WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«ДЕВІАЦІЙ У СФЕРІ СПОРТУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 4 ] --

Особливої уваги потребує той факт, що більшістю агентів спортивної діяльності в умовах сучасної України є молодь. Навіть в пасивних формах приєднання до спортивного середовища домінує саме ця вікова складова. Констатація цього факту дозволяє зробити два висновки: у першу чергу, специфічно спортивні форми девіантної поведінки поширені серед молоді; молодь зумовлює наявність у спортивному середовищі особливостей девіації своєї субкультури.

У структурі спортивної девіації чітко виокремлюються:

1) правопорушення (іноді кримінального характеру): використання праці неповнолітніх спортсменів порушує закони про обмеження дитячої праці; можливість криміналізації спортсменів після завершення професійної кар’єри в процесі вторинної соціалізації, хоча ми вважаємо науково недоведеним безпосередній зв’язок між адаптацією спортсменів після завершення кар’єри і деліквентними формами поведінки;

2) некримінальні дії (моральна девіація); девіація некримінального характеру в цілому виражена яскравіше, особливо в самій сфері спорту, а не в безпосередньо пов’язаних з нею галузях (вторинна соціалізація спортсменів професіоналів, комерціалізація видовищних видів спорту, а отже, підміна спортивних інтересів меркантильними).

Кримінальна і некримінальна девіації перебувають у безпосередньому зв’язку. Так вірогідність виникнення деяких видів правопорушень прямо залежні від зростання негативних емоцій, які виникають у сфері спорту (таких, як агресивність, упевненість у власній силі, прагнення перемоги будь-якою ціною, хоча, з іншого боку, регулярні заняття спортом є засобом запобігання адиктивній поведінці, яка також є некримінальною девіацією, але може призвести й до девіації кримінальної).

Існує механізм девіантної асоціації спортсменів: приєднання до некримінальної девіації і до деяких правопорушень відбувається в групах, які вже з’єднані досвідом екстремальних почуттів, яким є спорт.

Перспектива розвитку фізичної культури і спорту в Україні має враховувати шляхи подолання і попередження негативних наслідків девіантної поведінки в спортивному середовищі.

Стратегія подальших дій у сфері фізичної культури і спорту для забезпечення їх випереджального характеру повинна реалізовуватись з урахуванням основних світових тенденцій:

• спортивний рух набуває все більшої автономності із збереженням діалектичної взаємодії з різними складовими суспільної діяльності. Зазначена тенденція збільшує вірогідність появи спортивної девіації. Функціонування інфраструктури спорту залежить від рівня розвитку та координованості державного, громадського та приватного секторів. У світі існують різні національні моделі організації сфери фізичної культури і спорту – залежно від ролі держави в суспільстві. Державна політика має узгоджувати нормативи, що формуються в спортивному середовищі і ціннісні орієнтири нашого суспільства в цілому. Одним із напрямків такої політики має бути свідоме конструювання взаємопроникнення масового й елітарного спорту, що мусить забезпечити сполучення в ньому гуманістичної спрямованості та привабливості;

• стрімкий розвиток спорту для всіх, залучення до нього всіх соціальних та вікових верств населення без будь-яких обмежень, поява нових організаційних форм та видів оздоровчої рухової активності, захоплення підлітків і молоді екстремальним спортом, зростання ролі самостійних і спільних занять у родинах. Соціальна політика держави має враховувати наявність агресивних інстинктів, що знаходять соціально безпечний вихід у сфері спорту, і не допустити їх трансформації в девіантні форми поведінки;

• глобалізація сфери фізичної культури і спорту, зростання конкуренції, суперництва націй та держав, підвищення впливу телекомпаній на фінансування, організація та проведення спортивних змагань, широка професіоналізація і комерціалізація спорту вищих досягнень, який динамічно набуває рис індустрії розваг, централізація олімпійської підготовки, використання в ній науково-інформаційних технологій. Держава має реалізувати антидопінгову політику та впровадити систему морально-етичних цінностей з метою запобігання підміни спортивних орієнтирів меркантильними.

