WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«ДЕВІАЦІЙ У СФЕРІ СПОРТУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 2 ] --

Під час аналізу причин поширення різних видів девіантної поведінки в умовах сучасного українського суспільства (у тому числі й у світі спорту) використовувався багатофакторний підхід до предмета дослідження. Враховувалися не лише об’єктивні умови, які, відображаючись у свідомості соціальних суб’єктів, детермінують відхилення в поведінці, але й такі суб’єктивні фактори, як цінності, норми, інтереси, що характеризують стан масової, групової й індивідуальної свідомості.

Під час дослідження використовуються: порівняльний і типологічний методи соціологічного аналізу, за допомогою яких виявляється загальне та особливе в досліджуваному феномені, виокремлюються різноманітні типи факторів формування його мотивацій;

структурно-функціональний аналіз, що дозволяє визначити взаємозв'язок з мотивами поведінки в спортивному середовищі; діалектичний метод, що пояснює логіку розгортання головних принципів у систему; компаративістський метод, який уможливлює пошуки подібностей між декількома системами (теоріями), завдяки чому розширюється поле досліджень, опитування за допомогою анкет, інтерв’ю тощо.

Емпіричну базу для аналізу статистики спортивного середовища склали збірники державного комітету статистики України, статистичні дані Державного комітету спорту України, статистика, що була надана в засобах масової інформації.

Метод структурованого інтерв’ю був використаний з метою одержання інформації про суб’єктивну картину світу спортсмена, поглибленого вивчення соціокультурних чинників, які сприяють чи перешкоджають виникненню варіацій девіантної поведінки в спортивному середовищі, механізмів поширення спортивної девіації, ролі соціального оточення в процесі такого поширення.

Наукова новизна роботи. У дисертації здійснено аналіз специфіки форм девіантної поведінки у сфері спорту та розглянуто комплекс соціокультурних чинників, які детермінують її виникнення в сучасних умовах України.

Автором дисертаційного дослідження:

визначені основні методологічні та теоретичні засади як інструментарій для аналізу специфіки девіантної поведінки в спортивному середовищі (с. 15-60);

здійснено соціологічний аналіз розвитку світу спорту як функції однієї з первинних форм соціалізації тілесності, яка в складній динаміці суспільного життя України створює засади соціальної адаптації людини (c. 62-77);

запропонована концептуальна схема формування норм та критеріїв у сфері спорту, які є не лише пасивним втіленням певного типу соціальних настанов, але і сферою створення нових соціальних норм поведінки, моральних та естетичних цінностей (c. 90-104);

проведена типологізація соціальних факторів, які детермінують мотивації девіантної поведінки спортивного середовища, як похідних від соціальних функцій спорту, а також доведено, що відхилення від встановлених стандартів поведінки у сфері спорту є результатом трансформації як структури суспільних відносин певної форми соціуму, так і зміщенням акцентів у нормативах самої спортивної спільноти, а також невідповідністю їх існуючому полю соціального очікування (c.

123-125);

знайшли подальшу деталізацію процедури упередження та подолання негативних наслідків девіантної поведінки, яка виникає у сфері спорту (c. 166-168).

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій, викладених у дисертації, забезпечувались певним теоретичним аналізом окресленої проблеми, який претендує на різнобічність; методологічним обґрунтуванням вихідних позицій наукової роботи, послідовністю реалізації теоретичних положень при розв’язанні завдань дослідження; застосуванням методів, адекватних завданням дослідження, поєднанням якісного і кількісного аналізу отриманих емпіричних результатів.

Емпірична база дослідження. Представлений у дисертації аналіз специфіки девіантної поведінки в сучасних умовах вибудовується на матеріалі емпіричного дослідження, яке проводилось автором у 2004-2005 рр. у Запорізькому національному університеті в межах програми “Причетність студентської молоді до девіації” соціологічного центру Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління” у контексті комплексної теми “Соціальні аспекти трансформації українського суспільства” (державний реєстраційний № 0102V006853), що виконувала кафедра соціології та соціальної роботи Гуманітарного університету “ЗІДМУ” (кількість анкет – 400).

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що зроблено певний внесок у розробку девіантології, який полягає в прирощенні знань з питань прояву девіації та її контролю в сфері спорту. В роботі проаналізовані різні фактори, що впливають на поведінку спортсменів. Аналіз особливостей формування девіантної поведінки, здійсненний у дисертації, може стати основою для подальшого дослідження низки проблем соціального життя сучасного українського спорту.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні положення дисертації доведені до рівня прикладних рекомендацій та пропозицій, які можуть бути використані при обґрунтуванні та опрацюванні навчальних та спортивних програм, курсів, при розробці підручників та навчальних посібників на всіх рівнях освіти та спорту з точки зору корекції девіантної поведінки.

