WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

СКЛО СТЕКЛО

З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ

ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) Передмова Предисловие

1 РОЗРОБЛЕНИЙ 1 РАЗРАБОТАН

ВАТ "Институт стекла" за участю ОАО "Институт стекла" при участии Федерального центру із сертифікації у галузі Федерального центра по сертификации в будівництва, НДУВЦ "Межрегиональный области строительства, НИУПЦ институт окна" "Межрегиональный институт окна" ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИЙНЯТИЙ 2 ПРИНЯТ Міждержавною науково-технічною комісією Межгосударственной научно-технической із стандартизації, технічного нормування та комиссией по стандартизации, техническому сертифікації в будівництві (МНТКБ) нормированию и сертификации в строигрудня 2000 р. тельстве (МНТКС) 6 декабря 2000 г.

За прийняття проголосували: За принятие проголосовали:

Найменування Найменування органу Наименование Наименование органа держави державного управління государства государственного управления будівництвом строительством Азебайд- Держбуд Азербайд- Госстрой жанська жанская Республіка Республика Республіка Міністерство Республика Министерство Вірменія містобудування Армения градостроительства Республіка Казбудкомітет Республика Казстройкомитет Казахстан Казахстан Киргизька Державний комітет з Киргизская Государственный комитет по Республіка архітуктури та Республика архитектуре и строительству будівництва при Уряді

–  –  –

1 Галузь використання..................... 1 1 Область применения...................... 1 2 Нормативні посилання................... 1 2 Нормативные ссылки

3 Розміри та умовне 3 Размеры и условное позначення

4 Технічні вимоги............................. 3 4 Технические требования.............. 3 5 Правила приймання....................... 6 5 Правила приемки.

6 Методи контролю.......................... 9 6 Методы контроля.......................... 9 7 Транспортування та 7 Транспортирование и зберігання...

8 Вказівки щодо експлуатації......... 14 8 Указания по эксплуатации......... 14 9 Гарантії виготовлювача............... 14 9 Гарантии изготовителя............... 14 Додаток А Приложение А Довідкові показники Справочные показатели низькоемісійного скла................. 15 низкоэмиссионного стекла........ 15

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали Скло з низькоемісійним твердим покриттям Технічні умови Строительные материалы Стекло с низкоэмиссионным ДСТУ Б В.2.7-115-2002 твердым покрытием (ГОСТ 30733-2000) Технические условия Building materials Hard coat low emissivity glass Specifications

–  –  –

Цей стандарт поширюється на скло з низь- Настоящий стандарт распространяется на коемісійним твердим покриттям (далі - скло), стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием яке наноситься на скло у процесі виготовлення, (далее - стекло), наносимым на стекло в процессе стійке до зовнішнього впливу і призначене для изготовления, стойкое к внешним воздействиям и скління світлопрозорих конструкцій, що вико- предназначенное для остекления светористовуються у будинках і спорудах різного прозрачных конструкций, применяемых в здапризначення з ціллю зниження тепловитрат ниях и сооружениях различного назначения с крізь світлопрозору конструкцію. целью снижения теплопотерь через светопрозрачную конструкцию.

Стандарт не поширюється на скло з Стандарт не распространяется на стекло с низько-емісійним м'яким покриттям, а також на низкоэмиссионным мягким покрытием, а также стекла з покриттям інших призначень на стекла с покрытиями других назначений (декоративними, сонцезахисними, (декоративными, солнцезащитными, теплотепловбирними). поглощающими).

Вимоги даного стандарту є обов'язковими Требования настоящего стандарта являются (крім застережених у тексті стандарту як реко- обязательными (кроме оговоренных в тексте мендовані або довідкові). стандарта как рекомендуемые или справочные).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

–  –  –

ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 1908-88 Бумага конденсаторная. Общие технические условия ГОСТ 2222-95 Метанол технический. Технические условия ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия ГОСТ 3519-91 Материалы оптические. Методы определения двулучепреломления ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

–  –  –

3.3 Максимальний номінальний розмір скла 3.3 Максимальный номинальный размер (ширина і довжина) - 3210 мм 6000 мм. стекла (ширина и длина) - 3210 мм 6000 мм.

Номінальні розміри скла встановлюють у Номинальные размеры стекла устанавлидоговорі (замовленні) між виготовлювачем та вают в договоре (заказе) между изготовителем и споживачем. потребителем.

Форма, розміри і допуски розмірів скла Форма, размеры и допуски размеров стекла складної конфігурації повинні відповідати ро- сложной конфигурации должны соответствобочим кресленням або шаблонам, погодженим вать рабочим чертежам или шаблонам, согласоміж виготовлювачем і споживачем. ванным между изготовителем и потребителем.

