WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

Методи визначення опору Методы определения

теплопередачі сопротивления теплопередаче

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99

(ГОСТ 26602.1-99)

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в строительстве ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Предисловие Передмова 1 РАЗРАБОТАН

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Научно-исследовательским институтом Науково-дослідним інститутом будівельної строительной физики Российской Академии фізики Російської Академії архітектури і архитектуры и строительных наук с участием будівельних наук за участю Управління Управления стандартизации, технического стандартизації, технічного нормування і нормирования и сертификации Госстроя сертифікації Держбуду Росії, Федерального России, Федерального научно-технического науково-технічного центру із сертифікації у центра по сертификации в строительстве будівництві Держбуду Росії та Асоціації Госстроя России и Ассоциации виробників енергоефективних вікон производителей энергоэффективных окон Російської Федерації Российской Федерации

ВНЕСЕНИЙ ВНЕСЕН

Держбудом Росії Госстроем России 2 ПРИЙНЯТИЙ 2 ПРИНЯТ Міждержавною науково-технічною комісією Межгосударственной научно-технической із стандартизації, технічного нормування і комиссией по стандартизации, техническому сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 нормированию и сертификации в травня 1999 р. строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.

За прийняття проголосували: За принятие проголосовали;

Найменування Найменування органу Наименование Наименование органа держави державного управління государства

–  –  –

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Даний стандарт установлює методи виз- Настоящий стандарт устанавливает методы начення опору теплопередачі віконних та определения сопротивления теплопередаче дверних засклених блоків і їх елементів (далі - оконных и дверных остекленных блоков и их віконних блоків), які виготовляють із різних элементов (далее - оконных блоков), изготавматеріалів, для опалюваних будинків і споруд ливаемых из различных материалов, для різного призначення. отапливаемых зданий и сооружений различного назначения.

Методи, що установлені у даному стан- Методы, установленные в настоящем дарті, застосовують при проведенні типових, стандарте, применяют при проведении типосертифікаційних та інших періодичних лабо- вых, сертификационных и других периодираторних випробувань. ческих лабораторных испытаний.

Допускається використання методів даного Допускается использование методов насстандарту для визначення опору теплопередачі тоящего стандарта для определения сопротивглухих дверних блоків, зенітних ліхтарів, ления теплопередаче глухих дверных блоков, вітражів та їх фрагментів, а також склопакетів і зенитных фонарей, витражей и их фрагментов, профільних систем. а также стеклопакетов и профильных систем.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

У даному стандарті використані посилання В настоящем стандарте использованы ссылки на такі стандарти: на следующие стандарты:

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия ГОСТ 1790-77 Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия ГОСТ 5774-76 Вазелин конденсаторный. Технические условия ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

–  –  –

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И

3 ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВИЗНАЧЕННЯ

–  –  –

хітектурним рисунком, а також відносною хитектурным рисунком, а также относительной площею і варіантами скління. площадью и вариантами остекления.

–  –  –

6.1 Випробування віконних блоків прово- 6.1 Испытания оконных блоков проводят на дять на зразках повної заводської готовності, образцах полной заводской готовности, що виконані у відповідності з нормативною і изготовленных в соответствии с нормативной и технічною документацією на ці вироби. технической документацией на эти изделия.

6.2 Відбір зразків здійснюють методом 6.2 Отбор образцов осуществляют методом випадкової вибірки. Для випробування реко- случайной выборки. Для испытаний рекомендується відбирати не менше двох однотип- мендуется отбирать не менее двух однотипных них зразків. У випадку, якщо відбір зразків образцов. В случае, если отбор образцов пропроводять без участі представників випро- изводят без участия представителей испытабувального центру (лабораторії), про це роблять тельного центра (лаборатории), об этом делают відповідний запис у протоколі випробувань. соответствующую запись в протоколе испытаний.

6.3 Рекомендовані розміри зразків віконних 6.3 Рекомендуемые размеры образцов блоків для випробувань (висота х ширина):(15 х оконных блоков для испытаний (высота х шидм і (15 х 13,5) дм з відношенням площі рина):(15 х 12) дм и (15 х 13,5) дм с отношенискління до площі заповнення світлового прорізу ем площади остекления к площади заполнения не менше 0,5. светового проема не менее 0,5.

