WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ ...»

-- [ Страница 2 ] --

6.6 Оптичні викривлення визначають за 6.6 Оптические искажения определяют по ГОСТ 111, використовуючи екран типу "зебра". ГОСТ 111 с использованием экрана типа "зебра".

6.7 Визначення вологостійкості скла 6.7 Определение влагостойкости стекла Суть методу полягає у визначенні здатності Сущность метода состоит в определении скла витримувати дію вологи протягом заданого способности стекла выдерживать воздействие часу без зміни зовнішнього вигляду. влаги в течение заданного времени без изменения внешнего вида.

6.7.1 Апаратура 6.7.1 Аппаратура Ванна з дистильованою водою.

Ванна с дистиллированной водой.

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) с.10

–  –  –

Скляний циліндр приклеюють ущільню- Стеклянный цилиндр приклеивают уплотвальною мастикою до поверхні зразка, на яку няющей мастикой к поверхности образца, на нанесено покриття, і наповнюють його одним із которую нанесено покрытие, и наполняют его розчинів, указаних в 6.8.1, на висоту (20±1) мм. одним из растворов, указанных в 6.8.1, на высоту Розчини із зразками витримують при темпе- (20±1) мм. Растворы с образцами выдерживают ратурі (20±5)°С протягом 7 діб. Через 4 доби при температуре (20±5)°С в течение 7 сут. Через розчини обновлюють. 4 сут растворы обновляют.

Через 7 діб розчин виливають, скляний ци- Через 7 сут раствор выливают, стеклянный ліндр знімають, поверхню скла ретельно обчи- цилиндр снимают, поверхность стекла тщательно щають метанолом або етанолом і висушують. очищают метанолом или этанолом и высушивают.

6.8.4 Оцінка результату 6.8.4 Оценка результата Зразки скла вважають хімічно стійкими до Образцы стекла считают химически стойкидії окремих розчинів, якщо при огляді поверхні, ми к действию отдельных растворов, если при що випробовується, з відстані (25±5) см при ден- осмотре испытываемой поверхности с расстояному освітленні на ній не виявлені зміни в ния (25±5) см при дневном свете на ней не порівнянні з вихідною поверхнею. обнаружены изменения по сравнению с исходной поверхностью.

6.9 Визначення залишкових внутрішніх 6.9 Определение остаточных внутренних напружень напряжений Величину залишкових внутрішніх напру- Величину остаточных внутренних напряжежень, яка характеризується різницею ходу про- ний, характеризуемую разностью хода лучей при менів при двопроменезаломленні, визначають за двулучепреломлении, определяют по ГОСТ ГОСТ 3519. При проведенні випробувань зразок 3519. При проведении испытаний образец стекла скла встановлюють так, щоб промінь світла про- устанавливают так, чтобы луч света проходил ходив через торці зразка паралельно граням. через полированные торцы образца параллельно граням.

6.10 Визначення коефіцієнта теплової емісії 6.10 Определение коэффициента тепловой эмиссии Суть методу полягає у визначенні спек- Сущность метода состоит в определении тральної кривої відбиття, виміряної при нор- спектральной кривой отражения, измеренной мальному падінні пучка випромінювання та при нормальном падении пучка излучения и обчисленні нормальної випромінювальної здат- вычислении нормальной излучательной споності п поверхні. собности п поверхности.

6.10.1 Апаратура 6.10.1 Аппаратура Спектрофотометр із діапазоном вимірю- Спектрофотометр с диапазоном измерения вання 0-100 % відбиття із похибкою вимірю- 0-100 % отражения с погрешностью измерения вання не більше 1 % у діапазоні довжин хвиль 5- не более 1 % в диапазоне длин волн 5-50 мкм и 50 мкм і кутом падіння світла у межах 0-30°. углом падения света в пределах 0-30°.

6.10.2 Відбір зразків 6.10.2 Отбор образцов Випробування проводять на зразках розмі- Испытания проводят на образцах размером ром 40 мм 40 мм, які відібрані від партії, що 40 мм 40 мм, отобранных от испытываемой випробовується, і не мають вад зовнішнього партии и не имеющих пороков внешнего вида.

вигляду.

6.10.3 Проведення випробування 6.10.3 Проведение испытания Випробування проводять відповідно до Испытания проводят в соответствии с иннструкції з експлуатації спектрофотометра шля- струкцией по эксплуатации спектрофотометра хом вимірювання коефіцієнта відбиття сторо- путем измерения коэффициента отражения стоною зразка з покриттям на довжинах хвиль, ука- роной образца с покрытием на длинах волн, указаних у таблиці 9, при кімнатній температурі занных в таблице 9, при комнатной температуре (20±5)°С. Нормальне відбиття Rn визначають за (20±5)°С. Нормальное отражение Rn определяют формулою (1) як середнє значення спектраль- по формуле (1) как среднее значение спектрального відбиття Rn(i), виміряного при 30 зна- ного отражения Rn(i), измеренного при 30 значеннях довжини хвилі, які указані в таблиці 9. чениях длины волны, указанных в таблице 9.

