WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«ДЕВІАЦІЙ У СФЕРІ СПОРТУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 3 ] --

Систематизація соціологічних інтерпретацій сутності спорту як соціального явища дозволяє визначити його, як різновид соціальної діяльності, яка має характер фізичного змагання. Спортивне середовище є необхідною складовою більшого соціального феномену – фізичної культури, під якою ми розуміємо соціалізовані форми рухової активності людини. Вона має історично сформовані норми соціальної поведінки і соціальні інститути, які управляють її функціонуванням. Розвиток фізичної культури взагалі і спорту зокрема мають стандартизувати фізичну досконалість людства, забезпечити здоровий спосіб життя індивідів.

На початку ХХІ сторіччя фізична культура і спорт стають важливою сферою соціальної політики громадянського суспільства, суттєвим чинником інтеграційних процесів в умовах глобалізації світу, невід’ємним правом кожної людини, ефективним засобом організації дозвілля та підвищення якості життя, досягнення оздоровчого та виховного ефекту, усвідомлення національної ідентичності та ствердження патріотичних почуттів співгромадян, формування міжнародного іміджу країни. Але втілення таких гуманістичних ідеалів важко досягнути на практиці. Нерозуміння суспільних закономірностей розвитку спорту може призвести до соціальних негараздів, різноманітних девіацій.

У третьому підрозділі другого розділу (“Класифікація соціологічних параметрів спорту”) представлено аналіз його соціологічного виміру та розглядаються можливості побудови соціології спорту як науки, визначаються основні соціальні групи спортивного середовища.

Соціологія спорту вивчає свій об’єкт як складну соціальну модель, що має різні історичні форми втілення в соціумі і форми взаємодій з ним. Спортивні структури є не що інше, як об’єктивовані продукти соціального розвитку: світ спортивних практик, котрий знімається соціологічною анкетою у даний момент часу, є тільки показником соціальних відносин. Тому необхідно не тільки враховувати, в якому типі суспільства вивчаються його спортивні параметри, але й з якими ідеологічними настановами вивчається спортивне співтовариство (наприклад, настанови і характеристики спорту різні в радянському й пострадянському просторі).

Для українського суспільства через часткову відсутність сталих традицій здорового та активного дозвілля гострою проблемою залишається широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, психотропних та одурманюючих речовин, і, як наслідок, зростають антигромадські прояви та загострюється криміногенна ситуація, особливо в молодіжному середовищі. Рівень охоплення населення, особливо працездатного віку, фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю в Україні в декілька разів нижчий порівняно з європейськими країнами. Специфічність спортивної діяльності взагалі та в Україні, зокрема, дає підстави для висновку про існування відхилень від загальновизнаних соціальних норм.

У третьому розділі “Особливості девіантної поведінки в спортивному середовищі” з’ясовуються закономірності спортивної аномії, умови її виникнення, особливості та принципи функціонування.

Перший підрозділ третього розділу “Соціальні норми і критерії формування девіантної поведінки в спортивному середовищі” відбиває логіку соціологічних концепцій щодо трансформації соціальних норм у спортивному середовищі. На засадах зазначеної трансформації виявляються критерії спортивної девіації.

Спорт випробовує на собі значний вплив тієї соціально-культурної системи, в умовах якої відбувається його розвиток. Усі критичні позиції по відношенню до спорту єдині в тому, що дегуманістичні позиції у світі спорту є порушенням його традиційних ідеалів, але, водночас, є нормою сучасного технократизованого суспільства. Отже, якщо говорити про девіантну поведінку, породжувану спортивною діяльністю людини, то спорт не створює принципово нові, своєрідні відхилення від норми суспільної поведінки, а просто різко підкреслює, випинає нестабільність суспільних норм, їхню невідповідність очікуванням соціуму. Тому можна стверджувати, що суспільні норми і норми спортивного співтовариства не стільки суперечать одна одній, скільки останні є модифікацією перших, похідними від них. І тільки розхитування суспільних стереотипів поведінки призводить до девіацій у сфері спорту, що, як лупа, у збільшеному вигляді показує нестабільність соціальних норм, а отже, і можливість відхилення від них.

У підрозділі виділяються наступні критерії формування девіантної поведінки в спортивному середовищі:

1) міра відхилення орієнтирів світу спорту від визнаних стандартів соціальної поведінки (автономність кожного з них свідчить про неадекватність принципів їх функціонування);

2) розбіжності між гуманістичним змістом ідеології спортивного середовища і його соціальною практикою;

3) колосальний відрив масового спорту від професійного є показником внутрішнього розколу спортивного середовища, певних протиріч, які свідчать про можливість виникнення девіантної поведінки у колі спортивних агентів.

