WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 91 |

«МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО підручник Том ІІІ Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 341.1/.8 (075.8) ББК Автори: В.Ф. Антипенко – д-р юрид. наук, зав. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

підручник

Том ІІІ

Київ

Видавництво Національного авіаційного університету

«НАУ-друк»

УДК 341.1/.8 (075.8)

ББК

Автори:

В.Ф. Антипенко – д-р юрид. наук, зав. каф. – розділи: 1 (спільно

з О.А.Радзівіллом), 9 (спільно з В.Г. Маленко), 11 і 12;

Л.Д.Тимченко – д-р юрид. наук, проф.– розділ 15 (спільно з В.П.Кононенко);

О.В. Бєглий – канд. юрид. наук, проф. – розділ17;

О.А. Радзівілл – канд. юрид. наук, доц. – розділи: 1 (спільно з В.Ф.Антипенко), 3 (спільно з О.В. Мікічуровою), 7,8, 13, 19;

Е.В. Горян – канд. юрид. наук, доц. – розділи: 10, 18 (спільно з Горян К.В.);

В.Н. Кубальський – канд. юрид. наук, доц. – розділ 4;

О.І. Мельничук – канд. юрид. наук, науковий співробітник. – розділ 4;

І.Л. Черченко – канд. юрид. наук, доц. – розділ 6;

Н.Ю. Христенко – канд. юрид. наук, доц. – підрозділ 18.2;

В.І. Дудчак – канд. екон. наук, доц. – розділ18 (за винятком підрозділу 18.2);

О.Г. Широкова-Мурараш – канд. іст. наук., доц. – розділ2;

В.П. Кононенко – канд. юрид. наук, ст.. викладач – розділ 15 (спільно з Л.Д.Тимченко) О.В. Мікічурова – магістр екон., магістр міжн. права, викл. – розділ (спільно з Радзівіллом О.В.), 5;

К.В. Горян – магістр права, викл. – розділи: 10, 18 (спільно з Горян Е.В.);

В.Г. Маленко – спеціаліст з правознавства, головн. спеціаліст. – розділ (спільно з В.Ф.Антипенко).

Рецензенти:

О.О. Мережко – доктор юридичних наук, професор Амір Алієв – доктор юридичних наук, професор О.В.Буткевич – доктор юридичних наук, доцент Н.А. Зелінська – доктор юридичних наук, доцент Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 7 від 29 квітня 2010 р.).

Міжнародне публічне право: підручн. / В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл [та ін.]; відп. ред.

В.Ф. Антипенко. В 3-х томах: Т. 1. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 422 с.

У підручнику висвітлюється колективна авторська концепція соціологічно-правового тлумачення й систематизації міжнародного публічного права: курс поділено на чотири частини, дві перші з яких: «Загальні поняття й категорії міжнародного публічного права» та «Міжнародно-правові основи міждержавних відносин» – об’єднані у Том 1; третя – «Міжнародно-правові засади міжнародної безпеки й боротьба з тероризмом» викладена – у Томі 2, четверта – «Міжнародно-правове регулювання міжнародного співробітництва і регулювання аерокосмічної діяльності» – у Томі 3.

Підручних орієнтовано на студентів вищих навчальних закладів, що вивчають міжнародно-правові дисципліни.

ЗМІСТ Частина ІV

ПРАВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Й РЕГУЛЮВАННЯ АЕРОКОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............

Розділ 13. Основи права міжнародного співробітництва

Розділ 14. Міжнародне співробітництво держав у сфері культури

Розділ 15. Міжнародне морське право

Розділ 16. Міжнародне повітряне право

Розділ 17. Міжнародне космічне право

Розділ 18. Міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних відносин.................

Розділ 19. Міжнародно-правове регулювання використання й охорони довкілля

–  –  –

ПРАВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Структура теми:

1. Критерії виділення права міжнародного співробітництва.

2. Доктрина права міжнародного співробітництва.

3. Правові основи концепції спільної спадщини людства.

Література до теми:

1. Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле.

Международное публичное право, В 2-х томах. Т. 2: Кн. 3.: – К. :

Сфера. 2001. – 410 с.

2. Дмитрієв А.І.. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право:

Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер. 2001. – 640 c.

3. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М.:

Издательство БЕК, 1996. – 371 c.

5. Международное право: учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М. : Международные отношения 2003. – 720 с.

6. Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов [и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев.

– М.: Проспект. 2010. – 1008 c.

7. Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права / О. О. Мережко. – К.: Юстиниан, 2010. – 320 с.

8. Антипенко В.Ф. Теории мирового развития и антитеррористического право. Логика сопрягаемости. К., 2007. – 440 с.

9. Карро Д., Жюйар П. Междунардное экономическое право.

– М.: Международные отношения, 2002. – 508 c.

1. КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ ПРАВА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Основним завданням цієї частини є об’єднання й систематизація принципів і норм міжнародного права, що регулюють всі напрями сучасного міжнародного співробітництва «несилового» характеру.

Поняття «право міжнародного співробітництва» вже застосовується у міжнародно-правовій доктрині1. І хоча у різних авторів зміст і об’єм цього розділу міжнародного права характеризується з певними відмінностями, усі вони сходяться на розумінні міжнародного співробітництва як несилової взаємовигідної діяльності суб’єктів міжнародного права з метою покращення загального рівня й якості життя.

У Статуті ООН міжнародне співробітництво визначене як одна з головних цілей Об’єднаних Націй після «забезпечення миру й безпеки» та «розвитку дружніх відносин між націями на основі принципу рівноправ’я й самовизначення народів». Відповідно до п. 3. ст. 1 Статуту Об’єднані нації переслідують цілі: «…здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного й гуманітарного характеру і у розвитку поваги до прав людини та основних свобод для кожного – без різниці у расі, статі, мові й релігії…». Більшої конкретики цим положенням щодо напрямів регулювання міжнародного співробітництва надає глава ІХ Статуту ООН «Міжнародне економічне й соціальне співробітництво».

Зрозуміло, що забезпечення миру й міжнародної безпеки також вимагає міждержавного співробітництва, як про це свідчить, зокрема, ст. 43 Статуту ООН, але загалом це – екстраординарне співробітництво з метою спільного силового реагування на загрозу миру й агресію та для інших оперативних дій з міжнародної безпеки. Співробітництво ж у обсязі, визначеному в п.3. ст.1.

Статуту ООН – це довготривале мирне співробітництво, де широко діють консультативні механізми, а принципи регулювання передбачають уникнення імперативних норм і застосування

Ж. Тускоз, Н. К.Динь, П. Дайе. А.Пелле, П. Жуайяр і Д. Каро та ін.

переважно «м’якого права».

Вдало характеризують особливості міжнародно-правового регулювання в сфері міжнародного співробітництва французькі юристи-міжнародники. Так Д. Карро і П. Жуайяр пишуть: «право економічного співробітництва не розглядає міжнародний порядок з точки зору законності й вирішення спорів, його не цікавить питання «хто що порушив» – воно намагається пересвідчитися у незмінності духу співробітництва тих учасників відносин, які тимчасово відійшли від дотримання економічної норми»2. Цю думку продовжують автори двотомного підручника з міжнародного права:3 «Замість «прокурорського підходу», коли відслідковується найменші порушення закону, держави у економічних питаннях віддають перевагу більш «статичній» і політичній позиції... загалом дотримання економічних норм передбачає не менше санкцій, ніж дотримання інших міжнародних норм, проте держави не бажають систематично застосовувати теоретично можливі заходи и віддають перевагу використанню можливостей відхилення від норм і непрямі санкції»4.

Отже істотними, хоча й не вичерпними критеріями виділення «права міжнародного співробітництва» в окремий змістовний блок курсу міжнародного публічного права є по-перше, закріплення Статутом ООН – в якості окремої цілі – розвитку міжнародного співробітництва і, по-друге специфіка міжнародно-правового регулювання міжнародного співробітництва.

Додатковим важливим критерієм виділення права міжнародного співробітництва, який має поки що лише теоретичне значення, є загальна зміна наукових парадигм у сучасних суспільних науках, на чому варто зупинитися детальніше.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проблема забезпечення людства засобами сталого безкризового розвитку, необхідність збагачення арсеналу його можливостей переживати найтяжчі виклики природного й антропогенного походження з мінімальними втратами – з усією гостротою постала ще на межі ХІХ-ХХ століть. На початку ХХ Право економічного співробітництва П. Жуайяр і Д. Карро розглядають настільки широко, що воно охоплює практично все міжнародне співробітництво.

Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право, В 2-х т.

3 Т.1. – К.: Сфера. 2000. – С. 189.

Там само. – С. 190.

