WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Плани семінарських занять ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Для студентів денної форми навчання спеціальностей 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів 5.05160201 швейне ...»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених

у запас військовослужбовців

Плани семінарських занять

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Для студентів денної форми навчання

спеціальностей

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів

5.05160201 швейне виробництво

5.05170101 виробництво харчової продукції

Схвалено на засіданні

методичної комісії

гуманітарних та суспільних дисциплін 31.08.2012 р.

Кривий Ріг, 2012 р.

ВСТУП Семінарське заняття – це самостійна творча робота студентів по вивченню матеріалу теми під керівництвом викладача. Проводиться в формі вільної, творчої дискусії, обговорення рефератів і доповідей.

Основна мета семінарського заняття – поширення та поглиблення теоретичних положень теми та формування навичок практичного застосування теоретичних положень теми, вміння практичного використання знань, принципів і методів соціології в своїй практичній діяльності.

Кожен виступ студента на семінарі з основних питань, а також реферат або доповідь складаються з наступних елементів:

а) опрацювання наукових та учбових джерел, в яких висвітлюються дані питання;

б) сутність і зміст теорії даного питання;

в) реалізація теорії в практичній діяльності;

г) висновки.

На реферати і доповідь надається 10-15 хвилин; на виступ з основного питання до 7ми хвилин; на додаткові виступи, пояснення до 3х хвилин.

Виступи мають бути в переважній більшості за власним бажанням студента.

Для обговорення питань семінару використовуються наступні методи:

• творча, вільна дискусія;

• “круглий стіл”, мозковий штурм;

• контент-аналіз документів, наукових джерел;

• порівняльний аналіз ефективності теоретичних та методологічних концепцій;

• аналіз результатів тестових опитувань тощо.

Індивідуально-консультативна робота.

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення та розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу.

1. індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі.

2. Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами є: розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною індивідуалізацією та урахуванням його психофізичних особливостей і академічної успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця.

3. Навчальний час, відведений для індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами, визначається навчальним планом і становить 10-20% загального обсягу навчального часу (в залежності від форми навчання та освітньокваліфікаційного рівня підготовки), відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

4. Індивідуально-консультативна робота (ІКР), як правило, проводиться у вигляді індивідуальних занять і консультацій.

5. Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття можуть проводитися у формі діалогу з різних навчальних проблем;

евристичної бесіди; тренінгу, перевірки виконання завдань з СРС, екскурсій, наукових гуртків тощо.

6. Консультація – це одна з форм організації навчального процесу, що проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів, їх практичного застосування. В залежності від змісту та призначення виділяють наступні види консультацій:

тематичні – проводяться за певними темами курсу або за найбільш складними питаннями програмного матеріалу;

цільові – використовуються перед проведенням модуля або іншого виду поточного чи підсумкового контролю;

активні консультації – консультації з використанням активних методів навчання (наприклад, у формі прес-конференції);

консультації з самостійної роботи – проводяться при підведенні підсумків СРС, в процесі роботи студентів над курсовими та дипломними проектами тощо.

Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами здійснюється відповідно до графіка складеного цикловою комісією, в якому визначено форми індивідуально-консультативної роботи (індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо), а також час проведення занять та аудиторія (які узгоджуються з навчальним відділом). Графік І.К.Р. викладача зі студентами знаходиться у голови циклової комісії.

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Правознавство»

здійснюється шляхом проведення періодичних індивідуальних занять з окремими студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку творчих здібностей (заняття проводяться 1 раз на місяць), а також консультацій, на яких студенти мають можливість отримати відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (консультації проводяться 1 раз на тиждень). Індивідуальні завдання виконуються студентами у формі доповідей, реферативних виступів стосовно викладення новітньої інформації.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Питання до обговорення на семінарському занятті

1. Трудові правовідносини.

2. Поняття, зміст і види трудового договору.

3. Переведення на іншу роботу.

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Робочий час і час відпочинку.

Матеріальна і дисциплінарна відповідальність працівників.

Основні поняття: трудові правовідносини, суб’єкти трудових правовідносин, колективний договір, трудовий договір, контракт, трудова книжка, робочий час, час відпочинку, дисциплінарне стягнення. матеріальна відповідальність, трудовий спір, колективний трудовий спір, трудовий арбітраж, примирна комісія, охорона праці.

Термінологічний словник:

Трудові правовідносини – вдносини між працівником та власником підприємства, установи, організації, за якими працівник зобов’язується виконувати певну роботу з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку. А власник зобов’язується оплачувати його працю та забезпечувати належні, необхідні і безпечні умови праці.

Колективний договір – угода між власником підприємтсав, установи чи організації або уповноважени ним органом (особою) і трудовим колективом.

Трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується якісно виконувати роботу, а власник – оплачувати працю та свторювати її належні умови.

Робочий час – час, протягом якого працівник виконує свої трудові обов’язки.

Час відпочинку – час, коли працівник вільний від своїх трудових обов’язків і може використовувати його на власний розсуд.

Дисципліна праці – встановлені норми поведінки під час роботи.

Завдання:

Звернути особливо увагу на відносини керівник-працівник. Чітко засвоїти їх права і обов’язки.

Теми рефератів:

1. Особливості контрактної форми трудовогу договору.

2. Колективні трудові спори.

Література:. //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua 15,16,17,18,20,21,22,23, 24,28,29,30,31,32,37

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЗА ТЕМОЮ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

–  –  –

Основні поняття: кримінальне право, злочин, склад злочину, стадії вчинення злочину, співучасть у злочині, кримінальна відповідальність, осудність особи, необхідна оборона, крайня необхідність, амністія, помилування. Судимість, примусові заходи медичного характеру, примусові заходи виховного характеру.

Термінологічний словник:

Злочин – передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння ( дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Склад злочину – сукупність передбачених книмінальним кодексом ознак, які визначають суспільно-небезпечне діяння як злочин.

Стадії вчинення злочину – етапи готування і здійснення навмисного злочину.

Кримінальна відповідальність – один із видів юридичної відповідальності, правовий наслідок вчиненого злочину, який полягає у застосуванні до винної особи заходів державного примусу у формікримінального покарання.

Теми рефератів:

1. Перспективи реформування кримінального законодавства в Україні.

2. Скасування смертної кари в Україні.

Література: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua 10,11,15,16,17,18,20,21,22,23, 28,29,30,31,32,4

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Абетка законодавства Європейського Союзу.-К.: Представництво ЄС, 2001.с.

2. Ариванюк Т. та ін. Сімейне право України. Підручник.-К.:-Істина.-2002.-304 с.

3. Болотіна Б. Трудове право України.-К.: Вікар.-2003.-152 с.

4. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу.-К.: К.І.С.-2004.-260 с.

5. Європейський Союз. Словник-довідник.-К.:»К.І.С».- 2005.-142 с.

6. Історія держави і права України /За ред. А.С.Чайковського.- К.: Юрінком.с.

7. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб./ Ф.Шульженко, Т.Андрусяк.

– 3-е вид.,- К.: Юрінком.- 2002. -304 с.

8. Коментар до Конституції України – К,:Книга.-1996.- 376 с.

9. Коментар до Закону „Про судоустрій України”/За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К.: Юрінком Інтер.- 2003.-452 с.

10. Кримінальне право України.Загальна частина.-Підручник.-К.:200.- 480 с.

11. Кримінальне право України. Особлива частина.-К.: 2001.- 400 с.

12. Кульчицький В.,Тищик Б. Історія держави і права України.-К.:2002- 289 с.

13. Лахижа М. та ін..Європейський вибір України. Методичні рекомендації.Полтава.-2005.- 50 с.

14. Мельник М., Хавронюк М. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Посібник.-К.: Атіка.-2002.-346 с.

15. Наровлянський О.Д. Основи правознавства. – К.:Книга.- 2001.-331 с.

16. Основи правознавства/. За ред. І.Усенка. – К.,2001.-416 с.

17. Правознавство. Навчальний посібник. За ред.. Дрожжиної С.В.-К.: Знання,с.

18. Правознавство: Підручник / За ред.В.В. Копейчикова – 7-е вид. -К.:

Юрінком.-2003.-752 с.

19. Правознавство. Навчальний посібник.-К.:2002.-305 с.

20. Правознавство. Навчальний посібник –Львів.: Новий Світ-2003.-592 с.

21. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб./ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К., 2004.

22. Популярна юридична енциклопедія.- К.: Юрінком.- 2003.-689 с.

23. Рабинович П. Основи загальної теорії права і держави.-К.:2001

24. Стичинський В., Зуб І., Ротань В. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України.-К.: А.С.К..-2003.- 976 с.

25. Семерик О. Судові і правоохоронні органи України Навчальний посібник.Ужгород.-2002

26. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В.Копейчиков, С.Лисенков, А.Колодій та ін. – К., 2003- 450 с.

27. Цивільне право України.-К.: Прецендент.-2003.-448 с.

28. Юридична енциклопедія.-К.: Українська енциклопедія.-2003.-669 с.

29. Шпиталенко Г., Шпиталенко Р. Основи правознавства.-К.:Каравела.-2004с.

30. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. - К. Ін Юре.с.

31. Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб./ Уклад. Л.О.Лоха, О.Д.Наровлянський. – К. : Юрінком.- 2003.- 736 с.