Предметом другого підрозділу третього розділу “Специфіка девіантної поведінки спортсменів у сучасних умовах” є закономірності девіантної поведінки у спортивному середовищі в умовах сучасної України, які формулюються на основі емпіричного дослідження, що проводилося автором у 2004-2005 рр. серед студентів Запорізького національного університету (факультети: фізичного виховання, менеджменту, права, філологічний, біологічний, фізико-математичний) у межах програми “Причетність студентської молоді до девіації” соціологічного центру Гуманітарного університету „Запорізький інститут державного та муніципального управління”.

У результаті дослідження були зафіксовані деякі особливості виникнення та поширення девіації у сфері спорту:

спортивна девіація має латентний характер. Девіантна поведінка не пов’язується в масовій свідомості зі сферою спорту, але не треба забувати, що поняття “девіантна поведінка” є носієм не лише негативних конотацій, а й позитивних, творчих. Девіація може бути зарядом, що спонукає людство до освоєння нового, до перемоги над собою. А саме цей зміст закладений у спортивну діяльність від початку;

наявні фактори ототожнення спорту зі здоровим способом життя:

а) серйозна спортивна діяльність стримує поширення адиктивних форм поведінки (паління, алкоголізм, наркоманія);

б) спорт як дозвілля відвертає увагу від адиктивних форм поведінки та суїцидальних схильностей (більше половини респондентів в усіх локалах (а студенти неспортивних факультетів навіть більше 80 %) ототожнюють заняття масовим спортом з нормою здорового життя);

агентами сфери спорту виступає, у першу чергу, молодь; тому, по-перше, носіями спортивної девіації є молоді люди, по-друге, молодь привносить форми девіантної поведінки своєї субкультури в спортивну сферу;

виокремлюються такі статистично значущі форми спортивної девіації:

а) вживання психотропних допінгових засобів спортсменами з метою покращення спортивних результатів;

б) соціальна функція спорту як безпечного “клапану для агресії” створює її концентрацію, що призводить до появи таких специфічно спортивних відхилень, як девіація спортивних уболівальників;

в) експлуатація дитячої праці в спортивній сфері є відхиленням від норм трудового права в нашій країні. Суворий режим спортивних тренувань може фізично і психічно травмувати дитину, що також є передумовою подальшого поширення девіантної поведінки;

г) проблематизація поведінки спортсменів-професіоналів у процесі ресоціалізації після завершення спортивної кар’єри. Процес переходу дорослої, а тим більш молодої особи, в іншу соціальну сферу може призвести, у першу чергу, до економічної, а також до психологічної дестабілізації, які створюють умови для виникнення девіантної поведінки (22 % гуманітаріїв, 8 % природознавців, 15% представників факультету фізичного виховання та 24% членів професійних команд вважають можливим бажання професійного спортсмена, який залишив спорт, закінчити життя самогубством;.

20 % гуманітаріїв, 6 % природознавців, 11 % студентів факультету фізичного виховання та 22 % студентів, що беруть участь у спортивній діяльності на професійному рівні, вважають, що спортсмени в такій ситуації можуть вживати наркотики);

умовами поширення девіантної поведінки виступають професіоналізація та комерціалізація спортивного середовища, які підмінюють орієнтири світу спорту меркантильними інтересами;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


проведений аналіз заперечує висунуту нами на початку дослідження гіпотезу про поширеність девіації в спортивному середовищі. Така оцінка ситуації швидше є проекцією позиції мас-медіа, які послідовно тиражують думку щодо можливості існування спортсмена на пострадянському терені лише як носія девіантної і навіть деліквентної поведінки.

Також були зафіксовані наступні діяльнісно-поведінкові закономірності девіантної поведінки в спортивному середовищі:

поле соціальних очікувань сучасної української молоді у сфері спорту збігається з традиційними гуманістичними орієнтаціями спортивної сфери у ХХ-ХХІ століттях;

трансформація ціннісних орієнтацій спортивного середовища відбувається через формування негативного поля емоцій, яке включає в себе агресивність, амбіційність, бажання перемогти будь-якою ціною, потребу в екстремальних почуттях. Домінантність егоїстичних мотивацій у індивідуалізованому сприйнятті спорту суперечить його гуманістичним орієнтаціям, зафіксованим на рівні суспільних уявлень та підтверджують певну ерозію нормативних і ціннісних орієнтацій, які ще не фіксуються масовою свідомістю. Ця ерозія створює підґрунтя для виникнення девіантної поведінки;

варіативність ознак між когортами, виділеними за профілем освіти, свідчить про те, що самі спортсмени краще відчувають сучасні трансформації спортивного середовища, а, отже, при аналізі отриманих даних можна краще простежити відхилення від загальних соціальних норм у спортивному середовищі. Респонденти, які мають опосередковане відношення до спортивного середовища, зберігають традиційні уявлення про нормативну єдність світу спорту;

