WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«поняття соціальної структури суспільства; основні види і елементи соціальної структури суспільства; Знати особливості соціальної структури сучасного суспільства та методологіюдосліджень ...»

-- [ Страница 1 ] --

Тема 2. Суспільство як

соціальна система.

Соціальна структура та

стратифікація.

поняття соціальної структури суспільства;

основні види і елементи соціальної структури суспільства;

Знати

особливості соціальної структури сучасного суспільства та

методологіюдосліджень соціальної структури суспільства;

поняття соціальної стратифікації;

соціологічні типи і системи.

аналізувати основні види соціальної структури

суспільства;

Вміти

давати характеристику основним елементам соціальної структури;

аналізувати специфіку соціальної стратифікації, її типів та систем;

використовувати методи про стратифікування населення країни для виділення стратифікації.

Лекція 2. Суспільство як соціальна система.

План

1. Поняття соціальної структури суспільства.

2. Основні види та елементи соціальної структури.

3. Соціальна структура сучасного суспільства.

4. Методологія дослідження соціальної структури.

1. Поняття соціальної структури суспільства.

Головною передумовою здійснення аналізу будь якого суспільства є знання його соціальної структури. Етимологічне значення терміну структура походить від латинського слова "Struere" (будувати, з'єднувати). До XVII ст. цей термін використовувався у архітектурі а потім з'явився у науки. В XIX ст. англійський соціолог Герберт Спенсер запропонував термін "структура" у соціологію.

Соціальна структура суспільства - це сукупність стійких, впорядкованих зв'язків між елементами соціальної системи, обумовлених розподілом і кооперацію праці, формами власності та діяльністю різноманітних соціальних спільностей.

Соціальна спільність - це сукупність індивідів функціонально об'єднаних на певний час конкретними зв'язками та взаємодією.

Приклад: молодь, студенти і т.п.

Різновид соціальної спільності є соціальна група.

Соціальна група - відносна стала кількість людей, пов'язаних між собою формою діяльності, спільністю інтересів, норм.

Види соціальної групи Залежно від численності групи поділяються на:

- великі (включають значну кількість людей, між собою особисто не взаємодіють - колектив підприємства).

- малі (відносно невелика кількість людей, які безпосередньо пов'язані особистими контактами, об'єднані спільними інтересами, цілями студентська група).

В залежності від соціологічного статусу та способу утворення:

- формальні (організовані для реалізації певної задачі, цілі на основі спеціалізованої діяльності - студентська група).

- неформальні (добровільне об'єднання людей на основі інтересів, симпатій компанія друзів).

В соціології соціальну структуру суспільства також визначають як анатомічний кістяк суспільства. Соціальна структура є початковим пунктом пізнання будь-якого конкретного суспільства, а для дослідників, політиків, це те ж саме, що лоція для мореплавців.

2. Основні види та елементи соціальної структури Основні види соціальної структури визначаються як сукупність соціальнокласових, соціально-демографічних, професійно-кваліфікаційних, територіальних, етнічних, конфесійних спільностей, пов'язаних відносно стійкими взаємовідносинами.

Соціально-класова структура суспільства - сукупність суспільних класів, певні їх зв'язки і відносини.

Основу соціально-класової структури складають класи.

Класи — великі соціальні спільності людей, що розрізняються за їх місцем в системі суспільного виробництва.

Англійський соціолог Чарльз Бут (1840 - 1916) на основі поділу населення залежно від умов його існування (район проживання, прибуток, тип житла, кількість кімнат, наявність слуг) виділяв три суспільних класи:

- "вищий"

- "середній"

- "нижчій" Таким розділом користуються і сучасні соціологи.

Соціально-демографічна структура - включає спільності які виділяються за віком, статтю. Ці групи утворюються на основі соціально-демографічних ознак (молодь, жінки, пенсіонери і т.п.).

Професійно-кваліфікаційна структура суспільства - включає спільності що утворюються на основі професійної діяльності в різних галузях господарства.

Чим більш видів виробничої діяльності, тим більш розрізняються професійні категорії (медики, педагоги, підприємці і т.п.).

Соціально-територіальна структура суспільства - обов'язковий компонент соціальної структури будь якого суспільства. Територіальні спільності розподіляються за місцем проживання (жителі міста, жителі села, жителі певних регіонів).

Етносоціальна структура суспільства - це етнічні спільності людей, об' єднаних за етнічною ознакою (народ, нація).

Конфейсійносоціологічна структура суспільства - це конфесійні спільності людей, що утворюються на основі віросповідання, на основі належності до певної віри (християни, буддисти і т.п.).