Результати даної роботи можуть бути використані для наукового обґрунтування проектів, програм, організаційно-правових документів тощо, орієнтованих на вирішення пріоритетних проблем девіантної поведінки шляхом формування загальнодержавної політики та забезпечення механізмів їх реалізації.

Отримані результати про структуру та фактори спортивної девіації можуть бути використані в практичній діяльності соціальних працівників, представників правоохоронних органів, педагогів та психологів, що спеціалізуються у сфері спорту та фізичної культури, при діагностиці та профілактиці девіантної поведінки.

Апробація результатів дослідження.

Основні результати дисертаційної роботи були представлені в наукових доповідях на Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування” (Запоріжжя, ЗДУ, 15-16 листопада 2001 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Соціальна політика і механізм інтеграції українського суспільства” (Одеса, ОНУ, 27-28 вересня 2002 р.); Х Міжнародній науковій конференції “Харківські соціологічні читання” (Харків, ХНУ, 24-25 листопада 2004 р.); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Методологія соціального пізнання:

здобутки й проблеми” (Запоріжжя, культурно-діловий центр при Запорізькій облдержадміністрації, 25 травня 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Гуманізація вищої освіти: філософські виміри” (Бердянськ, БДПУ, 14-16 червня 2005 р.);

ХІV Міжвузівській науковій конференції молодих учених (Запоріжжя, Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 11-18 травня 2006 р.).

Результати дослідження знайшли відображення у 7 публікаціях: 5 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України, 2 тезах доповідей на міжнародних конференціях.

Структура дисертації зумовлена окресленими завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дослідження – 217 сторінок, обсяг основного тексту – 168 сторінок. Список використаних джерел містить 231 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У Вступі обґрунтовується актуальність теми, подається аналіз її теоретичної розробленості, формулюються мета та завдання дослідження, визначаються об’єкт, предмет, методологічні засади, наукова новизна, теоретична та практична цінність роботи.

Перший розділ дисертації (“Теоретико-методологічні засади дослідження девіантної поведінки”) відтворює загальнотеоретичну картину осягнення соціальної природи відхилень у поведінці людини. У ньому уточнюються зміст понять “девіантна поведінка”, “девіація”, “соціальна норма” та ін.

Перший підрозділ першого розділу (“Девіантність як предмет соціологічного аналізу”) присвячено визначенню соціологічного змісту категорії “девіація” та аналізу її теоретичного вивчення та пояснення.

Складність визначення поняття “девіантна поведінка” обумовлена тим, що дослідження згаданої поведінки здійснюється в межах різних наукових дисциплін, де поняття інтерпретується не завжди однаковим чином. Соціологія девіантної (відхиленої) поведінки – спеціальна соціологічна теорія, молода галузь знання, що зародилася і сформувалася у надрах соціології і згодом одержала більш точну назву – соціологія девіантності та соціального контролю.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Соціологічний зміст поняття “девіація” можна представити як діяльність, що не відповідає історично визначеним моральним, правовим, іншим соціальним нормам, які фіксують загальні орієнтири особистості, соціальних груп, соціальних інститутів чи суспільства в цілому. Зазначена категорія демонструє динамічний процес відхилення в житті суспільства, тим самим вона органічно пов’язана з деформаціями духовності суб’єкту.

У дисертації зазначається, що “девіантна поведінка” – поняття, що характеризує акт індивідуальної поведінки. Поняття “девіація” (“відхилення”), “девіантність”, “соціальна девіація” (“соціальне відхилення”) характеризують соціальне явище, що виражається у відносно масових, статистично стійких формах людської діяльності, що не відповідають офіційно встановленим у даному суспільстві нормам.

Аналіз різноманітних теоретико-методологічних підходів до проблеми відхиленої поведінки доводить, по-перше, необхідність комплексного-міждисциплінарного дослідження цього феномену, та, по-друге, значимість вивчення його соціокультурного компоненту. Соціальне відхилення завжди проявляє себе лише у співвідношенні з зафіксованими в суспільній свідомості нормами, правилами та взірцями поведінки.

