WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації самостійної та індивідуальної роботи із навчальної дисципліни ГАЛУЗЕВА РЕКЛАМА І ПР. ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА для студентів напряму підготовки 6.030302 ...»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кафедра соціальних комунікацій,

реклами та зв’язків із громадськістю

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації самостійної та індивідуальної роботи

із навчальної дисципліни

ГАЛУЗЕВА РЕКЛАМА І ПР. ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА

для студентів напряму підготовки 6.030302 – реклама і зв’язки з громадськістю Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю, протокол № 1 від «31» серпня 2012 р.

Запоріжжя МОДУЛЬ 1 ПРАВОВІ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Тема 1. Правові комунікації в інформаційному суспільстві.

Завдання:

1. Користуючись інформацією соціологічних центрів та груп, скласти перелік актуальних проблем правоохоронної галузі в Україні. Простежити, як ці проблеми висвітлюються у національних ЗМІ. Які засоби та форми ПР використовуються для зняття цих проблем?

Література:

Основна: 1, 8, 11.

Додаткова: 1, 2, 4, 5, 6.

Тема 2. Зв’язки з громадськістю та формування іміджу правоохоронних органів.

Завдання:

1. Які форми зв’язків із громадськістю використовує система МВС України?

2. Проаналізувати концепції підвищення позитивного іміджу міліції та Збройних Сил України.

Література Основна: 1, 8, 11.

Додаткова: 1, 2, 4, 5.

Тема 3. Реклама та ПР правозахисних організацій.

Завдання:

Підготувати доповідь про діяльність української або міжнародної правозахисної 1.

організації. Дослідити рекламу та ПР у контексті їх діяльності.

Література Основна: 1, 8, 11, 14.

Додаткова: 1, 2, 4, 5.

Тема 4. Судовий ПР.

Завдання:

1. Знайти інформацію про види послуг, що пропонуються сучасними центрами правових комунікацій щодо судової підтримки.

Література Основна: 1, 8, 11, 12, 13.

Додаткова: 1, 2, 4, 5.

2 МОДУЛЬ

РЕКЛАМА ТА ПР У ЮРИДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Тема 1. ПР-супровід діяльності юридичних компаній.

Завдання:

1. Підготувати реферат за 3 статтями з теми практичного заняття.

Література Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17.

Додаткова: 1, 2, 4, 5, 7, 11.

Тема 2. ПР-інструменти для юридичної компанії.

Завдання:

1. Проаналізувати рекламну та ПР-діяльність української юридичної компанії, користуючись ресурсами інтернету. Визначити ступінь її інформаційної присутності, схарактеризувати фірмовий стиль.

Література Основна: 1, 8, 11.

Додаткова: 1, 2, 4, 5.

Тема 3. Реклама юридичних послуг.

Завдання:

1. Укласти добірку реклами юридичних послуг (зазначити джерела, цільову аудиторію, способи поширення, використані прийоми).

Література Основна: 1, 8, 11, 14.

Додаткова: 1, 2, 4, 5.

Тема 4. Персональний ПР юриста.

Завдання:

1. Зазначити іміджеві та репутаційні вимоги до юридичної структури та фахівця у правовій галузі.

Література Основна: 1, 8, 11, 12, 13.

Додаткова: 1, 2, 4, 5.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ Підготувати доповідь (презентацію) на одну із запропонованих тем

–  –  –

Обсяг: для робіт, написаних від руки – не менше 10-12 повних сторінок формату А4 (не враховуючи титульного аркушу); для друкованих – не менш 8-х повних сторінок (шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал - одинарний).

Оформлення: зверху, в правому куту першої сторінки, наводиться прізвище та ініціали, нижче – факультет, курс, група; через 2 інтервали посередині сторінки – назва теми ПРОПИСНИМИ літерами, далі, через 2 інтервали, текст; поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

Посилання на використані джерела слід подавати як посилання у квадратних дужках (наприклад, [2, с. 15-16], що означає: пункт 2 у списку використаних джерел сторінки 15-16); наприкінці роботи подається Список використаних джерел. При написанні роботи слід використовувати не менш як три джерела, не враховуючи підручник, за яким здійснюється підготовка до семінарських занять.

Список використаних джерел оформлюється наприкінці тексту роботи, наприклад, так:

1. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Б. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

2. Квіт С. Масові комунікації: підручник / С. Квіт. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с.

3. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора в нових ЗМІ / Р. Крейг. – [перекл. з англ. А. Іващенка]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с.

4. Коммуникативистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.finam.ru/ dictionary/wordf0171D00014/default.asp?n=1 Орієнтовний план роботи Вступ – розкривається важливість проблеми та її місце в соціальних комунікаціях; подаються: об’єкт, предмет, гіпотеза (якщо робота має практичний дослідницький характер), мета дослідження (1 аркуш).