6.4 При випробуваннях системи профілів 6.4 При испытаниях системы профилей (комбінації стулок, коробок та інших елементів) (комбинации створок, коробок и других элез них у відповідності з технічною доку- ментов) из них в соответствии с технической ментацією на вироби виготовляють зразки документацией на изделия изготавливают віконного блока, в яких світлопрозору частину образцы оконного блока, в которых светопрозамінюють теплоізоляційною плитою зрачную часть заменяют теплоизоляционной завтовшки не менше 24 мм із теплоізоляційного плитой толщиной не менее 24 мм из теплоизоматеріалу згідно з ДСТУ Б В.2.7-8. ляционного материала по ГОСТ 15588.

Допускається проводити випробування Допускается проводить испытания линейных лінійних елементів профілів при забезпеченні элементов профилей при обеспечении тревимог 7.2 і 7.3 даного стандарту. При цьому бований 7.2 и 7.3 настоящего стандарта. При розміри зразків, які підлягають випробуванням, этом размеры образцов, подлежащих испыповинні складати не менше 900 мм. таниям, должны составлять не менее 900 мм.

Торці порожнистих зразків ізолюють за Торцы полых образцов изолируют при допомогою поліетиленової липкої срічки згідно помощи полиэтиленовой липкой ленты по з ГОСТ 20477 або іншими аналогічними ГОСТ 20477 или другими аналогичными маматеріалами за НД. териалами по НД.

6.5 При випробуваннях склопакетів їх 6.5 При испытаниях стеклопакетов их монтують у дерев'яну або пластмасову раму монтируют в деревянную или пластмассовую відповідних розмірів, при цьому товщина раму соответствующих размеров, при этом брусків рами повинна у два або більше разів толщина брусков рамы должна в два или более перевищувати товщину склопакета. Розміри раз превышать толщину стеклопакета. Размеры зразків склопакетів рекомендуються не менше образцов стеклопакетов рекомендуются не (0,8 х 0,8) м. менее (0,8 х 0,8) м.

6.6 Розміри випробуваного зразка вікон- 6.6 Размеры испытываемого образца ного блока і його деталей вимірюють за допо- оконного блока и его деталей измеряют с могою металевої рулетки, при цьому визна- помощью металлической рулетки, при этом чають їх відповідність розмірам, що уста- определяют их соответствие размерам, установлені в НД, а також площі світлопровідної новленным в НД, а также площади светопроАст і непрозорої Ар частин конструкції. пускающей Аст и непрозрачной Ар частей конструкции.

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.7

7 ПІДГОТОВКА ДО ВИПРОБУВАНЬ 7 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

На зовнішній і внутрішній поверхнях зраз- На наружной и внутренней поверхностях ка спаї термопар повинні розташовуватись образца спаи термопар должны располагаться один проти одного за напрямком нормалі до напротив друг друга по направлению нормали к поверхні. поверхности.

7.5 Для вимірювання температури повіт- 7.5 Для измерения температуры воздушной ряного середовища з теплого і холодного боків среды с теплой и холодной сторон образца зразка віконного блока установлюють оконного блока устанавливают термопары, термопари, розташовуючи їх на відстані 0,15 м располагая их на расстоянии 0,15 м от наружной від зовнішньої і внутрішньої поверхонь. Число и внутренней поверхностей. Число устатермопар, що установлюються, повинне бути навливаемых термопар должно быть не менее не менше трьох з кожного боку зразка. трех с каждой стороны образца.

7.6 При вимірюванні щільності теплових 7.6 При измерении плотности тепловых потоків за допомогою тепломірів їх установ- потоков с помощью тепломеров их устанавлюють у центрах однорідних температурних ливают в центрах однородных температурных зон на внутрішній поверхні зразка віконного зон на внутренней поверхности образца оконблока. ного блока.