Елементами соціологічної структури є; соціальні інститути, соціальний статус, соціальна мобільність.

Соціальні інститути — відносно стійка модель поведінки людей і організацій, що історично склався у певній сфері життєдіяльності суспільства.

Приклади соціальних інститутів: економічні, політичні, наукові, освітні, сімейні та інші. Інститути відтворюють рольові позиції (статуси) людей.

Соціальний статус - певна позиція особистості у соціальній структурі, що розкриває її місце в цей структурі. Він замовлений професією, віком, освітою, матеріальними стійками тощо.

Наприклад структура сім'ї утворюється з елементів: чоловік, дружина, діти, у системі освіти - вчитель, учень, статус. "Вчитель" має сенс тільки по відповідно к статусу "учень", для інших він просто індивід. Одна людина має багато статусів. Він - чоловік, батько, викладач, православний, доктор наук. Розрізняють також соціальний та особистий статус.

Соціальний статус - становище людини в суспільстві, яке він займає як представник великої групи (професії, класу, пола, релігії тощо.) Особистий статус - становище людини в малої групі, залежно від того як його оцінюють члени цієї групи (знайомі, родичі) відповідно з його особистими якостями.

Як історичний феномен, соціальна структура суспільства перебуває в постійному розвитку і його динаміка залежить від соціальної мобільності його елементів.

Соціальна мобільність – це процес руху індивідів між ієрархічно організованими елементами соціальної структури.

Так Питирим Сорокін (1889 - 1968), основоположник теорії "соціальної мобільності", характеризував її як перехід індивіда або соціального об'єкта із одної соціальної позиції в іншу.

Існує два типи соціальної мобільності:

- горизонтальна;

- вертикальна.

Під горизонтальною соціальної мобільністю розуміють перехід індивіда із одної соціальної групи в іншу, що знаходяться на тому ж самому рівні.

Приклад: перехід індивіда з баптистської в методистську релігійну групу, із одної сім'ї (як чоловіка так і жінки) в іншу при розлучені, з однієї фабрики на іншу та ін.

Під вертикальною соціальною мобільністю розуміють ті відносини, які виникають при переході індивіда із одного соціального пласта в іншій.

Приклад: посадове, кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи з вищим чи нижчим статусом.

Обидва види мобільності переплітаються і взаємодіють.

Основні види й елементи соціальної структури свідчать о складності соціальної структури. Соціальна структура ніколи не є простим описом суспільства в "горизонтальній проекції", вона передусім є відображенням соціологічної нерівності. Нерівність індивідів і соціальних груп є певною ознакою соціальної структури. Соціологія розглядає соціальну нерівність як результат соціальної стратифікації, яку ми розглянемо на наступній лекції.

3. Соціальна структура сучасного суспільства Соціальна структура сучасного суспільства дуже різноманітна. Класичний марксизм поділяв капіталістичне суспільство на три класи: буржуазію, пролетаріат та дрібну буржуазію, (міську і сільську).

Соціальна структура західного суспільства настільки ускладнилась, що така схема погано працює і потребує значного коректування.

Тепер вже чіткіше виявляється роль постіндустріальних умов формування соціальних структур:

- форм власності

- форм розподілу і кооперації праці


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- форм відносин виробництва - обміну розподілу і споживання Водночас зберігається і навіть ускладнюється поляризація суспільства на "верхи" і "низи", метод примуса (насильства) заміняється методом участі, спостерігається процес з'єднання найманої праці, технократії та політики на базі "знань" компетентності. Знання - вирішальний чинник розвитку економіки і межева лінія соціальних структур.

Одна із важливих соціальних змін це виникнення нових соціальних спілок, зумовлених прискоренням НТР.

Другою великою зміною в структурі розвинених країн Заходу є розширення різних категорій маргінальних соціальних верств.

Маргіналізація (лат. Магgо - край, межа.) - втрата особистістю належності до певної соціальної групи, норм і цінностей відповідної субкультури без входження до іншої.

Наприклад: емігранти, люди що взяли міжетнічні, між класові та між расові шлюби. Ці верства становлять 13 -20 % населення, частково входять до резервної армії праці.

Відбуваються значні зміни всередині робітничого класу. В наслідку диференціації праці. Так галузева диференціація привела до того, що в к.80-х р. в провідних країнах Заходу зайнятість у сфері послуг 50 - 70 % у промисловості 25

- 40%, у сільському господарстві 3 -15%. В перспективі робочий клас можна уявити, як соціальну спільноту, близьку до поняття "середній клас", відмітною рисою якого є поєднання найманої праці з участю в управлінні господарськими процесами.