У другому підрозділі першого розділу (“Соціальні норми і девіація”) обґрунтовується значення соціальної норми як бінарної опозиції терміну “девіація”. Ціннісні орієнтації суспільства, проходячи легітимацію в певних соціальних інститутах, набувають статус соціальних норм, які, по-перше, є визначеним набором правил поведінки в даній ситуації; по-друге, вони є типовим чи еталонним зразком дії; по-третє, в основі норми як механізму дії лежать очікування з боку оточення, щодо нормативної поведінки людини. Оскільки норми суспільства – це суперечливий і, багато в чому, стихійний процес, то і прояви девіацій – це суперечливий і почасти обумовлений стихійністю норм процес.

Більшість існуючих норм поділяються на правові й моральні. Правові норми – це норми юридично, законодавчо оформлені. Дані норми виробляються, формуються і затверджуються спеціальними державними органами і мають інституціональний характер. За дотриманням цих норм стежать спеціальні інститути (наприклад, правова система держави). Система правових норм – найбільш чіткий і діючий засіб соціального контролю, який використовується суспільством для регуляції відносин усіх його членів.

Соціальні норми виступають і як моральні, неінституціоналізовані норми, тобто такі правила поведінки, які спираються переважно на силу суспільної думки, на традицію, моральні цінності.

Якщо в першому випадку діють закони, формальні правові акти, інструкції і т. ін., пов'язані з дією спеціальних механізмів соціального контролю, з негативними правовими санкціями, то в даному випадку санкції за порушення моральних норм є неформальними. Це, як правило, зауваження, апелювання до громадської думки, до власної совісті. Певні зразки поведінки підтримуються суспільством і системою соціальних заохочень, так само, як виробляється суспільний контроль над формами соціальних відхилень.

У третьому підрозділі першого розділу (“Основні форми та види відхиленої поведінки”) розглядаються наступні види поведінки, що акумулюють у собі риси ряду найбільш характерних порушень соціальних норм: злочинність, алкоголізм, наркотизм, суїцид, бюрократизм, корупція.

Розмаїтість підстав для класифікації соціальних відхилень ускладнює створення певної ієрархії форм девіантної поведінки. Тому їх аналіз вибудовує певну аморфну структуру, де відношення між різними формами девіації має лише емпіричний характер.

Множинність типів детермінації девіантної поведінки перебуває в тісному взаємозв’язку з комплексом соціальних, біологічних, психологічних факторів, що обумовлюють негативні явища у свідомості і поведінці (звідси і безліч типологій девіантної поведінки). У період суспільної трансформації та кризи девіація посилюється станом аномічності суспільних відносин. Особливо ця проблема загострюється в перехідному суспільстві, де всі сфери громадського життя зазнають серйозних змін і відбувається девальвація колишніх норм і цінностей. При цьому загальною закономірністю відхиленої поведінки є факт стійкого взаємозв'язку різних форм девіації. Ці зв'язки можуть бути як прямими (алкоголізм – хуліганство), так і зворотними (вбивство – самогубство).

Другий розділ “Соціологічна інтерпретація світу спорту” створює соціоісторичну картину становлення спортивного середовища.

Метою першого підрозділу другого розділу (“Спорт як соціальний інститут”) є визначення основних етапів розвитку спортивної діяльності в світлі генези певних типів західноєвропейських суспільств.

Історично соціальний зміст спортивної діяльності мав різне наповнення (існує принципова різниця між античним спортом і сучасним). Отже, відхилення від норм поведінки у спортивній діяльності можуть бути соціально визначені. У сучасному спортивному середовищі виокремлюються масовий і професійний спорт, які різняться метою та принципами свого існування.

Спорт у ХХ столітті створив певний єдиний простір культури сучасного суспільства. Виникла і стала швидко поширюватися мережа міжнародних змагань усілякого рівня й рангу, серед яких головними, безперечно, були Олімпійські Ігри. Швидко зростав престиж спортивної перемоги, оскільки атлети і команди виступали як представники країн, націй, регіонів, як виразники і захисники їхньої спортивної честі (з'явилося і таке поняття). Так само швидко розвивалися клуби і зростала кількість уболівальників і прихильників. Спорт увійшов до складу базових соціальних інститутів суспільства.

Сучасний спорт переживає глибоку кризу, яка призводить до виникнення девіантної поведінки. Але в кризовому стані знаходиться вся сучасна цивілізація. Криза спорту не позначає його руйнування, а є лише невідповідністю – і часто різкою – сформованих організаційних форм, методів діяльності і уявлень про сутність і роль спорту новим соціальним структурам, новому спектру суспільних і індивідуальних потреб, новим стандартам життя.