аномії спортивного середовища мають конкретно-історичний характер свого вияву (такі фактори, як економічна нестабільність, прагнення досягти результату, вихід зі спортивної сфери, є складовими біографії, етапом життєвого шляху кожного спортсмена, а не психологічними чинниками), а отже, позбавлені чітко виражених лише біологічних або психологічних причин відхилення від соціальних норм;

якщо використовувати класифікацію девіантної поведінки Р. Мертона (інновація, ритуалізм, бунт і ретризм), то, на наш погляд, серед варіантів спортивної девіації в Україні найбільш поширеним варіантом є інновація як спосіб адаптації, що передбачає не тільки узгодження з цілями, схваленими даною культурою, але й заперечення соціально прийнятих засобів їх досягнення (вживання допінгових препаратів, жорсткі умови тренування неповнолітніх спортсменів, проблеми другої соціалізації спортсменів-професіоналів).

У Висновках підсумовано й узагальнено основні положення та результати дослідження.

У сучасній Україні спорт на рівні суспільних цінностей сприймається як гуманістичне, прогресивне явище. Проекція цього на структурно-динамічні закономірності спортивного середовища, які стосуються складу і структури підсистем спортивної аномії, доводить латентний характер спортивної девіації в українському суспільстві.

Лише при аналізі діяльнісно-поведінкових закономірностей девіантної поведінки, що стосуються особливостей поведінки агентів девіації і формування її соціокультурного механізму, виявилися негативні конотації емоційного досвіду окремих індивідів (таких, як агресивність, амбіційність, егоїстичні мотиви). Отже, можна говорити про певну контрарність соціальних очікувань й індивідуального переживання спорту. Масова свідомість частково сприймає застарілі гуманістичні шаблони спортивної діяльності, але певне усвідомлення їх трансформації відбулося як на рівні професійного спорту, так і на рівні спорту вищих досягнень (а тому існує варіативність ознак в сприйняті спорту – локали професійних спортсменів більш чітко виражають ерозію цінностей спортивного середовища, яка є підґрунтям формування відхилень від соціальних норм поведінки).

Буквально, створені людством ідеальні моделі спорту не виправдали суспільних сподівань, проте масовий спорт все ще не втратив своєї гуманістичної змістовності, що також свідчить на користь непоширеності девіантної ситуації в спортивному середовищі.

У результаті аналізу були виявлені статистично значущі форми девіантної поведінки, безпосередньо пов’язані зі сферою спорту: вживання допінгових засобів з метою підвищення спортивних результатів, використання праці неповнолітніх спортсменів та проблематизація поведінки спортсменів-професіоналів після завершення спортивної кар’єри в процесі адаптування до інших сфер життєдіяльності, соціальних інститутів, де існують інші варіації соціальних норм та орієнтирів. Процес другої соціалізації спортсменів ускладнюється в умовах сучасної України, де відбувається тотальний перехід до відмінної форми суспільних відносин: кризова для спортсмена ситуація соціальної адаптації посилюється аномічністю суспільного стану.

Багатофакторність обумовлення спортивної девіації ускладнює процес її аналізу. У роботі виокремленні такі умови реалізації девіантної поведінки в українському спортивному середовищі, як: комерціалізація спорту, бюрократизованість соціального інституту спорту (як умова для його корумпованості), високий рівень професійної активності спортсменів (у певний період життя виникає потреба у вторинній соціалізації (як і у військових), зниження соціально-економічного статусу спортсменів порівняно з іншими групами населення, висока зацікавленість кримінального мікросередовища у людях, які реалізували себе в спорті, криміналізація спортивної субкультури (хоча переважно таке сприйняття спорту масовою свідомістю дещо випереджає криміналізацію соціальних реалій спортивного середовища).

Отримані результати дозволили автору зробити висновки відносно загальних особливостей спортивної девіації в Україні:

Специфічно спортивна девіація притаманна саме професійному спорту (про це свідчать усі статистично значущі форми спортивної девіації, навіть агресивність уболівальників, що може призвести до появи девіантних форм поведінки, є проекцією професійного спорту). Це пояснюється орієнтирами двох зазначених різновидів спортивної діяльності – якщо в професійному спорті на першому плані стоїть перемога (навіть будь-якою ціною), то мета масового спорту – зміцнення здоров’я, розвага, відпочинок (тобто мета міститься в самій діяльності, а не в її результаті).Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«УДК: 316.346.32-053.Автори: Балакірєва О. М., канд. соціол. наук; Бондар Т. В., канд. соціол. наук; Головенько В. А., канд. політ. наук Підготовлено та видано ВМГО „Клуб міжнародного співробітництва „Мандри” та ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” за підтримки Державної служби молоді та спорту України в рамках реалізації програми „Ціннісні орієнтації сучасної молоді України”. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами Ц62 досліджень) :...»

««ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор М.М.Каністратенко РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 5 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (зимова сесія 2014/2015 навч. р.) ГОДИНИ Бібліотекознавець Бібліограф Книгознавець ДНІ Інформаційне право Електрон. бібліогр. ресурси Маркова В.А. 41 14.00-15.35 Давидова І.О. 46 Інформаційне право 17.09 Електрон. бібліогр. ресурси (пр.) Маркова В.А. 41 15.40-17.15 СР Давидова І.О. (сем.) 46 Сучасні проблеми 17.20-18.55 книгозн. Маркова В.А. 41 Сучасні проблеми (сем.)...»

«РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Звіт за результатами соціологічного дослідження «Актуальні проблеми молодих науковців КНУ імені Тараса Шевченка» Враховуючи новітні виклики, що постають перед українським суспільством, сфера освіти та науки в Україні наразі зазнає значних трансформацій. У новому Законі України “Про вищу освіту”, у проекті нової редакції Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та інших нормативно-правових...»

«Моніторинг візової політики країн Європейського Союзу Аналітичний звіт Фундація ім. Стефана Баторія Варшава, липень 2006 Міжнародний Фонд «Відродження» (Європейська програма та програма «Схід-Схід») Автори: Якуб Боратиньскі Фундація ім. Стефана Баторія Лєшек Хаєвскі Collegium Civitas Павел Хермелінскі Гельсінська Фундація Прав Людини Аніта Шимборска Фундація ім. Стефана Баторія Бартломєй Токаж Гельсінська Фундація Прав Людини Співпраця: Леонід Калітеня Центр Суспільних Інновацій, Мінськ Марія...»

«СОЦІОЛОГІЯ УДК 314.74:316.34 Г. І. Городецька, канд соціол. наук (PhD) Університет Деусто, Більбао УКРАЇНСЬКІ МІГРАНТИ В ІСПАНІЇ: ОСЕЛЕННЯ ЧИ ПОВЕРНЕННЯ? У статті розглядаються побудники і наслідки перебування українських мігрантів в Іспанії. Чи збираються вони повертатися в Україну? А чи планують розбудовувати своє життя в Іспанії? Крізь призму таких факторів, як зайнятість на ринку праці в Іспанії, присутність/відсутність сім’ї в новій країні, ситуація в Україні та доступ до різного роду...»

«Центральна виборча комісія ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 2006 року Інформаційно-аналітичний збірник У двох книгах Книга Київ – УДК 324(477)„2006” ББК 67.9(4УКР)400. В РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Я. В. Давидович (голова редакційної колегії), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук, С. О. Дубовик, Ю. Г. Донченко, В. О. Завалевська, І. А. Качур, А. Й. Магера, М. В. Охендовський, А. А. Писаренко, Б. С. Райковський, Ж. І. Усенко-Чорна, О. М. Чупахін, В. Є. Шелудько, М. Г. Кавун, М. І. Дондик, В. Я. Середа...»

«УДК 316.422 Ковтуненко Е.С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В статті мова йде про кількісні соціологічні методи, які використовуються при дослідженні трансформаційних процесів. Розкриваються особливості використання цих методів. Наводяться приклади відомих порівняльних трансформаційних досліджень Ключові слова: метод...»

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ УДК 007 : 304 : 004.9 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тетяна Подашевська (Київ, Україна) Статтю присвячено пошуку особливостей застосування соціально-комунікаційних технологій суб'єктів політичної діяльності. Автор вважає, що більшість досліджень здійснюються в царині соціальних технологій. Така ситуація звужує проблему і спрямовує її в русло соціологічних розвідок. Останній факт не дозволяє розкрити проблему з...»

«Національний університет Києво-Могилянська академія Факультет соціальних наук та соціальних технологій Кафедра соціології Робочий тематичний план нвчальної дисципліни СОЦІОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЧАСУ Автор-укладач: С. В. Хутка Шкала оцінок: Обсяг годин – 162. Залікових балів – 3 60 – 75 – задовільно З них: лекційних – 26, Форма підсумкового контролю 76 – 90 – добре семінарських – 26, – іспит. 91 – 100 відмінно консультацій – 2, Триместр викладання – весна самостійна робота – 108. АНОТАЦІЯ Курс є...»

«Україні 20: погляд соціолога 3 серпня 2011 Прес-релізи Прес-конференція Організатори прес-конференції : – Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва – Інститут соціології НАН України Учасники : Ірина Бекешкіна – старший науковий співробітник Інституту соціології НАН • України, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Наталя Бойко старший науковий співробітник Інституту соціології НАН • Євген Головаха – заступник директора Інституту соціології НАН України • Анатолій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»