Термін "клас" західні соціологи використовують в іншому, більш абстрактному значенні ніж в марксистській науці.

Класами вони називають - великій сукупності людей з близьким життєвим рівнем, цінностями, інтересами, особистістю, соціальним статусом.

Як ми вже відзначили, виокремлюють як правило три класи:

- Вищий клас (у розвинених країнах) 10 — 15 %

- Середній клас 60 -80 %

- Нижчий клас 15 - 20 % Ураховуючи значну чисельність середнього класу західну цивілізацію іноді називають “цивілізацією середнього класу” Як приклад соціальної структури окремої розвиненої країни Заходу розглянемо США соціальний склад наприкінці 80-х рр. Був таким:

- всього населення 244 млн. чол.;

- загальна численність робочої сили 119 млн. чол.;

- понад 90 % працювало за наймом;

- буржуазія ставила 3%. Найбагатіші американці, що мають щорічний прибуток 100 тис. доларів і більш 0,25 %. В 1981 р. у США налічувалось 638 мільйонерів;

- численність американців, що проживали за межею бідності 13,5 %;

- працівники розумової праці "білі комірці" 55% (інспектори, техніки, вчені, менеджери, педагоги, офісні та торгові працівники);

- численність працівників сільського господарства 3,5 %.

Висновки:

Отже ми визначили, що у сучасному західному суспільстві здійснились кардинальні зміни і соціальна структура значно ускладнилось. Головною особистістю є зростаючий вплив на суспільство "середнього класу". Інтереси саме цього класу домінують в суспільному житті західних країн, протистоять бажанню найбагатших ще більш збагатитися і компенсують радикальні зазіхання найбідніших на зміну соціального устрою суспільства.

Контрольні питання:

1. Розкрити поняття "соціальна структура суспільства".

2. Розкрити поняття "соціальна спільність" та "соціальна група".

3. Назвати види соціальних груп.

4. Назвати основні види соціальної структури суспільства.

5. Які основні елементи соціальної структури суспільства відокремлює соціологія?

6. Розкрийте сутність процесу соціальної мобільності.

7. В чому містить феномен "середнього класу"?

Теми рефератів

1. П. Сорокін про форми соціальної стратифікації.

2. Проблеми формування середнього класу в сучасних розвитих державах.

Література

1. Социология: наука об обществе/Под. ред. В.П. Андрущенко. - X., 1997, с.

286-314.

2. Соціологія. Підручник для студентів вишіх навчальних закладів /За ред. В.

П. Городяненко. - К., 2000, с. 129 - 133.

3. Радугин А.А. Социология, курс лекций. - М., 1995, с. 95 - 98.

4. Тощенко Ж.Т. Социология общий курс. - М., 1994, с. 123 - 133.

5. Герасимчук А.А. Соціологія конспект лекцій. - К., 2000, с.47 - 48 с. 51 -53.

6. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. - К., 2002, с. 71 - 72, с. 91

–  –  –

План

1. Проблеми стратифікації суспільства і історичні типи стратифікації.

2. Соціологічні системи соціальної стратифікації.

3. Зміни соціально-класової структури в сучасній Україні.

1. Проблеми стратифікації суспільства і історичні типи стратифікації.

Соціологія соціальну нерівність розглядає як результат соціальної стратифікації. Термін соціальній стратифікації почав розробляти Макс Вебер.

Остаточна теорія соціальної стратифікації була створена на початку 40-х рр.

ХХст. американськими соціологами Толкоттом Парсонсом, Робертом-Кінгом Мертоном, Питиримом Сорокіним та іншими.

Поняття стратифікація( з лат. Stsrtum - шар, facere - роблю) прийшло у соціологію з геології, де воно означає розтушування шарів різних порід по вертикалі. Шар складається з однорідних елементів. Також і страта - вона включає людей, які мають однакові доходи, освіту, владу та престиж.

Соціальна стратифікація - поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верства (страти), які мають різний дохід, владу, освіту, престиж тощо.

Вона засвідчує не тільки просто різне становище в суспільстві індивідів, родин чи цілих країн, а саме їх нерівне становище. Вона є не лише метод виявлення верст конкретного суспільства, а й портретом цього суспільства.

Простратифiкувавши населення країни можна виділити страти (верстви) з якого воно складається. Тому стратифікація - риса будь-якого суспільства.