Виходячи з аналізу, проведеному в дослідженні, можна визначити місію сфери фізичної культури і спорту в сучасному українському суспільстві:

забезпечення позитивного впливу на стійкий розвиток суспільства, збереження миру, утвердження загальнолюдських цінностей;

створення умов для оптимальної рухової активності кожної особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної підготовки, сприяння духовному та соціальному благополуччю, підвищенню рівня здоров’я, здійсненню профілактики різних захворювань і фізичної реабілітації;

розвиток спорту вищих досягнень для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження національної ідентифікації та гордості співгромадян, посилення міжнародного авторитету держави у світовому спортивному русі;

формування соціального замовлення у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням потреб окремих громадян і суспільства в цілому та його реалізація;

внутрішня інтеграція масової спортивної діяльності та спорту вищих досягнень, створення умов для раціонального балансу їх розвитку;

розподіл функцій та повноважень, забезпечення чесної конкуренції суб’єктів спортивного руху різних форм власності;

гарантування рівності прав та можливостей громадян щодо використання можливостей фізичної культури і спорту, недопущення їх дискримінації та експлуатації;

забезпечення справедливості, взаємної поваги та ґендерної рівності;

утвердження етичних і моральних цінностей фізичної культури і спорту;

соціальна і медична захищеність учасників спортивного руху;

різноманітність, висока якість та доступність послуг спортивної індустрії;

формування моральної та матеріальної відповідальності кожної особи за рівень використання оздоровчої рухової активності для профілактики захворювань, подовження творчого довголіття, організації дозвілля.

Таким чином, спорт сам по собі не є умовою виникнення девіації, а є її каталізатором, який може як і прискорювати, так й уповільнювати процес реалізації девіантної поведінки. Спортивна девіація не заперечує соціально визнані цілі, а лише нехтує нормативно визначеними засобами досягнення таких цілей.

Підхід, запропонований П. Бурдьє в соціології спорту (він розглядає спорт в контексті соціуму в цілому, а не лише задовольняється заглибленням у аналізі його деталей), дозволяє подолати антагонізм між макро- і мікросоціологічним баченням спорту (конструюванням об’єктивних структур і описом суб’єктивних уявлень агентів), пояснити соціальну природу спортивної девіації.

Науковий спосіб подолання негативних наслідків відхилень поведінки в спортивному середовищі має реалізуватися в нових формах і методах вираження гуманістичних ідеалів українського суспільства третього тисячоліття. Внаслідок цього вони стануть системоутворюючими компонентами культури нового суспільства, позитивним змістом творчого потенціалу спортивної девіації.

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

Васильченко О.А. К вопросу технологий деликвентного и девиантного поведения // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 14. – Київ – Запоріжжя – Одеса: ГУ “ЗІДМУ”, 2002. – С. 188-195.

Васильченко О.А. Соціальні аспекти технології формування інституту вищої освіти в сучасних умовах // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 16. – Київ – Запоріжжя – Одеса, 2002. – С. 25-33.

Васильченко О.А. Взаимосвязь духовности и девиантного поведения личности // Вісник Одеського національного університету. – Т. 8. – Вип. 9. Соціологія і політичні науки. – Одеса: ОНУ, 2003. – С.

302-307.

Васильченко О.А. Роль спорта в предупреждении девиантного поведения молодёжи // Нова парадигма (Альманах наукових праць). – Вип. 29. - Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – С. 122-126.

Васильченко О.А. Девіантна поведінка осіб спортивного середовища: за матеріалами соціологічного дослідження // Грані. – 2005. – № 2 (40). – С. 115-120.

Публікації в інших виданнях:

Васильченко О.А. Напрямки соціологічних досліджень в області фізичної культури та спорту // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 року. – Київ – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


253-254.

Васильченко О.А. Шляхи подолання та запобігання девіантної поведінки серед спортсменів // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Гуманізація вищої освіти: філософські виміри” (м. Бердянськ, БДПУ, 14-16 червня 2005 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2005 – С. 64-65.

АНОТАЦІЯ Васильченко О.А. Еволюція норм та девіацій у сфері спорту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04

– спеціальні та галузеві соціології. – Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, Запоріжжя, 2006.