НОРМАТИВНІ АКТИ:

32. Конституція України 1996 р.(зі змінами і доповненнями) – К., 2006

33. Цивільний кодекс України. – К., 2003.(зі змінами і доповненнями)

34. Господарський кодекс України. – К., 2003.(зі змінами і доповненнями)

35. Цивільний процесуальний кодекс України. К., 2005.(зі змінами і доповненнями)

36. Земельний кодекс України, від 25.10.2001р.,.(зі змінами і доповненнями)

37. Кодекс законів про працю, від 10.12.1971р.,.(зі змінами і доповненнями)

38. Сімейний кодекс України. – К., 2002

39. Житловий кодекс УРСР, від 30.06.1983р.,.(зі змінами і доповненнями)

40. Кодекс про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р.,.(зі змінами і доповненнями)

41. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001р.,.(зі змінами і доповненнями) 42. Інші чинні нормативні акти з окремих галузей права України відповідно до програми з “Основ правознавства”.

У зв'язку з великою кількістю змін та доповнень, що вносяться до нормативних актів, рекомендується користуватись комп’ютерними базами даних за електронними адресами: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua

43. Господарський процесуальний кодекс України, - К., 1991. в ред.13.10.2005р.

44. Кодекс адміністративного судочинства, К., 2005р.

45. Закон України “Про вибори народних депутатів”.

МІЖНАРОДНІ АКТИ:

46.Загальна декларація прав людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.

47. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.

48.Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.

49.Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод.

Прийнята Радою Європи 4 листопада 1950 р.Похожие работы:

«Розділ 2. Емпіричні дослідження сучасного суспільства РОЗДІЛ ЕМПІРІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА УДК 316.74:37 ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна У статті на основі матеріалів загальнонаціонального дослідження Проблеми формування громадянської ідентичності...»

«Результати соціологічних досліджень Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік Київ — 201 УДК 616-002.5:303.4](047.3) ББК 55.4+60. Р 4 Авторський колектив звіту: «Аналітичний центр «Соціоконсалтинг»: Демченко Ірина, канд. екон. наук, Бєлоносова Наталія, Костючок Марина.Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»: Морозова Ольга, Маковецька Марія. Консультанти: Нечосіна Олена, Кузьмин Марта. «Аналітичний звіт...»

«СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ МИКОЛАЇВЩИНИ. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (1991 – 2007 р.р.). Кисельов А.Ф., Грищенко Г.В., РуденкоА.О., Главатий С.М., Майоров В.О., Чернозуб А.А. Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського Анотація. В статті проведено дані дослідження підготовки майстрів спорту Миколаївської області за роки незалежності України (1991 – 2007 р.р.). Визначена структура спортивних досягнень у різних видах спорту. Матеріали досліджень розроблені за соціальним станом, віком і...»

«ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ” ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК: 796. 011. 1: 316. 4 (477) ЕВОЛЮЦІЯ НОРМ ТА ДЕВІАЦІЙ У СФЕРІ СПОРТУ Спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Запоріжжя – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі соціології і соціальної роботи Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та...»

«УДК 316.354(477):061.2-053.81 Марушкевич Б.М. Державна служба молоді та спорту України, магістр соціології, головний спеціаліст ХАРАКТЕР ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У статті розкривається характер функціонування молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації суспільства і акцентується увага на основних факторах впливу на його стан Ключові слова: характер функціонування, трансформація суспільства, концепція...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ САУ ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ (Зелена Гура, Польща) КОРВІНУС УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ (Будапешт, Угорщина) ХVIII Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» 6 – 7 листопада 2014 ПРОГРАМА Харків ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 6 листопада 2014 р. реєстрація учасників конференції (фойє...»

«Харківська міська рада Департамент праці та соціальної політики Управління праці та соціальних питань Міжнародний фонд «Відродження» Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот» Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення за методикою «Сусідська взаємодопомога» Харків Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення за методикою «Сусідська взаємодопомога» «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та...»

«Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ‘2011, № РОЗДІЛ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ УДК 316. 0 ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОЛЯ СОЦІОЛОГІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ Судаков Володимир Іванович – доктор соціологічних наук, професор, заступник декана з наукової роботи факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка У статті підкреслена важливість наукової ідентифікації когнітивних стимулів, які визначають...»

«Київський міжнародний інститут соціології Стан корупції в Україні Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007–2009 Для Порогової програми для України Корпорації «Виклики тисячоліття» (MCC) 25 травня 2009 р. Видання цього звіту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та корпорацію «Виклики тисячоліття» (MCC). Зміст звіту є винятковою відповідальністю Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) та Київського...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні Вченої ради факультету соціології Протокол № від “_” _ 2014 р. _ доц. А.П.Горбачик ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки) зі спеціальності 8.03010101 «Соціологія» КИЇВ 2014 I. Загальні положення Вступний іспит є важливим компонентом навчально-виховного процесу і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»