Теоретична частина. Висвітлюються загальні положення обраної проблеми, подаються погляди дослідників та практиків галузі / хронологія основних подій / переліки основних проблем, чинників, ознак тощо. Розглядаються можливі розв’язання та вектори розвитку проблеми.

Практична частина. Подається аналіз теорії на конкретних прикладах (рекламні матеріали, аналіз ПРпрограм / акцій / заходів, аналіз інформаційних повідомлень). У разі необхідності до роботи подаються додатки.

Висновки. Узагальнення основних тез дослідження, авторитетних поглядів та власної точки зору.

Список використаних джерел.

Оцінка роботи.

При оцінюванні роботи враховується логіка викладення, зв’язок теорії з практикою, обґрунтовані висновки, орфографічні та стилістичні помилки, акуратність, використання основної та додаткової літератури, Інтернет тощо.

Роботи з низьким ступенем оригінальності тексту оцінюються мінімальною кількістю балів.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві:

1.

психології, технології, техніки PR / В. Бибик. – К. : МАУП, 2005. – 440 с.

Венгриняк К. Последние тенденции развития рынка юридических услуг в 2.

Украине / Кристина Венгриняк [Електронний ресурс] // Джерело доступу :

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/2/13/57078.htm Венгриняк К. Риск-менеджмент в юридической компании / Кристина Венгриняк 3.

[Елекронний ресурс] // Джерело доступу : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2011/11/17/51998.htm Кононова И. Проблемы современного В2В пара в сфере юридических услуг / 4.

Ирина Кононова [Елекронний ресурс] // Джерело доступу :

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2011/12/6/53050.htm Курило Ю. Продавцы иллюзий на рынке юридических услуг / Юлия Курило 5.

[Електронний ресурс] // Джерело доступу : http://pravotoday.in.ua/ru/presscentre/publications/pub-81/

Мазилкина Е. В. Искусство успешной презентации / Е. В. Мазилкина. –- М. :

6.

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2007. – 248 с.

Маркова Л. ПР при выводе бренда юридической компании на рынок / Лидия 7.

Маркова [Електронний ресурс] // Джерело доступу : http://pravotoday.in.ua/ru/presscentre/publications/pub-569/ Музыкант В. Реклама и РR-технологии в бизнесе, коммерции, политике / В.

8.

Музыкант. – М : Армада-пресс, 2001. – 688 с.

Назимко А. Е. Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и 9.

исполнителей / А. Е. Назимко. – М.: Вершина, 2007. – 224 с.

Ольшевский А. С. Антикризисный PR и консалтинг / 10.

А. С. Ольшевский. – СПб : Питер, 2003. – 432 с.

Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Поцепцов. – М. : Рефлбук; К. : Ваклер, 2005. – 640 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Саченко С. О непростых отношениях юридической общественности с профильной 12.

прессой / Сергей Саченко [Електронний ресурс] // Джерело доступу :

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/2/27/58071.htm Сєрова І. PRо юридичний бізнес / Ірина Сєрова [Елекронний ресурс] // Джерело 13.

доступу : http://www.yur-gazeta.com/article/793/ Технологии работы правозащитных организаций: Практическое пособие / Антон 14.

Бурков, Светлана Винборн, Павел Чиков и др. [Електронний ресурс] // Джерело доступу :

http://sutyajnik.ru/documents/4208.pdf Тульчинский Г. Л. PR фирмы: технология и эффективность / 15.

Г. Л. Тульчинский. – СПб. : Питер, 2000. – 426 с.

Шныр Н. Стереотипы рекламы юридических услуг [Електронний ресурс] // 16.

Джерело доступу : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/2/24/58001.htm Шныр Н. Юристы и унылая реклама / Наталья Шныр [Електронний ресурс] // 17.

Джерело доступу : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/8/30/71145.htm

–  –  –

Електронні ресурси:

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 1.

правоохоронних органів // Джерело доступу : http://umdpl.info/ Міжнародна амністія в Україні // Джерело доступу : http://amnesty.org.ua/ 2.

Міністерство Внутрішніх Справ України // Джерело доступу : http://mvs.gov.ua/ 3.

Онлайн-бібліотека Харківської правозахисної групи // Джерело доступу :

4.

http://library.khpg.org/

Правовий тиждень, щотижнева інформаційно-правова газета // Джерело доступу :

5.

http://www.legalweekly.com.ua/

Сайт захисту прав і свобод громадян // Джерело доступу :

6.

http://pravozaschitnik.com.ua/

Український незалежний центр політичних досліджень // Джерело доступу :

7.

http://www.ucipr.kiev.ua/ Центр правових комунікацій // Джерело доступу : http://www.publex.ru/ 8.

