WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Режим теплопередачі крізь випробуваний Режим теплопередачи через испытываемый зразок вважають стаціонарним, якщо різниця образец считают стационарным, если разность значень температури повітря всередині при- значений температуры воздуха внутри ставної камери і теплого відділення кліматич- приставной камеры и теплого отделения ної камери не перевищує 0,5°С, а результати климатической камеры не превышает 0,5°С, а повторних, з інтервалом не менше 0,5 год, результаты повторных, с интервалом не менее вимірювань теплової потужності нагрівника 0,5 ч, измерений тепловой мощности нагревавідрізняються не більше ніж на 5 %. теля отличаются не более чем на 5 %.

Вимірювання температури поверхонь Измерения температуры поверхностей зразка, а також напруги і сили струму в мережі образца, а также напряжения и силы тока в сети електричного нагрівника приставної калори- электрического нагревателя приставной метричної камери проводять не менше трьох калориметрической камеры проводят не менее разів з інтервалом 15 хв. трех раз с интервалом 15 мин.

Результати вимірювань оформлюють у Результаты измерений оформляют в соотвідповідності з додатком Б (таблиця Б. 2). ветствии с приложением Б (таблица Б.2).

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.12

9 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ВИПРОБУВАНЬ ИСПЫТАНИЙ

–  –  –

A.1 Вивір засобів вимірювань, що зас- A.1 Поверку средств измерений, приметосовуються у лабораторних експеримен- няемых в лабораторных экспериментальных тальних методах визначення опору теплопе- методах определения сопротивления тепредачі, проводять згідно з даним додатком не лопередаче, проводят согласно настоящему рідше, ніж раз на півроку, а також при заміні приложению не реже, чем раз в полгода, а также датчиків температури (термопар) і вимірників при замене датчиков температуры (термопар) и щільності теплових потоків (тепломірів). измерителей плотности тепловых потоков (тепломеров).

А.2 При перевірці експериментальне оці- А.2 При поверке экспериментально оценюють методичну похибку, яка обумовлена нивают методическую погрешность, обусловвпливом контактного опору термопар і теп- ленную влиянием контактного сопротивления ломірів при їх закріплюванні до поверхні термопар и тепломеров при их креплении к огороджувальної конструкції, зміною харак- поверхности ограждающей конструкции, теристик тепломірів у процесі природного изменением характеристик тепломеров в простаріння, інерційністю терморегулювальних цессе естественного старения, инерционностью приладів тощо. терморегулирующих приборов и т.д.

Допустиме значення похибки визначення Допустимое значение погрешности опретермічного опору для еталонного заповнення деления термического сопротивления для прорізу кліматичної камери не повинне пере- эталонного заполнения проема климатической вищувати 5 %. камеры не должно превышать 5 %.

А. З Як еталонне заповнення прорізу клі- А.З В качестве эталонного заполнения матичної камери використовують плоскопа- проема климатической камеры используют ралельну пластину із поліметилметакрилату за плоскопараллельную пластину из полиметилНД завтовшки не менше 10 мм, що атестована у метакрилата по НД толщиной не менее 10 мм, встановленому порядку. Еталонну пластину аттестованную в установленном порядке.

установлюють у прорізі камери з максимальним Эталонную пластину устанавливают в проеме зазором не більше 50 мм та закріплюють за камеры с максимальным зазором не более 50 мм периметром прорізу на піно-полістирольному и закрепляют по периметру проема на плитному утеплювачі згідно з ДСТУ Б В.2.7-8 з пенополистирольном плитном утеплителе по урахуванням вимог 7.2. ГОСТ 15588 с учетом требований 7.2.

А.4 Термопари і тепломіри на поверхні А.4 Термопары и тепломеры на поверхеталонного заповнення при вивірі засобів ности эталонного заполнения при поверке вимірювань розміщують згідно з 7.4 - 7.6 средств измерений размещают согласно 7.4 - 7.6 аналогічно умовам випробувань склопакетів. аналогично условиям испытаний стеклоКоефіцієнт однорідності теплового потоку, що пакетов. Коэффициент однородности теплового проходить крізь еталонне заповнення, не потока, проходящего через эталонное повинен бути менше 0,9. заполнение, не должен быть менее 0,9.

А.5 Відносну похибку, %, визначення А.5 Относительную погрешность, %, термічного опору обчислюють за формулою определения термического сопротивления вычисляют по формуле = 100( Rк Rкет ) / Rкет, = 100( Rк Rкэт ) / Rкэт, (A.I) (A.1) де Rк - приведений термічний опір где Rк - приведенное термическое сопеталонного заповнення, що ротивление эталонного заполнения, виміряний згідно з даним стан- измеренное согласно настоящему

–  –  –

С С С * * °С * ВТ/М

–  –  –

УДК [69+692.81 +692.83] (083.74) МКС 91.060.50 Ж 39 Ключові слова: віконні та дверні блоки, теп- Ключевые слова: оконные и дверные блоки, лопередача, тепловий потік, термічний опір теплопередача, тепловой поток, термическое огороджувальної конструкції, приведений сопротивление ограждающей конструкции, опір теплопередачі. приведенное сопротивление теплопередаче.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»