WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ДЕВІАЦІЙ У СФЕРІ СПОРТУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ”

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК: 796. 011. 1: 316. 4 (477)

ЕВОЛЮЦІЯ НОРМ ТА ДЕВІАЦІЙ

У СФЕРІ СПОРТУ

Спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Запоріжжя – 2006 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі соціології і соціальної роботи Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”

Науковий керівник:

доктор соціологічних наук, професор Скідін Олег Леонідович, Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, проректор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи ЕІДМУ (м. Енергодар)

Офіційні опоненти:

доктор соціологічних наук, доцент Цимбалюк Н.М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної соціології (м. Київ) кандидат соціологічних наук, професор Ніколаєвський В.М., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, декан соціологічного факультету (м. Харків)

Провідна установа:

Львівський національний університет імені І. Франка Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 22 вересня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.02 при Гуманітарному університеті “Запорізький інститут державного та муніципального управління” (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70“б”; т. 64-57-15) Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління” (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70“б”) Автореферат розісланий “ 21 ” серпня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.Л. Катаєв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасне українське суспільство, що перебуває у стані соціальної трансформації, стикається з різким посиленням різноманітних форм девіантної поведінки.

Соціальні відхилення проявляються в зростанні злочинності, посиленні ерозії моралі, закріпленні девіації на рівні окремих індивідів та соціальних груп. Особливе занепокоєння викликає розповсюдження девіантної поведінки серед молоді.

Подальше входження України в демократичний світовий простір супроводжується усвідомленням суспільством необхідності обґрунтування та реалізації власної стратегії подальшого прогресу загалом та окремих сфер своєї життєдіяльності. У цих умовах проблема прогнозування соціально-політичного, соціально-економічного розвитку як підґрунтя для наступних практичних дій набуває особливої актуальності для фізичної культури та спорту.

Цінності та норми світу спорту є засадами не тільки тілесної соціалізації, а й духовної, що обумовлює інші соціальні аспекти активності індивіду. Саме тому вивчення аномії спортивної сфери актуальне для суспільства, що намагається створити власну модель соціальної політики.

Світова практика свідчить, що посилення девіантних форм поведінки відбувається в умовах різкої зміни суспільних цінностей та норм, порушення традиційних соціальних зв'язків і відносин. Усі ці процеси мають прояв в українському суспільстві в умовах сьогодення. Своєрідність сучасного стану норм і девіацій спортивної сфери в Україні детерміновані характером змін у суспільстві.

Соціальні зміни стосуються всіх прошарків суспільства та видів діяльності. Часом вони набувають девіантних форм. Соціологія спорту більшою частиною описувала обставини, що супроводжували розвиток фізичної культури, в тому числі, девіантного характеру. Проте, пояснення соціальних механізмів, які призводять до появлення девіантних форм, ще не знайшло повного розкриття у науковців, що і складає сутність наукової проблеми даної роботи.

Специфіка конкретної соціокультурної ситуації спорту в Україні – це трансформативний стан.

Сьогодні актуальним завданням є аналіз генези та своєрідності спортивної девіації в її теперішньому вигляді. Наукового осмислення потребує не лише питання про специфіку девіації в спортивному середовищі, але і механізми упередження, подолання тих негативних соціокультурних умов, які обумовлюють зростання девіації. Необхідно також пояснити причини розповсюдження девіантних форм поведінки серед молоді і розглянути, як заняття спортом впливають на неї.

Девіантна поведінка представників спортивної спільноти як похідна від масового розповсюдження девіантної поведінки в сучасному суспільстві тісно пов'язана з різноманітними економічними, соціальними, політичними, духовними процесами, що відбуваються в умовах сьогодення. В одних випадках суспільні процеси є причинами виникнення, розширення або згасання тих чи інших видів антигромадської поведінки, в інших – виступають як її наслідки. Іноді ці взаємозв'язки є настільки тісними, що важко визначитися, що є першопричиною, а що наслідком змін та відхилень від норм поведінки в спортивному середовищі. У будь-якому випадку, їх можна розглядати як функціонально залежні від стану життєдіяльності суспільства компоненти життя світу спорту.

Проблема вивчення специфіки девіантної поведінки осіб спортивного середовища є надзвичайно актуальною, тому що девіація перестає бути ознакою поведінки переважно маргінальних верств, “охоплює” всі прошарки суспільства.