Ми отримали чотири головних вимірювання стратифікації:

- дохід;

- влада;

- освіта;

- престиж.

Вони нагадують осі координат, які розташовані вертикально і поряд один з одним.

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Р Е Ц Е Н З ІЇ І М ІР К У В А Н Н Я М. О. ШУЛЬГА, д-р соціол. наук Молодь України у дзеркалі соціології//Заг. ред. О. Балакірєвої  О.  і  Яременка.  К.:  –  УІСД, 2001.  210  –  с. Підготовлена  науковцями  Українського інституту  соціальних досліджень  колективна  монографія містить  ґрунтовний  аналіз  характеристик  молодіжного  середовища  українського  суспільства  у   багатьох  вимірах.  Дійсно, молодь –  не  це  лише  “своєрідна  модель  майбутнього  українського  суспільства”  (с.61), ...»

«Витяг з звіту за результатами дослідження «АНАЛІЗ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ ТА КРАЩИХ ПРИКЛАДІВ ПРАКТИК ОЦІНКИ ПОСЛУГ З БОКУ КЛІЄНТІВ В СЕКТОРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» Виконавець: Центр соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України На замовлення: Програми розвитку ООН в Україні Міжнародні стандарти з прав людини. Законодавство сфери охорони здоров'я (до сфери якого відносяться питання, пов’язані з правами пацієнта), створене за роки незалежності України, базоване на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО підручник Том ІІ Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 341.1/.8 (075.8) ББК Автори: В.Ф. Антипенко – д-р юрид. наук, зав. каф. – розділи: 1 (спільно з О.А.Радзівіллом), 9 (спільно з В.Г. Маленко), 11 і 12; Л.Д.Тимченко – д-р юрид. наук, проф.– розділ 15 (спільно з В.П.Кононенко); О.В. Бєглий – канд. юрид. наук, проф. – розділ17; О.А. Радзівілл – канд. юрид. наук,...»

«Організаційно-правовий алгоритм. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-2. С. 312-318. УДК 343.13 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АЛГОРИТМ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Марченко К. Г. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка м. Луганськ, Україна У статті проводиться дослідження проблем алгоритмізації діяльності слідчого (прокурора) при ухваленні рішень про зупинення досудового...»

«СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ МИКОЛАЇВЩИНИ. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (1991 – 2007 р.р.). Кисельов А.Ф., Грищенко Г.В., РуденкоА.О., Главатий С.М., Майоров В.О., Чернозуб А.А. Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського Анотація. В статті проведено дані дослідження підготовки майстрів спорту Миколаївської області за роки незалежності України (1991 – 2007 р.р.). Визначена структура спортивних досягнень у різних видах спорту. Матеріали досліджень розроблені за соціальним станом, віком і...»

«УДК: 316.346.32-053.Автори: Балакірєва О. М., канд. соціол. наук; Бондар Т. В., канд. соціол. наук; Головенько В. А., канд. політ. наук Підготовлено та видано ВМГО „Клуб міжнародного співробітництва „Мандри” та ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” за підтримки Державної служби молоді та спорту України в рамках реалізації програми „Ціннісні орієнтації сучасної молоді України”. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами Ц62 досліджень) :...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НЕЖИВЕЦЬ Олена Миколаївна УДК 343.87 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ–2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національній академії внутрішніх справ України Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Корчинський Володимир...»

«ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Моніторинг нЕЗАКонного нАСиЛЬСтВА В оргАнАХ ВнУтріШніХ СПрАВ УКрАЇни • (за результатами соціологічного дослідження 2010 р.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67. М 77 Художник-оформлювач Борис Захаров Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This...»

«№ 2 (50) 201 Бiблiосвiт ІнформацІйний вІсник Полтавський випуск Київ 78.347.242(4Укр) Б59 Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 2 (50) 2014 / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К. : [б. в.], 2014. – 100с. Основний зміст випуску інформаційного вісника «Бібліосвіт», що пропонується увазі читачів, складають статті про досвід роботи і інновації Полтавської ОБЮ та бібліотек Полтавської області. Подано...»

«10. Krcken G. A European Perspective on New Modes of University Governance and Actorhood/ G. Krcken// Center for Studies in Higher Education. – 2011. – No.17.11. – Режим доступу: http://cshe.berkeley.edu/publications/publications.php?id=394 11. Krcken G. Learning the «New, New Thing»: On the Role of Path Dependency in University Structures / G. Krcken // Higher Education. – 2003. – No. 42. – pp. 315-339 12. Krcken G. Turning the University into an Organizational Actor / G. Krcken, F. Meier //...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»