століття була сформована концепція ноосфери5 – як впорядкованого скоординованою діяльністю міжнародного співтовариства «геологічного простору»6. Для ефективного забезпечення трансформації цього «порубіжного між космосом і глибинами планети» простору у ноосферу необхідна концептуальна зрілість загальнолюдської культури, що лише з поширенням ідей мультикультурності й толерантності почала процес свого становлення, формуючи й інші свої необхідні складові, зокрема об’єктивну загальнолюдську систему знань, науково обґрунтовану й загальновизнану всіма народами систему цінностей і за-гальноцивілізаційну легітимну систему регулювання суспільних відносин7.

Остання мета безпосередньо становить предмет досліджень сучасної правової науки і усього комплексу соціальних наук.

Світовий порядок переживає нині стан глобального «фазового переходу»: з одного боку – це небезпечний для усього людства стан можливої «рівновірогідності» суперечливих сценаріїв майбутнього, з іншого – небувалий за всю «пам’ятну» для людства історію – шанс підпорядкувати міжнародні відносини науково обґрунтованому правом», альтернативному «управлінню «управлінню силою».

Позитивістське розуміння права, побудоване на ідеї силового забезпечення його дієвості, стає очевидним архаїзмом. При цьому сила, за інерцією впливу доктрин ХІХ століття, жорстко прив’язується до держави. Натомість є принаймні ще два відомих науці джерела забезпечення виконання правових норм – альтернативні такій позиції на різних рівнях.

Перше джерело діє в межах силового забезпечення, але альтернативне інституту держави – це будь-які «недержавницькі»

тоталітарні ідеології, які спираються на підтримку в індивідуумі страху бути позбавленим правосуб’єктності, виявившись Концепція ноосфери розроблена Т. Леруа, П.Т. де Шарденом і В.І. Вернадським «Геологічний простір» – поняття введене В.І.Вернадським для позначення найбільш динамічного приповерхневого простору планети, утвореного за мільярди років контакту земної тверді й розсіяної матерії Космосу, в якому, завдяки взаємодії цих двох протилежних начал, найбільш інтенсивно відбувається еволюція матерії.

Для забезпечення своєї адекватності це мають бути відкриті, багаторівнево-динамічні (різноінерційні) еволюціонуючі системи.

інакомислячим, чи просто іншим: ці ідеології ефективно акумулюють людські й будь-які інші ресурси і створюють різні форми силового забезпечення встановлених ними правил. Вибір цього критерію людством – стане актом деградації, шляхом назад, черговим падінням в ідеократичні порядки, побудовані на обмеженні знань, духовного й інтелектуального потенціалу і волі переважної частини населення.

Друге джерело – сенс, змістовність права – альтернативне будьякому силовому забезпеченню права. Все пов’язане з розумінням права як «мудрості предків», «писаного розуму», «доброї практики співробітництва» і т.п.. В основі такого відношення до права лежить переконання, що правові норми дотримуються тому, що вони правильні, важливі й корисні, відповідають цінностям і інтересам всього суспільства та його окремих індивідуумів. Такі правила будуть відстоюватися кожним членом суспільства «як свої» – як основа життя, без якої воно втрачає сенс. Подібний підхід до права характерний в спокійні епохи для більшості «варварських суспільств», де звичай роду чи племені був відомий і зрозумілий кожному.

Проблемність такого підходу для загальнолюдської цивілізації – у маловірогідності виведення таких правил, які б максимально задовольняли всіх. Фактично мова йде про зведення в єдиному фокусі норм моралі, педагогіки, політики, економіки, права, інформатики – зрештою всієї системи знань, а також систем виховання й регулювання суспільних відносин – для винайдення цього маловірогідного стану «вічного миру», при якому б і особи гармонійно розвивалася, і прийдешні покоління не позбавлялися того, що ми ще маємо, і суспільства різних рівнів ефективно виконували свою частину роботи в грандіозній місії людства.

Ці маловірогідні параметри, умови й вимоги можуть бути віднайдені й поступово увійти в мотивацію суспільних відносин лише при солідарному міжнародному співробітництві, забезпеченому ефективними засобами прогнозованого регулювання. Звичайно, їх ретельний і складний пошук, перевірка ефективності й адаптація немислимі при «управлінні силою», яке, власне, зводиться до застосування тимчасових переваг одних соціальних груп над іншими.