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) с.3

–  –  –

3.7 Умовне позначення скла повинно скла- 3.7 Условное обозначение стекла должно датись із назви матеріалу, літерного позначення состоять из названия материала, буквенного К, товщини, ширини, довжини в міліметрах і по- обозначения К, толщины, ширины, длины в значення даного стандарту. миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.

Приклад умовного позначення скла завтов- Пример условного обозначения стекла толшки 4 мм, завширшки 900 мм, завдовжки 1200 мм: щиной 4 мм, шириной 900 мм, длиной 1200 мм:

Скло К-49001200 ДСТУ Б В.2.7-115-2002 Стекло К-4 900 1200 ГОСТ 30733-2000.

(ГОСТ 30733-2000).

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

–  –  –

4.2.1 Маркування на скло, як правило, не 4.2.1 Маркировку на стекло, как правило, наносять. У випадку необхідності правила не наносят. В случае необходимости правила маркування встановлюють у договорі маркировки устанавливают в договоре (заказе) (замовленні) між виготовлювачем і споживачем. между изготовителем и потребителем.

4.2.2 Упакування скла проводять 4.2.2 Упаковку стекла производят в відповідно до вимог, що вказані у договорі на соответствии с требованиями, указанными в поставку. Скло при упакуванні повинно бути договоре на поставку. Стекло при упаковке перекладене папером за ГОСТ 16711, ГОСТ должно быть переложено бумагой по ГОСТ 1908, ГОСТ 8273 (крім паперу марок Ж і Е) або 16711, ГОСТ 1908, ГОСТ 8273 (кроме бумаги іншим пакувальним матеріалом, який не містить марок Ж и Е) или другим упаковочным дряпаючих включень. материалом, не содержащим царапающих включений.

4.2.3 Якщо у договорі на поставку не обу- 4.2.3 Если в договоре на поставку не огомовлені вимоги щодо упакування скла, то листи ворены требования к упаковке стекла, то листы скла упаковують у дощаті ящики за ГОСТ 4295, стекла упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ спеціалізовані контейнери для листового скла, 4295, специализированные контейнеры для ящикові спеціалізовані піддони або в інший вид листового стекла, ящичные специализиротари згідно з нормативною документацією, зат- ванные поддоны или в другой вид тары по вердженою у встановленому порядку. нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2.4 У кожну стопу контейнера, ящика або 4.2.4 В каждую стопу контейнера, ящика будь-якого іншого виду тари установлюють или любого другого вида тары устанавливают стекла одного розміру і товщини. стекла одного размера и толщины.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Листи скла встановлюють так, щоб виклю- Листы стекла устанавливают так, чтобы чалась можливість зміщення окремих листів исключалась возможность смещения отдельных скла відносно стопи. Між стопами скла в кон- листов стекла относительно стопы. Между стотейнері встановлюють запобіжні вставні пере- пами стекла в контейнере устанавливают предогородки (дерев'яні із гофрованого картону або хранительные вставные перегородки (деревяннші). ные, из гофрированного картона или другие).

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) с.6

–  –  –

» 150 » 280 »

» 280 » 500 »

» 500 » 1200 »

» 1200 » 3200 »

5.3.3 Партію листів скла вважають прийня- 5.3.3 Партию листов стекла считают принятою, якщо число дефектних листів у вибірці мен- той, если число дефектных листов в выборке ше або дорівнює приймальному числу, вказано- меньше или равно приемочному числу, указанму у таблиці 7 для першого ступеня плану конт- ному в таблице 7 для первой ступени плана контролю, і бракують, якщо число дефектних листів роля, и бракуют, если число дефектных листов більше або дорівнює бракувальному числу. больше или равно браковочному числу.

Якщо число дефектних листів у першій Если число дефектных листов в первой вибірці більше приймального, але менше бра- выборке больше приемочного, но меньше бракокувального числа, слід відібрати від тієї самої вочного числа, следует отобрать от той же партии партії вибірку об'ємом, указаним у таблиці 7 для выборку объемом, указанным в таблице 7 для другого ступеня плану контролю і повторити второй ступени плана контроля и повторить випробування за всіма показниками, вказаними в испытания по всем контролируемым показатещо контролюються. лям, указанным в 5.3.1.