Другий підрозділ другого розділу (“Понятійно-категоріальний апарат дослідження”) присвячено розгляду основних понять і категорій, а також з’ясуванню основних ціннісних орієнтацій, культурних потреб та духовного виміру світу спорту в цілому.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Випуск РОЗДІЛ ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЇ УДК 316. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ: ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОИСКОВ Ходус Елена Владимировна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара В статье фокус исследовательского интереса сосредоточен на анализе теоретического ландшафта современной социологии с точки...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом соціологічних наук, доцентом кафедри соціології А. О. Петренко-Лисак Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 8 від 17.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Петренко-Лисак А. О. Навчальна програма дисципліни “Спеціальні соціологічні теорії” (для бакалаврів). —...»

«Коли задумувалось це дослідження, про корпоративну філантропію та соціально відповідальний бізнес можна було почути лише по відношенню до західного бізнесу. Але часи змінюються і проведене дослідження показує, що благодійництво уже притаманне не лише розвинутим країнам. Український середній та великий бізнес не лише надає благодійні пожертви, але і намагається робити це організовано та цілеспрямовано. Дане дослідження демонструє, що переважна більшість українського середнього та великого...»

«ФОНД МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТВІЙ МІСЦЕВИЙ ДЕПУТАТ Харківська область моніторинг, дослідження, методичні рекомендації Харків – УДК 324 (427) ББК 66.-1(4УКР) М Твій місцевий депутат. Харківська область. Моніторинг, дослідження, методичні рекомендації О.Мірошник, О.Конотопцев, А.Онупрієнко ( Фонд місцевої демократії. Видавництво «Фінарт» м. Харків) 2012-116 с. Автори: Ольга Мірошник, загальна редакція, Розділи: 1,2, 4, 7,9 Олег Конотопцев: Розділи 3, 5 Алла Онупрієнко: Розділ 6, Додатки:1-6....»

«Презентація результатів базового дослідження «ОПИТУВАННЯ СУДДІВ УКРАЇНИ» Замовник: Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Україна: верховенство права” Виконавець: Київський міжнародний інститут соціології КМІС Київський Міжнародний Інститут Соціології Опис дослідження • Генеральна сукупність: судді українських судів різних рівнів та типів, включаючи голів суду та їхніх заступників.• Розмір вибірки: 502 судді. Загалом за час дослідження було опитано 502 судді загальних місцевих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО підручник Том ІІІ Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 341.1/.8 (075.8) ББК Автори: В.Ф. Антипенко – д-р юрид. наук, зав. каф. – розділи: 1 (спільно з О.А.Радзівіллом), 9 (спільно з В.Г. Маленко), 11 і 12; Л.Д.Тимченко – д-р юрид. наук, проф.– розділ 15 (спільно з В.П.Кононенко); О.В. Бєглий – канд. юрид. наук, проф. – розділ17; О.А. Радзівілл – канд. юрид. наук,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 42. С.305-317 Ser. econ. 2009. Vol. 42. P.305-317 УДК 314.7:331.5.316 (477) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ МІГРАЦІЇ ТРУДОВОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Г. Щерба Львівський національний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА, 79008 м. Львів, проспект Свободи, 18, Е-mail gshcherba@ukr.net Досліджуються основні мотиви міграції трудового населення України (на прикладі м. Львова і Львівської області). Розглянуто сучасні тенденції і...»

«Партії у виборчих процедурах в Україні 1 грудня 2010 року Місце партій у виборчому процесі в Україні завжди було значущим. Починаючи з 1991 року, партії виступали виразниками інтересів різних суспільних середовищ, і поруч з іншими суспільно-політичними дієвцями брали участь у формуванні представницької влади. Але упродовж двох електоральних циклів (з парламентських виборів 2006 року і позачергових парламентських виборів у 2007 році) партії в Україні посіли виключне місце у процесах формування...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ПРАВОЗАХИСНИЙ ЦЕНТР «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА» КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ К.Б. Левченко, М.В. Євсюкова «ЗЕЛЕНІ КІМНАТИ»: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ Київ 2012 ББК 67.308 З-48 Загальна редакція: О.М. Бандурка, доктор юридичних наук, професор К.Б. Левченко, доктор юридичних наук, професор Упорядник: Н.П. Бочкор Рецензенти: В.В. Ковальська, доктор юридичних наук, ХНУВС В.І. Московець, канд. соціологічних...»

«Чернега Роман Тарасович доцент кафедри конституційного та міжнародного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Реалізація права громадян на участь у місцевому самоврядуванні в Україні Реализация права граждан на участие в местном самоуправлении в Украине Realization of the right of citizens to participate in local government in Ukraine Анотація. У статті основна увага приділена теоретичним питанням реалізації права...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»