Юридичний портал // Джерело доступу : http://pravotoday.in.ua 9.

ЮрЛига, національний каталог учасників ринку юридичних послуг // Джерело доступу :

http://jurliga.ligazakon.ua 
Похожие работы:

«Адміністративно-правова протидія насильству в сім’ї. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 1. С. 138-144. УДК 343.5/.6(075.8). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ Стрельченко О. Г. Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна Сущенко А. О. Навчально-науковий інститут заочного і дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ,...»

«Р Е Ц Е Н З ІЇ І М ІР К У В А Н Н Я М. О. ШУЛЬГА, д-р соціол. наук Молодь України у дзеркалі соціології//Заг. ред. О. Балакірєвої  О.  і  Яременка.  К.:  –  УІСД, 2001.  210  –  с. Підготовлена  науковцями  Українського інституту  соціальних досліджень  колективна  монографія містить  ґрунтовний  аналіз  характеристик  молодіжного  середовища  українського  суспільства  у   багатьох  вимірах.  Дійсно, молодь –  не  це  лише  “своєрідна  модель  майбутнього  українського  суспільства”  (с.61), ...»

«БО „Український Центр Порозуміння” ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ:ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.Роботу виконала: Альона Горова, магістр соціальної роботи Київ, 2006 ЗМІСТ Вступ. стор. 3 Розділ 1. Соціологічний підхід до вивчення конфліктів. стор. 5 1.1. Теоретичне обґрунтування соціологічних підходів до конфлікту. стор. 5 1.2. Поняття соціального конфлікту. стор. 7 1.3. Кримінальна ситуація як різновид соціального конфлікту. стор. 9 1.4. Структурний...»

«Розділ 2. Соціальні комунікації УДК 023.4 Н. Г. ГРАБАР ПРОФЕСІЙНІ КОНТАКТИ ЯК ПОЧАТКОВА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ В БІБЛІОТЕЧНОМУ КОЛЕКТИВІ Розглядається контакт як елемент процесу професійної взамодії. Характеризуються професійні контакти для поліпшення взаємодії в бібліотечному колективі. Ключові слова: бібліотека, професійні контакти, взаємодія. Рассматривается контакт как элемент процесса профессионального взаимодействия. Характеризуются профессиональные контакты для улучшения взаимодействия в...»

«Ковтуненко Е.С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В статті мова йде про концептуалізацію поняття соціальні зміни в різних соціологічних парадигмах. Розглядається системна та синергетична парадигма. Презентується можливість дослідження соціальних змін через різний теоретичний та методологічний базис теорій. Ключові слова:...»

«УДК 364.05 СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ Щербата Ганна Михайлівна – пошукач кафедри соціології управління та соціальної роботи, соціологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, заступник начальника управління начальник відділу соціальних виплат і допомог управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у м. Харкові ради. Данная статья посвящена актуальной проблеме розработке...»

«Чернега Роман Тарасович доцент кафедри конституційного та міжнародного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Реалізація права громадян на участь у місцевому самоврядуванні в Україні Реализация права граждан на участие в местном самоуправлении в Украине Realization of the right of citizens to participate in local government in Ukraine Анотація. У статті основна увага приділена теоретичним питанням реалізації права...»

«6. Степаненко, В. Г. Глобальное гражданское общество: концептуализации и посткоммунистические вариации / В. Г. Степаненко // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2005. — № 2. — С. 156-175.7. Энгельс Ф. — А. Бебелю // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 19. — С. 5ТЕОРЕТИКО –МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ. Зимогляд В. Я. Проанализированы теоретические и методологические аспекты формирования и развития гражданского общества. Рассмотрены диалектика...»

«Знання вищезгаданих властивостей дозволяє надати найбільш глибоку і цілісну характеристику особи неповнолітнього злочинця (жіночої статі), розкрити сутність мотивації злочинної поведінки. Такі знання нададуть можливість обрати необхідні форми та засоби впливу на особистість неповнолітніх жінок для найбільш ефективної боротьби з протиправною, злочинною поведінкою. ЛІТЕРАТУРА Яковлев А.М. Некоторые теоретические вопросы общей методики изучения личности 1. преступника / Яковлев А.М. – М.:...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект НЕТРАДИЦІЙНІ МІГРАНТИ У КИЄВІ Семінар Київ, 3 листопада 2000 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Володимир НОВІК, начальник Управління в справах національностей та міграції Київської міської державної адміністрації На мою думку, метою нашої сьогоднішньої роботи має бути аналіз міграційної ситуації не лише в Києві. Вона повинна мати ширший контекст, тому що, скажімо так, розгляд цього питання без попереднього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»