Після повторної перевірки показників пар- После повторной проверки показателей тію листів скла вважають прийнятою, якщо партию листов стекла считают принятой, если сумарне число дефектних листів у вибірках для суммарное число дефектных листов в выборках першого і другого ступенів плану контролю для первой и второй ступеней плана контроля менше або дорівнює приймальному числу, вка- меньше или равно приемочному числу, указанзаному для другого ступеня, і вважають не прий- ному для второй ступени, и считают не принятой, нятою, якщо сумарне число дефектних листів до- если суммарное число дефектных листов равно рівнює або більше бракувального числа, вказа- или больше браковочного числа, указанного в ного у таблиці 7 для другого ступеня контролю. таблице 7 для второй ступени контроля.

5.3.4 Для перевірки оптичних викривлень 5.3.4 Для проверки оптических искажений (4.1.3) складають вибірку із числа листів, прий- (4.1.3) составляют выборку из числа листов, нятих за 5.3.1 - 5.3.3 об'ємом, вказаним у таб- принятых по 5.3.1 - 5.3.3 объемом, указанным в лиці 8. таблице 8.

–  –  –

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Довжину і ширину листів скла, а також 6.1 Длину и ширину листов, стекла, а также довжину їх діагоналей вимірюють рулеткою за длину их диагоналей измеряют рулеткой по ГОСТ 7502 або іншим вимірювальним інстру- ГОСТ 7502 или другим мерительным инструментом із ціною поділки не більше 1 мм. ментом с ценой деления не более 1 мм.

6.2 Товщину скла вимірюють мікрометром 6.2 Толщину стекла измеряют микрометром із ціною поділки не більше 0,01 мм за ГОСТ с ценой деления не более 0,01 мм по ГОСТ 6507 в 6507 в середині кожної сторони листа на середине каждой стороны листа на расстоянии от відстані від кромки не менше його товщини. За кромки не менее его толщины. За толщину стекла товщину скла приймають середньоарифметичне принимают среднеарифметическое значение значення результатів вимірювань. результатов измерений.

Різнотовщинність скла визначають як різ- Разнотолщинность стекла определяют как ницю між максимальною і мінімальною товщи- разность между максимальной и минимальной нами листа скла. толщинами листа стекла.

6.3 Показники зовнішнього вигляду (вади) 6.3 Показатели внешнего вида (пороки) скла визначають візуально в прохідному світлі стекла определяют визуально в проходящем при розсіяному освітленні або подібному йому свете при рассеянном освещении или подобном штучному (без прямого освітлення). Освітле- ему искусственном (без прямого освещения).

ність поверхні скла повинна бути не менше Освещенность поверхности стекла должна быть 300 лк. не менее 300 лк.

Лист скла встановлюють вертикально на Лист стекла устанавливают вертикально на відстані 0,6 - 0,8 мм від спостерігача. Вади расстоянии 0,6 - 0,8 м от наблюдателя. Пороки розміром більше 1 мм вимірюють лінійкою за размером более 1 мм измеряют линейкой по ГОСТ 427 або іншим вимірювальним інстру- ГОСТ 427 или другим мерительным инструментом з ціною поділки не більше 1 мм. Вади ментом с ценой деления не более 1 мм. Пороки розміром менше 1 мм вимірюють лупою з ціною размером менее 1 мм измеряют лупой с ценой поділки не більше 0,25 мм за ГОСТ 25706. Роз- деления не более 0,25 мм по ГОСТ 25706. Разміри вад визначають за найбільш чітко вираже- меры пороков определяют по наиболее четко ними видимими обрисами. выраженным видимым очертаниям.

Відстань між вадами (скупченість) скла Расстояние между пороками (сосредоточенвизначають між їх центрами лінійкою за ГОСТ ность) стекла определяют между их центрами 427 або рулеткою за ГОСТ 7502 з ціною поділки линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ не більше 1 мм. 7502 с ценой деления не более 1 мм.

6.4 Щербинки і відколки вимірюють ліній- 6.4 Щербины и сколы измеряют линейкой по кою за ГОСТ 427 або іншим вимірювальним ГОСТ 427 или другим мерительным инструнструментом з ціною поділки не більше 1 мм. ментом с ценой деления не более 1 мм.

Пошкодження кутів вимірюють з Повреждения углов измеряют с помощью допомогою косинця за ГОСТ 3749 і лінійкою за угольника по ГОСТ 3749 и линейкой по ГОСТ ГОСТ 427 з ціною поділки не більше 1 мм. 427 с ценой деления не более 1 мм.

6.5 Коефіцієнт направленого пропускання 6.5 Коэффициент направленного пропускасвітла визначають за ДСТУ Б В.2.7-13 (ГОСТ ния света определяют по ГОСТ 26302.

26302).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»