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) с.12

–  –  –

Коефіцієнт теплової емісії визначають Коэффициент тепловой эмиссии опредемноженням значень нормальної випромінюваль- ляют умножением значений нормальной излуної здатності n на коефіцієнт А, наведений в чательной способности n на коэффициент А, таблиці 10. приведенный в таблице 10.

Проміжні значення коефіцієнта теплової Промежуточные значения коэффициента емісії можуть бути здобуті з достатньою точніс- тепловой эмиссии могут быть получены с тю з допомогою лінійної інтерполяції або екстра- достаточной точностью при помощи линейной поляції. интерполяции или экстраполяции.

–  –  –

6.11 Відхилення кромок сторін скла від 6.11 Отклонение кромок сторон стекла от прямолінійності визначають прикладанням прямолинейности определяют прикладыванием лінійки за ГОСТ 427 вздовж кромки, яка линейки по ГОСТ 427 вдоль измеряемой вимірюється, і вимірюванням максимального кромки и измерением максимального зазора зазору між лінійкою і кромкою скла щупом за между линейкой и кромкой стекла щупом по НД. Максимальний зазор (товщина щупа) НД. Максимальный зазор (толщина щупа) повинен знаходитись у полі допуску на розмір. должен находиться в поле допуска на размер.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ТА ЗБЕРІГАННЯ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Упаковане скло транспортують усіма 7.1 Упакованное стекло транспортируют видами транспорту у відповідності з всеми видами транспорта в соответствии с праправилами перевезення вантажів, які діють на вилами перевозки грузов, действующими на даному виді транспорту, а розміщення і данном виде транспорта, а размещение и крепкріплення у транспортних засобах - у ление в транспортных средствах - в соответствідповідності з технічними умовами вии с техническими условиями погрузки и навантаження і кріплення вантажів. крепления грузов.

Контейнери транспортують на відкритому Контейнеры транспортируют на открытом рухомому залізничному транспорті подвижном железнодорожном транспорте (понапіввагони, платформи), автомобілях із лувагоны, платформы), автомобилях с відкритим кузовом, у трюмах суден. открытым кузовом, в трюмах судов.

Ящики з листами скла або інший вид тари Ящики с листами стекла или другой вид транспортують у критих залізничних вагонах, тары транспортируют в крытых железнодорожавтомобілях, у трюмах суден. ных вагонах, автомобилях, в трюмах судов.

Ящики або інший вид тари з листами скла Ящики или другой вид тары с листами з довжиною кромки понад 1800 мм стекла с длиной кромки свыше 1800 мм допускається транспортувати на відкритому допускается транспортировать на открытом рухомому залізничному транспорті подвижном железнодорожном транспорте (напіввагонах) і спеціальних автомобілях, при (полувагонах) и специальных автомобилях, при цьому повинен бути забезпечений захист скла этом должна быть обеспечена защита стекла от від атмосферних опадів. атмосферных осадков.

7.2 При транспортуванні контейнерів, 7.2 При транспортировании контейнеров, ящиків або іншого виду тари їх установлюють ящиков или другого вида тары их так, щоб торці листів скла були розміщені в устанавливают так, чтобы торцы листов стекла них у напрямку руху. Допускається при были расположены в них по направлению транспортуванні ящиків зі склом масою понад движения. Допускается при транспортировании 600 кг установлювати їх перпендикулярно до ящиков со стеклом массой свыше 600 кг руху. устанавливать их перпендикулярно к движению.

7.3 При транспортуванні, навантажуванні 7.3 При транспортировании, погрузке и та розвантажуванні скла необхідно вжити выгрузке стекла должны быть приняты меры, заходів, що забезпечують його схоронність від обеспечивающие его сохранность от механічних пошкоджень. механических повреждений.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7.4 Ящики з листами скла і розпаковане 7.4 Ящики с листами стекла и скло повинні зберігатись у сухих закритих распакованное стекло должны храниться в приміщеннях. Зберігання скла в контейнерах сухих закрытых помещениях. Хранение стекла не допускається. в контейнерах не допускается.

При зберіганні листи скла повинні бути При хранении листы стекла должны быть встановлені на піраміди або стелажі на гумові, установлены на пирамиды или стеллажи на повстяні або дерев'яні підкладки у нахиленому резиновые, войлочные или деревянные положенні з кутом нахилу до вертикалі 10-15°. подкладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали 10-15°.

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) с.14 При зберіганні листи скла повинні бути При хранении листы стекла должны быть перекладені папером, який не вміщує переложены бумагой, не содержащей царапаюдряпаючих включень, або іншими прокладними щих включений, или другими прокладочными матеріалами. материалами.

При зберіганні ящики з листами скла При хранении ящики с листами стекла долповинні бути встановлені в нахиленому жны быть установлены в наклонном положении положенні з кутом нахилу до вертикалі 10-15°. с углом наклона к вертикали 10-15°.

У випадку, якщо транспортна тара зволоже- В случае, если транспортная тара на при транспортуванні, скло необхідно увлажнена при транспортировании, стекло розпакувати на складі отримувача. необходимо распаковать на складе получателя.

8 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»