Ступінь наукової розробки теми. Проблеми девіації та девіантної поведінки досліджуються соціологією, правом, психологією, педагогікою спорту, психіатрією, соціальною антропологією та іншими науками.

У соціології склалося декілька підходів до вивчення девіації, які різняться, перш за все, методологічними засадами аналізу цього явища, різним поясненням його причин і наслідків.

Найбільш вагомими дослідженнями девіантної поведінки є роботи класиків соціології: Е.

Дюркгейма, Р. Мертона, Е. Сатерленда, які створили авторитетні соціологічні теорії девіації. Окрім того, треба назвати прізвища Г. Кайзера, Р. Кларка, А. Кетле, А. Коена, Н. Смелзера, Х. Тама та інших дослідників, які всебічно проаналізували фактори соціальної дезорганізації та поведінки з відхиленнями.

Засади вивчення девіантної поведінки були закладені в працях Е. Дюркгейма, розвинені в дослідженнях Р. Мертона. Ці вчені розглядають девіантну поведінку як соціальне явище, обумовлене специфічним станом та, як наслідок, динамікою суспільної системи. Е. Дюркгейм уводить у науковий обіг поняття “аномія”, яке виражає нестриманість потягів та пристрастей у результаті втрати значимості для людей соціальної регламентації. Сама ціннісно-нормативна втрата є похідною від кризового стану суспільства. Р. Мертон розглядає аномію як особливий стан індивідуальної та суспільної свідомості, що характеризується розладом системи моральних цінностей і “вакуумом ідеалів”, виводить її причини зі структурно-функціональних протиріч соціальної системи, дисфункції соціальних інститутів.

Різноманітність наукових течій та шкіл ускладнило структуру сучасної соціології девіантної поведінки. У зв'язку з розвитком пізнання даного явища, що, у першу чергу, виражається у збільшенні числа робіт, присвячених різним проявам девіації і безперервним продовженням цього процесу, відбувається розширення предмету дослідження та його видозміни. У результаті під девіантною поведінкою стали розуміти різні за якістю явища як соціального, так і психофізіологічного характеру.

Праці російських соціологів з проблем девіантної поведінки можна поділити на декілька груп. До першої належать критичні огляди зарубіжних досліджень девіантної поведінки. Серед них виокремлюються роботи В.С. Афанасьєва, О.Л. Салагаєва, С.Л. Сибірякова та ін. До цієї ж групи можна також віднести соціологічні роботи Л.Г. Іоніна, І.С. Кона, які інформують про теоретичні і методологічні пошуки вчених за даною проблематикою.

До другої групи належать праці методологічного й загальнотеоретичного характеру Я.І.

Гілінського, В.М. Кудрявцева, О.М. Яковлева, В.І. Чупрова, Ю.О. Зубок, К. Уільямс та ін.

До третьої групи належать дослідження конкретних видів девіантної поведінки таких учених, як Б.С. Братусь, П.В. Кочеткова, Л.О. Ланцова, Л.І. Романова, Є.В. Садков, К.В. Харабет, Ю.В.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Хотченков, М.Ф. Шурупова та ін.

Питання предмету соціології девіантної поведінки було сформульовано Я.І. Гілінським, який розмежував девіантну поведінку, з одного боку, як поведінку, що не відповідає прийнятим у суспільстві нормам, з іншого боку, як соціальне явище. У першому випадку, відхилення в поведінці є предметом психології та педагогіки, у другому – соціології та соціальної психології. У роботах Я.І.

Гілінського розвивається структурно-функціональний підхід до девіантної поведінки, що виявляє функціональні зв’язки девіації з соціальною структурою суспільства, їх роль у суспільному житті.

Серед українських дослідників аналізом девіантної поведінки займалися О.В. Демічева, В.М. Ніколаєвський, І.П. Рущенко, В.В. Ходус, Н.М. Цимбалюк та ін.

Незважаючи на наявність певної кількості методологічних підходів до дослідження девіації, жоден з них не є домінантним або вичерпаним. Така ситуація обумовлена складністю дослідження проблеми, яка є багатоаспектною і входить у коло зацікавлень різних наук. Вивчення девіації взагалі та в спортивному середовищі, зокрема, стикається з необхідністю переосмислення вузько спеціалізованого підходу, запропонованого представниками різних дисциплін. В умовах сьогодення в науці ще не розроблена типологія девіації. Сам термін “девіантна поведінка”, хоча і є загальновизнаним, має багато тлумачень. Щодо проблеми специфіки девіації у світі спорту, то вона й до сьогодні ще не розроблена, тобто актуальним є завдання розробки концепції її генези та змісту.