Робота присвячена розгляду соціальних механізмів, що призводять до формування девіантної поведінки сучасних спортсменів. Запропонована концептуальна схема формування норм та критеріїв у сфері спорту, які є не лише пасивним втіленням історичного типу соціальних настанов, але і сферою створення нових соціальних норм поведінки, моральних та естетичних цінностей.

Пояснюється генеза становлення спорту як соціального явища, що набуває статусу соціального інституту. Вивчаються соціальні норми та критерії поведінки спортсменів як соціокультурних чинників життєдіяльності людини.

Встановлюються основні напрямки профілактики соціальних відхилень у сфері спортивної діяльності людини.

Ключові слова: спорт як соціальний інститут, девіація, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, соціальна норма, аномія, алкоголізм, наркотизм, суїцид.

ABSTRACT

Vasil’chenko O.A. Evolution of Norms and Deviations in the Field of Sports. – The Manuscript.

Dissertation on winning of scientific degree of sociological sciences for speciality 22.00.04 – special and field sociologies. – Humanitarian university “Zaporizhzhya Institute of State and Municipal Management”, Zaporizhzhya, 2006.

Dissertation is devoted to the problem of the social mechanisms examining, which are viewed as those to be able to lead to modern sportsmen deviant behavior forming. It has been proposed a conceptual scheme of forming of norms and criteria in the field of sports, which are not only passive applying of historical type of social purposes, but also a field of new social behavioral norms and moral and esthetic values forming.

It is explained the genesis of stating of sports as a social phenomenon which is developing the status of the social institution. The social norms and criteria of sportsmen behavior as social-cultural factors of human life activity are studied.

The main trends of social deviations prevention in the field of human sports activity are established.

Key words: sports as a social institution, deviation, deviant behavior, delinquent behavior, social norm, anomy, alcoholism, drug addiction, suicide.

АННОТАЦИЯ

Васильченко О.А. Эволюция норм и девиаций в сфере спорта. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Гуманитарный университет “Запорожский институт государственного и муниципального управления”, Запорожье, 2006.

В диссертации осуществлён анализ социальных механизмов, которые приводят к формированию девиантного поведения в сфере спорта, рассмотрен комплекс социокультурных факторов, которые детерминируют его возникновение в современных условиях Украины. Выделяются такие условия реализации девиантного поведения в спортивной среде, как: коммерциализация спорта;

бюрократизированность социального института спорта (как условие для его коррумпированности);

снижение социально-экономического статуса спортсменов по сравнению с другими группами населения; высокая заинтересованность криминальной микросреды в людях, которые реализовали себя в спорте; криминализация спортивной субкультуры (хотя преимущественно такое восприятие спорта массовым сознанием несколько опережает криминализацию социальных реалий спортивной среды).

Рассматривается генезис становления спорта как социального явления, который получает статус социального института. Предложена концептуальная схема формирования норм и критериев в сфере спорта, которые являются не только пассивным воплощением исторического типа социальных установок, но и сферой создания новых социальных норм поведения, моральных и эстетичных ценностей.

Автором диссертационного исследования доказано, что отклонение от установленных стандартов поведения в сфере спорта является результатом трансформации как структуры общественных отношений определенной исторической формы социума (спорт, как социальный институт, вынужден адаптироваться под эти трансформации), так и смещением акцентов в нормативах самого спортивного сообщества, а также несоответствием их существующему полю социальных ожиданий.

В результате анализа были выявлены статистически значащие формы девиантного поведения, непосредственно связанные со сферой спорта: употребление допинговых препаратов с целью повышения спортивных результатов, использование труда несовершеннолетних спортсменов, проблематизация поведения спортсменов-профессионалов после завершения спортивной карьеры в процессе адаптации к другим сферам жизнедеятельности, социальным институтам, где существуют другие вариации социальных норм и ориентиров. Кризисная для спортсмена ситуация социальной адаптации усиливается аномичностью общественного состояния.

В исследовании определяются основные направления профилактики социальных отклонений в сфере спортивной деятельности человека.