Тільки «управління правом», орієнтоване на усталені об’єктивні закони суспільства і на «загальносуб’єктивну» мету Людства – стати свідомою впорядковуючою силою Всесвіту – забезпечить «піднесення Людини в кожній людині». Без постійної роботи кожної особи і суспільства в напрямку такого «піднесення», без виховання і правового забезпечення самодостатності кожного індивіда, поваги до людини в собі і в кожній іншій особі – неможливо очікувати адекватних відгуків Людини й Людства на ті виклики, що чекають нас у найближчому майбутньому. Людство повинно бути гідним своєї місії – по-перше тому, що крім нас, можливо, нікого мислячого у Всесвіті й немає (як би нам від цього не було страшно), а по-друге, тому, що інакше Людство виявиться просто непотрібним Всесвіту.

Міжнародне право після Другої світової війни, визначивши цілі і принципи Об’єднаних Націй, зробило дуже важливий крок в напрямку «управління правом» міжнародним співтовариством. Цілі у Статуті ООН визначено комплексно, але у своїй реалізації вони мали певну «послідовність пріоритетності». Передовсім слід було покінчити з війною та її наслідками, тому заходи з забезпечення миру й безпеки, зрозуміло, були пріоритетними першочергово.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 91 |
 
Похожие работы:

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 12 (грудень)» Нові надходження № 12 (грудень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів. уклад. І. Прокопенко. – Київ, 2013. На допомогу освітянам представлено перелік документів, які надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у грудні 2013 року. Наша WEB-сторінка : library.nuft.edu.ua Наша електронна адреса :...»

«Харківська міська рада Департамент праці та соціальної політики Управління праці та соціальних питань Міжнародний фонд «Відродження» Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот» Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення за методикою «Сусідська взаємодопомога» Харків Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення за методикою «Сусідська взаємодопомога» «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та...»

«Адміністративно-правова протидія насильству в сім’ї. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 1. С. 138-144. УДК 343.5/.6(075.8). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ Стрельченко О. Г. Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна Сущенко А. О. Навчально-науковий інститут заочного і дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011 рр.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) М 7 Художник-оформлювач Мірошниченко О.А. Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced...»

«Національний університет Києво-Могилянська академія Факультет соціальних наук та соціальних технологій Кафедра соціології Робочий тематичний план нвчальної дисципліни СОЦІОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЧАСУ Автор-укладач: С. В. Хутка Шкала оцінок: Обсяг годин – 162. Залікових балів – 3 60 – 75 – задовільно З них: лекційних – 26, Форма підсумкового контролю 76 – 90 – добре семінарських – 26, – іспит. 91 – 100 відмінно консультацій – 2, Триместр викладання – весна самостійна робота – 108. АНОТАЦІЯ Курс є...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,установ і організацій Донецький державний університет управління І.В. Костенок, О.К. Міхеєва Корупція у оцінках державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Методичний посібник (за результатами дослідження у Донецькій області, 2013 р.) Рекомендовано науково-методичною радою...»

«Розділ 2. Емпіричні дослідження сучасного суспільства РОЗДІЛ ЕМПІРІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА УДК 316.74:37 ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна У статті на основі матеріалів загальнонаціонального дослідження Проблеми формування громадянської ідентичності...»

«ISSN 2307-226 Літературознавчі обрії. Праці молодих учених Збірник наукових праць Заснований у 2000 році Випуск Київ 20 УДК 82.0+821.161.2.0918+801.8 Засновник видання: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 18997–7787Р До двадцять першого випуску збірника «Літературознавчі обрії. Праці молодих учених» увійшли статті молодих учених, присвячені питанням теорії літератури, літературної медієвістики, класичної...»

«6. Степаненко, В. Г. Глобальное гражданское общество: концептуализации и посткоммунистические вариации / В. Г. Степаненко // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2005. — № 2. — С. 156-175.7. Энгельс Ф. — А. Бебелю // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 19. — С. 5ТЕОРЕТИКО –МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ. Зимогляд В. Я. Проанализированы теоретические и методологические аспекты формирования и развития гражданского общества. Рассмотрены диалектика...»

«Результати соціологічних досліджень Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік Київ — 201 УДК 616-002.5:303.4](047.3) ББК 55.4+60. Р 4 Авторський колектив звіту: «Аналітичний центр «Соціоконсалтинг»: Демченко Ірина, канд. екон. наук, Бєлоносова Наталія, Костючок Марина.Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»: Морозова Ольга, Маковецька Марія. Консультанти: Нечосіна Олена, Кузьмин Марта. «Аналітичний звіт...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»