Соціальні аспекти спорту – теж не належно вивчена сфера людської життєдіяльності. Існує недостатньо робіт, у яких спорт розглядається як цілісний культурно-соціальний феномен. Проте варто зазначити, що певні аспекти цієї проблеми аналізуються в дослідженнях Л. Куна, Г. Люшена, Т. Веблена. Створенню цілісних культурологічних концепцій з урахуванням місця спорту присвячені праці Х. Ортеги-і-Гассета, Й. Гейзінги, Е. Фромма, Ф. Фукуями та ін.

У світовій соціологічній думці поки що відсутня традиція аналізу й оцінки генези соціології спорту.

Тому в дисертації зроблено спробу систематизувати та синтезувати розвиток соціологічних підходів до аналізу процесу спортивної діяльності та її соціокультурного осягнення. Аналіз проблеми самовизначення соціології спорту здійснюється на основі робіт дослідників Р. Ачера, Ф.

Гудхарта, Т. Ленка, М. Прокопа, Б. Ригауера, С. Філдінга, Х. Чатавея. Особливе значення для дослідження має праця французького соціолога П. Бурдьє “Програма соціології спорту”.

Проблеми соціології спорту розроблялися в деяких працях В.І. Жолдака, М.В. Коротаєва, Л.І. Лубишевої, М.О. Пономарьова, Л.М. Рогалевої. Зазначимо, що ціннісні орієнтації світу спорту на сьогодні досліджені фрагментарно. Можна назвати лише окремі роботи В.В. Кузіна, О.В.

Алексєєва, М.М. Візітея, С.І. Гуськова, М.М. Долгополова, О.О. Перова, М.Я. Сарафа, В.І.

Столярова, О.О. Чернікової та ін.

Соціологічний аспект девіантної поведінки в галузі спорту фрагментарно привертав увагу українських учених. Зазначимо, що певні аспекти девіантної та конфліктологічної поведінки аналізувалися в роботах І.М. Гавриленка, В.Ф. Іванова, М.П. Лукашевича, О.Л. Скідіна, Ю.І.

Яковенка та ін.

Суттєвий вплив на формування як загальнотеоретичної основи, так і конкретної концепції дисертаційної роботи мали дослідження українських дослідників О.М. Вацеби, М.С. Дерепи, Т.Ю.

Круцевич, Л.В. Осипенка, В.В. Піхулі, М.С. Солончука, Б.Є. Трофим’яка, С.М. Філя та ін.

Таким чином, необхідність вироблення цілісної соціологічної характеристики такого явища, як девіантна поведінка у світі спорту, передбачає інтеграцію досягнень різних наукових парадигм та їх синтез. Це надасть можливість концептуально представити аномічний вимір спорту, де він був би проаналізований як цілісна система методологічних і теоретичних характеристик, як специфічна сукупність зрізів певної сфери життєдіяльності людини на засадах синтезу різних напрямків сучасного соціологічного знання.

Дисертаційне дослідження є складовою частиною комплексної теми “Соціальні аспекти трансформації українського суспільства” (державний реєстраційний № 0102V006853), що виконує кафедра соціології та соціальної роботи Гуманітарного університету “ЗІДМУ”.

Метою дисертаційної роботи є виявлення та розкриття соціальних механізмів формування девіантної поведінки сучасних спортсменів через розбудову наукової картини чинників умов детермінації спортивної діяльності та її наслідків на мікро- та макро-суспільство.

Досягнення мети передбачає її конкретизацію в таких дослідницьких завданнях:

визначити основні методологічні та теоретичні засади соціологічного дослідження детермінант девіації;

виявити генезу становлення спорту як соціального явища, що набуває статусу соціального інституту;

встановити соціальні норми та критерії поведінки спортсменів як соціокультурних чинників життєдіяльності людини;

з позицій соціологічних вимірів дати типологію соціальних факторів, які детермінують мотивації девіантної поведінки в спортивному середовищі;

встановити основні напрямки профілактики соціальних відхилень у сфері спортивної діяльності людини.

Об'єктом дослідження є девіантна поведінка спортсменів в умовах трансформації українського суспільства.