При випробуваннях системи профілів При испытаниях системы профилей (комкомбінацій стулок, коробок) тегшоміри уста- бинаций створок, коробок) тепломеры установлюють на поверхнях стулок і коробок. навливают на поверхностях створок и коробок.

Тепломіри повинні мати ширину, що не пере- Тепломеры должны иметь ширину, не вищує половини ширини профілю. превышающую половины ширины профиля.

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.9 При випробуваннях склопакета тепломіри При испытаниях стеклопакета тепломеры установлюють у центральній і крайових зонах устанавливают в центральной и краевых зонах склопакета. стеклопакета.

Приблизні схеми розміщення термопар і Примерные схемы расстановки термопар и тепломірів на зразку наведені на рисунку 3. тепломеров на образце показаны на рисунке 3.

–  –  –

Тепломіри, що використовуються для Тепломеры, используемые для измерения вимірювання щільності теплових потоків, слід плотности тепловых потоков, следует выбирать вибирати з урахуванням відповідності випро- с учетом соответствия излучательной мінювальної здатності їх поверхні і поверхні способности их поверхности и поверхности однорідної зони випробуваного зразка однородной зоны испытываемого образца (відносна випромінювальна здатність поверхні (относительная излучательная способность повинна бути не менше 0,8). поверхности должна быть не менее 0,8).

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.10

–  –  –

8.2 При вимірюванні щільності теплових 8.2 При измерении плотности тепловых потоків за допомогою тепломірів режим теп- потоков с помощью тепломеров режим теплопередачі крізь випробуваний зразок вважа- лопередачи через испытываемый образец ють стаціонарним, якщо результати повторних считают стационарным, если результаты з інтервалом не менше 0,5 год вимірювань повторных с интервалом не менее 0,5 ч изтемператури на поверхнях однорідних зон мерений температуры на поверхностях однозразка з боку теплого відділення відрізняються родных зон образца со стороны теплого один від одного не більше ніж на 0,3°С, а отделения отличаются друг от друга не более значення термічного опору, що обчислені за чем на 0,3°С, а значения термического сопрезультатами послідовних вимірювань сигналів ротивления, вычисленные по результатам термодатчиків, відрізняються один від одного последовательных измерений сигналов терне більше ніж на 5 % за умови, що ці значення модатчиков, отличаются друг от друга не более не зростають і не зменшуються монотонно. чем на 5 % при условии, что эти значения не Після установлення стаціонарного режиму возрастают и не убывают монотонно.

теплопередачі перевіряють правильність После установления стационарного режима вибору однорідних температурних зон на теплопередачи проверяют правильность выбора зразку вимірюванням щільності теплових по- однородных температурных зон на образце токів і температури його внутрішньої поверхні.

путем измерения плотности тепловых потоков и У випадку суттєвих відхилень температури і температуры его внутренней поверхности. В щільності теплових потоків у межах зони случае существенных отклонений температуры (більше 10 %) проводять коригування и плотности тепловых потоков в пределах зоны розташування датчиків температур і теплових (превышающих 10 %) производят потоків. корректировку расположения датчиков температур и тепловых потоков.

Вимірювання температури і щільності Измерение температуры и плотности теплових потоків проводять не менше трьох тепловых потоков проводят не менее трех раз с разів з інтервалом не менше 1 год. интервалом не менее 1 ч.

Результати вимірювань заносять у протокол Результаты измерений заносят в протокол випробувань, форма якого наведена у додатку Б испытаний, форма которого приведена в (таблиця Б. 1). приложении Б (таблица Б.1).

8.3 При вимірюванні теплового потоку за 8.3 При измерении теплового потока с допомогою приставної калориметричної камери помощью приставной калориметрической електричний нагрівник у приставній камері камеры электрический нагреватель в приставпідключають до регульованого джерела ной камере подключают к регулируемому постійного струму і методом підбору уста- источнику постоянного тока и методом подбора новлюють регулятор на рівень, що забезпечує устанавливают регулятор на уровень, рівність температури повітря у тепловому обеспечивающий равенство температуры возвідділенні кліматичної камери і у приставній духа в теплом отделении климатической камекамері. ры и в приставной камере.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»