріал є важливою джерелознавчою базою для проведення поглиблених досліджень з історії Львівської архітектурної школи, а також у вивченні творчого доробку її митців.

Результати дослідження впроваджено на практичних заняттях з курсу «Архітектурна графіка», «Архітектурна композиція», «Рисунок, живопис, скульптура» для базової спеціальності «Архітектура» та в лекційний і практичний курс «Мала архітектурна форма» для студентів четвертого курсу базового напряму «Мистецтво», спеціальності «Дизайн».

Особистий внесок здобувача. Основний зміст дисертаційної роботи опублікований у 10 наукових працях у фахових виданнях, внесених у перелік МОН України; 1 науковій статті у закордонному фаховому виданні; 7 тезах конференцій.

9 публікацій виконані одноосібно, дві наукові статті опубліковано у співавторстві з науковим керівником к.арх., проф. Петришин Г.П. Особистий вклад аспіранта у працях, написаних у співавторстві, полягає: [2] – у висвітленні біографічних даних митців, котрі працювали у Львівській політехніці на зламі ХІХ-ХХ ст; [7] – визначенні змісту та завдань практичних занять навчальної дисципліни «Мала архітектурна форма» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та «спеціаліст».

Наукові результати дисертаційної роботи узагальнено і систематизовано на основі результатів попередніх пошуків вітчизняних та іноземних дослідників.

Внесок здобувача полягає у постановці мети, формулюванні завдань, систематизації та аналізі великого обсягу архівних матеріалів, в результаті самостійно проведених автором наукових пошуків. Введено у науковий обіг маловідомі архівні матеріали та архітектурно-художню спадщину митців. У дисертаційному дослідженні здобувачем складено каталоги творів педагогів-митців Львівської архітектурної школи, їх біографічні довідки, проаналізовано навчальні плани і програми на всіх етапах підготовки, а також загальний розвиток мистецької освіти в технічному навчальному закладі – Львівській політехніці.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення та висновки за результатами дослідження доповідалось та було обговорено:

а) на міжнародних конференціях: Міжнародній науковій конференції «Антон Попель та Львівська архітектурна школа зламу ХІХ-ХХ ст. (до сторіччя смерті А.

Попеля)» (Львів, 3-4 грудня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Современные направления теоретических и прикладных исследований '2011»

(Одеса, 15-28 березня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы» (Пенза-Москва-Мінськ, 20-21 вересня 2011 р.); Міжнародній конференції молодих вчених GAC-2011 «Геодезія, архітектура та будівництво»

(Львів, 24-26 листопада 2011 р.); Міжнародному науково-практичному форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» (Львів, 18-21 вересня 2012 р.); ІІ міжнародній науково-практичній конференції: «Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования» (Пенза – Семей – Шадринск, 20-21 листопада 2012 р.);

б) на всеукраїнських конференціях:

- ХІІ електронній науковій конференції «Теорія і практика матеріально-художньої культури» (Харків, 21 грудня 2010 р.); VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи»

(Луганськ, 23-25 березня 2011 р.); 73-ій науково-практичній конференції Київського національного університету будівництва та архітектури (Київ, 4-6 квітня 2012 р.).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі змісту, списку вжитих скорочень, вступу, основної частини (п’яти розділів), висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків а,б,в,г.

Загальний обсяг дисертації: 176 сторінок основної текстової частини, 5 рисунків, 68 таблиць, 37 сторінок списку використаних джерел (347 найменувань), додатків на 67 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

РОЗДІЛ 1. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ У

ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«ДСТУ Б В.2.7-107:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-107:2008 Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ДСТУ Б В.2.7-107:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) РОЗРОБНИКИ: В. Тарасюк, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник) ЗА УЧАСТЮ: Одеська...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Посвящается светлой памяти члена-корреспондента НАН Украины Виктора Павловича Тарабрина в честь 80-летия со дня рождения ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА INDUSTRIAL BOTANY Сборник научных трудов Основан в 2000 г. Выпуск 11 Донецк 2011 УДК 581.522.4:502.7:712:581.4:581:15:631.5 Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2011 г. – 262 с. ISSN 1728-6204 В сборнике рассматриваются проблемы...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»