Предметом дослідження є соціальні механізми девіантної поведінки осіб, що займаються або займалися спортом, а також соціальні умови, мотиви та наслідки її виникнення тощо.

Теоретико-методологічною основою дослідження є висновки теоретичного та методологічного характеру, які містяться в роботах класиків соціології Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р.

Мертона. Девіантна поведінка розглядається з точки зору соціологічних теорій соціальної поведінки, ідей соціальної обумовленості девіації, які були розроблені в західноєвропейській, американській соціології (Г. Беккер, А. Коен, Е. Лемерт, Е. Сатерленд, російській та вітчизняній соціологічній думці (В. Афанасьєв, Я. Гілінський, О. Змановська, В. Кудрявцев, О. Яковлєв, П.

Рущенко, Ю. Тарабукін, І. Попова, А. Ручка, Н. Костенко, С. Яковенко).Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НЕЖИВЕЦЬ Олена Миколаївна УДК 343.87 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ–2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національній академії внутрішніх справ України Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Корчинський Володимир...»

«Наукове життя Якою є, може та має бути публічна соціологія в Україні? 28 травня 2012 року в Києві, у стінах Національного університету “Києво-Могилянська академія” відбулася конференція “Актуальні проблеми публічної соціології”, організована кафедрою соціології НаУКМА та факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конференція була натхненна та пройшла за участі найвідомішого серед сучасних соціологів апологета публічної соціології, чинного президента...»

«Чепак В.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри галузевої соціології, НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСВІТИ Стаття присвячена аналізу неоінституціонального підходу до проблем освіти сучасних американських соціологів Дж. Мейєра, Д.Норта, Б. Роуена, Дж. Болі, Ф. Раміреца. Розглянуто теоретико-методологічні засади, основні положення, а також переваги і недоліки даного підходу як відображення сучасних теоретизувань...»

«РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Звіт за результатами соціологічного дослідження «Актуальні проблеми молодих науковців КНУ імені Тараса Шевченка» Враховуючи новітні виклики, що постають перед українським суспільством, сфера освіти та науки в Україні наразі зазнає значних трансформацій. У новому Законі України “Про вищу освіту”, у проекті нової редакції Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та інших нормативно-правових...»

«Розділ 1. Теоретико-методологічні проблеми соціології УДК 316:004.032.26 МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В АНАЛІЗІ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Кислова Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Бондаренко Катерина Борисівна – магістрант соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна У статті доводиться необхідність тестування...»

«Коли задумувалось це дослідження, про корпоративну філантропію та соціально відповідальний бізнес можна було почути лише по відношенню до західного бізнесу. Але часи змінюються і проведене дослідження показує, що благодійництво уже притаманне не лише розвинутим країнам. Український середній та великий бізнес не лише надає благодійні пожертви, але і намагається робити це організовано та цілеспрямовано. Дане дослідження демонструє, що переважна більшість українського середнього та великого...»

«Ковтуненко Е.С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В статті мова йде про концептуалізацію поняття соціальні зміни в різних соціологічних парадигмах. Розглядається системна та синергетична парадигма. Презентується можливість дослідження соціальних змін через різний теоретичний та методологічний базис теорій. Ключові слова:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ АСОЦІАЦІЯ ДОКТОРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНИМ ІННОВАЦІЯМ ПРОГРАМА V ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР ЗA МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ та ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ...»

«„Бібліотека молодого державного службовця” Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ у творенні та здійсненні державної політики Київ Центр сприяння інституційному розвитку державної служби ББК 67.9(4УКР) А9 УДК 323.21(076) Випуск серії видань „Бібліотека молодого державного службовця” здійснюється у рамках державної Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання,...»

«процесу генези та утвердження правових норм нового типу в системі недержавних соціальних інститутів громадянського суспільства. Література 1. Луман Н. Общество как социальная система. / Н. Луман / Пер с нем. / А. Антоновский. – М.:Логос, 2004. – 232с.2. Ролз Дж. Теорія справедливості / Джон Ролз / Пер. з анг. О.Мокровольський. – К.: Основи, 2001.822 с.3. Харт Х.Л.А. Концепція права / Х.Л.А. Харт.К.: Сфера, 2004.164с. 4. Фуллер Л. Мораль права / Лон Фуллер. К.: Сфера, 2004.144с. 5. Дюркгейм Э. О...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»