Ключевые слова: спорт как социальный институт, девиация, девиантное поведение, делинквентное поведение, социальная норма, аномия, алкоголизм, наркотизм, суицид.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«Адміністративно-правова протидія насильству в сім’ї. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 1. С. 138-144. УДК 343.5/.6(075.8). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ Стрельченко О. Г. Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна Сущенко А. О. Навчально-науковий інститут заочного і дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ,...»

«№ 2 (50) 201 Бiблiосвiт ІнформацІйний вІсник Полтавський випуск Київ 78.347.242(4Укр) Б59 Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 2 (50) 2014 / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К. : [б. в.], 2014. – 100с. Основний зміст випуску інформаційного вісника «Бібліосвіт», що пропонується увазі читачів, складають статті про досвід роботи і інновації Полтавської ОБЮ та бібліотек Полтавської області. Подано...»

«ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 2007 року Інформаційно-довідкове видання Київ – УДК 342.8:328.1] (477) “2007” ББК 67.9(4Укр)400. В РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: В.М. Шаповал (голова редакційної колегії), А.Й. Магера (заступник голови редакційної колегії), Ж.І. Усенко-Чорна(заступник голови редакційної колегії), Т.Л. Лукаш (відповідальний секретар редакційної колегії), Т.В. Астахова, Ю.М. Данилевський, Ю.Г. Донченко, – І.Г. Жиденко., М.В. Охендовський, А.А....»

«ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2010 року Інформаційно-аналітичний збірник Київ – РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: В.М. Шаповал (голова редакційної колегії), А.Й. Магера (заступник голови редакційної колегії), Ж.І. Усенко-Чорна (заступник голови реакційної колегії), Т.Л. Лукаш (відповідальний секретар редакційної колегії), Т.В. Астахова, Ю.М. Данилевський, Ю.Г. Донченко, І.Г. Жиденко, О.К. Осадчук, М.В. Охендовський, Б.С. Райковський, О.М. Чупахін, Ю.В. Швець, О.М. Шелестов, В.Є...»

«Організаційно-правовий алгоритм. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-2. С. 312-318. УДК 343.13 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АЛГОРИТМ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Марченко К. Г. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка м. Луганськ, Україна У статті проводиться дослідження проблем алгоритмізації діяльності слідчого (прокурора) при ухваленні рішень про зупинення досудового...»

«УДК 316.422 Ковтуненко Е.С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В статті мова йде про кількісні соціологічні методи, які використовуються при дослідженні трансформаційних процесів. Розкриваються особливості використання цих методів. Наводяться приклади відомих порівняльних трансформаційних досліджень Ключові слова: метод...»

«УДК: 316.346.32-053.Автори: Балакірєва О. М., канд. соціол. наук; Бондар Т. В., канд. соціол. наук; Головенько В. А., канд. політ. наук Підготовлено та видано ВМГО „Клуб міжнародного співробітництва „Мандри” та ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” за підтримки Державної служби молоді та спорту України в рамках реалізації програми „Ціннісні орієнтації сучасної молоді України”. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами Ц62 досліджень) :...»

«процесу генези та утвердження правових норм нового типу в системі недержавних соціальних інститутів громадянського суспільства. Література 1. Луман Н. Общество как социальная система. / Н. Луман / Пер с нем. / А. Антоновский. – М.:Логос, 2004. – 232с.2. Ролз Дж. Теорія справедливості / Джон Ролз / Пер. з анг. О.Мокровольський. – К.: Основи, 2001.822 с.3. Харт Х.Л.А. Концепція права / Х.Л.А. Харт.К.: Сфера, 2004.164с. 4. Фуллер Л. Мораль права / Лон Фуллер. К.: Сфера, 2004.144с. 5. Дюркгейм Э. О...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій СТРАТЕГІЯ КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,...»

«Витяг з звіту за результатами дослідження «АНАЛІЗ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ ТА КРАЩИХ ПРИКЛАДІВ ПРАКТИК ОЦІНКИ ПОСЛУГ З БОКУ КЛІЄНТІВ В СЕКТОРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» Виконавець: Центр соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України На замовлення: Програми розвитку ООН в Україні Міжнародні стандарти з прав людини. Законодавство сфери охорони здоров'я (до сфери якого відносяться питання, пов’язані з правами пацієнта), створене за роки незалежності України, базоване на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»